Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.78.27

Verš

etad-artho hi loke ’sminn
avatāro mayā kṛtaḥ
vadhyā me dharma-dhvajinas
te hi pātakino ’dhikāḥ

Synonyma

etat — za tímto; arthaḥ — účelem; hi — vskutku; loke — do toho svĕta; asmin — toto; avatāraḥ — sestoupení; mayā — Mnou; kṛtaḥ — učinĕno; vadhyāḥ — být zabiti; me — Mnou; dharma-dhvajinaḥ — ti, kdo vystupují jako zbožní; te — ti; hi — vskutku; pātakinaḥ — hříšníci; adhikāḥ — nejvĕtší.

Překlad

Samotný účel Mého sestoupení do tohoto svĕta je zabít takové pokrytce, kteří předstírají zbožnost. To jsou vskutku ti nejhříšnĕjší darebáci.

Význam

Pán Balarāma nebyl připraven přehlédnout Romaharṣaṇův přestupek. Pán sestoupil zvláštĕ proto, aby odstranil ty, kdo se prohlašují za velké náboženské vůdce, ale Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, neprojevují ani úctu.