Skip to main content

KAPITOLA OSMDESÁTÁ DRUHÁ

Kṛṣṇa a Balarāma se setkávají s obyvateli Vṛndāvanu

Tato kapitola popisuje, jak se Yaduovci a mnozí další králové bĕhem zatmĕní slunce setkali na Kurukṣetře a rozmlouvali o Pánu Kṛṣṇovi. Líčí také, jak Kṛṣṇa potkal na Kurukṣetře Nandu Mahārāje a ostatní obyvatele Vṛndāvanu a udĕlal jim velkou radost.

Když se lidé z celé Bhārata-varṣi – mezi nimi i Yaduovci – doslechli, že brzy nastane úplné zatmĕní slunce, shromáždili se na Kurukṣetře, aby získali mimořádné zbožné zásluhy. Poté, co se Yaduovci vykoupali a vykonali další povinné obřady, všimli si, že přijeli i králové Matsyi, Uśīnary a dalších území a také Nanda Mahārāja a komunita pastevců z Vraji, kteří neustále pociťovali silnou úzkost z odloučení od Kṛṣṇy. Yaduovci se radovali, že všechny tyto staré přátele vidí, a jak je jednoho po druhém objímali, ronili slzy štĕstí. Jejich manželky se také s potĕšením objímaly.

Když královna Kuntī vidĕla svého bratra Vasudevu a další členy své rodiny, odložila svoji lítost. Přesto však řekla Vasudevovi: „Ó bratře, jsem velmi nešťastná, že jste na mĕ všichni bĕhem mých útrap zapomnĕli. Bĕda, i vlastní příbuzní zapomenou na toho, komu Prozřetelnost přestala přát.“

Vasudeva odpovĕdĕl: „Má milá sestro, všichni jsme jen hříčkou osudu. Nás Yaduovce Kaṁsa tolik pronásledoval, že jsme byli nuceni se rozprchnout a uchýlit se do cizích zemí. Nemĕli jsme tedy žádnou možnost s tebou udržovat styk.“

Přítomní králové žasli, když spatřili Pána Śrī Kṛṣṇu a Jeho manželky, a začali oslavovat Yaduovce za to, že získali osobní společnost Pána. Yaduovce potĕšilo, že vidí Nandu Mahārāje, a každý z nich ho pevnĕ obejmul. I Vasudeva s velkou radostí objal Nandu a vzpomínal, jak Nanda vzal pod svou ochranu jeho dva syny, Kṛṣṇu a Balarāmu, když Vasudeva trpĕl v rukách Kaṁsy. Balarāma a Kṛṣṇa objali Nandu Mahārāje a matku Yaśodu a také se jim poklonili, ale hrdla se Jim zalkla emocemi a nedokázali jí říct ani slovo. Nanda a Yaśodā si své dva syny posadili na klín a objímali Je, což jim přineslo úlevu od trýznĕ odloučení. Rohiṇī i Devakī objaly Yaśodu, vzpomínaly na velké přátelství, které jim projevila, a řekly jí, že její laskavost, s níž vychovávala a opatrovala Kṛṣṇu a Balarāmu, by se nedala oplatit ani bohatstvím Indry.

Potom Nejvyšší Pán vyhledal v ústraní mladé pasačky. Utĕšil je připomínkou, že jako zdroj všech energií je všeprostupující, čímž naznačil, že od Nĕho nikdy nemohou být odloučené. Když se gopī konečnĕ po dlouhé dobĕ znovu s Kṛṣṇou setkaly, modlily se jednoduše o to, aby mĕly v srdcích projevené Jeho lotosové nohy.

Verš

śrī-śuka uvāca
athaikadā dvāravatyāṁ
vasato rāma-kṛṣṇayoḥ
sūryoparāgaḥ su-mahān
āsīt kalpa-kṣaye yathā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; atha — potom; ekadā — při jedné příležitosti; dvāravatyām — ve Dvārace; vasatoḥ — zatímco žili; rāma-kṛṣṇayoḥ — Balarāma a Kṛṣṇa; sūrya — slunce; uparāgaḥ — zatmĕní; su-mahān — velké; āsīt — nastalo; kalpa — dne Pána Brahmy; kṣaye — na konci; yathā — jako.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Jednou, když Balarāma a Kṛṣṇa žili ve Dvārace, nastalo velké zatmĕní slunce, jako kdyby nadešel konec dne Pána Brahmy.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že slova atha a ekadā se v sanskrtské literatuře bĕžnĕ používají k uvedení nového tématu. Zde konkrétnĕ vyjadřují, že o opĕtovném setkání Yaduovců a Vṛṣṇiovců na Kurukṣetře se vypráví mimo chronologickou posloupnost.

Śrīla Sanātana Gosvāmī vysvĕtluje ve svém komentáři Vaiṣṇava-toṣaṇī, že události popsané v této osmdesáté druhé kapitole se odehrály poté, co Pán Baladeva navštívil Vraju (kapitola 65) a před obĕtí Rājasūya, kterou konal Mahārāja Yudhiṣṭhira (kapitola 74). Musí to tak být proto, zdůvodňuje ācārya, že bĕhem zatmĕní se na Kurukṣetře sešli všichni Kuruovci, včetnĕ Dhṛtarāṣṭry, Yudhiṣṭhiry, Bhīṣmy a Droṇy, v přátelském rozpoložení a společnĕ se tĕšili z přítomnosti Śrī Kṛṣṇy. Oproti tomu bĕhem Rājasūya-yajñi Duryodhanova žárlivost vůči Pāṇḍuovcům vzplála tak, že se to již nedalo zvrátit. Brzy na to Duryodhana vyzval Yudhiṣṭhiru a jeho bratry ke hře v kostky, v níž je podvodem připravil o království a poslal je do vyhnanství v lese. Hned poté, co se Pāṇḍuovci vrátili z vyhnanství, vypukla velká bitva na Kurukṣetře, v níž Bhīṣma a Droṇa přišli o život. Není tedy logicky možné, aby k zatmĕní slunce na Kurukṣetře došlo po obĕti Rājasūya.

Verš

taṁ jñātvā manujā rājan
purastād eva sarvataḥ
samanta-pañcakaṁ kṣetraṁ
yayuḥ śreyo-vidhitsayā

Synonyma

tam — to; jñātvā — vĕdoucí; manujāḥ — lidé; rājan — ó králi (Parīkṣite); purastāt — předem; eva — dokonce; sarvataḥ — odevšad; samanta-pañcakam — jménem Samanta-pañcaka (v posvátné oblasti Kurukṣetry); kṣetram — na pole; yayuḥ — vydali se; śreyaḥ — prospĕch; vidhitsayā — přející si získat.

Překlad

Lidé o tomto zatmĕní vĕdĕli předem, ó králi, a mnozí se vydali na posvátné místo zvané Samanta-pañcaka, aby získali zbožné zásluhy.

Význam

Védští astronomové dovedli před pĕti tisíci lety předpovídat zatmĕní slunce a mĕsíce stejnĕ dobře jako naši moderní astronomové. Poznání dávných astronomů však sahalo mnohem dál, protože chápali karmické vlivy tĕchto událostí. Zatmĕní slunce a mĕsíce jsou obvykle, až na nĕkteré vzácné výjimky, velmi nepříznivá. Ale tak jako den Ekādaśī, který je jinak nepříznivý, přináší prospĕch, když je využit k oslavování Pána Hariho, doba zatmĕní je výhodná pro držení půstu a pro uctívání.

Svaté poutní místo zvané Samanta-pañcaka se nachází na Kurukṣetře, „posvátné půdĕ Kuruovců“, kde předkové kuruovských králů vykonali mnoho védských obĕtí. Učení brāhmaṇové tedy doporučili Kuruovcům, že to pro nĕ bude nejlepší místo k tomu, aby tam bĕhem zatmĕní následovali sliby. Již dávno před nimi Pán Paraśurāma konal na Kurukṣetře askezi, aby odčinil své zabíjení. Samanta-pañcaka, pĕt jezer, která tam vykopal, tam stále byla i na konci Dvāpara-yugy, a jsou tam až dodnes.

