Skip to main content

KAPITOLA SEDMDESÁTÁ OSMÁ

Zabití Dantavakry, Vidūrathy a Romaharṣaṇy

Tato kapitola vypráví, jak Pán Kṛṣṇa zabil Dantavakru a Vidūrathu, navštívil Vṛndāvan a potom se vrátil do Dvāraky. Popisuje také, jak Pán Baladeva zabil nepřístojnĕ se chovajícího Romaharṣaṇu Sūtu.

Dantavakra zamýšlel pomstít smrt svého přítele Śālvy a objevil se na bojišti s kyjem v ruce. Pán Kṛṣṇa uchopil svůj kyj a předstoupil před nĕho. Nato Dantavakra Pána urazil hrubými slovy a uštĕdřil Mu hrozivou ránu do hlavy. Pán Kṛṣṇa, aniž to s Ním sebeménĕ pohnulo, udeřil Dantavakru do hrudi a rozdrtil mu srdce. Dantavakra mĕl bratra jménem Vidūratha, kterého Dantavakrova smrt silnĕ rozrušila. Vzal meč a napadl Śrī Kṛṣṇu, ale Pán usekl Vidūrathovu hlavu svým diskem Sudarśanou. Pán Kṛṣṇa pak na dva mĕsíce navštívil Vṛndāvan a nakonec se vrátil do Dvāraky.

Když Pán Baladeva slyšel, že se Pāṇḍuovci a Kuruovci chystají do války, opustil Dvāraku pod záminkou poutní cesty, aby zachoval neutralitu. Pán se vykoupal na svatých místech jako Prabhāsa, Tritakūpa a Viśāla a nakonec přišel do svatého lesa Naimiṣāraṇyi, kde vznešení mudrci provádĕli rozsáhlou ohňovou obĕť. Zatímco shromáždĕní mudrci Pána uctívali a nabídli Mu čestné sedadlo, všiml si, že Romaharṣaṇa Sūta, sedící na sedadle mluvčího, na Jeho počest nepovstal. Pán Balarāma, velmi rozzlobený tímto přestupkem, Romaharṣaṇu zabil tak, že se ho dotkl koncem stébla trávy kuśa.

Shromáždĕné mudrce čin Pán Baladevy zneklidnil a řekli Mu: „Nevĕdomky jsi zabil brāhmaṇu. Proto Tĕ, i když jsi nad védskými pokyny, žádáme, abys dal dokonalý příklad obyčejným lidem odčinĕním tohoto hříchu.“ Potom Śrī Baladeva, následující védský výrok že „syn se rodí jako své vlastní já“, udĕlil Romaharṣaṇovu synovi Ugraśravovi postavení mluvčího Purāṇ a v souladu s tužbami mudrců slíbil Ugraśravovi dlouhý život s neselhávajícími smysly.

Pán Baladeva chtĕl pro mudrce udĕlat nĕco víc, a tak slíbil zabít démona jménem Balvala, který znečišťoval jejich obĕtní arénu. Nakonec na radu mudrců souhlasil, že se vydá na roční poutní cestu na všechna svatá místa v Indii.

Verš

śrī-śuka uvāca
śiśupālasya śālvasya
pauṇḍrakasyāpi durmatiḥ
para-loka-gatānāṁ ca
kurvan pārokṣya-sauhṛdam
ekaḥ padātiḥ saṅkruddho
gadā-pāṇiḥ prakampayan
padbhyām imāṁ mahā-rāja
mahā-sattvo vyadṛśyata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; śiśupālasya — pro Śiśupālu; śālvasya — Śālvu; pauṇḍrakasya — Pauṇḍraku; api — také; durmatiḥ — (Dantavakru) se zlotřilým srdcem; para-loka — do příštího svĕta; gatānāṁ — kteří odešli; ca — a; kurvan — činící; pārokṣya — pro zemřelé; sauhṛdam — skutek přátelství; ekaḥ — sám; padātiḥ — pĕšky; saṅkruddhaḥ — rozzuřený; gadā — kyj; pāṇiḥ — v ruce; prakampayan — roztřásající; padbhyām — nohama; imam — tuto (zemi); mahā-rāja — ó velký králi (Parīkṣite); mahā — velká; sattvaḥ — jehož fyzická síla; vyadṛśyata — byl vidĕn.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Zlotřilý Dantavakra jednající na základĕ přátelství k Śiśupālovi, Śālvovi a Pauṇḍrakovi, kteří odešli do příštího svĕta, se velmi rozzuřený objevil na bojišti, ó králi. Zcela sám, na vlastních nohách a třímající kyj, ten mocný bojovník svými kroky roztřásl zemi.

Verš

taṁ tathāyāntam ālokya
gadām ādāya satvaraḥ
avaplutya rathāt kṛṣṇaḥ
sindhuṁ veleva pratyadhāt

Synonyma

tam — ho; tathā — takto; āyāntam — blížícího se; ālokya — vidící; gadām — svůj kyj; ādāya — beroucí; satvaraḥ — rychle; avaplutya — seskakující; rathāt — ze svého kočáru; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; sindhum — moře; velā — břeh; iva — jako; pratyadhāt — zastavil.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa uvidĕl blížícího se Dantavakru, rychle uchopil svůj kyj, seskočil z kočáru a zastavil postupujícího protivníka tak jako břeh zadržuje oceán.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když se objevil před svým sokem, byl Dantavakrův hrdinský pochod okamžitĕ zastaven, stejnĕ jako pobřeží zastavuje mohutné bĕsnící vlny oceánu.“

Verš

gadām udyamya kārūṣo
mukundaṁ prāha durmadaḥ
diṣṭyā diṣṭyā bhavān adya
mama dṛṣṭi-pathaṁ gataḥ

Synonyma

gadām — svůj kyj; udyamya — třímající; kārūṣaḥ — král Karūṣi (Dantavakra); mukundam — Pánu Kṛṣṇovi; prāha — řekl; durmadaḥ — opojený pošetilou pýchou; diṣṭyā — štĕstím; diṣṭyā — štĕstím; bhavān — Ty; adya — dnes; mama — mého; dṛṣṭi — zraku; patham — do cesty; gataḥ — přišel jsi.

Překlad

Lehkomyslný král Karūṣi pozvedl kyj a řekl Pánu Mukundovi: „Jaké štĕstí! Jaké štĕstí – že jsi se dnes objevil přede mnou!

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že po čekání trvajícím tři životy se Dantavakra, dříve vrátný na Vaikuṇṭĕ, nyní mohl vrátit do duchovního svĕta. Transcendentální význam jeho výroku tedy je: „Jak požehnaný! Jak požehnaný jsem, že se dnes mohu vrátit do svého přirozeného postavení v duchovním svĕtĕ!“

V příštím verši Dantavakra označí Kṛṣṇu slovem mātuleya, bratranec z matčiny strany. Dantavakrova matka Śrutaśravā byla sestra Kṛṣṇova otce Vasudevy.

