Skip to main content

KAPITOLA SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ

Pán Balarāma jde na poutní cestu

Tato kapitola popisuje, jak Pán Baladeva potĕšil brāhmaṇy tím, že zabil Balvalu, jak se koupal na různých svatých poutních místech a jak se pokusil odradit Bhīmasenu a Duryodhanu od boje.

V den, kdy byl mĕsíc v novu, se nad obĕtní arénou mudrců v lese Naimiṣāraṇya zdvihl prudký vítr, který šířil ohavný pach hnisu a všechno zakrýval prachem. Potom se tam objevil démon Balvala s trojzubcem v ruce, s obrovským tĕlem černým jako uhel a hrůzostrašným obličejem. Pán Baladeva chytil démona svým pluhem a pak mu kyjem uštĕdřil hrozivou ránu do hlavy, kterou ho zabil. Mudrci opĕvovali slávu Pána Baladevy a zahrnuli Ho štĕdrými dary.

Potom se Pán Balarāma vydal na poutní cestu, bĕhem které navštívil mnohé svaté tīrthy. Když se doslechl o bitvĕ mezi Kuruovci a Pāṇḍuovci, šel na Kurukṣetru a pokusil se ukončit souboj mezi Bhīmou a Duryodhanou. Jejich nepřátelství však bylo tak hluboké, že je od boje nedokázal odradit. S pochopením, že ten boj způsobil osud, opustil Pán Baladeva bojištĕ a vrátil se do Dvāraky.

O nĕco pozdĕji šel Balarāma znovu do lesa Naimiṣāraṇyi, kde mudrci konali mnoho ohnivých obĕtí, jimiž Ho uctívali. Pán Baladeva jim na oplátku udĕlil transcendentální poznání a vyjevil jim svoji vĕčnou totožnost.

Verš

śrī-śuka uvāca
tataḥ parvaṇy upāvṛtte
pracaṇḍaḥ pāṁśu-varṣaṇaḥ
bhīmo vāyur abhūd rājan
pūya-gandhas tu sarvaśaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; tataḥ — potom; parvaṇi — nov; upāvṛtte — když nastal; pracaṇḍaḥ — prudký; pāṁśu — prach; varṣaṇaḥ — padající; bhīmaḥ — hrozivý; vāyuḥ — vítr; abhūt — zvedl se; rājan — ó králi (Parīkṣite); pūya — hnisu; gandhaḥ — pach; tu — a; sarvaśaḥ — všude.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Potom se o novu, ó králi, zvedl prudký a hrozivý vítr, který vířil prach a všude šířil pach hnisu.

Verš

tato ’medhya-mayaṁ varṣaṁ
balvalena vinirmitam
abhavad yajña-śālāyāṁ
so ’nvadṛśyata śūla-dhṛk

Synonyma

tataḥ — pak; amedhya — ohavných vĕcí; mayam — plný; varṣam — déšť; balvalena — Balvalou; vinirmitam — vytvořený; abhavat — spustil se; yajña — obĕti; śālāyām — na arénu; saḥ — on, Balvala; anvadṛśyata — poté se objevil; śūla — trojzubec; dhṛk — nesoucí.

Překlad

Dále na arénu obĕti začal padat déšť ohavných vĕcí, který poslal Balvala, a poté se s trojzubcem v ruce objevil sám démon.

Verš

taṁ vilokya bṛhat-kāyaṁ
bhinnāñjana-cayopamam
tapta-tāmra-śikhā-śmaśruṁ
daṁṣṭrogra-bhru-kuṭī-mukham
sasmāra mūṣalaṁ rāmaḥ
para-sainya-vidāraṇam
halaṁ ca daitya-damanaṁ
te tūrṇam upatasthatuḥ

Synonyma

tam — jeho; vilokya — když spatřil; bṛhat — obrovské; kāyam — jehož tĕlo; bhinna — rozmĕlnĕného; añjana — černého líčidla na oči; caya — hromadu; upamam — připomínající; tapta — planoucí; tāmra — (barvy jako) mĕď; śikhā — jehož drdol; śmaśrum — a vousy; daṁṣṭrā — se zuby; ugra — hrozivými; bhru — obočí; kuṭī — svraštĕlými oblouky; mukham — jehož obličej; sasmāra — pomyslel na; mūṣalam — svůj kyj; rāmaḥ — Pán Balarāma; para — nepřátelská; sainya — vojska; vidāraṇam — který trhá na kusy; halam — svůj pluh; ca — a; daitya — démony; damanam — který pokořuje; te — ty; tūrṇam — okamžitĕ; upatasthatuḥ — objevily se.

