Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.82.3-6

Verš

niḥkṣatriyāṁ mahīṁ kurvan
rāmaḥ śastra-bhṛtāṁ varaḥ
nṛpāṇāṁ rudhiraugheṇa
yatra cakre mahā-hradān
īje ca bhagavān rāmo
yatrāspṛṣṭo ’pi karmaṇā
lokaṁ saṅgrāhayann īśo
yathānyo ’ghāpanuttaye
mahatyāṁ tīrtha-yātrāyāṁ
tatrāgan bhāratīḥ prajāḥ
vṛṣṇayaś ca tathākrūra-
vasudevāhukādayaḥ
yayur bhārata tat kṣetraṁ
svam aghaṁ kṣapayiṣṇavaḥ
gada-pradyumna-sāmbādyāḥ
sucandra-śuka-sāraṇaiḥ
āste ’niruddho rakṣāyāṁ
kṛtavarmā ca yūtha-paḥ

Synonyma

niḥkṣatriyām — zbavenou králů; mahīm — Zemi; kurvan — poté, co učinil; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; śastra — zbraní; bhṛtām — z nositelů; varaḥ — nejvĕtší; nṛpāṇām — králů; rudhira — krve; oghena — z proudů; yatra — kde; cakre — vytvořil; mahā — velká; hradān — jezera; īje — uctíval; ca — a; bhagavān — Nejvyšší Pán; rāmaḥ — Paraśurāma; yatra — kde; aspṛṣṭaḥ — nedotčený; api — ačkoliv; karmaṇā — hmotným jednáním a jeho reakcemi; lokam — celý svĕt; saṅgrāhayan — poučující; īśaḥ — Pán; yathā — jako kdyby; anyaḥ — nĕkdo jiný; agha — hříchy; apanuttaye — aby rozptýlil; mahatyām — velké; tīrtha-yātrāyām — u příležitosti svaté poutní cesty; tatra — tam; āgan — přišli; bhāratīḥ — z Bhārata-varṣi; prajāḥ — lidé; vṛṣṇayaḥ — členové dynastie Vṛṣṇiovců; ca — a; tathā — také; akrūra-vasudeva-āhuka-ādayaḥ — Akrūra, Vasudeva, Āhuka (Ugrasena) a další; yayuḥ — šli; bhārata — ó potomku Bharaty (Parīkṣite); tat — to; kṣetram — na svaté místo; svam — své; agham — hříchy; kṣapayiṣṇavaḥ — jelikož chtĕli odstranit; gada-pradyumna-sāmba-ādayaḥ — Gada, Pradyumna, Sāmba a ostatní; sucandra-śuka-sāraṇaiḥ — se Sucandrou, Śukou a Sāraṇou; āste — zůstal; aniruddhaḥ — Aniruddha; rakṣāyām — aby střežil; kṛtavarmā — Kṛtavarmā; ca — a; yūtha-paḥ — vojevůdce.

Překlad

Poté, co Pán Paraśurāma, nejpřednĕjší z válečníků, zbavil Zemi králů, vytvořil velká jezera z jejich krve na místĕ zvaném Samanta-pañcaka. I když není nikdy poznamenán karmickými reakcemi, vykonal tam obĕti pro poučení obyčejných lidí; jednal tedy jako obyčejný smrtelník, který se chce oprostit od hříchů. Na tomto místĕ Samanta-pañcaka se nyní ze všech částí Bhārata-varṣi sešlo velké množství poutníků. Ó potomku Bharaty, mezi tĕmi, kdo na toto svaté místo dorazili, bylo mnoho Vṛṣṇiovců, jako například Gada, Pradyumna a Sāmba, kteří doufali, že se zbaví svých hříchů; vydali se tam i Akrūra, Vasudeva, Āhuka a další králové. Aniruddha zůstal se Sucandrou, Śukou a Sāraṇou ve Dvārace, aby společnĕ s Kṛtavarmou, velitelem jejich ozbrojených sil, střežili mĕsto.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho zůstal Kṛṣṇův vnuk Aniruddha ve Dvārace, aby chránil mĕsto, protože je původnĕ projevem Pána Viṣṇua střežícím duchovní planetu Śvetadvīp.