Verš

niḥkṣatriyāṁ mahīṁ kurvan
rāmaḥ śastra-bhṛtāṁ varaḥ
nṛpāṇāṁ rudhiraugheṇa
yatra cakre mahā-hradān
īje ca bhagavān rāmo
yatrāspṛṣṭo ’pi karmaṇā
lokaṁ saṅgrāhayann īśo
yathānyo ’ghāpanuttaye
mahatyāṁ tīrtha-yātrāyāṁ
tatrāgan bhāratīḥ prajāḥ
vṛṣṇayaś ca tathākrūra-
vasudevāhukādayaḥ
yayur bhārata tat kṣetraṁ
svam aghaṁ kṣapayiṣṇavaḥ
gada-pradyumna-sāmbādyāḥ
sucandra-śuka-sāraṇaiḥ
āste ’niruddho rakṣāyāṁ
kṛtavarmā ca yūtha-paḥ

Synonyma

niḥkṣatriyām — zbavenou králů; mahīm — Zemi; kurvan — poté, co učinil; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; śastra — zbraní; bhṛtām — z nositelů; varaḥ — nejvĕtší; nṛpāṇām — králů; rudhira — krve; oghena — z proudů; yatra — kde; cakre — vytvořil; mahā — velká; hradān — jezera; īje — uctíval; ca — a; bhagavān — Nejvyšší Pán; rāmaḥ — Paraśurāma; yatra — kde; aspṛṣṭaḥ — nedotčený; api — ačkoliv; karmaṇā — hmotným jednáním a jeho reakcemi; lokam — celý svĕt; saṅgrāhayan — poučující; īśaḥ — Pán; yathā — jako kdyby; anyaḥ — nĕkdo jiný; agha — hříchy; apanuttaye — aby rozptýlil; mahatyām — velké; tīrtha-yātrāyām — u příležitosti svaté poutní cesty; tatra — tam; āgan — přišli; bhāratīḥ — z Bhārata-varṣi; prajāḥ — lidé; vṛṣṇayaḥ — členové dynastie Vṛṣṇiovců; ca — a; tathā — také; akrūra-vasudeva-āhuka-ādayaḥ — Akrūra, Vasudeva, Āhuka (Ugrasena) a další; yayuḥ — šli; bhārata — ó potomku Bharaty (Parīkṣite); tat — to; kṣetram — na svaté místo; svam — své; agham — hříchy; kṣapayiṣṇavaḥ — jelikož chtĕli odstranit; gada-pradyumna-sāmba-ādayaḥ — Gada, Pradyumna, Sāmba a ostatní; sucandra-śuka-sāraṇaiḥ — se Sucandrou, Śukou a Sāraṇou; āste — zůstal; aniruddhaḥ — Aniruddha; rakṣāyām — aby střežil; kṛtavarmā — Kṛtavarmā; ca — a; yūtha-paḥ — vojevůdce.

Překlad

Poté, co Pán Paraśurāma, nejpřednĕjší z válečníků, zbavil Zemi králů, vytvořil velká jezera z jejich krve na místĕ zvaném Samanta-pañcaka. I když není nikdy poznamenán karmickými reakcemi, vykonal tam obĕti pro poučení obyčejných lidí; jednal tedy jako obyčejný smrtelník, který se chce oprostit od hříchů. Na tomto místĕ Samanta-pañcaka se nyní ze všech částí Bhārata-varṣi sešlo velké množství poutníků. Ó potomku Bharaty, mezi tĕmi, kdo na toto svaté místo dorazili, bylo mnoho Vṛṣṇiovců, jako například Gada, Pradyumna a Sāmba, kteří doufali, že se zbaví svých hříchů; vydali se tam i Akrūra, Vasudeva, Āhuka a další králové. Aniruddha zůstal se Sucandrou, Śukou a Sāraṇou ve Dvārace, aby společnĕ s Kṛtavarmou, velitelem jejich ozbrojených sil, střežili mĕsto.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho zůstal Kṛṣṇův vnuk Aniruddha ve Dvārace, aby chránil mĕsto, protože je původnĕ projevem Pána Viṣṇua střežícím duchovní planetu Śvetadvīp.

Verš

te rathair deva-dhiṣṇyābhair
hayaiś ca tarala-plavaiḥ
gajair nadadbhir abhrābhair
nṛbhir vidyādhara-dyubhiḥ
vyarocanta mahā-tejāḥ
pathi kāñcana-mālinaḥ
divya-srag-vastra-sannāhāḥ
kalatraiḥ khe-carā iva

Synonyma

te — oni; rathaiḥ — s kočáry (obsazenými vojáky); deva — polobohů; dhiṣṇya — letadla; ābhaiḥ — připomínjícími; hayaiḥ — koňmi; ca — a; tarala — (jako) vlny; plavaiḥ — jejichž pohyb; gajaiḥ — slony; nadadbhiḥ — troubícími; abhra — mraky; ābhaiḥ — připomínajícími; nṛbhiḥ — a pĕšáky; vidyādhara — (jako) polobozi Vidyādharové; dyubhiḥ — zářícími; vyarocanta — (yaduovští princové) v plném lesku; mahā — velmi; tejāḥ — mocní; pathi — na cestĕ; kāñcana — zlaté; mālinaḥ — mající náhrdelníky; divya — božské; srak — mající kvĕtinové girlandy; vastra — odĕvy; sannāhāḥ — a brnĕní; kalatraiḥ — se svými manželkami; khe-carāḥ — polobozi, kteří létají po nebi; iva — jako.

Překlad

Mocní Yaduovci se přesouvali po cestĕ s velkou vznešeností. K službám jim byli připraveni vojáci jedoucí na vozech, jež mohly soupeřit s nebeskými letadly, na koních, kteří se pohybovali rytmickým krokem, a na troubících slonech velikosti mraků. Rovnĕž s nimi pochodovalo mnoho pĕšáků, kteří zářili jako nebeští Vidyādharové. Yaduovci mĕli na sobĕ božské odĕvy – zdobily je zlaté náhrdelníky a kvĕtinové girlandy mĕli prvotřídní brnĕní – takže když jeli po cestĕ v doprovodu svých manželek, připomínali polobohy letící po nebi.

Verš

tatra snātvā mahā-bhāgā
upoṣya su-samāhitāḥ
brāhmaṇebhyo dadur dhenūr
vāsaḥ-srag-rukma-mālinīḥ

Synonyma

tatra — tam; snātvā — poté, co se vykoupali; mahā-bhāgāḥ — velmi zbožní (Yaduovci); upoṣya — postili se; su-samāhitāḥ — s bedlivou pozorností; brāhmaṇebhyaḥbrāhmaṇům; daduḥ — dali; dhenūḥ — krávy; vāsaḥ — s přehozy; srak — kvĕtinovými girlandami; rukma — zlatými; mālinīḥ — a náhrdelníky.

Překlad

U Samanta-pañcaky se zbožní Yaduovci vykoupali a pak pozornĕ drželi půst. Poté obdarovali brāhmaṇy kravami ozdobenými přehozy, kvĕtinovými girlandami a zlatými náhrdelníky.

Verš

rāma-hradeṣu vidhi-vat
punar āplutya vṛṣṇayaḥ
dadaḥ sv-annaṁ dvijāgryebhyaḥ
kṛṣṇe no bhaktir astv iti

Synonyma

rāma — Pána Paraśurāmy; hradeṣu — v jezerech; vidhi-vat — v souladu s pokyny písem; punaḥ — znovu; āplutya — poté, co se vykoupali; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; daduḥ — dali; su — kvalitní; annam — jídlo; dvijabrāhmaṇům; agryebhyaḥ — prvotřídním; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; naḥ — naše; bhaktiḥ — oddanost; astu — nechť je; iti — takto.

Překlad

Podle pokynů písem se pak potomci Vṛṣṇiho ještĕ jednou vykoupali v jezerech Pána Paraśurāmy a pohostili prvotřídní brāhmaṇy bohatými pokrmy. Celou dobu se přitom modlili: „Kéž jsme obdařeni oddaností Pánu Kṛṣṇovi!“

Význam

Tato druhá koupel značila konec půstu následujícího dne.

Verš

svayaṁ ca tad-anujñātā
vṛṣṇayaḥ kṛṣṇa-devatāḥ
bhuktvopaviviśuḥ kāmaṁ
snigdha-cchāyāṅghripāṅghriṣu

Synonyma

svayam — sami; ca — a; tat — od Nĕj (Pána Kṛṣṇy); anujñātāḥ — se svolením; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; devatāḥ — jejichž výlučné Božstvo; bhuktvā — poté, co se najedli; upaviviśuḥ — usedli; kāmam — po libosti; snigdha — chladivý; chāyā — jejichž stín; aṅghripa — stromů; aṅghriṣu — k patĕ.

Překlad

Potom Vṛṣṇiovci se svolením Pána Kṛṣṇy, jediného cíle jejich uctívání, posnídali a nenucenĕ usedli pod stromy, které vrhaly chladivý stín.