Verš

tvaṁ mātuleyo naḥ kṛṣṇa
mitra-dhruṅ māṁ jighāṁsasi
atas tvāṁ gadayā manda
haniṣye vajra-kalpayā

Synonyma

tvam — Ty; mātuleyaḥ — bratranec z matčiny strany; naḥ — náš; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; mitra — vůči mým přátelům; dhruk — který se dopustil násilí; mām — mĕ; jighāṁsasi — chceš zabít; ataḥ — proto; tvām — Tebe; gadayā — svým kyjem; manda — ó pošetilče; haniṣye — zabiji; vajra-kalpayā — jako hromoklín.

Překlad

„Jsi náš bratranec z matčiny strany, Kṛṣṇo, ale dopustil ses násilí vůči mým přátelům a nyní chceš zabít i mĕ. Proto Tĕ zabiji svým hromoklínu podobným kyjem, pošetilče.

Význam

Ācāryové podali toto alternativní gramatické rozdĕlení třetího řádku tohoto verše: atas tvāṁ gadayā amanda. V tomto případĕ Dantavakra říká: „Můj drahý Pane Kṛṣṇo, jsi amanda (nikoliv pošetilý), a proto mĕ svým mocným kyjem nyní pošleš zpátky domů, zpátky k Bohu.“ To je niterný význam tohoto verše.

Verš

tarhy ānṛṇyam upaimy ajña
mitrāṇāṁ mitra-vatsalaḥ
bandhu-rūpam ariṁ hatvā
vyādhiṁ deha-caraṁ yathā

Synonyma

tarhi — potom; ānṛṇyam — splacení svého dluhu; upaimi — dosáhnu; ajña — ó neinteligentní; mitrāṇām — vůči mým přátelům; mitra-vatsalaḥ — jenž miluji své přátele; bandhu — člena rodiny; rūpam — v podobĕ; arim — nepřítele; hatvā — po zabití; vyādhim — nemoc; deha-caram — v tĕle; yathā — jako.

Překlad

„Potom, ó neinteligentní, já, který jsem zavázán svým přátelům, splatím svůj dluh vůči nim tím, že Tĕ zabiji, svého nepřítele přestrojeného za příbuzného, který se podobá nemoci v mém tĕle.“

Význam

Podle ācāryů slovo ajña vyjadřuje, že ve srovnání s Pánem Kṛṣṇou není nikdo inteligentnĕjší. Dále slovo bandhu-rūpam vyjadřuje, že Pán Kṛṣṇa je ve skutečnosti skutečný přítel každé bytosti, a vyādhim vyjadřuje, že Pán Kṛṣṇa je Nadduše, cíl meditace v srdci, který odstraňuje naši mentální úzkost. Dále ācāryové překládají slovo hatvā jako jñātvā; jinými slovy, správným poznáním Kṛṣṇa může osoba ve skutečnosti osvobodit všechny své přátele.

Verš

evaṁ rūkṣais tudan vākyaiḥ
kṛṣṇaṁ totrair iva dvipam
gadayātāḍayan mūrdhni
siṁha-vad vyanadac ca saḥ

Synonyma

evam — takto; rūkṣaiḥ — hrubými; tudan — sužující; vākyaiḥ — slovy; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; totraiḥ — bodci; iva — jako kdyby; dvipam — slona; gadayā — svým kyjem; atāḍayat — udeřil Ho; mūrdhni — do hlavy; siṁha-vat — jako lev; vyanadat — zařval; ca — a; saḥ — on.

Překlad

Dantavakra se takto snažil Pána Kṛṣṇu sužovat hrubými slovy, tak jako by nĕkdo bodal slona ostrými bodci, udeřil Pána do hlavy kyjem a zařval jako lev.

Verš

gadayābhihato ’py ājau
na cacāla yadūdvahaḥ
kṛṣṇo ’pi tam ahan gurvyā
kaumodakyā stanāntare

Synonyma

gadayā — kyjem; abhihataḥ — udeřený; api — třebaže; ājau — na bojišti; na cacāla — nepohnul se; yadu-udvahaḥ — osvoboditel Yaduovců; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; api — a; tam — jeho, Dantavakru; ahan — udeřil; gurvyā — tĕžkým; kaumodakyā — svým kyjem jménem Kaumodakī; stana-antare — doprostřed hrudi.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, osvoboditel Yaduovců, třebaže udeřený Dantavakrovým kyjem, se nepohnul ze svého místa na bojišti. Naopak, svým tĕžkým kyjem Kaumodakī Pán udeřil Dantavakru doprostřed hrudi.

Verš

gadā-nirbhinna-hṛdaya
udvaman rudhiraṁ mukhāt
prasārya keśa-bāhv-aṅghrīn
dharaṇyāṁ nyapatad vyasuḥ

Synonyma

gadā — kyjem; nirbhinna — roztříštĕné na kusy; hṛdayaḥ — srdce; udvaman — zvracející; rudhiram — krev; mukhāt — z úst; prasārya — rozhazující; keśa — vlasy; bāhu — paže; aṅghrīn — a nohy; dharaṇyām — na zem; nyapatat — padl; vyasuḥ — bez života.

Překlad

Dantavakra se srdcem rozbitým úderem kyje zvracel krev a padl bez života na zem s rozcuchanými vlasy a roztaženými pažemi a nohama.

Verš

tataḥ sūkṣmataraṁ jyotiḥ
kṛṣṇam āviśad adbhutam
paśyatāṁ sarva-bhūtānāṁ
yathā caidya-vadhe nṛpa

Synonyma

tataḥ — potom; sūkṣma-taram — velmi jemné; jyotiḥ — svĕtlo; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇy; āviśat — vstoupilo do; adbhutam — úžasné; paśyatām — když přihlížely; sarva — všechny; bhūtānām — živé bytosti; yathā — tak jako; caidya-vadhe — když byl zabit Śiśupāla; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Nanejvýš subtilní a úžasná svĕtelná jiskra potom (vystoupila z démonova tĕla a) vstoupila do Pána Kṛṣṇy, zatímco všichni přihlíželi, ó králi, tak jako když byl zabit Śiśupāla.

