Skip to main content

Sloka 67-68

ТЕКСТЫ 67-68

Verš

Текст

tataḥ kāmaiḥ pūryamāṇaḥ
sa-vrajaḥ saha-bāndhavaḥ
parārdhyābharaṇa-kṣauma-
nānānarghya-paricchadaiḥ
тата кмаи пӯрйама
са-враджа саха-бндхава
паррдхйбхараа-кшаума-нннаргхйа-париччхадаи
vasudevograsenābhyāṁ
kṛṣṇoddhava-balādibhiḥ
dattam ādāya pāribarhaṁ
yāpito yadubhir yayau
васудевограсенбхй
кшоддхава-балдибхи
даттам дйа прибарха
йпито йадубхир йайау

Synonyma

Пословный перевод

tataḥ — potom; kāmaiḥ — kýženými předmĕty; pūryamāṇaḥ — uspokojený; sa-vrajaḥ — s lidmi z Vraji; saha-bāndhavaḥ — se členy své rodiny; para — nesmírnĕ; ardhya — cennými; ābharaṇa — s ozdobami; kṣauma — jemnými látkami; nānā — různým; anarghya — nedocenitelným; paricchadaiḥ — a vybavením domácnosti; vasudeva-ugrasenābhyām — Vasudevou a Ugrasenou; kṛṣṇa-uddhava-bala-ādibhiḥ — a Kṛṣṇou, Uddhavou, Balarāmou a dalšími; dattam — darované; ādāya — přijímající; pāribarham — dary; yāpitaḥ — vyprovázený; yadubhiḥ — Yaduovci; yayau — odjel.

тата — затем; кмаи — желанными объектами; пӯрйама — насытившийся; са-враджа — с жителями Враджа; саха-бндхава — со своими родственниками; пара — необычайно; ардхйа — ценными; бхараа — с украшениями; кшаума — тончайшими тканями; нн — разнообразными; анаргхйа — бесценными; париччхадаи — и домашней утварью; васудева-уграсенбхйм — Васудевой и Уграсеной; кша-уддхава-бала-дибхи — а также Кришной, Уддхавой, Баларамой и другими; даттам — поднесенные; дйа — взяв; прибархам — подарки; йпита — провожаемый; йадубхи — Яду; йайау — он уехал.

Překlad

Перевод

Pak Vasudeva, Ugrasena, Kṛṣṇa, Uddhava, Balarāma a další splnili jeho přání a obdarovali ho cennými ozdobami, jemnými látkami a různým nedocenitelným vybavením domácnosti. Nanda Mahārāja přijal všechny tyto dary a rozloučil se s nimi. Když odjíždĕl se členy své rodiny a obyvateli Vraji, všichni Yaduovci ho vyprovázeli.

Затем, после того как Васудева, Уграсена, Кришна, Уддхава, Баларама и другие выполнили все его желания и одарили его драгоценными украшениями, роскошными тканями и дорогой мебелью, Махараджа Нанда собрал все подарки и тронулся в путь. Яду проводили его, и он отправился домой вместе со своей семьей и жителями Враджа.

Význam

Комментарий

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho přišel Mahārāja Nanda na konci tří mĕsíců ke Kṛṣṇovi a řekl Mu: „Můj milý synu, za jednu kapku potu z Tvé božské tváře jsem připravený položit bezpočet životů. Pojeďme teď do Vraji; tady už nemohu strávit více času.“ Potom šel za Vasudevou a řekl mu: „Můj milý příteli, pošli prosím Kṛṣṇu do Vraji.“ Krále Ugrasenu požádal: „Prosím nařiď mému příteli, ať to udĕlá. Pokud odmítneš, budu se muset utopit tady v jezeře Pána Paraśurāmy. Však uvidíš, jestli mi nevĕříš! My, lidé z Vraji, jsme na toto svaté místo nepřijeli získat nĕjakou zbožnost u příležitosti zatmĕní slunce, ale buď získat Kṛṣṇu zpátky, nebo zemřít.“ Vasudeva a ostatní, kteří slyšeli tato Nandova zoufalá slova, se ho snažili uklidnit drahocennými dary.