Verš

tatrāgatāṁs te dadṛśuḥ
suhṛt-sambandhino nṛpān
matsyośīnara-kauśalya-
vidarbha-kuru-sṛñjayān
kāmboja-kaikayān madrān
kuntīn ānarta-keralān
anyāṁś caivātma-pakṣīyān
parāṁś ca śataśo nṛpa
nandādīn suhṛdo gopān
gopīś cotkaṇṭhitāś ciram

Synonyma

tatra — tam; āgatān — kteří dospĕli; te — oni (Yaduovci); dadṛśuḥ — vidĕli; suhṛt — přátele; sambandhinaḥ — a příbuzné; nṛpān — krále; matsya-uśīnara-kauśalya-vidarbha-kuru-sṛñjayān — Matsyi, Uśīnary, Kauśalyi, Vidarbhy, Kuruovce a Sṛñjaye; kāmboja-kaikayān — Kāmboje a Kaikaye; madrān — Madry; kuntīn — Kuntī; ānarta-keralān — Ānarty a Keraly; anyān — jiné; ca eva — také; ātma-pakṣīyān — z vlastního tábora; parān — protivníky; ca — a; śataśaḥ — po stovkách; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); nanda-ādīn — v čele s Nandou Mahārājem; suhṛdaḥ — své drahé přátele; gopān — pastevce; gopīḥ — ženy pastevců; ca — a; utkaṇṭhitāḥ — soužené úzkostí; ciram — po dlouhou dobu.

Překlad

Yaduovci vidĕli, že mnozí z králů, kteří tam dorazili, byli jejich staří přátelé a příbuzní – Matsyové, Uśīnarové, Kauśalyové, Vidarbhové, Kuruovci, Sṛñjayové, Kāmbojové, Kaikayové, Madrové, Kuntīové a králové Ānarty a Keraly. Vidĕli také mnoho stovek jiných králů, jak spojenců, tak protivníků. Navíc, můj milý králi Parīkṣite, spatřili své drahé přátele – Nandu Mahārāje, pastevce a jejich ženy, kteří již dlouho trpĕli úzkostí.

Verš

anyonya-sandarśana-harṣa-raṁhasā
protphulla-hṛd-vaktra-saroruha-śriyaḥ
āśliṣya gāḍhaṁ nayanaiḥ sravaj-jalā
hṛṣyat-tvaco ruddha-giro yayur mudam

Synonyma

anyonya — vzájemného; sandarśana — ze spatření; harṣa — radosti; raṁhasā — na popud; protphulla — kvetoucí; hṛt — jejich srdcí; vaktra — a tváří; saroruha — lotosů; śriyaḥ — jejichž krása; āśliṣya — poté, co obejmuli; gāḍham — pevnĕ; nayanaiḥ — z očí; sravat — proudící; jalāḥ — vody (slz); hṛṣyat — se zježenými chlupy; tvacaḥ — jejichž kůže; ruddha — zalknuté; giraḥ — jejichž hlasy; yayuḥ — zažívali; mudam — blaženost.

Překlad

Velká radost ze setkání způsobila, že jim lotosy jejich srdcí a tváří rozkvetly svĕží krásou, a jeden druhého nadšenĕ objímali. Všichni muži pociťovali hlubokou blaženost, při níž jim tekly slzy z očí, mĕli zježené chlupy na tĕle a zalknuté hlasy.

Verš

striyaś ca saṁvīkṣya mitho ’ti-sauhṛda-
smitāmalāpāṅga-dṛśo ’bhirebhire
stanaiḥ stanān kuṅkuma-paṅka-rūṣitān
nihatya dorbhiḥ praṇayāśru-locanāḥ

Synonyma

striyaḥ — ženy; ca — a; saṁvīkṣya — když vidĕly; mithaḥ — jedna druhou; ati — silnou; sauhṛda — s přátelskou náklonností; smita — usmĕvavé; amala — čisté; apāṅga — vysílající pohledy; dṛśaḥ — jejichž oči; abhirebhire — objímaly se; stanaiḥ — s prsy; stanān — prsa; kuṅkuma — šafránu; paṅka — pastou; rūṣitān — potřená; nihatya — tisknoucí; dorbhiḥ — pažemi; praṇaya — lásky; aśru — slzy; locanāḥ — v jejichž očích.

Překlad

Ženy na sebe hledĕly s čistými úsmĕvy, jež vyjadřovaly přátelství prodchnuté láskou. A když se objímaly, tiskly se k sobĕ prsy potřenými šafránovou pastou a oči mĕly plné slz náklonnosti.

Verš

tato ’bhivādya te vṛddhān
yaviṣṭhair abhivāditāḥ
sv-āgataṁ kuśalaṁ pṛṣṭvā
cakruḥ kṛṣṇa-kathā mithaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; abhivādya — když se poklonili; te — oni; vṛddhān — starším; yaviṣṭhaiḥ — jejich mladšími příbuznými; abhivāditāḥ — kterým byly skládány poklony; su-āgatam — na pohodlnou cestu; kuśalam — a blaho; pṛṣṭvā — poté, co se otázali; cakruḥ — zavedli; kṛṣṇa — na Kṛṣṇu; kathāḥ — rozhovor; mithaḥ — mezi sebou.

Překlad

Všichni se pak poklonili svým starším a zároveň přijali projevy úcty od mladších příbuzných. Poté, co se jedni druhých poptali, jaká byla cesta a jak se jim daří, začali rozmlouvat o Kṛṣṇovi.

Význam

Takto spolu jednají vaiṣṇavové. Ani rodinná pouta, která jsou pro obyčejné podmínĕné duše matoucí, netvoří pro ty, kdo mají v rodinĕ samé čisté oddané Pána, žádnou překážku. Impersonalisté nedovedou tyto důvĕrné vztahy pochopit, protože jejich filosofie zavrhuje jako klamné jakékoliv osobní, emocionální projevy. Když následovníci impersonalismu předstírají, že chápou láskyplné vztahy Kṛṣṇy a Jeho oddaných, jen vytvářejí zmatek jak sami sobĕ, tak všem, kdo jim naslouchají.

Verš

pṛthā bhrātṝn svasṝr vīkṣya
tat-putrān pitarāv api
bhrātṛ-patnīr mukundaṁ ca
jahau saṅkathayā śucaḥ

Synonyma

pṛthā — Kuntī; bhrātṝn — své bratry; svasṝḥ — a sestry; vīkṣya — když vidĕla; tat — jejich; putrān — dĕti; pitarau — své rodiče; api — také; bhrātṛ — svých bratrů; patnīḥ — manželky; mukundam — Pána Kṛṣṇu; ca — také; jahau — zbavila se; saṅkathayā — když rozmlouvala; śucaḥ — svého žalu.

Překlad

Královna Kuntī potkala své bratry, sestry a jejich dĕti a také své rodiče, manželky svých bratrů a Pána Mukundu. Zatímco s nimi rozmlouvala, zapomnĕla na svůj žal.

Význam

Dokonce i neustálá úzkost čistého oddaného, zdánlivĕ pravý opak klidu (śānti) impersonalistů, může být vznešeným projevem lásky k Bohu, jak vidíme na příkladu Śrīmatī Kuntīdevī, která byla tetou Pána Kṛṣṇy a matkou Pāṇḍuovců.

Verš

kunty uvāca
ārya bhrātar ahaṁ manye
ātmānam akṛtāśiṣam
yad vā āpatsu mad-vārtāṁ
nānusmaratha sattamāḥ

Synonyma

kuntī uvāca — královna Kuntī pravila; ārya — ó ctihodný; bhrātaḥ — ó bratře; aham — já; manye — považuji; ātmānam — sebe; akṛta — za neschopnou splnit; āśiṣam — své touhy; yat — jelikož; vai — vskutku; āpatsu — v dobách nebezpečí; mat — mnĕ; vārtām — co se dĕlo; na anusmaratha — vy všichni jste nevzpomnĕli; sat-tamāḥ — nanejvýš zbožní.

Překlad

Královna Kuntī pravila: Můj milý, ctihodný bratře, připadám si, že mé touhy ztroskotaly, neboť i když jste nanejvýš zbožní, všichni jste na mĕ v mém neštĕstí zapomnĕli.

Význam

Zde královna Kuntī oslovuje svého bratra Vasudevu.

Verš

suhṛdo jñātayaḥ putrā
bhrātaraḥ pitarāv api
nānusmaranti sva-janaṁ
yasya daivam adakṣiṇam

Synonyma

suhṛdaḥ — přátelé; jñātayaḥ — a příbuzní; putrāḥ — synové; bhrātaraḥ — bratři; pitarau — rodiče; api — dokonce; na anusmaranti — nevzpomínají; sva-janam — na svého blízkého; yasya — jemuž; daivam — Prozřetelnost; adakṣiṇam — nepříznivá.

Překlad

Přátelé a příbuzní – dokonce i dĕti, bratři a rodiče – zapomínají na svého blízkého, jemuž Prozřetelnost už nepřeje.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī i Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádĕjí, že Kuntī své příbuzné za své utrpení neviní. Proto o nich říká, že jsou „nanejvýš zbožní“ a za příčinu svého neštĕstí zde označuje vlastní nepříznivý osud.