Verš

vidūrathas tu tad-bhrātā
bhrātṛ-śoka-pariplutaḥ
āgacchad asi-carmābhyām
ucchvasaṁs taj-jighāṁsayā

Synonyma

vidūrathaḥ — Vidūratha; tu — ale; tat — jeho, Dantavakrův; bhrātā — bratr; bhrātṛ — pro svého bratra; śoka — v zármutku; pariplutaḥ — pohroužený; āgacchat — přišel; asi — s mečem; carmābhyām — a štítem; ucchvasan — tĕžce oddechující; tat — Jeho, Pána Kṛṣṇu; jighāṁsayā — toužící zabít.

Překlad

Pak ale přišel Dantavakrův bratr Vidūratha, pohroužený v zármutku nad bratrovou smrtí, tĕžce oddechující, s mečem a štítem v ruce. Chtĕl Pána zabít.

Verš

tasya cāpatataḥ kṛṣṇaś
cakreṇa kṣura-neminā
śiro jahāra rājendra
sa-kirīṭaṁ sa-kuṇḍalam

Synonyma

tasya — jeho; ca — a; āpatataḥ — který útočil; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; cakreṇa — svým diskem Sudarśanou; kṣura — jako břitva; neminā — jehož okraj; śiraḥ — hlavu; jahāra — srazil; rāja-indra — ó nejlepší z králů; sa — s; kirīṭam — přilbou; sa — s; kuṇḍalam — náušnicemi.

Překlad

Ó nejlepší z králů, když se Vidūratha vrhl na Pána Kṛṣṇu, ten použil svůj disk Sudarśanu s okrajem ostrým jako břitva, aby mu srazil hlavu i s přilbou a náušnicemi.

Verš

evaṁ saubhaṁ ca śālvaṁ ca
dantavakraṁ sahānujam
hatvā durviṣahān anyair
īḍitaḥ sura-mānavaiḥ
munibhiḥ siddha-gandharvair
vidyādhara-mahoragaiḥ
apsarobhiḥ pitṛ-gaṇair
yakṣaiḥ kinnara-cāraṇaiḥ
upagīyamāna-vijayaḥ
kusumair abhivarṣitaḥ
vṛtaś ca vṛṣṇi-pravarair
viveśālaṅkṛtāṁ purīm

Synonyma

evam — takto; saubham — Saubhu; ca — a; śālvam — Śālvu; ca — a; dantavakram — Dantavakru; saha — spolu s; anujam — jeho mladším bratrem Vidūrathou; hatvā — když zabil; durviṣahān — nepřemožitelné; anyaiḥ — ostatními; īḍitaḥ — oslavovaný; sura — polobohy; mānavaiḥ — a lidmi; munibhiḥ — mudrci; siddha — dokonalými mystiky; gandharvaiḥ — a nebeskými zpĕváky; vidyādhara — obyvateli planety Vidyādharů; mahā-uragaiḥ — a nebeskými hady; apsarobhiḥ — nebeskými tanečnicemi; pitṛ-gaṇaiḥ — vznešenými předky; yakṣaiḥ — Yakṣi; kinnara-cāraṇaiḥ — a Kinnary a Cāraṇy; upagīyamāna — opĕvované; vijayaḥ — jehož vítĕzství; kusumaiḥ — kvĕtinami; abhivarṣitaḥ — zasypávaný; vṛtaḥ — obklopený; ca — a; vṛṣṇi-pravaraiḥ — nejpřednĕjšími Vṛṣṇiovci; viveśa — vstoupil do; alaṅkṛtām — ozdobeného; purīm — svého hlavního mĕsta, Dvāraky.

Překlad

Když Pán takto zničil Śālvu a jeho letadlo Saubhu, spolu s Dantavakrou a jeho mladším bratrem, kteří byli nepřemožitelní kterýmkoliv jiným protivníkem, byl oslavován polobohy, lidskými bytostmi a velkými mudrci, Siddhy, Gandharvy, Vidyādhary a Mahoragy, a také Apsarami, Pity, Yakṣi, Kinnary a Cāraṇy. Zatímco opĕvovali Jeho slávu a zasypávali Ho kvĕtinami, Nejvyšší Pán vstoupil do svého slavnostnĕ ozdobeného hlavního mĕsta ve společnosti nejpřednĕjších Vṛṣṇiovců.

Verš

evaṁ yogeśvaraḥ kṛṣṇo
bhagavān jagad-īśvaraḥ
īyate paśu-dṛṣṭīnāṁ
nirjito jayatīti saḥ

Synonyma

evam — tímto způsobem; yoga — mystické yogy; īśvaraḥ — Pán; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; bhagavān — Osobnost Božství; jagat — vesmíru; īśvaraḥ — Pán; īyate — připadá; paśu — jako zvířata; dṛṣṭīnām — tĕm, jejichž pohled; nirjitaḥ — poražený; jayati — je vítĕzný; iti — jako kdyby; saḥ — On.

Překlad

Takto je Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, vládce všech mystických sil a Pán vesmíru, vždy vítĕzný. Jen ti s pohledem podobným zvířecímu si myslí, že nĕkdy prohrává.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podává tento obsáhlý komentář k této části Śrīmad-Bhāgavatamu:

Ohlednĕ zabití Dantavakry Uttara-khaṇḍa (279) Padma Purāṇy obsahuje další podrobnosti v této pasáži: atha śiśupālaṁ nihataṁ śrutvā dantavakraḥ kṛṣṇena saha yoddhuṁ mathurām ājagāma. kṛṣṇas tu tac chrutvā ratham āruhya mathurām āyayau. „Když potom Dantavakra slyšel, že byl Śiśupāla zabit, odjel do Mathury bojovat s Kṛṣṇou. Když se o tom Kṛṣṇa doslechl, usedl do svého kočáru a odjel do Mathury.“

Tayor dantavakra-vāsudevayor aho-rātraṁ mathurā-dvāri saṅgrāmaḥ samavartata. kṛṣṇas tu gadayā taṁ jaghāna. sa tu cūrṇita-sarvāṅgo vajra-nirbhinno mahīdhara iva gatāsur avani-tale nipapāta. so 'pi hareḥ sārūpyeṇa yogi-gamyaṁ nityānanda-sukha-daṁ śāśvataṁ paramaṁ padam avāpa: „Mezi obĕma – Dantavakrou a Pánem Vāsudevou – se potom u brány Mathury strhl boj, který trval celý den a noc. Nakonec Kṛṣṇa Dantavakru udeřil svým kyjem a Dantavakra padl bez života na zem se všemi končetinami roztříštĕnými jako hora rozbitá bleskem. Dantavakra dosáhl osvobození, získal stejnou podobu jako má Pán, a tak také dosáhl Pánova vĕčného, svrchovaného sídla dosažitelného dokonalými yogīmi, které udĕluje štĕstí vĕčné duchovní blaženosti.“

