Skip to main content

KAPITOLA SEDMDESÁTÁ SEDMÁ

Pán Kṛṣṇa zabíjí démona Śālvu

Tato kapitola popisuje, jak Pán Śrī Kṛṣṇa sprovodil ze svĕta Śālvu, mistra klamu, a zničil jeho letadlo Saubhu.

Pradyumna se po svém odvezení z bojištĕ nesmírnĕ stydĕl a přikázal svému vozataji, aby Jeho kočár odvezl znovu před Dyumāna. Zatímco Pradyumna bojoval s Dyumānem, ostatní yaduovští hrdinové jako Gada, Sātyaki a Sāmba začali působit spoušť v Śālvovĕ vojsku. Tak bitva pokračovala dvacet sedm dní a nocí.

Když se Pán Kṛṣṇa vrátil do Dvāraky, nalezl ji v obležení. Ihned nařídil Dārukovi, aby Ho odvezl na bojištĕ. Náhle si Śālva všiml Pána a mrštil oštĕpem po Kṛṣṇovĕ vozataji, ale Pán zbraň roztříštil na stovky kusů a probodl Śālvu a jeho Saubhu mnoha šípy. Śālva odpovĕdĕl vystřelením šípu, který zasáhl Kṛṣṇovu levou paži. Pán překvapivĕ upustil luk Śārṅgu, který držel v levé ruce. Polobozi sledující bitvu znepokojenĕ vykřikli, když vidĕli luk padat, zatímco Śālva využil příležitosti k tomu, aby Kṛṣṇu urazil.

Pán Kṛṣṇa pak udeřil Śālvu svým kyjem, ale krev zvracející démon zmizel. Za okamžik se před Pánem Kṛṣṇou objevil muž a poté, co se Mu poklonil, se představil jako posel od matky Devakī a povĕdĕl Pánu, že Śālva unesl Jeho otce Vasudevu. Když to Pán Kṛṣṇa vyslechl, vypadalo to, že naříká jako obyčejný človĕk. Śālva potom přivedl nĕkoho, kdo vypadal přesnĕ jako Vasudeva, usekl mu hlavu a vzal si ji do letadla Saubhy. Pán Śrī Kṛṣṇa však Śālvovy magické úskoky prokoukl. Probodal tedy Śālvu sprškou šípů a zasáhl letadlo Saubhu svým kyjem, a tak je zničil. Śālva sestoupil ze svého letadla a rozehnal se k Pánu Kṛṣṇovi, aby Ho napadl, ale Pán vzal svůj disk Sudarśanu a srazil Śālvovi hlavu.

Po zabití Śālvy polobozi na obloze hráli radostnĕ na kotle. Démon Dantavakra poté složil slib pomstít smrt svého přítele Śālvy.

Verš

śrī-śuka uvāca
sa upaspṛśya salilaṁ
daṁśito dhṛta-kārmukaḥ
naya māṁ dyumataḥ pārśvaṁ
vīrasyety āha sārathim

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; saḥ — On (Pradyumna); upaspṛśya — dotýkající se; salilam — vody; daṁśitaḥ — připevňující si brnĕní; dhṛta — beroucí; kārmukaḥ — luk; naya — vezmi; mam — Mĕ; dyumataḥ — Dyumāna; pārśvam — po bok; vīrasya — hrdiny; iti — takto; āha — promluvil; sārathim — ke svému vozataji.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co se Pán Pradyumna osvĕžil vodou, oblékl si brnĕní a vzal si luk, řekl svému vozataji: „Vezmi Mĕ zpátky tam, kde stojí hrdina Dyumān.“

Význam

Pradyumna dychtil napravit své opuštĕní bojištĕ, když Ho Jeho vozataj odvezl, zatímco On byl v bezvĕdomí.

Verš

vidhamantaṁ sva-sainyāni
dyumantaṁ rukmiṇī-sutaḥ
pratihatya pratyavidhyān
nārācair aṣṭabhiḥ smayan

Synonyma

vidhamantam — ničící; sva — Jeho; sainyāni — vojáky; dyumantam — Dyumān; rukmiṇī-sutaḥ — syn Rukmiṇī (Pradyumna); pratihatya — podnikající protiútok; pratyavidhyāt — zasáhl na oplátku; nārācaiḥ — zvláštními železnými šípy; aṣṭabhiḥ — osmi; smayan — s úsmĕvem.