Verš

śrī-vasudeva uvāca
amba māsmān asūyethā
daiva-krīḍanakān narān
īśasya hi vaśe lokaḥ
kurute kāryate ’tha vā

Synonyma

śrī-vasudevaḥ uvāca — Śrī Vasudeva řekl; amba — má drahá sestro; — prosím ne; asmān — na nás; asūyethāḥ — hnĕvej se; daiva — osudu; krīḍanakān — hříčky; narān — lidé; īśasya — Nejvyššího Pána; hi — jistĕ; vaśe — pod kontrolou; lokaḥ — človĕk; kurute — jedná sám za sebe; kāryate — je k jednání donucen druhými; atha — nebo.

Překlad

Śrī Vasudeva řekl: Drahá sestro, prosím nehnĕvej se na nás. Jsme jen obyčejní lidé, hříčky v rukách osudu. Ať človĕk jedná sám za sebe, nebo z donucení druhých, je vždy pod kontrolou Nejvyššího Pána.

Verš

kaṁsa-pratāpitāḥ sarve
vayaṁ yātā diśaṁ diśam
etarhy eva punaḥ sthānaṁ
daivenāsāditāḥ svasaḥ

Synonyma

kaṁsa — Kaṁsou; pratāpitāḥ — krutĕ pronásledovaní; sarve — všichni; vayam — my; yātāḥ — odešli jsme; diśam diśam — do různých svĕtových stran; etarhi eva — až teď; punaḥ — znovu; sthānam — do svých sídel; daivena — Prozřetelností; āsāditāḥ — přivedeni; svasaḥ — ó sestro.

Překlad

Když nás Kaṁsa pronásledoval, všichni jsme se rozprchli do různých svĕtových stran. Až teď jsme se mohli milostí Prozřetelnosti konečnĕ vrátit do svých domovů, má drahá sestro.

Verš

śrī-śuka uvāca
vasudevograsenādyair
yadubhis te ’rcitā nṛpāḥ
āsann acyuta-sandarśa-
paramānanda-nirvṛtāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; vasudeva-ugrasena-ādyaiḥ — v čele s Vasudevou a Ugrasenou; yadubhiḥ — Yaduovci; te — oni; arcitāḥ — uctĕní; nṛpāḥ — králové; āsan — stali se; acyuta — Pána Kṛṣṇy; sandarśa — díky spatření; parama — svrchované; ānanda — v extázi; nirvṛtāḥ — uklidnĕní.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Vasudeva, Ugrasena a ostatní Yaduovci uctili různé krále, kterým pohled na Pána Acyutu způsobil svrchovanou blaženost a spokojenost.

Verš

bhīṣmo droṇo ’mbikā-putro
gāndhārī sa-sutā tathā
sa-dārāḥ pāṇḍavāḥ kuntī
sañjayo viduraḥ kṛpaḥ
kuntībhojo virāṭaś ca
bhīṣmako nagnajin mahān
purujid drupadaḥ śalyo
dhṛṣṭaketuḥ sa kāśi-rāṭ
damaghoṣo viśālākṣo
maithilo madra-kekayau
yudhāmanyuḥ suśarmā ca
sa-sutā bāhlikādayaḥ
rājāno ye ca rājendra
yudhiṣṭhiram anuvratāḥ
śrī-niketaṁ vapuḥ śaureḥ
sa-strīkaṁ vīkṣya vismitāḥ

Synonyma

bhīṣmaḥ droṇaḥ ambikā-putraḥ — Bhīṣma, Droṇa a syn Ambiky (Dhṛtarāṣṭra); gāndhārī — Gāndhārī; sa — společnĕ se; sutāḥ — svými syny; tathā — také; sa-dārāḥ — se svými manželkami; pāṇḍavāḥ — synové Pāṇḍua; kuntī — Kuntī; sañjayaḥ viduraḥ kṛpaḥ — Sañjaya, Vidura a Kṛpa; kuntībhojaḥ virāṭaḥ ca — Kuntībhoja a Virāṭa; bhīṣmakaḥ — Bhīṣmaka; nagnajit — Nagnajit; mahān — velký; purujit drupadaḥ śalyaḥ — Purujit, Drupada a Śalya; dhṛṣṭaketuḥ — Dhṛṣṭaketu; saḥ — on; kāśi-rāṭ — král Kāśī; damaghoṣaḥ viśālākṣaḥ — Damaghoṣa a Viśālākṣa; maithilaḥ — král Mithily; madra-kekayau — králové Madry a Kekayi; yudhāmanyuḥ suśarmā ca — Yudhāmanyu a Suśarmā; sa-sutāḥ — se svými syny; bāhlika-ādayaḥ — Bāhlika a další; rājānaḥ — králové; ye — kteří; ca — a; rāja-indra — ó nejlepší z králů (Parīkṣite); yudhiṣṭhiram — Mahārāje Yudhiṣṭhiru; anuvratāḥ — následující; śrī — bohatství a krásy; niketam — sídlo; vapuḥ — osobní podobu; śaureḥ — Pána Kṛṣṇy; sa-stṛīkam — s Jeho manželkami; vīkṣya — když vidĕli; vismitāḥ — užaslí.

Překlad

Všichni přítomní členové královského rodu, mezi nimiž byli Bhīṣma, Droṇa, Dhṛtarāṣṭra, Gāndhārī a její synové, Pāṇḍuovci a jejich manželky, Kuntī, Sañjaya, Vidura, Kṛpācārya, Kuntībhoja, Virāṭa, Bhīṣmaka, velký Nagnajit, Purujit, Drupada, Śalya, Dhṛṣṭaketu, Kāśirāja, Damaghoṣa, Viśālākṣa, Maithila, Madra, Kekaya, Yudhāmanyu, Suśarmā, Bāhlika se svými společníky a jejich syny a králové podřízení Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi – ti všichni, ó nejlepší z králů, jen žasli, když vidĕli transcendentální podobu Pána Kṛṣṇy, sídlo všeho majestátu a krásy, jak před nimi stojí se svými manželkami.

Význam

According to Śrīla Śrīdhara Svāmī, all these kings were now followers of Yudhiṣṭhira because he had subjugated each of them to earn the privilege of performing the Rājasūya sacrifice. The Vedic injunctions state that a kṣatriya who wants to execute the Rājasūya for elevation to heaven must first send out a “victory horse” to roam freely; any other king whose territory this horse enters must either voluntarily submit or face the kṣatriya or his representatives in battle.

Verš

atha te rāma-kṛṣṇābhyāṁ
samyak prāpta-samarhaṇāḥ
praśaśaṁsur mudā yuktā
vṛṣṇīn kṛṣṇa-parigrahān

Synonyma

atha — potom; te — oni; rāma-kṛṣṇābhyām — od Balarāmy a Kṛṣṇy; samyak — náležitĕ; prāpta — když přijali; samarhaṇāḥ — patřičné projevy úcty; praśaśaṁsuḥ — nadšenĕ opĕvovali; mudā — radostí; yuktāḥ — naplnĕní; vṛṣṇīn — Vṛṣṇiovce; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; parigrahān — osobní společníky.

Překlad

Poté, co je Pán Balarāma a Pána Kṛṣṇa štĕdře uctili, začali tito králové s velkou radostí a nadšením opĕvovat členy rodu Vṛṣṇiovců, osobní společníky Śrī Kṛṣṇy.

Verš

aho bhoja-pate yūyaṁ
janma-bhājo nṛṇām iha
yat paśyathāsakṛt kṛṣṇaṁ
durdarśam api yoginām

Synonyma

aho — ó; bhoja-pate — ó vládce Bhojů, Ugraseno; yūyam — ty; janma-bhājaḥ — jenž jsi přijal hodnotné zrození; nṛṇām — mezi lidmi; iha — v tomto svĕtĕ; yat — protože; paśyatha — vidíš; asakṛt — opakovanĕ; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; durdarśam — vzácnĕ vidĕného; api — dokonce i; yoginām — velkými mystiky.

Překlad

(Králové řekli:) Ó králi Bhojů, jen ty jsi mezi lidmi získal skutečnĕ vznešené zrození, neboť neustále hledíš na Pána Kṛṣṇu, jehož zřídka vídají i velcí yogī.