Itthaṁ jaya-vijayau sanakādi-śāpa-vyājena kevalaṁ bhagavato līlārthaṁ saṁsṛtāv avatīrya janma-traye 'pi tenaiva nihatau janma-trayāvasāne muktim avāptau: „Stalo se, že Jaya a Vijaya – zdánlivĕ kvůli kletbĕ Sanaky a jeho bratrů, ale ve skutečnosti pro umožnĕní zábav Nejvyššího Pána – sestoupili do tohoto hmotného svĕta a ve třech životech po sobĕ byli zabiti samotným Pánem. Potom, po skončení tĕchto tří životů, dosáhli osvobození.“

V této pasáži Padma Purāṇy slova kṛṣṇas tu tac chrutvā, „když se o tom Kṛṣṇa doslechl“, vyjadřují, že to Pán slyšel od Nārady, který cestuje rychle jako mysl, že Dantavakra odjel do Mathury. Proto Pán ihned po zabití Śālvy, aniž by nejprve vstoupil do Dvāraky, dorazil v jediném okamžiku do blízkosti Mathury ve svém kočáru, který se také pohybuje rychle jako mysl, a tam uvidĕl Dantavakru. Dodnes u brány Mathury smĕřující ke Dvārace stojí vesnice známá v místním nářečí jako Datihā, což je jméno odvozené ze sanskrtského dantavakra-ha, „hubitel Dantavakry“. Tuto vesnici založil Kṛṣṇův pravnuk Vajra.

Ve stejné pasáži Padma Purāṇy následují tyto výroky: kṛṣṇo 'pi taṁ hatvā yamunām uttīrya nanda-vrajaṁ gatvā sotkaṇṭhau pitarāv abhivādyāśvāsya tābhyāṁ sāśru-sekam āliṅgitaḥ sakala-gopa-vṛddhān praṇamya bahu-vastrābharaṇādibhis tatra-sthān santarpayām āsa. „A po jeho (Vidūrathovĕ) zabití Kṛṣṇa překročil Yamunu a odebral se do Nandovy vesnice pastevců, kde uctil a utĕšil své zarmoucené rodiče. Ti Ho zmáčeli slzami a objali a potom se Pán poklonil starším pastevcům a potĕšil všechny obyvatele hojnými dary v podobĕ odĕvů, ozdob a tak dále.“

kālindyāḥ puline ramye
puṇya-vṛkṣa-samācite
gopa-nārībhir aniśaṁ
krīḍayām āsa keśavaḥ
ramya-keli-sukhenaiva
gopa-veśa-dharaḥ prabhuḥ
bahu-prema-rasenātra
māsa-dvayam uvāsa ha

„Pán Keśava se neustále bavil s pasačkami na okouzlujícím břehu Kālindī, který byl plný zbožných stromů. Tak tam Nejvyšší Pán, který přijal podobu pasáčka, sídlil dva mĕsíce a užíval si důvĕrných zábav v různých náladách láskyplných výmĕn.“

Atha tatra-sthā nanda-gopādayaḥ sarve janāḥ putra-dārādi-sahitā vāsudeva-prasādena divya-rūpa-dharā vimānam ārūḍhāḥ paramaṁ vaikuṇṭha-lokam avāpuḥ. kṛṣṇas tu nanda-gopa-vrajaukasāṁ sarveṣāṁ nirāmayaṁ sva-padaṁ dattvā divi deva-gaṇaiḥ saṁstūyamāno dvāravatīṁ viveśa: „Potom, milostí Pána Vāsudevy, Nanda a všichni ostatní obyvatelé toho místa, spolu s jejich dĕtmi a manželkami, přijali své vĕčné, duchovní podoby, nastoupili do nebeského letadla a vystoupili na svrchovanou planetu Vaikuṇṭhu (Goloku Vṛndāvan). Pán Kṛṣṇa však poté, co udĕlil Nandovi Gopovi a všem ostatním obyvatelům Vraji své vlastní transcendentální sídlo, které je prosté všech nemocí, cestoval nebesy a vrátil se do Dvāraky, zatímco Ho polobozi opĕvovali.“

Śrīla Rūpa Gosvāmī tuto pasáž takto komentuje ve své Laghu-bhāgavatāmṛtĕ (1.488–89):

vrajeśāder aṁśa-bhūtā
ye droṇādyā avātaran
kṛṣṇas tān eva vaikuṇṭhe
prāhiṇod iti sāmpratam
preṣṭhebhyo ’pi priyatamair
janair gokula-vāsibhiḥ
vṛndāraṇye sadaivāsau
vihāraṁ kurute hariḥ

„Jelikož Droṇa a ostatní polobozi v minulosti sestoupili na Zem, aby jako částečné expanze splynuli s králem Vraji a ostatními oddanými z Vṛndāvanu, nyní tyto polobožské expanze poslal Pán Kṛṣṇa na Vaikuṇṭhu. Pán Hari si vĕčnĕ užívá zábav ve Vṛndāvanu se svými důvĕrnými oddanými, obyvateli Gokuly, kteří Mu jsou dražší než i ti nanejvýš drazí ostatní oddaní.“

V pasáži z Padma Purāṇy se slovo putra ve frázi nanda-gopādayaḥ sarve janāḥ putra-dārādi-sahitāḥ („Nanda Gopa a ostatní, spolu s jejich dĕtmi a manželkami“) týká synů jako Kṛṣṇa, Śrīdāmā a Subala, zatímco slovo dāra se týká manželek jako Śrī Yaśodā a Kīrtidā, matka Rādhārāṇī. Fráze sarve janāḥ („všichni lidé“) se týká každého v oblasti Vraji. Tak se všichni odebrali na prvotřídní planetu Vaikuṇṭhu, Goloku. Fráze divya-rūpa-dharāḥ vyjadřuje, že se na Goloce vĕnují zábavám vhodným pro polobohy, ne tĕm, které jsou vhodné pro lidi, jak činí v Gokule. Tak jako bĕhem inkarnace Pána Rāmacandry byli obyvatelé Ayodhyi přepraveni na Vaikuṇṭhu ve svých vlastních tĕlech, v této inkarnaci Kṛṣṇay obyvatelé Vraji dosáhli Goloky ve svých.