Как пишет Шрила Вишванатха Чакраварти, по прошествии трех месяцев Махараджа Нанда обратился к Кришне с такими словами: «Мой дорогой сын, за одну капельку пота с Твоего божественного лица я готов отдать свою жизнь снова и снова. Давай вернемся во Врадж; я не могу больше здесь оставаться». Затем он подошел к Васудеве и сказал ему: «Мой дорогой друг, пожалуйста, отправь Кришну во Врадж», а царя Уграсену он попросил: «Пожалуйста, прикажи моему другу сделать это. Если ты откажешься, мне придется утопиться здесь, в озере Господа Парашурамы. Вот увидишь, я сделаю это, поверь мне! Мы, жители Враджа, пришли в это святое место вовсе не для того, чтобы, пользуясь моментом лунного затмения, заработать немного благочестия, а для того, чтобы вернуть Кришну или умереть». Выслушав отчаянные слова Нанды, Васудева и другие попытались успокоить его богатыми дарами.

Vasudeva dobře ovládal umĕní diplomacie a po poradĕ se svými nejdůvĕryhodnĕjšími rádci uspokojil Śrī Nandu tím, že mu řekl: „Příteli můj nejdraží, ó králi Vraji, je samozřejmĕ pravda, že nikdo z vás nedokáže bez Kṛṣṇy žít. A jak bychom mohli dopustit, aby ses zabil? Proto musím za každou cenu poslat Kṛṣṇu zpátky do Vraji. Udĕlám to hned poté, co Ho doprovodíme s Jeho příbuznými a přáteli – mezi nimiž je mnoho bezmocných žen – zpátky do Dvāraky. Pak Ho již dalšího dne nechám v příznivou dobu odjet do Vraji, aniž bych se Mu v tom jakkoliv pokoušel bránit. To ti natisíckrát přísahám. Vždyť jak bychom my, kteří jsme sem přijeli s Kṛṣṇou, mohli odjet domů bez Nĕho? Co by o nás lidé řekli? Ty jsi učený ve všech oborech, tak mi prosím promiň, že tĕ takto žádám.“

Искусный дипломат, Васудева посовещался со своими самыми надежными советниками, а затем, чтобы порадовать Нанду, сказал ему: «Мой дорогой друг, о царь Враджа, все вы действительно не можете жить без Кришны. Разве можем мы позволить вам умереть? Поэтому, чего бы мне это ни стоило, я должен отправить Кришну во Врадж. Я сделаю это сразу после того, как мы вместе с Ним, Его родственниками и друзьями вернемся в Двараку. Не может же Он оставить одних множество беззащитных женщин! После этого, на следующий же день, не пытаясь удержать Его, в самый благоприятный момент дня я отправлю Его во Врадж. Я клянусь тебе в этом тысячу раз. В конце концов, мы пришли сюда с Кришной, так как мы можем вернуться назад без Него? Что скажут о нас люди? Ты — великий знаток писаний, а потому прости, что я обращаюсь к тебе с такой просьбой».

Dále Ugrasena oslovil Nandu Mahārāje: „Můj drahý vládce Vraji, jsem svĕdkem toho, co Vasudeva řekl, a skládám tento slavnostní slib: Pošlu Kṛṣṇu zpátky do Vraji, i kdybych to mĕl udĕlat silou.“

Затем к Махарадже Нанде обратился Уграсена: «Мой дорогой повелитель Враджа, я свидетель того, что говорил тебе Васудева, а потому клянусь тебе: я отошлю Кришну во Врадж, даже если мне придется применить для этого силу».

Potom v soukromí promluvil k Nandovi Pán Kṛṣṇa, k nĕmuž se připojili Uddhava a Balarāma. Řekl mu: „Drahý otče, jestliže pojedu do Vraji rovnou dnes a všechny tyto Vṛṣṇiovce ponechám jejich osudu, zemřou následkem bolesti odloučení ode Mĕ. Potom přijede mnoho tisíc nepřátel ještĕ silnĕjších než Keśī a Ariṣṭa, aby všechny tyto krále zahubili.