Verš

yad-viśrutiḥ śruti-nutedam alaṁ punāti
pādāvanejana-payaś ca vacaś ca śāstram
bhūḥ kāla-bharjita-bhagāpi yad-aṅghri-padma-
sparśottha-śaktir abhivarṣati no ’khilārthān
tad-darśana-sparśanānupatha-prajalpa-
śayyāsanāśana-sayauna-sapiṇḍa-bandhaḥ
yeṣāṁ gṛhe niraya-vartmani vartatāṁ vaḥ
svargāpavarga-viramaḥ svayam āsa viṣṇuḥ

Synonyma

yat — jehož; viśrutiḥ — sláva; śruti — Védami; nutā — velebená; idam — tento (vesmír); alam — důkladnĕ; punāti — očišťuje; pāda — jehož nohy; avanejana — jež omyla; payaḥ — voda; ca — a; vacaḥ — slova; ca — a; śāstram — zjevená písma; bhūḥ — Zemĕ; kāla — působením času; bharjita — zničené; bhagā — jejíž štĕstí; api — dokonce; yat — jehož; aṅghri — nohou; padma — lotosových; sparśa — dotekem; uttha — probuzená; śaktiḥ — jejíž energie; abhivarṣati — hojnĕ sesílá; naḥ — nám; akhila — všechny; arthān — cíle tužeb; tat — Nĕho; darśana — hledĕní na; sparśana — dotýkání se; anupatha — kráčení vedle; prajalpa — rozmlouvání s Ním; śayyā — uléhání k odpočinku; āsana — sezení; aśana — jedení; sa-yauna — v manželských vztazích; sa-piṇḍa — a v pokrevních vztazích; bandhaḥ — spojení; yeṣām — v jehož; gṛhe — rodinném životĕ; niraya — pekelné; vartmani — po cestĕ; vartatām — kteří putujete; vaḥ — vaše; svarga — (touhy po dosažení) nebe; apavarga — a osvobození; viramaḥ — (příčina) ukončení; svayam — osobnĕ; āsa — je přítomný; viṣṇuḥ — Nejvyšší Pán Viṣṇu.

Překlad

Jeho sláva, kterou hlásají Védy, voda, jež omyla Jeho nohy, a slova, která sdĕluje prostřednictvím zjevených písem – to vše dokonale očišťuje tento vesmír. I když bylo štĕstí Zemĕ působením času zničené, dotek Jeho lotosových nohou jí znovu dodal života, a tak nám nyní sesílá splnĕní všech našich tužeb. Tentýž Pán Viṣṇu, kvůli nĕmuž osoba zapomene na nebe i na osvobození, teď s vámi, kteří jinak putujete po pekelné cestĕ rodinného života, vstoupil do manželských a pokrevních vztahů. A v tĕchto vztazích Ho přímo vidíte a dotýkáte se Ho, kráčíte vedle Nĕho, rozmlouváte s Ním, společnĕ s Ním uléháte k odpočinku, nenucenĕ sedáváte a jíte.

Význam

Všechny védské mantry oslavují Pána Viṣṇua; tuto pravdu rozsáhle dokládají učení ācāryové, jako například Rāmānuja ve svém díle Vedārtha-saṅgraha a Madhva ve své Ṛg-veda-bhāṣyi. Slova, která Viṣṇu sám pronáší, jako například Bhagavad-gītā, tvoří důvĕrnou podstatu všech písem. Ve svém projevu jako Vyāsadeva sestavil Nejvyšší Pán jak Vedānta-sūtry, tak i Mahābhāratu, jež obsahuje osobní prohlášení Śrī Kṛṣṇy: vedaiś ca sarvair aham eva vedyo/ vedānta-kṛd veda-vid eva cāham. „Všechny Védy jsou určeny k poznání Mĕ; Já jsem sestavil Vedāntu a jsem znalcem Véd.“ (Bhagavad-gītā 15.15)

Když se Pán Viṣṇu objevil před Balim Mahārājem, aby žebral o tři kroky zemĕ, Pánův druhý krok prorazil obaly vesmíru. Tak dovnitř prosákla voda transcendentální řeky Viraji, jež obklopuje vesmírné vejce, omyla Pánu Vāmanovi nohu a poté stékala dál, aby se stala řekou Gangou. Pro svůj posvátný původ je Ganga obecnĕ uznávaná za nejsvatĕjší z řek. Ještĕ mocnĕjší je však voda Yamuny, kde si Pán Viṣṇu ve své původní podobĕ jako Govinda hrál se svými důvĕrnými společnicemi.

V tĕchto dvou verších opĕvují shromáždĕní králové mimořádné zásluhy yaduovského rodu Pána Kṛṣṇy. Nejenže jeho členové vidí Kṛṣṇu, ale jsou s Ním také přímo spojení dvojími pouty – manželskými a pokrevními vztahy. Śrīla Viśvanātha Cakravartī podotýká, že slovo bandha může být kromĕ svého bĕžnĕjšího významu „vztah“ také chápáno ve smyslu „zajmutí“, což vyjadřuje, že láska Yaduovců k Pánu Ho zavazuje s nimi žít.

Verš

śrī-śuka uvāca
nandas tatra yadūn prāptān
jñātvā kṛṣṇa-purogamān
tatrāgamad vṛto gopair
anaḥ-sthārthair didṛkṣayā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; nandaḥ — Nanda Mahārāja; tatra — tam; yadūn — Yaduovce; prāptān — kteří přijeli; jñātvā — když zjistil; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; puraḥ-gamān — mající v čele; tatra — tam; agamat — vydal se; vṛtaḥ — doprovázený; gopaiḥ — pastevci; anaḥ — na vozech; stha — uložené; arthaiḥ — jejichž vlastnictví; didṛkṣayā — chtĕjící vidĕt.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když se Nanda Mahārāja dozvĕdĕl, že přijeli Yaduovci v čele s Kṛṣṇou, okamžitĕ se vydal za nimi. Doprovázeli ho pastevci s vozy naloženými různými osobními vĕcmi.

Význam

Pastevci z Vraji plánovali, že se na Kurukṣetře zdrží nĕkolik dní, a tak přijeli s odpovídajícím vybavením, zvláštĕ s mléčnými výrobky a dalšími pokrmy pro potĕšení Kṛṣṇy a Balarāmy.

Verš

taṁ dṛṣṭvā vṛṣṇayo hṛṣṭās
tanvaḥ prāṇam ivotthitāḥ
pariṣasvajire gāḍhaṁ
cira-darśana-kātarāḥ

Synonyma

tam — jeho, Nandu; dṛṣṭvā — když spatřili; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; hṛṣṭāḥ — potĕšení; tanvaḥ — žijící tĕla; prāṇam — svůj životní vzduch; iva — jako; utthitāḥ — vstávající; pariṣaśvajire — objali ho; gāḍham — pevnĕ; cira — po dlouhé dobĕ; darśana — pohledem; kātarāḥ — vzrušení.

Překlad

Když Vṛṣṇiovci spatřili Nandu, zajásali a vstali jako mrtvá tĕla, která oživla. Velmi je soužilo, že ho tak dlouho nevidĕli, a proto ho sevřeli v pevném objetí.

Verš

vasudevaḥ pariṣvajya
samprītaḥ prema-vihvalaḥ
smaran kaṁsa-kṛtān kleśān
putra-nyāsaṁ ca gokule

Synonyma

vasudevaḥ — Vasudeva; pariṣvajya — poté, co objal (Nandu Mahārāje); samprītaḥ — přešťastný; prema — láskou; vihvalaḥ — celý bez sebe; smaran — vzpomínající na; kaṁsa-kṛtān — způsobené Kaṁsou; kleśān — nesnáze; putra — svých synů; nyāsam — opuštĕní; ca — a; gokule — v Gokule.

Překlad

Vasudeva objal Nandu Mahārāje s velkou radostí. Celý bez sebe extatickou láskou vzpomínal na nesnáze, které mu způsobil Kaṁsa, když ho donutil, aby své syny zanechal v bezpečí v Gokule.

Verš

kṛṣṇa-rāmau pariṣvajya
pitarāv abhivādya ca
na kiñcanocatuḥ premṇā
sāśru-kaṇṭhau kurūdvaha

Synonyma

kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇa a Balarāma; pariṣvajya — poté, co objali; pitarau — své rodiče; abhivādya — poté, co vzdali úctu; ca — a; na kiñcana — nic; ūcatuḥ — řekli; premṇā — s láskou; sa-aśru — plná slz; kaṇṭhau — jejichž hrdla; kuru-udvaha — ó nejhrdinnĕjší mezi Kuruovci.

Překlad

Ó kuruovský hrdino, Kṛṣṇa a Balarāma objali své nevlastní rodiče a poklonili se jim, ale hrdla mĕli tak zalknutá slzami lásky, že nedokázali nic říct.

Význam

Uctivý potomek by se po dlouhodobém odloučení mĕl svým rodičům nejprve poklonit. Nanda a Yaśodā k tomu však svým synům nedali příležitost, protože Je objali, jakmile Je spatřili. Teprve potom jim mohli Kṛṣṇa a Balarāma vzdát patřičnou úctu.