Cestu Pána Kṛṣṇy ze Dvāraky do Vraji potvrzuje tato pasáž ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.11.9): yarhy ambujākṣāpasasāra bho bhavān kurūn madhūn vātha suhṛd-didṛkṣayā tatrābda-koṭi-pratimaḥ kṣaṇo bhavet. „Ó Pane s lotosovýma očima, vždy, když odcházíš do Mathury, Vṛndāvanu či Hastināpuru, aby ses setkal se svými přáteli a příbuznými, každý okamžik Tvé nepřítomnosti nám připadá jako milión let.“ Pán Kṛṣṇa toužil navštívit své přátele a příbuzné ve Vraji od té doby, kdy tam odjel Pán Baladeva, ale Jeho matka, otec a ostatní starší obyvatelé Dvāraky Mu odmítli dát svolení. Nyní však, po zabití Śālvy, když se Kṛṣṇa doslechl od Nārady, že Dantavakra odjel do Mathury, nemohl nikdo nic namítat proti Pánovĕ okamžité cestĕ tam bez předchozí cesty do Dvāraky. A po zabití Dantavakry mĕl příležitost se setkat se svými přáteli a příbuznými žijícím ve Vraji.

Takto Pán uvažoval a také si připomnĕl Uddhavovu zmínku o gopīch ve slovech gāyanti te viśada-karma (Bhāg. 10.71.9), takže odjel do Vraji a rozptýlil pocity odloučení jejích obyvatel. Dva mĕsíce si Pán Kṛṣṇa užíval ve Vṛndāvanu přesnĕ jako dříve, než odjel zabít Kaṁsu v Mathuře. Pak, na konci dvou mĕsíců, odstranil své vrajské zábavy z očí svĕtských lidí tím, že vzal polobožské části svých rodičů a ostatních příbuzných a přátel na Vaikuṇṭhu. Takto se, v jednom úplném projevu, odebral na Goloku v duchovním svĕtĕ, v jiném zůstal trvale si užívat ve Vraji, neviditelný hmotným očím, a v ještĕ dalším usedl do svého kočáru a vrátil se sám do Dvāraky. Lidé z provincie Śaurasena si mysleli, že po zabití Dantavakry Kṛṣṇa navštívil své rodiče a ostatní drahé příbuzné a nyní se vrací do Dvāraky. Lidé z Vraji naopak nemohli pochopit, kam náhle zmizel, a tak naprosto užasli.

Śukadeva navíc uvážil, že si Parīkṣit Mahārāja mohl myslet: „Jak to, že tentýž Kṛṣṇa, který zařídil, aby pastevci dosáhli Vaikuṇṭhy ve svých vlastních tĕlech, také způsobil, že se obyvatelé Dvāraky dostali do tak nepříznivé situace v průbĕhu Jeho mauṣala-līly?“ Král by to tedy mohl považovat za nespravedlnost kvůli své spříznĕnosti s Yaduovci. Proto mu Śukadeva Gosvāmī neumožnil vyslechnout tuto zábavu, kterou, jak je uvedeno výše, vypráví Uttara-khaṇḍa Śrī Padma Purāṇy.

Ve Śrī Vaiṣṇava-toṣaṇī, komentáři Sanātany Gosvāmīho k desátému zpĕvu, nalézáme tento seznam posloupnosti zábav: Jako první byla cesta u příležitosti zatmĕní slunce, potom shromáždĕní bĕhem Rājasūyi, pak hazardní hra a pokus o svléknutí Draupadī, poté vyhnanství Pāṇḍuovců v lese, po nĕm zabití Śālvy a Dantavakry, potom Kṛṣṇova návštĕva Vṛndāvanu a nakonec závĕr vṛndāvanských zábav.

Verš

śrutvā yuddhodyamaṁ rāmaḥ
kurūṇāṁ saha pāṇḍavaiḥ
tīrthābhiṣeka-vyājena
madhya-sthaḥ prayayau kila

Synonyma

śrutvā — slyšící; yuddha — do bitvy; udyamam — přípravy; rāmaḥ — Pán Balarāma; kurūṇām — Kuruovců; saha — s; pāṇḍavaiḥ — Pāṇḍuovci; tīrtha — na svatá místa; abhiṣeka — koupání; vyājena — pod záminkou; madhya-sthaḥ — neutrální; prayayau — odešel; kila — vskutku.

Překlad

Pán Balarāma potom slyšel, že se Kuruovci připravují na válku s Pāṇḍuovci. Jelikož byl neutrální, odešel pod záminkou koupání se na svatých místech.

Význam

Duryodhana i Yudhiṣṭhira byli Pánu Balarāmovi drazí, a tak odešel, aby se vyhnul nepříjemné situaci. Navíc po zabití démona Vidūrathy Pán Kṛṣṇa odložil své zbranĕ, ale Pán Balarāma ještĕ musel zabít Romaharṣaṇu a Balvalu, aby ukončil zbavování Zemĕ jejího břemene démonů.

Verš

snātvā prabhāse santarpya
devarṣi-pitṛ-mānavān
sarasvatīṁ prati-srotaṁ
yayau brāhmaṇa-saṁvṛtaḥ

Synonyma

snātvā — když se vykoupal; prabhāse — v Prabhāse; santarpya — a uctil; deva — polobohy; ṛṣi — mudrce; pitṛ — předky; mānavān — a lidské bytosti; sarasvatīm — k řece Sarasvatī; prati-srotam — která teče k moři; yayau — šel; brāhmaṇa-saṁvṛtaḥ — obklopen brāhmaṇy.

Překlad

Po vykoupání se v Prabhāse a uctĕní polobohů, mudrců, předků a významných lidských bytostí šel ve společnosti brāhmaṇů k části řeky Sarasvatī, která teče na západ k moři.

Verš

pṛthūdakaṁ bindu-saras
tritakūpaṁ sudarśanam
viśālaṁ brahma-tīrthaṁ ca
cakraṁ prācīṁ sarasvatīm
yamunām anu yāny eva
gaṅgām anu ca bhārata
jagāma naimiṣaṁ yatra
ṛṣayaḥ satram āsate

Synonyma

pṛthūdakam — Pṛthūdaka; bindu-saraḥ — jezero Bindu-sarovara; trita-kūpam sudarśanam — poutní místa známá jako Tritakūpa a Sudarśana; viśālam brahma-tīrtham ca — Viśāla a Brahma-tīrtha; cakram — Cakra-tīrtha; prācīm — tekoucí na východ; sarasvatīm — řeky Sarasvatī; yamunām — řeky Yamuny; anu — podél; yāni — která; eva — všechna; gaṅgām — Gangy; anu — podél; ca — také; bhārata — ó potomku Bharaty (Parīkṣite Mahārāji); jagāma — navštívil; naimiṣam — les Naimiṣu; yatra — kde; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; satram — rozsáhlou obĕť; āsate — provádĕli.

Překlad

Pán Balarāma navštívil Pṛthūdaku, Bindu-saras, Tritakūpu, Sudarśanu, Viśālu, Brahma-tīrthu, Cakra-tīrthu a na východ tekoucí Sarasvatī. Šel také na všechna svatá místa podél Yamuny a Gangy, ó Bhārato, a potom přišel do lesa Naimiṣa, kde velcí mudrci provádĕli rozsáhlou obĕť.

