Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.81.1-2

Verš

śrī-śuka uvāca
sa itthaṁ dvija-mukhyena
saha saṅkathayan hariḥ
sarva-bhūta-mano-’bhijñaḥ
smayamāna uvāca tam
brahmaṇyo brāhmaṇaṁ kṛṣṇo
bhagavān prahasan priyam
premṇā nirīkṣaṇenaiva
prekṣan khalu satāṁ gatiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; saḥ — On; ittham — takto; dvija — z brāhmaṇů; mukhyena — s nejlepším; saha — společnĕ; saṅkathayan — rozmlouvající; hariḥ — Pán Hari; sarva — všech; bhūta — živých bytostí; manaḥ — mysli; abhijñaḥ — jenž dokonale zná; smayamānaḥ — s úsmĕvem; uvāca — řekl; tam — jemu; brahmaṇyaḥ — oddaný brāhmaṇům; brāhmaṇambrāhmaṇovi; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; prahasan — smĕjící se; priyam — na svého drahého přítele; premṇā — láskyplnĕ; nirīkṣaṇena — s pohledem; eva — jistĕ; prekṣan — hledící; khalu — vskutku; satām — svatých oddaných; gatiḥ — cíl.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pravil:) Pán Hari neboli Kṛṣṇa dokonale zná srdce všech živých bytostí a je zvláštĕ oddaný brāhmaṇům. Když takto Nejvyšší Pán, cíl všech svĕtců, rozmlouval s nejlepším z dvojzrozených, zasmál se a pronesl ke svému drahému příteli, brāhmaṇovi Sudāmovi, následující slova. Neustále se usmíval a hledĕl na nĕho s láskou.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho slova sarva-bhūta-mano-'bhijña vyjadřují, že jelikož Pán Kṛṣṇa zná mysl každého, okamžitĕ vĕdĕl, že Mu Jeho přítel Sudāmā přinesl trochu rýžových vloček a stydĕl se Mu je dát. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále vysvĕtluje tento verš tak, že Pán Kṛṣṇa se v tuto chvíli usmíval, protože si myslel: „Přimĕji tĕ, abys Mi ukázal, co jsi Mi přinesl.“ Jeho úsmĕv potom přešel ve smích při pomyšlení: „Jak dlouho ještĕ budeš ten cenný dar ukrývat v šatech?“

Kṛṣṇa pokukoval po balíčku ukrytém pod šaty Jeho přítele a svým láskyplným pohledem Sudāmovi naznačoval: „Žíly, které ti vystupují pod seschlou kůží, a tvé potrhané šaty udivují všechny, kdo tu jsou, ale tyto příznaky chudoby potrvají jen do zítřejšího rána.“

I když je Pán Kṛṣṇa Bhagavān, nejvyšší nezávislý Pán, vždy Ho tĕší vztahy s tĕmi, kdo jsou priya, Jeho drahými služebníky. Jako pozorný ochránce třídy brāhmaṇů vĕnuje zvláštĕ rád svou přízeň tĕm brāhmaṇům, kteří Mu ještĕ navíc projevují nepodmínĕnou oddanost.