Překlad

Obrovský démon připomínal hromadu černého uhlu. Jeho drdol a vousy vypadaly jako roztavená mĕď a v obličeji mĕl hrozivé tesáky a svraštĕlé obočí. Jakmile ho Pán Balarāma spatřil, pomyslel na svůj kyj, který trhá nepřátelská vojska na kusy, a na svůj pluh, který trestá démony. Tím své dvĕ zbranĕ přivolal, a ony se před Ním okamžitĕ objevily.

Verš

tam ākṛṣya halāgreṇa
balvalaṁ gagane-caram
mūṣalenāhanat kruddho
mūrdhni brahma-druhaṁ balaḥ

Synonyma

tam — jeho; ākṛṣya — přitáhl k sobĕ; hala — svého pluhu; agreṇa — předním koncem; balvalam — Balvalu; gagane — po nebi; caram — který se pohyboval; mūṣalena — svým kyjem; ahanat — udeřil; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; mūrdhni — do hlavy; brahmabrāhmaṇů; druham — sužovatele; balaḥ — Pán Balarāma.

Překlad

Pán Balarāma chytil démona Balvalu letícího po nebi špicí svého pluhu a svým kyjem rozhnĕvanĕ udeřil toho sužovatele brāhmaṇů do hlavy.

Verš

so ’patad bhuvi nirbhinna-
lalāṭo ’sṛk samutsṛjan
muñcann ārta-svaraṁ śailo
yathā vajra-hato ’ruṇaḥ

Synonyma

saḥ — on, Balvala; apatat — spadl; bhuvi — na zem; nirbhinna — roztříštĕné; lalāṭaḥ — jeho čelo; asṛk — krev; samutsṛjan — řinoucí se; muñcan — vydávající; ārta — bolesti; svaram — výkřik; śailaḥ — hora; yathā — jako; vajra — bleskem; hataḥ — zasažená; aruṇaḥ — červená.

Překlad

Balvala vykřikl bolestí a spadl na zem. S roztříštĕným čelem, ze kterého se řinula krev, připomínal červenou horu zasaženou bleskem.

Význam

Podle ācāryů byl démon zbarvený do červena krví, jako je hora červená vlivem oxidu.

Verš

saṁstutya munayo rāmaṁ
prayujyāvitathāśiṣaḥ
abhyaṣiñcan mahā-bhāgā
vṛtra-ghnaṁ vibudhā yathā

Synonyma

saṁstutya — poté, co upřímnĕ oslavili; munayaḥ — mudrci; rāmam — Pána Balarāmu; prayujya — poté, co Mu udĕlili; avitatha — jež nikdy nevyznívají naprázdno; āśiṣaḥ — požehnání; abhyaṣiñcan — obřadnĕ vykoupali; mahā-bhāgāḥ — vznešené osobnosti; vṛtra — Vṛtrāsury; ghnam — hubitele (Pána Indru); vibudhāḥ — polobozi; yathā — jako.

Překlad

Vznešení mudrci uctili Pána Rāmu upřímnými modlitbami a udĕlili Mu požehnání, jež nikdy nevyznívají naprázdno. Poté vykonali Jeho obřadnou koupel, tak jako polobozi kdysi obřadnĕ vykoupali Indru, když zabil Vṛtru.

Verš

vaijayantīṁ dadur mālāṁ
śrī-dhāmāmlāna-paṅkajāṁ
rāmāya vāsasī divye
divyāny ābharaṇāni ca

Synonyma

vaijayantīm — jménem Vaijayantī; daduḥ — dali; mālām — kvĕtinovou girlandu; śrī — bohynĕ štĕstí; dhāma — sídlo; amlāna — nevadnoucích; paṅkajām — z lotosů; rāmāya — Pánu Balarāmovi; vāsasī — sadu odĕvu (na horní a dolní část tĕla); divye — božského; divyāni — božské; ābharaṇāni — šperky; ca — a.

Překlad

Dali Pánu Balarāmovi girlandu Vaijayantī z nevadnoucích lotosů, v níž sídlila bohynĕ štĕstí, a také sadu božského odĕvu a šperků.