Verš

tam āgatam abhipretya
munayo dīrgha-satriṇaḥ
abhinandya yathā-nyāyaṁ
praṇamyotthāya cārcayan

Synonyma

tam — Jeho; āgatam — dorazivšího; abhipretya — rozpoznávající; munayaḥ — mudrci; dīrgha — po dlouhou dobu; satriṇaḥ — kteří se vĕnovali konání obĕti; abhinandya — vítající; yathā — jak; nyāyam — správné; praṇamya — klanĕjící se; utthāya — vstávající; ca — a; ārcayan — uctívali.

Překlad

Mudrci, kteří se dlouho vĕnovali svým obĕtním obřadům, rozpoznali Pána po Jeho příchodu a řádnĕ Ho uvítali povstáním, poklonĕním se a uctíváním.

Verš

so ’rcitaḥ sa-parīvāraḥ
kṛtāsana-parigrahaḥ
romaharṣaṇam āsīnaṁ
maharṣeḥ śiṣyam aikṣata

Synonyma

saḥ — On; arcitaḥ — uctívaný; sa — spolu se; parīvāraḥ — svým doprovodem; kṛta — když učinil; āsana — sedadla; parigrahaḥ — přijetí; romaharṣaṇam — Romaharṣaṇu Sūtu; āsīnam — sedícího; mahā-ṛṣeḥ — nejvĕtšího z mudrců, Vyāsadevy; śiṣyam — žáka; aikṣata — uvidĕl.

Překlad

Poté, co byl Pán takto uctĕn se svým doprovodem, přijal sedadlo cti. Pak si všiml, že Vyāsadevův žák Romaharṣaṇa zůstal sedĕt.

Verš

apratyutthāyinaṁ sūtam
akṛta-prahvaṇāñjalim
adhyāsīnaṁ ca tān viprāṁś
cukopodvīkṣya mādhavaḥ

Synonyma

apratyutthāyinam — který nepovstal; sūtam — syn ze smíšeného manželství mezi kṣatriyským otcem a brāhmaṇskou matkou; akṛta — který nevykonal; prahvaṇa — poklonu; añjalim — a spojení rukou; adhyāsīnam — sedící výše; ca — a; tān — než ti; viprān — učení brāhmaṇové; cukopa — rozzlobil se; udvīkṣya — vidící; mādhavaḥ — Pán Balarāma.

Překlad

Pán Balarāma se nesmírnĕ rozzlobil, když vidĕl, jak tento člen kasty sūtů nepovstal, nepoklonil se ani nesepjal ruce, a také jak sedĕl nade všemi učenými brāhmaṇy.

Význam

Romaharṣaṇa nepozdravil Pána Balarāmu žádným ze standardních způsobů uvítání výše postavené osobnosti. Také, navzdory tomu, že byl z nižší kasty, sedĕl na sedadle nad shromáždĕním vznešených brāhmaṇů.

Verš

yasmād asāv imān viprān
adhyāste pratiloma-jaḥ
dharma-pālāṁs tathaivāsmān
vadham arhati durmatiḥ

Synonyma

yasmāt — protože; asau — on; imān — než tito; viprānbrāhmaṇové; adhyāste — sedí výše; pratiloma-jaḥ — narozený z nevhodnĕ smíšeného manželství; dharma — zásad náboženství; pālān — ochránce; tathā eva — také; asmān — Já sám; vadham — smrt; arhati — zaslouží si; durmatiḥ — pošetilý.

Překlad

(Pán Balarāma pravil:) Jelikož tento pošetilec zrozený z nevhodnĕ smíšeného manželství sedí výše než všichni tito brāhmaṇové a dokonce výše než Já, ochránce náboženství, zaslouží si zemřít.

Verš

ṛṣer bhagavato bhūtvā
śiṣyo ’dhītya bahūni ca
setihāsa-purāṇāni
dharma-śāstrāṇi sarvaśaḥ
adāntasyāvinītasya
vṛthā paṇḍita-māninaḥ
na guṇāya bhavanti sma
naṭasyevājitātmanaḥ

Synonyma

ṛṣeḥ — mudrce (Vyāsadevy); bhagavataḥ — inkarnace Boha; bhūtvā — stávající se; śiṣyaḥ — žákem; adhītya — studující; bahūni — mnohá; ca — a; sa — spolu s; itihāsa — eposy; purāṇāni — a Purāṇami; dharma-śāstrāṇi — písma popisující náboženské povinnosti človĕka; sarvaśaḥ — plnĕ; adāntasya — pro toho, kdo se neovládá; avinītasya — nepokorného; vṛthā — nadarmo; paṇḍita — učenou autoritu; māninaḥ — považujícího se za; na guṇāya — nevedoucí k dobrým vlastnostem; bhavanti sma — staly se; naṭasya — herce; iva — jako; ajita — nepřemožená; ātmanaḥ — jehož mysl.

Překlad

Ačkoliv je žákem božského mudrce Vyāsy a zevrubnĕ pod jeho vedením prostudoval mnohá písma, včetnĕ zákoníků náboženských povinností, eposů a Purāṇ, veškeré toto studium u nĕho nevytvořilo dobré vlastnosti. Naopak, jeho studium písem se podobá hercovĕ studiu role, neboť se neovládá, není pokorný a nadarmo se pokládá za učenou autoritu, třebaže nepřemohl vlastní mysl.

Význam

Nĕkdo by mohl namítnout, že se Romaharṣaṇa dopustil nevinné chyby, když nevyjádřil Pánu Balarāmovi uznání, ale tento argument zde vyvrací tvrdá kritika od Pána Balarāmy.

Verš

etad-artho hi loke ’sminn
avatāro mayā kṛtaḥ
vadhyā me dharma-dhvajinas
te hi pātakino ’dhikāḥ

Synonyma

etat — za tímto; arthaḥ — účelem; hi — vskutku; loke — do toho svĕta; asmin — toto; avatāraḥ — sestoupení; mayā — Mnou; kṛtaḥ — učinĕno; vadhyāḥ — být zabiti; me — Mnou; dharma-dhvajinaḥ — ti, kdo vystupují jako zbožní; te — ti; hi — vskutku; pātakinaḥ — hříšníci; adhikāḥ — nejvĕtší.

Překlad

Samotný účel Mého sestoupení do tohoto svĕta je zabít takové pokrytce, kteří předstírají zbožnost. To jsou vskutku ti nejhříšnĕjší darebáci.

Význam

Pán Balarāma nebyl připraven přehlédnout Romaharṣaṇův přestupek. Pán sestoupil zvláštĕ proto, aby odstranil ty, kdo se prohlašují za velké náboženské vůdce, ale Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, neprojevují ani úctu.

