Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.84.1

Verš

śrī-śuka uvāca
śrutvā pṛthā subala-putry atha yājñasenī
mādhavy atha kṣitipa-patnya uta sva-gopyaḥ
kṛṣṇe ’khilātmani harau praṇayānubandhaṁ
sarvā visismyur alam aśru-kalākulākṣyaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; śrutvā — když slyšely; pṛthā — Kuntī; subala-putrī — Gāndhārī, dcera krále Subaly; atha — a; yājñasenī — Draupadī; mādhavī — Subhadrā; atha — a; kṣiti-pa — králů; patnyaḥ — manželky; uta — také; sva — (Pána Kṛṣṇy) vlastní; gopyaḥgopī; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; akhila — všech; ātmani — Duši; harau — Nejvyššímu Pánu Harimu; praṇaya — láskyplné; anubandham — o připoutanosti; sarvāḥ — všechny; visismyuḥ — užasly; alam — velmi; aśru-kala — slzami; ākula — plnící se; akṣyaḥ — jejichž oči.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Pṛthā, Gāndhārī, Draupadī, Subhadrā, manželky dalších králů i Pánovy přítelkynĕ pasačky všechny žasly, když slyšely o hluboké lásce, kterou královny chovaly k Pánu Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství a Duši všech bytostí, a oči se jim zalily slzami.

Význam

Draupadī je v tomto shromáždĕní vznešených žen hlavní posluchačkou, protože právĕ ona – jak vysvĕtluje Śrīla Śrīdhara Svāmī – položila otázku, na kterou královny Pána Kṛṣṇy odpovĕdĕly tím, že vyprávĕly své příbĕhy. Jelikož Gāndhārī a ostatní zde uvedené ženy nebyly v minulé kapitole ani zmínĕné, Ācārya Śrīdhara z toho vyvozuje, že musely slyšet vyprávĕní královen pouze zprostředkovanĕ. Draupadī by ostatnĕ nikdy nemluvila tak otevřenĕ v přítomnosti Pṛthy a Gāndhārī, které byly starší než ona, ani před gopīmi, které nemĕly královny ze Dvāraky příliš v lásce. Ačkoliv i gopī ronily slzy, bylo to spíš kvůli tomu, že se jim připomnĕly zábavy Śrī Kṛṣṇy, než kvůli nĕjaké náklonnosti mezi nimi a královnami.

Mĕli bychom samozřejmĕ mít na pamĕti, že na duchovní úrovni vždy vládne dokonalý soulad. Zdánlivý konflikt mezi čistými oddanými je nĕco úplnĕ jiného než svĕtská závist a sváry. Žárlivost gopī byla spíš okázalá než niterná, neboť ji projevovaly jako extatický příznak své překypující lásky ke Kṛṣṇovi. Śrīla Śrīdhara Svāmipāda dále rozebírá sousloví sva-gopyaḥ tak, že vyjadřuje, že tyto gopī představovaly sva-svarūpu královen, původní vzory, jejichž byly královny konkrétními expanzemi.