Verš

atha tair abhyanujñātaḥ
kauśikīm etya brāhmaṇaiḥ
snātvā sarovaram agād
yataḥ sarayūr āsravat

Synonyma

atha — poté; taiḥ — jimi; abhyanujñātaḥ — s daným svolením; kauśikīm — k řece Kauśikī; etya — poté, co přišel; brāhmaṇaiḥ — s brāhmaṇy; snātvā — když se vykoupal; sarovaram — k jezeru; agāt — šel; yataḥ — z nĕhož; sarayūḥ — řeka Sarayū; āsravat — vytéká.

Překlad

Pán poté se svolením mudrců odešel se skupinou brāhmaṇů k řece Kauśikī, kde se vykoupal. Odtamtud šel k jezeru, z nĕhož vytéká řeka Sarayū.

Verš

anu-srotena sarayūṁ
prayāgam upagamya saḥ
snātvā santarpya devādīn
jagāma pulahāśramam

Synonyma

anu — následující; srotena — její tok; sarayūm — podél Sarayū; prayāgam — do Prayāgu; upagamya — když přišel; saḥ — On; snātvā — poté, co se vykoupal; santarpya — poté, co usmířil; deva-ādīn — polobohy a tak dále; jagāma — šel; pulaha-āśramam — do poustevny Pulahy Ṛṣiho.

Překlad

Pán šel podél toku Sarayū, až došel do Prayāgu, kde se vykoupal a pak vykonal obřady pro usmíření polobohů a jiných živých bytostí. Dále kráčel do āśramu Pulahy Ṛṣiho.

Význam

Pulahāśrama je také známý jako Hari-kṣetra.

Verš

gomatīṁ gaṇḍakīṁ snātvā
vipāśāṁ śoṇa āplutaḥ
gayāṁ gatvā pitṝn iṣṭvā
gaṅgā-sāgara-saṅgame
upaspṛśya mahendrādrau
rāmaṁ dṛṣṭvābhivādya ca
sapta-godāvarīṁ veṇāṁ
pampāṁ bhīmarathīṁ tataḥ
skandaṁ dṛṣṭvā yayau rāmaḥ
śrī-śailaṁ giriśālayam
draviḍeṣu mahā-puṇyaṁ
dṛṣṭvādriṁ veṅkaṭaṁ prabhuḥ
kāma-koṣṇīṁ purīṁ kāñcīṁ
kāverīṁ ca sarid-varām
śrī-rangākhyaṁ mahā-puṇyaṁ
yatra sannihito hariḥ
ṛṣabhādriṁ hareḥ kṣetraṁ
dakṣiṇāṁ mathurāṁ tathā
sāmudraṁ setum agamat
mahā-pātaka-nāśanam

Synonyma

gomatīm — v řece Gomatī; gaṇḍakīm — řece Gaṇḍakī; snātvā — poté, co se vykoupal; vipāśām — v řece Vipāśā; śoṇe — do řeky Śoṇa; āplutaḥ — ponořil se; gayām — do Gayi; gatvā — poté, co přišel; pitṝn — své předky; iṣṭvā — když uctil; gaṅgā — Gangy; sāgara — a oceánu; saṅgame — u soutoku; upaspṛśya — po doteku vody (koupeli); mahā-indra-adrau — na hoře Mahendra; rāmam — Pána Paraśurāmu; dṛṣṭvā — když vidĕl; abhivādya — poté, co uctil; ca — a; sapta-godāvarīm — (když přišel) k soutoku sedmi Godāvarī; veṇām — řece Veṇā; pampām — řece Pampā; bhīmarathīm — a řece Bhīmarathī; tataḥ — pak; skandam — Pána Skandu (Kārttikeyu); dṛṣṭvā — poté, co vidĕl; yayau — šel; rāmaḥ — Pán Balarāma; śrī-śailam — ke Śrī-śaile; giri-śa — Pána Śivy; ālayam — sídlo; draviḍeṣu — v jižních krajích; mahā — velmi; puṇyam — zbožnou; dṛṣṭvā — poté, co zhlédl; adrim — horu; veṅkaṭam — zvanou Veṅkaṭa (sídlo Pána Bālajīho); prabhuḥ — Nejvyšší Pán; kāma-koṣṇīm — do Kāmakoṣṇī; purīm kāñcīm — do Kāñcīpuram; kāverīm — ke Kāverī; ca — a; sarit — z řek; varām — nejlepší; śrī-raṅga-ākhyam — zvané Śrī-raṅga; mahā-puṇyam — velmi zbožné místo; yatra — kde; sannihitaḥ — projevený; hariḥ — Pán Kṛṣṇa (v podobĕ Raṅganātha); ṛṣabha-adrim — k hoře Ṛṣabha; hareḥ — Pána Viṣṇua; kṣetram — sídlo; dakṣiṇām mathurām — do jižní Mathury (Madurai, sídla bohynĕ Mīnākṣī); tathā — také; sāmudram — u oceánu; setum — k mostu (zvanému Setubandha); agamat — šel; mahā — nejvĕtší; pātaka — hříchy; nāśanam — jenž ničí.