Verš

etāvad uktvā bhagavān
nivṛtto ’sad-vadhād api
bhāvitvāt taṁ kuśāgreṇa
kara-sthenāhanat prabhuḥ

Synonyma

etāvat — tolik; uktvā — řkoucí; bhagavān — Osobnost Božství; nivṛttaḥ — přestal; asat — bezbožných; vadhāt — se zabíjením; api — ačkoliv; bhāvitvāt — protože to bylo nevyhnutelné; tam — jeho, Romaharṣaṇu; kuśa — trávy kuśa; agreṇa — koncem stébla; kara — v ruce; sthena — drženým; ahanat — zabil; prabhuḥ — Pán.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Ačkoliv Pán Balarāma přestal zabíjet bezbožné, Romaharṣaṇova smrt byla nevyhnutelná. Když tedy Pán domluvil, zabil ho tak, že vzal stéblo trávy kuśa a dotkl se ho jejím koncem.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Pán Balarāma se vyhnul účasti v bitvĕ na Kurukṣetře, ale vzhledem k Jeho roli inkarnace bylo obnovování náboženských zásad Jeho prvořadou povinností. Poté, co zvážil všechny tyto okolnosti, zabil Romaharṣaṇu Sūtu jednoduše tak, že ho šlehl pouhým stéblem trávy kuśa. Pokud se nĕkdo zeptá, jak mohl Pán Balarāma zabít Romaharṣaṇu Sūtu pouhým šlehnutím stéblem trávy kuśa, odpovĕď je dána ve Śrīmad-Bhāgavatamu užitím slova prabhu neboli „pán“. Pánovo postavení je vždy transcendentální, a jelikož je všemocný, může jednat, jak se Mu zlíbí, aniž by podléhal hmotným zákonům a principům. Proto mohl zabít Romaharṣaṇu Sūtu pouhým šlehnutím stéblem trávy kuśa.

Verš

hāheti-vādinaḥ sarve
munayaḥ khinna-mānasāḥ
ūcuḥ saṅkarṣaṇaṁ devam
adharmas te kṛtaḥ prabho

Synonyma

- — „bĕda, bĕda“; iti — takto; vādinaḥ — řkoucí; sarve — všichni; munayaḥ — mudrci; khinna — rozrušené; mānasāḥ — jejichž mysli; ūcuḥ — řekli; saṅkarṣaṇam — Balarāmovi; devam — Nejvyššímu Pánu; adharmaḥ — bezbožný čin; te — Tebou; kṛtaḥ — vykonaný; prabho — ó pane.

Překlad

Všichni mudrci ve velké úzkosti vykřikli: „Bĕda, bĕda!“ Řekli Pánu Saṅkarṣaṇovi: „Ó pane, dopustil ses bezbožného činu!

Verš

asya brahmāsanaṁ dattam
asmābhir yadu-nandana
āyuś cātmāklamaṁ tāvad
yāvat satraṁ samāpyate

Synonyma

asya — jeho; brahma-āsanam — sedadlo duchovního mistra; dattam — dané; asmābhiḥ — námi; yadu-nandana — ó miláčku Yaduovců; āyuḥ — dlouhý život; ca — a; ātma — tĕlesných; aklamam — osvobození od potíží; tāvat — tak dlouho; yāvat — do té doby, až; satram — obĕť; samāpyate — je dokončena.

Překlad

„Ó oblíbenče Yaduovců, udĕlili jsme mu sedadlo duchovního mistra a slíbili jsme mu dlouhý život a osvobození od fyzické bolesti, dokud tato obĕť pokračuje.

Význam

Ačkoliv Romaharṣaṇa nebyl brāhmaṇa, protože se narodil ze smíšeného manželství, byl shromáždĕnými mudrci obdařen statutem a tak dostal brahmāsanu, sedadlo hlavního výkonného knĕze.

Verš

ajānataivācaritas
tvayā brahma-vadho yathā
yogeśvarasya bhavato
nāmnāyo ’pi niyāmakaḥ
yady etad-brahma-hatyāyāḥ
pāvanaṁ loka-pāvana
cariṣyati bhavāḻ loka-
saṅgraho ’nanya-coditaḥ

Synonyma

ajānatā — nevĕdomky; eva — pouze; ācaritaḥ — učinĕno; tvayā — Tebou; brahmabrāhmaṇy; vadhaḥ — zabití; yathā — ve skutečnosti; yoga — mystických sil; īśvarasya — pro Pána; bhavataḥ — Tebe; na — ne; āmnāyaḥ — příkaz písem; api — ani; niyāmakaḥ — usmĕrňovatel; yadi — pokud; etat — za toto; brahmabrāhmaṇy; hatyāyāḥ — zabití; pāvanam — očistné odčinĕní; loka — svĕta; pāvana — ó očišťovateli; cariṣyati — vykonáš; bhavān — Ty, vznešený; loka-saṅgrahaḥ — prospĕch pro obyčejné lidi; ananya — nikým jiným; coditaḥ — pobízený.

Překlad

„Nevĕdomky jsi zabil brāhmaṇu. Ani příkazy zjevených písem Ti samozřejmĕ nemohou diktovat, Pane všech mystických sil. Pokud však ze své svobodné vůle přesto vykonáš předepsanou očistu za toto zabití brāhmaṇy, ó očišťovali celého svĕta, obyčejní lidé budou mít z Tvého příkladu velký prospĕch.“

Verš

śrī-bhagavān uvāca
cariṣye vadha-nirveśaṁ
lokānugraha-kāmyayā
niyamaḥ prathame kalpe
yāvān sa tu vidhīyatām

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; cariṣye — vykonám; vadha — za zabití; nirveśam — odčinĕní; loka — pro obyčejné lidi; anugraha — soucit; kāmyayā — toužící projevit; niyamaḥ — usmĕrňující pokyn; prathame — v hlavním; kalpe — obřadu; yāvān — stejnĕ; saḥ — to; tu — vskutku; vidhīyatām — prosím předepište.

Překlad

Pán, Osobnost Božství, pravil: Zajisté vykonám odčinĕní za toto zabití, neboť si přeji projevit soucit obyčejným lidem. Prosím, předepište Mi tedy jaký obřad je třeba vykonat nejdříve.

Verš

dīrgham āyur bataitasya
sattvam indriyam eva ca
āśāsitaṁ yat tad brūte
sādhaye yoga-māyayā

Synonyma

dīrgham — dlouhý; āyuḥ — život; bata — ó; etasya — pro nĕho; sattvam — sílu; indriyam — schopnosti smyslů; eva ca — také; āśāsitam — slíbené; yat — které; tat — to; brūte — prosím řeknĕte; sādhaye — uskutečním; yoga-māyayā — svou mystickou silou.