Verš

tāv ātmāsanam āropya
bāhubhyāṁ parirabhya ca
yaśodā ca mahā-bhāgā
sutau vijahatuḥ śucaḥ

Synonyma

tau — Je dva; ātma-āsanam — na své klíny; āropya — když posadili; bāhubhyām — pažemi; parirabhya — když objali; ca — a; yaśodā — matka Yaśodā; ca — také; mahā-bhāgā — svatá; sutau — své syny; vijahatuḥ — zbavili se; śucaḥ — svého žalu.

Překlad

Když si Nanda a svatá matka Yaśodā posadili své dva syny na klín a drželi Je v náručí, zapomnĕli na svůj žal.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že po úvodních objetích a poklonách uvedl Vasudeva Nandu a Yaśodu, kteří drželi Kṛṣṇu a Balarāmu za ruce, do svého stanu. Dovnitř je následovala Rohiṇī, další ženy a muži z Vraji a mnoho služebníků. Uvnitř si Nanda a Yaśodā posadili oba chlapce na klín. Přestože již slyšeli o slávĕ dvou Pánů Dvāraky a přestože nyní mĕli Jejich majestát přímo před očima, Nanda a Yaśodā na Nĕ hledĕli, jako by to stále byly jejich osmileté dĕti.

Verš

rohiṇī devakī cātha
pariṣvajya vrajeśvarīm
smarantyau tat-kṛtāṁ maitrīṁ
bāṣpa-kaṇṭhyau samūcatuḥ

Synonyma

rohiṇī — Rohiṇī; devakī — Devakī; ca — a; atha — pak; pariṣvajya — když objaly; vraja-īśvarīm — královnu Vraji (Yaśodu); smarantyau — vzpomínající; tat — jí; kṛtam — projevované; maitṛīm — přátelství; bāṣpa — slzy; kaṇṭhyau — v jejichž hrdlech; samūcatuḥ — oslovily ji.

Překlad

Pak Rohiṇī i Devakī objaly královnu Vraji a vzpomínaly na vĕrné přátelství, které jim projevovala. Hrdla se jim zalykala slzami, když k ní promluvily.

Význam

V tuto chvíli podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Śrī Vasudeva pozval Nandu ven setkat se s Ugrasenou a ostatními staršími Yaduovci. Rohiṇī a Devakī využily této příležitosti, aby si promluvily s královnou Yaśodou.

Verš

kā vismareta vāṁ maitrīm
anivṛttāṁ vrajeśvari
avāpyāpy aindram aiśvaryaṁ
yasyā neha pratikriyā

Synonyma

— která žena; vismareta — mohla by zapomenout; vām — vás dvou (Yaśody a Nandy); maitrīm — na přátelství; anivṛttām — nepřetržité; vraja-īśvari — ó královno Vraji; avāpya — když získala; api — dokonce; aindram — Indry; aiśvaryam — bohatství; yasyāḥ — za nĕž; na — ne; iha — v tomto svĕtĕ; prati-kriyā — odplata.

Překlad

(Rohiṇī a Devakī řekly:) Která žena by mohla zapomenout na nepřetržité přátelství, které jsi nám s Nandou prokázala, drahá královno Vraji? To ti nelze splatit ničím v tomto svĕtĕ, ani Indrovým bohatstvím.

Verš

etāv adṛṣṭa-pitarau yuvayoḥ sma pitroḥ
samprīṇanābhyudaya-poṣaṇa-pālanāni
prāpyoṣatur bhavati pakṣma ha yadvad akṣṇor
nyastāv akutra ca bhayau na satāṁ paraḥ svaḥ

Synonyma

etau — tito dva; adṛṣṭa — kteří nevidĕli; pitarau — své rodiče; yuvayoḥ — od vás dvou; sma — vskutku; pitroḥ — rodičů; samprīṇana — rozmazlování; abhyudaya — výchovu; poṣaṇa — živení; pālanāni — a ochranu; prāpya — dostávající; ūṣatuḥ — sídlili; bhavati — má milá paní; pakṣma — oční víčka; ha — jistĕ; yadvat — jako; akṣṇoḥ — očí; nyastau — úschovna; akutra — nikde; ca — a; bhayau — jejichž strach; na — ne; satām — pro svaté osoby; paraḥ — cizí; svaḥ — vlastní.

Překlad

Předtím, než tito dva chlapci vůbec spatřili své skutečné rodiče, jste Jim dĕlali rodiče vy a dali Jim všechnu láskyplnou péči, výchovu, výživu a ochranu. Nikdy se nebáli, má milá paní, protože jste Je chránili tak jako oční víčka chrání oči. Svĕtci jako jste vy nikdy nerozlišují mezi cizími a vlastními.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že Kṛṣṇa a Balarāma nevidĕli své rodiče ze dvou důvodů: kvůli svému vyhnanství ve Vraji a také proto, že se ve skutečnosti nikdy nenarodili, takže ani žádné rodiče nemĕli.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī rovnĕž popisuje, na co Devakī myslela, než pronesla tento verš: „Bĕda, jelikož tito dva moji synové tĕ mĕli Yaśodo tak dlouho za svou opatrovatelku a matku a jelikož byli pohroužení v tak velkém oceánu extatických láskyplných vztahů s tebou, teď, když tĕ mají znovu před sebou, jsou tak rozptýlení, že si mĕ ani nevšimnou. I ty se chováš jako šílená a oslepená láskou k Nim a projevuješ miliónkrát víc mateřské náklonnosti, než mám já. Proto na nás, tvé přítelkynĕ, jen hledíš, ale nepoznáváš nás. Mĕla bych tĕ nĕjakými laskavými slovy přivést zpátky do reality.“

Když se potom Devakī nedočkala od Yaśody odpovĕdi, ani když ji oslovila, Rohiṇī řekla: „Má milá Devakī, teď ji není možné vytrhnout z jejího extatického transu. Marná je naše snaha. A její dva synové nejsou o nic ménĕ připoutaní provazy lásky k ní než ona k Nim. Pojďme tedy teď ven setkat se s Pṛthou, Draupadī a ostatními.“

Verš

śrī-śuka uvāca
gopyaś ca kṛṣṇam upalabhya cirād abhīṣṭaṁ
yat-prekṣaṇe dṛśiṣu pakṣma-kṛtaṁ śapanti
dṛgbhir hṛdī-kṛtam alaṁ parirabhya sarvās
tad-bhāvam āpur api nitya-yujāṁ durāpam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; gopyaḥ — mladé pasačky; ca — a; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; upalabhya — když vidĕly; cirāt — po dlouhé dobĕ; abhīṣṭam — cíl své touhy; yat — na nĕhož; prekṣaṇe — při pohledu; dṛśiṣu — na jejich očích; pakṣma — víček; kṛtam — tvůrce; śapanti — proklínaly; dṛgbhiḥ — svýma očima; hṛdī-kṛtam — vzatého do srdce; alam — k plné spokojenosti; parirabhya — poté, co objaly; sarvāḥ — všechny; tat — v Nĕm; bhāvam — extatického pohroužení; āpuḥ — dosáhly; api — i když; nitya — neustále; yujām — pro ty, kdo následují jógovou disciplínu; durāpam — obtížné dosáhnout.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Mladé gopī při pohledu na svého milovaného Kṛṣṇu vždy proklínaly tvůrce jejich očních víček (které jim každou chvilku bránily Ho vidĕt). Když nyní znovu spatřily Kṛṣṇu po tak dlouhém odloučení, očima si Ho vzaly do srdce a tam Ho objímaly k plné spokojenosti. Tak se plnĕ pohroužily do extatické meditace o Nĕm, které ti, kdo neustále praktikují mystickou yogu, stĕží dosáhnou.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho právĕ v tu chvíli Pán Balarāma spatřil nedaleko stojící gopī. Když vidĕl, jak se třesou dychtivostí po setkání s Kṛṣṇou a jak vypadají připravené ukončit svůj život, kdyby se nemohlo uskutečnit, taktnĕ se rozhodl vzdálit se. Tehdy gopī dosáhly stavu popsaného v tomto verši. Zmínkou o nesnášenlivé neúctĕ gopī vůči Pánu Brahmovi, „tvůrci očních víček“, si Śukadeva Gosvāmī ulevuje od své subtilní žárlivosti na požehnané postavení gopī.

Śrīla Jīva Gosvāmī navrhuje alternativní chápání výrazu nitya-yujām, který může znamenat „dokonce i pro Pánovy hlavní královny, které mají sklony být pyšné na to, že jsou s Ním neustále ve styku“.