Překlad

Pán Balarāma se vykoupal v řekách Gomatī, Gaṇḍakī a Vipāśā a také se ponořil do Śoṇy. Navštívil Gayu, kde uctíval své předky, a ústí Gangy, kde vykonal očistnou koupel. Na hoře Mahendra vidĕl Pána Paraśurāmu a přednesl Mu modlitby a potom se vykoupal v sedmi ramenech řeky Godāvarī a také v řekách Veṇā, Pampā a Bhīmarathī. Poté se Pán Balarāma setkal s Pánem Skandou a navštívil Śrī-śailu, sídlo Pána Giriśi. V jižních krajích známých jako Draviḍa-deśa zhlédl Nejvyšší Pán posvátnou horu Veṅkaṭa, a také mĕsta Kāmakoṣṇī a Kāñcī, vznešenou řeku Kāverī a nanejvýš zbožné místo zvané Śrī-raṅga, kde se projevil Pán Kṛṣṇa. Odtamtud šel k hoře Ṛṣabha, kde Pán Kṛṣṇa také žije, a do jižní Mathury. Pak přišel k Setubandĕ, kde jsou zničeny i ty nejzávažnĕjší hříchy.

Význam

Do Gayi se obvykle chodí kvůli uctívání zesnulých předků. Śrīla Viśvanātha Cakravartī však vysvĕtluje, že otec i dĕd Pána Balarāmy byli sice stále ještĕ naživu, ale otec Mu nařídil, aby pozornĕ uctil své předky v Gayi. Ācārya na základĕ Vaiṣṇava-toṣaṇī dále vysvĕtluje, že ačkoliv se Pán Balarāma nacházel v bezprostřední blízkosti Jagannātha Purī, nevydal se tam, neboť se chtĕl vyhnout rozpakům z toho, že by musel mezi podobami Śrī Kṛṣṇy, Balabhadry a Subhadry uctívat sám sebe.

Verš

tatrāyutam adād dhenūr
brāhmaṇebhyo halāyudhaḥ
kṛtamālāṁ tāmraparṇīṁ
malayaṁ ca kulācalam
tatrāgastyaṁ samāsīnaṁ
namaskṛtyābhivādya ca
yojitas tena cāśīrbhir
anujñāto gato ’rṇavam
dakṣiṇaṁ tatra kanyākhyāṁ
durgāṁ devīṁ dadarśa saḥ

Synonyma

tatra — tam (u Setubandhy neboli v Rāmeśvaram); ayutam — deset tisíc; adāt — rozdal; dhenūḥ — krav; brahmaṇebhyaḥbrāhmaṇům; hala-āyudhaḥ — Pán Balarāma, jehož zbraní je pluh; kṛtamālām — k řece Kṛtamālā; tāmraparṇīm — řece Tāmraparṇī; malayam — Malaya; ca — a; kula-acalam — k výraznému pohoří; tatra — tam; agastyam — Agastyovi Ṛṣimu; samāsīnam — sedícímu (v meditaci); namaskṛtya — poté, co se poklonil; abhivādya — poté, co ho oslavil; ca — a; yojitaḥ — udĕlená; tena — jím; ca — a; āśīrbhiḥ — požehnání; anujñātaḥ — když dostal svolení odejít; gataḥ — šel; arṇavam — k oceánu; dakṣiṇam — jižnímu; tatra — tam; kanyā-ākhyām — známou jako Kanyā-kumārī; durgām devīm — bohyni Durgu; dadarśa — spatřil; saḥ — On.

Překlad

U Setubandhy (v Rāmeśvaram) rozdal Pán Halāyudha deset tisíc krav brāhmaṇům. Potom navštívil řeky Kṛtamālu a Tāmraparṇī a velké Malayské hory. V pohoří Malaya nalezl Agastyu Ṛṣiho sedícího v meditaci. Pán Balarāma se mudrci poklonil, přednesl mu modlitby a pak od nĕj dostal požehnání. Poté, co se s Agastyou rozloučil, pokračoval k pobřeží jižního oceánu, kde spatřil bohyni Durgu v její podobĕ Kanyā-kumārī.