После этого Господь Кришна вместе с Уддхавой и Баларамой отвели Нанду в уединенное место, и Господь сказал ему: «Дорогой отец, если Я поеду во Врадж сегодня, покинув всех Вришни, от разлуки со Мной все они умрут. Тогда на них нападут тысячи недругов, даже более могучие, чем Кеши и Аришта, и уничтожат всех этих царей.

Jelikož jsem vševĕdoucí, vím, co se Mi nevyhnutelnĕ stane. Poslouchej a Já ti to popíšu. Poté, co se vrátím do Dvāraky, obdržím pozvání od Yudhiṣṭhira a pojedu do Indraprasthy zúčastnit se jeho obĕti Rājasūya. Tam zabiju Śiśupālu, potom se znovu vrátím do Dvāraky a zabiju Śālvu. Dále se vydám na jedno místo jižnĕ od Mathury, abych tĕ zachránil zabitím Dantavakry. Pak pojedu zpátky do Vraji, uvidím své staré přátele a s velkým potĕšením znovu usednu na tvůj klín. Opravdu s velkým štĕstím strávím zbytek svého života s tebou. Tento osud Mi Bůh napsal na čelo a na vašich čelech je napsáno, že do dne, kdy se vrátím, musíte snášet odloučení ode Mĕ. Osud nikoho z nás se nedá zmĕnit, tak v sobĕ prosím najdĕte odvahu nechat Mĕ prozatím zde a jeďte domů do Vraji.

Я всеведущ, а потому Мне известно все, что произойдет со Мной. Послушайте же Меня. Возвратившись в Двараку, Я получу от Юдхиштхиры приглашение принять участие в его жертвоприношении раджасуя. Я отправлюсь в Индрапрастху и там убью Шишупалу. Затем Я вернусь в Двараку и убью Шалву. Затем, чтобы спасти вас, Я отправлюсь в одно место к югу от Матхуры и убью Дантавакру. После этого Я вернусь во Врадж, чтобы увидеться со Своими старыми друзьями и вновь с удовольствием посидеть на ваших коленях. Я буду счастлив провести с вами всю Свою жизнь. Бог начертал на Моем лбу такую судьбу, и на ваших лбах начертано, что до тех пор, пока Я не вернусь, вам придется терпеть боль разлуки со Мной. Наши судьбы невозможно изменить, поэтому, пожалуйста, наберитесь мужества, оставьте Меня здесь и возвращайтесь во Врадж.

A pokud vás, Moji drazí rodiče, a vás, Moji milí přátelé, bude mezitím trápit nevyhnutelný osud napsaný na našich čelech, pak vĕzte, že kdykoliv Mĕ budete chtít pohostit nĕjakou lahůdkou nebo si se Mnou zahrát nĕjakou hru nebo Mĕ prostĕ vidĕt, jen zavřete oči a Já se před vámi objevím, abych vaše soužení promĕnil v nebeské kvĕty a splnil vám všechna přání. To vám slibuji a Moji mladí přátelé, kterým jsem zachránil život při lesním požáru, se za to mohou zaručit.“

О Мои дорогие родители и друзья, когда же вам будет не под силу выносить боль разлуки со Мной, на которую обрекло вас провидение, то, когда бы вам ни захотелось покормить Меня какими-то лакомствами, поиграть со Мной или просто увидеть Меня, лишь закройте глаза и Я появлюсь перед вами, чтобы превратить вашу боль в дождь из райских цветов и исполнить все ваши желания. Я обещаю это вам, и Мои юные друзья, которых Я спас от лесного пожара, могут поручиться за Меня».

Nandu všechny tyto argumenty přesvĕdčily, že štĕstí jeho syna je na prvním místĕ, a tak přijal nabízené dary a odjel, doprovázený velkým vojskem Yaduovců.

Все эти аргументы убедили Нанду. Он подумал, что, в конце концов, счастье его сына — важнее всего, поэтому он принял подарки и, сопровождаемый огромной армией Яду, отправился домой.