V knize Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrīla Prabhupāda píše: „Když gopī přišly s Nandou Mahārājem a matkou Yaśodou, cítily při pohledu na Kṛṣṇu silnou extázi, jelikož od Nĕho byly tolik let odloučené. Nikdo si nedovede ani představit, jak hodnĕ si přály Kṛṣṇu znovu vidĕt. Jakmile Ho spatřily, očima Ho přijaly do nitra svých srdcí a tam Ho dosyta objímaly. Přestože objímaly Kṛṣṇu pouze v mysli, zaplavila je taková extáze a radost, že se na čas úplnĕ zapomnĕly. Extatického transu, kterého dosáhly pouhým objetím Kṛṣṇy v mysli, nemohou dosáhnout ani velcí yogī, kteří o Nejvyšší Osobnosti Božství neustále meditují. Kṛṣṇa poznal, že gopī jsou unesené tím, jak Ho objímají v mysli, a jelikož je přítomný v srdci každého, zevnitř jim objetí opĕtoval.“

Verš

bhagavāṁs tās tathā-bhūtā
vivikta upasaṅgataḥ
āśliṣyānāmayaṁ pṛṣṭvā
prahasann idam abravīt

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; tāḥ — k nim; tathā-bhūtāḥ — v takovém stavu; vivikte — v ústraní; upasaṅgataḥ — přišel; āśliṣya — poté, co obejmul; anāmayam — na zdraví; pṛṣṭvā — poté, co se optal; prahasan — zasmál se; idam — toto; abravīt — pravil.

Překlad

Nejvyšší Pán přistoupil ke gopīm na osamĕlém místĕ, kde stály ve svém extatickém transu. Poté, co každou z nich obejmul a zeptal se, jak se jim daří, se smíchem promluvil.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje, že Kṛṣṇa se expandoval prostřednictvím své vibhūti-śakti, aby obejmul každou z gopī zvlášť, a tak je všechny probudil z jejich transu. Zeptal se jich: „Již se vám ulevilo od vaší bolesti z odloučení?“ a zasmál se, aby jim pomohl se uvolnit.

Verš

api smaratha naḥ sakhyaḥ
svānām artha-cikīrṣayā
gatāṁś cirāyitāñ chatru-
pakṣa-kṣapaṇa-cetasaḥ

Synonyma

api — zdali; smaratha — vzpomínáte; naḥ — na Nás; sakhyaḥ — přítelkynĕ; svānām — svých drahých; artha — zámĕry; cikīrṣayā — s touhou splnit; gatān — odešlí; cirāyitān — dlouho jsme byli; śatru — Našich nepřátel; pakṣa — stranu; kṣapaṇa — zničit; cetasaḥ — jejichž úmysl.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Vzpomínáte ještĕ na Mĕ, Mé drahé přítelkynĕ? Byl jsem tak dlouho pryč kvůli svým příbuzným, rozhodnutý zničit své nepřátele.

Verš

apy avadhyāyathāsmān svid
akṛta-jñāviśaṅkayā
nūnaṁ bhūtāni bhagavān
yunakti viyunakti ca

Synonyma

api — také; avadhyāyatha — chováte v opovržení; asmān — Nás; svit — možná; akṛta-jña — že jsme nevdĕční; āviśaṅkayā — s podezřením; nūnam — jistĕ; bhūtāni — živé bytosti; bhagavān — Nejvyšší Pán; yunakti — spojuje; viyunakti — rozdĕluje; ca — a.

Překlad

Nebo si možná myslíte, že jsem nevdĕčný, a proto Mnou opovrhujete? Je to koneckonců Nejvyšší Pán, kdo přivádí živé bytosti dohromady a pak je rozdĕluje.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vyjevuje myšlenky gopī: „My nejsme jako Ty, jehož bolí srdce z toho, jak na nás ve dne v noci vzpomínáš, a který ses kvůli tomu, jak strádáš v odloučení, vzdal všeho smyslového požitku. Kdepak, my jsme si na Tebe ani nevzpomnĕly; byly jsme bez Tebe vlastnĕ úplnĕ šťastné.“ Na to zde Kṛṣṇa reaguje otázkou, zda Mu zazlívají Jeho nevdĕčnost.

Verš

vāyur yathā ghanānīkaṁ
tṛṇaṁ tūlaṁ rajāṁsi ca
saṁyojyākṣipate bhūyas
tathā bhūtāni bhūta-kṛt

Synonyma

vāyuḥ — vítr; yathā — jako; ghana — mraků; anīkam — shluky; tṛṇam — trávu; tūlam — bavlnu; rajāṁsi — prach; ca — a; saṁyojya — poté, co spojuje; ākṣipate — rozptyluje; bhūyaḥ — opĕt; tathā — tak; bhūtāni — živé bytosti; bhūta — živých bytostí; kṛt — stvořitel.

Překlad

Vítr spojuje shluky mraků, stébla trávy, chomáčky bavlny i částečky prachu, jen aby je všechny zase rozfoukal, a stejnĕ jedná stvořitel s bytostmi, které sám stvořil.

Verš

mayi bhaktir hi bhūtānām
amṛtatvāya kalpate
diṣṭyā yad āsīn mat-sneho
bhavatīnāṁ mad-āpanaḥ

Synonyma

mayi — Mnĕ; bhaktiḥ — oddaná služba; hi — vskutku; bhūtānām — pro živé bytosti; amṛtatvāya — k nesmrtelnosti; kalpate — vede; diṣṭyā — díky příznivému osudu; yat — jež; āsīt — vyvinula se; mat — ke Mnĕ; snehaḥ — láska; bhavatīnām — vaše, ó vznešené; mat — Mĕ; āpanaḥ — která je příčinou dosažení.

Překlad

Oddaná služba Mnĕ činí každou živou bytost způsobilou pro vĕčný život. Vy ale máte to štĕstí, že jste vyvinuly jedinečnou lásku ke Mnĕ, kterou jste si Mĕ získaly.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho na to gopī odpovĕdĕly: „Ale ten Nejvyšší Pán, na kterého svaluješ vinu, není nikdo jiný než Ty sám, ó vychytralý řečníku. Celý svĕt to ví! Proč bychom to my nemĕly vĕdĕt?“ „Budiž,“ řekl jim Pán Kṛṣṇa, „je-li to tak, pak musím být Bůh, ale vy jste si Mĕ svou láskou stejnĕ podrobily.“

Verš

ahaṁ hi sarva-bhūtānām
ādir anto ’ntaraṁ bahiḥ
bhautikānāṁ yathā khaṁ vār
bhūr vāyur jyotir aṅganāḥ

Synonyma

aham — Já; hi — jistĕ; sarva — všech; bhūtānām — stvořených bytostí; ādiḥ — počátek; antaḥ — konec; antaram — uvnitř; bahiḥ — vnĕ; bhautikānām — hmotných vĕcí; yathā — jako; kham — éter; vāḥ — voda; bhūḥ — zemĕ; vāyuḥ — vzduch; jyotiḥ — a oheň; aṅganāḥ — ó ženy.

Překlad

Mé milé ženy, jsem počátek a konec všech stvořených bytostí a existuji jak v nich, tak mimo nĕ, tak jako jsou prvky éter, voda, zemĕ, vzduch a oheň počátkem a koncem všech hmotných vĕcí a existují v nich i mimo nĕ.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho a Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Pán Kṛṣṇa tímto veršem naznačuje: „Jestliže víte, že jsem Nejvyšší Pán, pak by vás nemĕlo trápit jakékoliv odloučení ode Mĕ, protože prostupuji veškerou existencí. Jste-li nešťastné, je to známkou vašeho chabého úsudku. Přijmĕte proto prosím ode Mne tento pokyn, který odstraní vaši nevĕdomost.

Pravda je ale taková, že vy gopī jste v minulých životech byly velkými mistry yogy, a tak již tuto nauku o jñāna-yoze dozajista znáte. A ať se vás to snažím učit sám nebo skrze svého zástupce, jako je Uddhava, stejnĕ to kýžený výsledek nepřinese. Jñāna-yoga je pro ty, kdo jsou plnĕ pohroužení v čisté lásce k Bohu, jen zdrojem utrpení.“

Verš

evaṁ hy etāni bhūtāni
bhūteṣv ātmātmanā tataḥ
ubhayaṁ mayy atha pare
paśyatābhātam akṣare

Synonyma

evam — takto; hi — jistĕ; etāni — tyto; bhūtāni — hmotné jednotlivosti; bhūteṣu — v prvcích stvoření; ātmā — vlastní já; ātmanā — ve své pravé totožnosti; tataḥ — prostupující; ubhayam — obojí; mayi — ve Mnĕ; atha — totiž; pare — v Nejvyšší Pravdĕ; paśyata — mĕly byste vidĕt; ābhātam — projevené; akṣare — v nepomíjející.

Překlad

Takto spočívají všechny stvořené vĕci v základních prvcích stvoření, zatímco duchovní duše stvoření prostupují, aniž by ztrácely svou pravou totožnost. Obojí – hmotné stvoření i vlastní já – byste mĕly vidĕt jako projevené ve Mnĕ, nepomíjivé Nejvyšší Pravdĕ.