Verš

tataḥ phālgunam āsādya
pañcāpsarasam uttamam
viṣṇuḥ sannihito yatra
snātvāsparśad gavāyutam

Synonyma

tataḥ — pak; phālgunam — Phālguny; āsādya — když dosáhl; pañca-apsarasam — jezera pĕti Apsar; uttamam — vznešeného; viṣṇuḥ — Nejvyšší Pán, Viṣṇu; sannihitaḥ — projevený; yatra — kde; snātvā — poté, co se vykoupal; asparśat — dotkl se (což je součástí obřadu darování); gava — krav; ayutam — deseti tisíc.

Překlad

Dále šel na Phālguna-tīrthu a vykoupal se v posvátném jezeře Pañcāpsarā, kde se přímo projevil samotný Pán Viṣṇu. Na tomto místĕ rozdal dalších deset tisíc krav.

Verš

tato ’bhivrajya bhagavān
keralāṁs tu trigartakān
gokarṇākhyaṁ śiva-kṣetraṁ
sānnidhyaṁ yatra dhūrjaṭeḥ
āryāṁ dvaipāyanīṁ dṛṣṭvā
śūrpārakam agād balaḥ
tāpīṁ payoṣṇīṁ nirvindhyām
upaspṛśyātha daṇḍakam
praviśya revām agamad
yatra māhiṣmatī purī
manu-tīrtham upaspṛśya
prabhāsaṁ punar āgamat

Synonyma

tataḥ — potom; abhivrajya — když putoval; bhagavān — Nejvyšší Pán; keralān — královstvím Kerala; tu — a; trigartakān — Trigarta; gokarṇa-ākhyam — jménem Gokarṇa (na pobřeží Arabského moře v severní Karnatace); śiva-kṣetram — místo zasvĕcené Pánu Śivovi; sānnidhyam — projevení; yatra — kde; dhūrjaṭeḥ — Pána Śivy; āryām — ctĕnou bohyni (Pārvatī, manželku Pána Śivy); dvaipa — na ostrovĕ (blízko pobřeží u Gokarṇy); ayanīm — jež sídlí; dṛṣṭvā — poté, co navštívil; śūrpārakam — do posvátné oblasti Śūrpāraky; agāt — šel; balaḥ — Pán Balarāma; tāpīm payoṣṇīm nirvindhyām — k řekám Tāpī, Payoṣṇī a Nirvindhyā; upaspṛśya — poté, co se dotkl vody; atha — dále; daṇḍakam — do lesa Daṇḍaka; praviśya — když vstoupil; revām — k řece zvané Revā; agamat — šel; yatra — kde; māhiṣmatī purī — mĕsto Māhiṣmatī; manu-tīrtham — do Manu-tīrthy; upaspṛśya — kde se dotkl vody; prabhāsam — do Prabhāsy; punaḥ — opĕt; āgamat — přišel.

Překlad

Nejvyšší Pán pak putoval královstvími Kerala a Trigarta, předtím, než navštívil Śivovi zasvĕcené mĕsto Gokarṇa, kde se osobnĕ zjevuje Pán Dhūrjaṭi (Śiva). Poté, co Pán Balarāma navštívil také bohyni Pārvatī, jež sídlí na ostrovĕ, šel do posvátné oblasti Śūrpāraka a vykoupal se v řekách Tāpī, Payoṣṇī a Nirvindhyā. Následnĕ vstoupil do lesa Daṇḍaka a šel k řece Revĕ, podél které se rozkládá mĕsto Māhiṣmatī. Pak se vykoupal v Manu-tīrtĕ a nakonec se vrátil do Prabhāsy.

Verš

śrutvā dvijaiḥ kathyamānaṁ
kuru-pāṇḍava-saṁyuge
sarva-rājanya-nidhanaṁ
bhāraṁ mene hṛtaṁ bhuvaḥ

Synonyma

śrutvā — když slyšel; dvijaiḥbrāhmaṇy; kathyamānam — popisované; kuru-pāṇḍava — mezi Kuruovci a Pāṇḍuovci; saṁyuge — v bitvĕ; sarva — všech; rājanya — králů; nidhanam — záhuba; bhāram — břemeno; mene — pomyslel si; hṛtam — odstranĕné; bhuvaḥ — Zemĕ.