Překlad

V Pradyumnovĕ nepřítomnosti Dyumān ničil Jeho vojsko, ale nyní proti nĕmu Pradyumna podnikl protiútok a s úsmĕvem ho probodl osmi šípy nārāca.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī komentuje, že Pradyumna Dyumāna vyzval: „Nyní se přesvĕdč, jestli Mĕ dokážeš zasáhnout!“ Když to Pradyumna dořekl a dovolil Dyumānovi vystřelit své zbranĕ, vypustil své vlastní smrtící šípy.

Verš

caturbhiś caturo vāhān
sūtam ekena cāhanat
dvābhyaṁ dhanuś ca ketuṁ ca
śareṇānyena vai śiraḥ

Synonyma

caturbhiḥ — čtyřmi (šípy); caturaḥ — čtyři; vāhān — přepravce; sūtam — vozataje; ekena — jedním; ca — a; ahanat — zasáhl; dvābhyām — dvĕma; dhanuḥ — luk; ca — a; ketum — prapor; ca — a; śareṇa — šípem; anyena — dalším; vai — vskutku; śiraḥ — hlavu.

Překlad

Čtyřmi z tĕchto šípů zasáhl Dyumānovy čtyři konĕ, jedním vozataje, dvĕma dalšími jeho luk a prapor na kočáru a posledním Dyumānovu hlavu.

Verš

gada-sātyaki-sāmbādyā
jaghnuḥ saubha-pater balam
petuḥ samudre saubheyāḥ
sarve sañchinna-kandharāḥ

Synonyma

gada-sātyaki-sāmba-ādyāḥ — Gada, Sātyaki, Sāmba a ostatní; jaghnuḥ — zabili; saubha-pateḥ — vládce Saubhy (Śālvy); balam — vojsko; petuḥ — spadli; samudre — do oceánu; saubheyāḥ — ti, kdo stáli uvnitř Saubhy; sarve — všichni; sañchinna — usekané; kandharāḥ — jejichž krky.

Překlad

Gada, Sātyaki, Sāmba a ostatní začali zabíjet Śālvovo vojsko, a tak všichni vojáci v letadle začali padat do oceánu s uťatými krky.

Verš

evaṁ yadūnāṁ śālvānāṁ
nighnatām itaretaram
yuddhaṁ tri-nava-rātraṁ tad
abhūt tumulam ulbaṇam

Synonyma

evam — takto; yadūnām — Yaduovců; śālvānām — a následovníků Śālvy; nighnatām — zasahující; itara-itaram — jeden druhého; yuddham — boj; tri — třikrát; nava — devĕt; rātram — nocí; tat — to; abhūt — byl; tumulam — zuřivý; ulbaṇam — dĕsivý.

Překlad

Zatímco se Yaduovci a Śālvovi následovníci takto vzájemnĕ napadali, zuřivá, dĕsivá bitva pokračovala dvacet sedm dní a nocí.

Verš

indraprasthaṁ gataḥ kṛṣṇa
āhūto dharma-sūnunā
rājasūye ’tha nivṛtte
śiśupāle ca saṁsthite
kuru-vṛddhān anujñāpya
munīṁś ca sa-sutāṁ pṛthām
nimittāny ati-ghorāṇi
paśyan dvāravatīṁ yayau

Synonyma

indraprastham — do Indraprasthy, hlavního mĕsta Pāṇḍuovců; gataḥ — odjel; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; āhūtaḥ — povolán; dharma-sūnunā — synem Yamarāje, zosobnĕného náboženství (králem Yudhiṣṭhirou); rājasūye — obĕť Rājasūya; atha — potom; nivṛtte — když byla dokončena; śiśupāle — Śiśupāla; ca — a; saṁsthite — když byl zabit; kuru-vṛddhān — stařešinů kuruovské dynastie; anujñāpya — získávající svolení; munīn — mudrců; ca — a; sa — s; sutām — jejími syny (Pāṇḍuovci); pṛthām — královny Kuntī; nimittāni — zlá znamení; ati — velmi; ghorāṇi — hrozivá; paśyan — vidící; dvāravatīm — do Dvāraky; yayau — odjel.