Význam

Je třeba správnĕ chápat vztahy mezi hmotnými objekty tohoto svĕta, prvky tvořícími jejich základní podstatu, individuálními dušemi a jednou Nejvyšší Duší. Různé zdroje hmotného požitku, jako nádoby, řeky a hory, jsou vytvořené ze základních hmotných prvků – zemĕ, vody, ohnĕ a tak dále. Tyto prvky prostupují hmotné vĕci jako jejich příčina, zatímco duchovní duše je prostupují ve své jedinečné roli poživatelů (svātmanā). A nakonec jak hmotné prvky, tak jejich výtvory i živé bytosti jsou projevené v nepomíjivé, dokonale úplné Nejvyšší Duši, Kṛṣṇovi, který zároveň prostupuje vším.

Jñānī, jenž tyto skutečnosti dobře zná, by v žádné situaci nemĕl od Pána pociťovat odloučení, ale gopī z Vraji jsou ve svém vĕdomí Kṛṣṇy mnohem pokročilejší než obyčejní jñānī. Vzhledem k jejich silné lásce ke Kṛṣṇovi v Jeho nejlidštĕjším, dokonale přitažlivém aspektu mladého pasáčka krav zahalila Kṛṣṇova vnitřní energie Yogamāyā jejich poznání Jeho aspektů majestátnosti jako je například Jeho všudypřítomnost. Díky tomu si mohly gopī vychutnávat hlubokou extázi, která je výsledkem jejich lásky v odloučení od Nĕho. Když jim Śrī Kṛṣṇa přičítá nedostatek duchovního úsudku, je to jen žert.

Verš

śrī-śuka uvāca
adhyātma-śikṣayā gopya
evaṁ kṛṣṇena śikṣitāḥ
tad-anusmaraṇa-dhvasta-
jīva-kośās tam adhyagan

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; adhyātma — o duši; śikṣayā — učením; gopyaḥgopī; evam — takto; kṛṣṇena — Kṛṣṇou; śikṣitāḥ — poučené; tat — o Nĕm; anusmaraṇa — neustálou meditací; dhvasta — odstranĕné; jīva-kośāḥ — jemné pokrytí duše (falešné ego); tam — Jeho; adhyagan — poznaly.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když je Kṛṣṇa takto poučil o duchovních záležitostech, byly gopī svou neustálou meditací o Nĕm zbaveny všech zbytků falešného ega. A s tím, jak se prohlubovalo jejich pohroužení do Nĕj, Ho plnĕ poznaly.

Význam

Śrīla Prabhupāda líčí tuto pasáž v knize Krišna takto: „Gopī, které takto Kṛṣṇa poučil o filosofii současné totožnosti a odlišnosti, si stále uchovávaly vĕdomí Kṛṣṇy, a tak se zbavily všeho hmotného znečištĕní. Vĕdomí živé bytosti, která se falešnĕ vydává za poživatele hmotného svĕta, se nazývá jīva-kośa, což znamená uvĕznĕní falešným egem. Nejen gopī, ale každý, kdo se řídí tĕmito Kṛṣṇovými pokyny, je z vĕzení jīva-kośa okamžitĕ vysvobozen. Človĕk zcela si vĕdomý Kṛṣṇy je stále osvobozený od falešného egoismu – používá vše ke službĕ Kṛṣṇovi a nikdy není od Kṛṣṇy oddĕlen.“

Verš

āhuś ca te nalina-nābha padāravindaṁ
yogeśvarair hṛdi vicintyam agādha-bodhaiḥ saṁsāra-kūpa-patitottaraṇāvalambaṁ
gehaṁ juṣām api manasy udiyāt sadā naḥ

Synonyma

āhuḥgopī pravily; ca — a; te — Tvé; nalina-nabha — ó Pane, jehož pupek je jako lotosový kvĕt; pada-aravindam — lotosové nohy; yoga-īśvaraiḥ — velkými mystickými yogīmi; hṛdi — v srdci; vicintyam — meditovat o; agādha-bodhaiḥ — kteří byli vysoce učenými filosofy; saṁsāra-kūpa — temná studna hmotné existence; patita — pokleslých; uttaraṇa — osvoboditelé; avalambam — jediné útočištĕ; geham — rodinnými záležitostmi; juṣām — tĕch, kdo jsou zamĕstnáni; api — přestože; manasi — v myslích; udiyāt — nechť je probuzeno; sadā — vždy; naḥ — našich.

Překlad

Gopī pravily: Drahý Pane, máš pupek jako lotosový kvĕt a Tvoje lotosové nohy jsou jediným útočištĕm pro ty, kteří spadli do hluboké studny hmotné existence. Tvé nohy uctívají a meditují o nich velcí mystičtí yogī a vysoce učení filosofové. Přejeme si, aby se tyto lotosové nohy zjevily také v našich srdcích, přestože jsme pouze obyčejné ženy v domácnosti.

Význam

Překlad a významy jednotlivých slov pro tento verš jsou převzaté z Prabhupādova vydání Śrī Caitanya-caritāmṛty (Madhya 1.81), kde je tento verš citován.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī parafrázuje toto prohlášení způsobem, který vyjevuje žárlivé rozpoložení, v nĕmž gopī pronesly tato zdánlivĕ uctivá slova: „Ó Nejvyšší Pane, ó přímo projevená Nadduše, ó nejlepší z učitelů konečného poznání, Ty jsi vĕdĕl, jak jsme byly nadmíru připoutané k domovu, majetku a rodinĕ. Proto jsi v minulosti poslal Uddhavu, aby nás seznámil s poznáním, jež rozptyluje nevĕdomost, a nyní jsi to učinil sám. Tak jsi zbavil naše srdce znečištĕní a výsledkem je, že jsme porozumĕly Tvé čisté lásce vůči nám, která si neklade za cíl nic jiného, než zajistit nám osvobození. My jsme ale jen neinteligentní pasačky krav, tak jak může toto poznání pevnĕ setrvat v našich srdcích? Nedokážeme ani ustálenĕ meditovat o Tvých nohách, které se snaží realizovat velké duše, jako je Pán Brahmā. Buď k nám prosím milostivý a umožni nám nĕjakým způsobem se na Tebe soustředit, byť jen trochu. Stále ještĕ sklízíme reakce za své plodonosné jednání, tak jak můžeme meditovat o Tobĕ, cíli velkých yogīch? Tito yogī jsou nesmírnĕ moudří, ale my jsme jen prostoduché ženy. Udĕlej prosím nĕco, abys nás vytáhl z této hluboké studny hmotného života.“

Čistí oddaní nejsou nikdy motivovaní touhou po hmotném pokroku či duchovním osvobození. A dokonce i když jim Pán taková požehnání nabídne, často je odmítají přijmout. Pán Kṛṣṇa říká v jedenáctém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu (11.20.34):

na kiñcit sādhavo dhīrā
bhaktā hy ekāntino mama
vāñchanty api mayā dattaṁ
kaivalyam apunar-bhavam

„Jelikož Mí oddaní mají chování svĕtců a hlubokou inteligenci, odevzdávají se výhradnĕ Mnĕ a nepřejí si nic jiného než Mĕ. Dokonce i když jim nabídnu vysvobození z kolobĕhu zrození a smrti, nepřijmou ho.“ Proto je zcela namístĕ, že gopī odpovídají s nádechem žárlivého hnĕvu, když se je Pán Kṛṣṇa pokouší učit jñāna-yogu.

Proto se podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura dají slova pronesená gopīmi v tomto verši vykládat takto: „Ó slunce, které přímo ničí temnotu nevĕdomosti, nás tyto sluneční paprsky filosofického poznání spalují. My jsme ptáci cakora, kteří mohou žít jedinĕ z mĕsíčního svitu, který září ze Tvé nádherné tváře. Prosím, vrať se s námi do Vṛndāvanu, abys nás tak znovu přivedl k životu.“

A jestliže říká: „Tak pojďte do Dvāraky; tam si spolu budeme užívat,“ odpovídají, že jejich domov je Śrī Vṛndāvan a že jsou k nĕmu příliš připoutané na to, aby se mohly zabydlet kdekoliv jinde. Gopī tím říkají, že jedinĕ tam je může Kṛṣṇa upoutat pavími pery v turbanu a okouzlující hrou na flétnu. Jedinĕ tím, že se znovu objeví ve Vṛndāvanu, může gopī zachránit. Žádná jiná meditace o Nĕm ani teoretické poznání vlastního já je nezachrání.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmdesáté druhé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Kṛṣṇa a Balarāma se setkávají s obyvateli Vṛndāvanu“.