Překlad

Pán slyšel od nĕjakých brāhmaṇů, jak byli všichni králové účastnící se bitvy mezi Kuruovci a Pāṇḍuovci zabiti. Z toho vyvodil, že Zemĕ je již zbavena svého břemene.

Verš

sa bhīma-duryodhanayor
gadābhyāṁ yudhyator mṛdhe
vārayiṣyan vinaśanaṁ
jagāma yadu-nandanaḥ

Synonyma

saḥ — On, Pán Balarāma; bhīma-duryodhanayoḥ — Bhīmu a Duryodhanu; gadābhyām — s kyji; yudhyatoḥ — kteří bojovali; mṛdhe — na bojišti; vārayiṣyan — zamýšlející zastavit; vinaśanam — na bojištĕ; jagāma — šel; yadu — Yaduovců; nandanaḥ — milovaný syn (Pán Balarāma).

Překlad

Pán Balarāma chtĕl ukončit souboj s kyji, který v té dobĕ rozpoutal na bojišti mezi Bhīmou a Duryodhanou, a proto se vydal na Kurukṣetru.

Verš

yudhiṣṭhiras tu taṁ dṛṣṭvā
yamau kṛṣṇārjunāv api
abhivādyābhavaṁs tuṣṇīṁ
kiṁ vivakṣur ihāgataḥ

Synonyma

yudhiṣṭhiraḥ — král Yudhiṣṭhira; tu — ale; tam — Jeho, Pána Balarāmu; dṛṣṭvā — když spatřil; yamau — dvojčata, Nakula a Sahadeva; kṛṣṇa-arjunau — Pán Kṛṣṇa a Arjuna; api — také; abhivādya — poté, co složili poklony; abhavan — byli; tuṣṇīm — mlčící; kim — co; vivakṣuḥ — zamýšlející říci; iha — sem; āgataḥ — přišel.

Překlad

Když Yudhiṣṭhira, Pán Kṛṣṇa, Arjuna a dvojčata Nakula a Sahadeva spatřili Pána Balarāmu, složili Mu uctivé poklony, ale nic neříkali. Mysleli si: „Co nám sem přišel říci?“

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Důvodem jejich mlčení bylo to, že Balarāma choval jistou náklonnost k Duryodhanovi, který se od Nĕho naučil umĕní bojovat kyjem. Když byl boj v plném proudu, král Yudhiṣṭhira a druzí si mysleli, že Balarāma možná přišel proto, aby řekl nĕco ve prospĕch Duryodhany, a proto mlčeli.“

Verš

gadā-pāṇī ubhau dṛṣṭvā
saṁrabdhau vijayaiṣiṇau
maṇḍalāni vicitrāṇi
carantāv idam abravīt

Synonyma

gadā — s kyji; pāṇī — v rukách; ubhau — je oba, Duryodhanu a Bhīmu; dṛṣṭvā — když vidĕl; saṁrabdhau — rozlícené; vijaya — vítĕzství; eṣiṇau — usilující o; maṇḍalāni — v kruzích; vicitrāṇi — dovedných; carantau — pohybující se; idam — toto; abravīt — pravil.

Překlad

Pán Balarāma nalezl Duryodhanu a Bhīmu s kyji v rukách, jak dovednĕ kroužili kolem sebe a oba rozlícenĕ usilovali o vítĕzství nad svým protivníkem. Pán je takto oslovil:

Verš

yuvāṁ tulya-balau vīrau
he rājan he vṛkodara
ekaṁ prāṇādhikaṁ manye
utaikaṁ śikṣayādhikam

Synonyma

yuvām — vy dva; tulya — rovnocenní; balau — silou; vīrau — válečníci; he rājan — ó králi (Duryodhano); he vṛkodara — ó Bhīmo; ekam — jednoho; prāṇa — co se týče životní síly; adhikam — za lepšího; manye — považuji; uta — na druhou stranu; ekam — jednoho; śikṣayā — z hlediska výcviku; adhikam — za lepšího.

Překlad

(Pán Balarāma řekl:) Králi Duryodhano! A Bhīmo! Poslouchejte! Vy dva válečníci se navzájem vyrovnáte v bojových schopnostech. Vím, že jeden z vás má víc fyzické síly, ale druhý je lépe vycvičený v technice.

Význam

Bhīma byl fyzicky silnĕjší, ale Duryodhana byl pokročilejší co se týče techniky.