Překlad

Ó mudrci, řeknĕte jen slovo a svou mystickou silou obnovím všechno, co jste mu slíbili – dlouhý život, sílu a schopnosti smyslů.

Verš

ṛṣaya ūcuḥ
astrasya tava vīryasya
mṛtyor asmākam eva ca
yathā bhaved vacaḥ satyaṁ
tathā rāma vidhīyatām

Synonyma

ṛṣayaḥ ūcuḥ — mudrci pravili; astrasya — zbranĕ (stébla trávy kuśa); tava — Tvé; vīryasya — moci; mṛtyoḥ — smrti; asmākam — naše; eva ca — také; yathā — aby; bhavet — mohla zůstat; vacaḥ — slova; satyam — pravdivá; tathā — takto; rāma — ó Rāmo; vidhīyatām — prosím zařiď.

Překlad

Mudrci pravili: Prosím zařiď, ó Rāmo, aby Tvá moc a moc Tvé zbranĕ kuśi, stejnĕ jako náš slib a Romaharṣaṇova smrt zůstaly všechny zachovány.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
ātmā vai putra utpanna
iti vedānuśāsanam
tasmād asya bhaved vaktā
āyur-indriya-sattva-vān

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; ātmā — vlastní já; vai — vskutku; putraḥ — syn; utpannaḥ — zrozené; iti — takto; veda-anuśāsanam — pokyn Ved; tasmāt — proto; asya — jeho (syn); bhavet — mĕl by být; vaktā — mluvčí; āyuḥ — dlouhý život; indriya — silné smysly; sattva — a fyzickou sílu; vān — vlastnící.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Vedy nás učí, že vlastní já se znovu rodí jako vlastní syn. Nechť se tedy Romaharṣaṇův syn stane mluvčím Purāṇ a nechť je obdařen dlouhým životem, silnými smysly a fyzickou silou.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī cituje tento védský verš, aby osvĕtlil princip vyhlášený zde Pánem Balarāmou:

aṅgād aṅgāt sambhavasi
hṛdayād adhijāyase
ātmā vai putra-nāmāsi
sañjīva śaradaḥ śatam

„Narodil ses z mých různých končetin a vzešel si přímo z mého srdce. Jsi mé vlastní já v podobĕ mého syna. Nechť prožiješ sto podzimů.“ Tento verš se nachází v Śatapatha Brāhmaṇĕ (14.9.8.4) a Kauśītakī Upaniṣadĕ (2.11).

Verš

kiṁ vaḥ kāmo muni-śreṣṭhā
brūtāhaṁ karavāṇy atha
ajānatas tv apacitiṁ
yathā me cintyatāṁ budhāḥ

Synonyma

kim — jaká; vaḥ — vaše; kāmaḥ — touha; muni — z mudrců; śreṣṭhāḥ — ó nejlepší; brūta — prosím řeknĕte; aham — Já; karavāṇi — učiním to; atha — a potom; ajānataḥ — kdo nezná; tu — vskutku; apacitim — odčinĕní; yathā — vhodnĕ; me — pro Mĕ; cintyatām — prosím myslete na; budhāḥ — ó inteligentní.

Překlad

Prosím sdĕlte Mi svou touhu, ó nejlepší z mudrců, a Já ji zajisté splním. A prosím pečlivĕ určete Mé vhodné odčinĕní, ó moudré duše, neboť nevím, co by to mohlo být.

Význam

Pán Balarāma zde dává dokonalý příklad pro obyčejné lidi pokorným podrobením se kvalifikovaným brāhmaṇům.

Verš

ṛṣaya ūcuḥ
ilvalasya suto ghoro
balvalo nāma dānavaḥ
sa dūṣayati naḥ satram
etya parvaṇi parvaṇi

Synonyma

ṛṣayaḥ ūcuḥ — mudrci pravili; ilvalasya — Ilvaly; sutaḥ — syn; ghoraḥ — strašlivý; balvalaḥ nāma — jménem Balvala; dānavaḥ — démon; saḥ — on; dūṣayati — znečišťuje; naḥ — naši; satram — obĕť; etya — přicházející; parvaṇi parvaṇi — o každém novu.

Překlad

Mudrci pravili: Strašlivý démon jménem Balvala, syn Ilvaly, sem přichází o každém novu a znečišťuje naši obĕť.

Význam

Nejprve mudrci sdĕlují Pánu Balarāmovi laskavost, kterou by po Nĕm chtĕli.

Verš

taṁ pāpaṁ jahi dāśārha
tan naḥ śuśrūṣaṇaṁ param
pūya-śoṇita-vin-mūtra-
surā-māṁsābhivarṣiṇam

Synonyma

tam — tu; pāpam — hříšnou osobu; jahi — prosím zabij; dāśārha — ó potomku Daśārhy; tat — tuto; naḥ — nám; śuśrūṣaṇam — službu; param — nejlepší; pūya — hnis; śoṇita — krev; vit — výkaly; mūtra — moč; surā — víno; māṁsa — a maso; abhivarṣiṇam — která lije dolů.

Překlad

Ó potomku Daśārhy, prosím zabij toho hříšného démona, který na nás lije hnis, krev, výkaly, moč, víno a maso. To je nejlepší služba, kterou pro nás můžeš udĕlat.

Verš

tataś ca bhārataṁ varṣaṁ
parītya su-samāhitaḥ
caritvā dvādaśa-māsāṁs
tīrtha-snāyī viśudhyasi

Synonyma

tataḥ — potom; ca — a; bhāratam varṣam — Bhāratu (Indii); parītya — obcházející; su-samāhitaḥ — ve vážné náladĕ; caritvā — provádĕjící askezi; dvādaśa — dvanáct; māsān — mĕsíců; tīrtha — na svatých poutních místech; snāyī — koupající se; viśudhyasi — budeš očištĕn.

Překlad

Potom bys mĕl dvanáct mĕsíců obcházet Bhāratu v náladĕ vážné meditace, konat askezi a koupat se na různých svatých poutních místech. Takto budeš očištĕn.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī poukazuje na to, že slovo viśudhyasi znamená, že Pán Balarāma dosáhl neposkvrnĕné slávy tím, že dal tak dokonalý příklad pro obyčejné lidi.

Śrīla Prabhupāda píše: „Brāhmaṇové porozumĕli Pánovu zámĕru a navrhli Mu odčinĕní, které pro nĕ bylo prospĕšné.“

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmdesáté osmé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Zabití Dantavakry, Vidūrathy a Romaharṣaṇy.“