Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.78.1-2

Verš

śrī-śuka uvāca
śiśupālasya śālvasya
pauṇḍrakasyāpi durmatiḥ
para-loka-gatānāṁ ca
kurvan pārokṣya-sauhṛdam
ekaḥ padātiḥ saṅkruddho
gadā-pāṇiḥ prakampayan
padbhyām imāṁ mahā-rāja
mahā-sattvo vyadṛśyata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; śiśupālasya — pro Śiśupālu; śālvasya — Śālvu; pauṇḍrakasya — Pauṇḍraku; api — také; durmatiḥ — (Dantavakru) se zlotřilým srdcem; para-loka — do příštího svĕta; gatānāṁ — kteří odešli; ca — a; kurvan — činící; pārokṣya — pro zemřelé; sauhṛdam — skutek přátelství; ekaḥ — sám; padātiḥ — pĕšky; saṅkruddhaḥ — rozzuřený; gadā — kyj; pāṇiḥ — v ruce; prakampayan — roztřásající; padbhyām — nohama; imam — tuto (zemi); mahā-rāja — ó velký králi (Parīkṣite); mahā — velká; sattvaḥ — jehož fyzická síla; vyadṛśyata — byl vidĕn.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Zlotřilý Dantavakra jednající na základĕ přátelství k Śiśupālovi, Śālvovi a Pauṇḍrakovi, kteří odešli do příštího svĕta, se velmi rozzuřený objevil na bojišti, ó králi. Zcela sám, na vlastních nohách a třímající kyj, ten mocný bojovník svými kroky roztřásl zemi.