Verš

tasmād ekatarasyeha
yuvayoḥ sama-vīryayoḥ
na lakṣyate jayo ’nyo vā
viramatv aphalo raṇaḥ

Synonyma

tasmāt — proto; ekatarasya — ani jednoho z vás; iha — tady; yuvayoḥ — vás dvou; sama — stejná; vīryayoḥ — jejichž udatnost; na lakṣyate — není vidĕt; jayaḥ — vítĕzství; anyaḥ — opak (porážka); — nebo; viramatu — mĕl by skončit; aphalaḥ — neplodný; raṇaḥ — boj.

Překlad

Vy dva jste si ohlednĕ bojových schopností natolik rovní, že nevidím, jak může kterýkoliv z vás tento souboj vyhrát či prohrát. Zanechte proto prosím tohoto zbytečného boje.

Verš

na tad-vākyaṁ jagṛhatur
baddha-vairau nṛpārthavat
anusmarantāv anyonyaṁ
duruktaṁ duṣkṛtāni ca

Synonyma

na — ne; tat — Jeho; vākyam — slova; jagṛhatuḥ — oba přijali; baddha — utkvĕlé; vairau — jejichž nepřátelství; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); artha-vat — rozumná; anusmarantau — dále vzpomínali; anyonyam — na vzájemná; duruktam — hrubá slova; duṣkṛtāni — špatné jednání; ca — také.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Přestože byla žádost Pána Balarāmy logická, nedokázali ji přijmout, ó králi, neboť byli znepřátelení na život a na smrt. Každý neustále vzpomínal na to, jak ho ten druhý urazil a jak mu ublížil.

Verš

diṣṭaṁ tad anumanvāno
rāmo dvāravatīṁ yayau
ugrasenādibhiḥ prītair
jñātibhiḥ samupāgataḥ

Synonyma

diṣṭam — osud; tat — to; anumanvānaḥ — usuzující; rāmaḥ — Pán Balarāma; dvāravatīm — do Dvāraky; yayau — odešel; ugrasena-ādibhiḥ — v čele s Ugrasenou; prītaiḥ — potĕšenými; jñātibhiḥ — členy své rodiny; samupāgataḥ — přivítaný.

Překlad

Pán Balarāma usoudil, že k boji došlo řízením osudu, a odešel zpĕt do Dvāraky. Tam Ho přivítal Ugrasena a další Jeho příbuzní, a všichni byli nadšení z toho, že Ho vidí.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že slovo diṣṭam neboli „osud“ vyjadřuje, že boj mezi Bhīmou a Duryodhanou probíhal na příkaz Pána Kṛṣṇy, jenž ho rozpoutal.

Verš

taṁ punar naimiṣaṁ prāptam
ṛṣayo ’yājayan mudā
kratv-aṅgaṁ kratubhiḥ sarvair
nivṛttākhila-vigraham

Synonyma

tam — Jeho, Pána Balarāmu; punaḥ — znovu; naimiṣam — do Naimiṣāraṇyi; prāptam — jenž přišel; ṛṣayaḥ — mudrci; ayājayan — zapojili do konání védských obĕtí; mudā — s potĕšením; kratu — všech obĕtí; aṅgam — ztĕlesnĕní; kratubhiḥ — obřady; sarvaiḥ — všeho druhu; nivṛtta — který zanechal; akhila — všeho; vigraham — válčení.

Překlad

Pozdĕji se Pán Balarāma vrátil do Naimiṣāraṇyi, kde Ho, ztĕlesnĕní všech obĕtí, mudrci s radostí zapojili do konání různých védských obĕtí. Tou dobou již Pán Balarāma zanechal válčení.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Poté se (Pán Balarāma) znovu vydal na posvátné poutní místo v Naimiṣāraṇyi a všichni mudrci, svĕtci i brāhmaṇové tam povstali na uvítanou. Chápali, že i když je Pán Balarāma kṣatriya, nyní již zanechal bojování. Brāhmaṇové a mudrci, kteří byli vždy pro mír a klid, z toho mĕli velkou radost. Všichni Balarāmu vroucnĕ objali a přemluvili Ho k tomu, aby na posvátném místĕ Naimiṣāraṇya vykonal různé druhy obĕtí. Pán Balarāma ve skutečnosti nemĕl důvod provádĕt obĕti doporučené pro obyčejné lidské bytosti; je Nejvyšší Osobnost Božství, a proto je sám tím, kdo si všech tĕchto obĕtí užívá. Jeho příkladné jednání, když obĕti vykonal, mĕlo tedy za cíl pouze poučit obyčejné lidi a ukázat jim, jak je třeba dodržovat pokyny Ved.

Verš

tebhyo viśuddhaṁ vijñānaṁ
bhagavān vyatarad vibhuḥ
yenaivātmany ado viśvam
ātmānaṁ viśva-gaṁ viduḥ

Synonyma

tebhyaḥ — jim; viśuddham — dokonale čisté; vijñānam — božské poznání; bhagavān — Nejvyšší Pán; vyatarat — udĕlil; vibhuḥ — Všemocný; yena — díky nĕmuž; eva — jistĕ; ātmani — v Nĕm, Nejvyšším Pánovi; adaḥ — tento; viśvam — vesmír; ātmānam — Jeho; viśva-gam — prostupujícího vesmírem; viduḥ — byli schopni vnímat.

Překlad

Všemocný Pán Balarāma udĕlil mudrcům čisté duchovní poznání, díky nĕmuž byli schopni vidĕt celý vesmír v Nĕm a také Jeho prostupovat vším.

Verš

sva-patyāvabhṛtha-snāto
jñāti-bandhu-suhṛd-vṛtaḥ
reje sva-jyotsnayevenduḥ
su-vāsāḥ suṣṭhv alaṅkṛtaḥ

Synonyma

sva — společnĕ se svou; patyā — manželkou; avabhṛtha — s obřadem avabhṛtha, který ukončuje zasvĕcení do obĕti; snātaḥ — poté, co se vykoupal; jñāti — nejbližšími členy rodiny; bandhu — dalšími příbuznými; suhṛt — a přáteli; vṛtaḥ — obklopený; reje — vypadal nádhernĕ; sva-jyotsnayā — se svými paprsky; iva — jako; induḥ — mĕsíc; su — pĕknĕ; vāsāḥ — oblečený; suṣṭhu — pĕknĕ; alaṅkṛtaḥ — ozdobený.

Překlad

Poté, co se svou manželkou provedl koupel avabhṛtha, vypadal krásnĕ oblečený a ozdobený Pán Balarāma v kruhu svých blízkých a ostatních příbuzných a přátel stejnĕ nádhernĕ jako mĕsíc obklopený svými zářivými paprsky.

Význam

Śrīla Prabhupāda nádhernĕ popisuje tuto scénu: „Pán Balarāma pak přistoupil ke koupeli avabhṛtha, jež se provádí po ukončení obĕtních obřadů. Po vykoupání se oblékl do nových hedvábných šatů a ozdobil nádhernými šperky. V kruhu svých příbuzných a přátel vypadal jako zářivý úplnĕk mezi svítícími tĕlesy na obloze.“

Verš

īdṛg-vidhāny asaṅkhyāni
balasya bala-śālinaḥ
anantasyāprameyasya
māyā-martyasya santi hi

Synonyma

īdṛk-vidhāni — tohoto druhu; asaṅkhyāni — nesčetné; balasya — Pána Balarāmy; bala-śālinaḥ — mocného; anantasya — neomezeného; aprameyasya — nezmĕrného; māyā — působením své matoucí energie; martyasya — jenž vypadá jako smrtelník; santi — jsou; hi — jistĕ.

Překlad

Nesčetné další takové zábavy konal mocný Balarāma, neomezený a nezmĕrný Nejvyšší Pán, jehož mystická energie Yogamāyā způsobuje, že vypadá jako lidská bytost.

Verš

yo ’nusmareta rāmasya
karmāṇy adbhuta-karmaṇaḥ
sāyaṁ prātar anantasya
viṣṇoḥ sa dayito bhavet

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; anusmareta — pravidelnĕ vzpomíná na; rāmasya — Pána Balarāmy; karmāṇi — činnosti; adbhuta — úžasné; karmaṇaḥ — jehož všechny činnosti; sāyam — za soumraku; prātaḥ — za úsvitu; anantasya — jenž je neomezený; viṣṇoḥ — Nejvyššímu Pánu, Viṣṇuovi; saḥ — on; dayitaḥ — drahý; bhavet — stane se.

Překlad

Všechny činnosti neomezeného Pána Balarāmy jsou úžasné. Každý, kdo na nĕ pravidelnĕ za úsvitu a soumraku vzpomíná, se stane velmi drahým Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Viṣṇuovi.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Pán Balarāma je původní Viṣṇu, a proto každý, kdo ráno a večer vzpomíná na Jeho zábavy, se jistĕ stane velkým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství, a jeho život tak bude úspĕšný ve všech ohledech.“

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmdesáté deváté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pán Balarāma jde na poutní cestu.“