Překlad

Pán Kṛṣṇa pozvaný Yudhiṣṭhirou, synem Dharmy, odjel do Indraprasthy. Nyní, když byl obĕť Rājasūya dokončena a Śiśupāla byl zabit, Pán začal pozorovat nepříznivá znamení. Se svolením kuruovských stařešinů a velkých mudrců a také Pṛthy a jejích synů se vrátil do Dvāraky.

Verš

āha cāham ihāyāta
ārya-miśrābhisaṅgataḥ
rājanyāś caidya-pakṣīyā
nūnaṁ hanyuḥ purīṁ mama

Synonyma

āha — pravil; ca — a; aham — Já; iha — na toto místo (do Indraprasthy); āyātaḥ — když jsem přijel; ārya — Mým starším (bratrem Balarāmou); miśra — vznešenou osobností; abhisaṅgataḥ — doprovázený; rājanyāḥ — králi; caidya-pakṣīyāḥ — stranícími Caidyovi (Śiśupālovi); nūnam — jistĕ; hanyuḥ — musí být napadeno; purīm — mĕsto; mama — Moje.

Překlad

Pán si řekl: Protože jsem přijel se svým váženým starším bratrem sem, králové stranící Śiśupālovi mohou napadat Mé hlavní mĕsto.

Verš

vīkṣya tat kadanaṁ svānāṁ
nirūpya pura-rakṣaṇam
saubhaṁ ca śālva-rājaṁ ca
dārukaṁ prāha keśavaḥ

Synonyma

vīkṣya — vidící; tat — tu; kadanam — zkázu; svānām — svých vlastních lidí; nirūpya — zařizující; pura — mĕsta; rakṣaṇam — pro ochranu; saubham — letadlo Saubhu; ca — a; śālva-rājam — krále provincie Śālva; ca — a; dārukam — k Dārukovi, svému vozataji; prāha — promluvil; keśavaḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Poté, co Pán Keśava dorazil do Dvāraky a spatřil, jak Jeho lidem hrozí zkáza a vidĕl také Śālvu a jeho letadlo Saubhu, zařídil obranu mĕsta a potom oslovil Dāruku.

Význam

Pán Kṛṣṇa umístil Śrī Balarāmu do strategického postavení, aby střežil mĕsto, a také určil zvláštní stráž pro Śrī Rukmiṇī a ostatní královny v paláci. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho dopravili zvlášť určení vojáci tajnou cestou královny do bezpečí uvnitř Dvāraky.

Verš

rathaṁ prāpaya me sūta
śālvasyāntikam āśu vai
sambhramas te na kartavyo
māyāvī saubha-rāḍ ayam

Synonyma

ratham — kočár; prāpaya — odvez; me — Můj; sūta — ó vozataji; śālvasya — Śālvy; antikam — do blízkosti; āśu — rychle; vai — vskutku; sambhramaḥ — zmatenost; te — tebou; na kartavyaḥ — nemĕla by být zakoušena; māyā- — velký mág; saubha-rāṭ — pán Saubhy; ayam — tento.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa pravil:) Ó vozataji, rychle odvez Můj kočár k Śālvovi. Tento pán Saubhy je mocný mág; nedovol mu tĕ zmást.

Verš

ity uktaś codayām āsa
ratham āsthāya dārukaḥ
viśantaṁ dadṛśuḥ sarve
sve pare cāruṇānujam

Synonyma

iti — takto; uktaḥ — zpravený; codayām āsa — jel vpřed; ratham — kočár; āsthāya — ovládající jej; dārukaḥ — Dāruka; viśantam — vstupující; dadṛśuḥ — vidĕl; sarve — každý; sve — Jeho vlastní muži; pare — protivník; ca — také; aruṇa-anujam — mladšího bratra Aruṇy (Garuḍu, na praporu Pána Kṛṣṇy).

Překlad

Po tomto pokynu se Dāruka ujal Pánova kočáru a vyrazil vpřed. Když kočár vjel na bojištĕ, všichni, jak přátelé tak nepřátelé, zahlédli znak Garuḍy.

Verš

śālvaś ca kṛṣṇam ālokya
hata-prāya-baleśvaraḥ
prāharat kṛṣṇa-sūtaya
śaktiṁ bhīma-ravāṁ mṛdhe

Synonyma

śālvaḥ — Śālva; ca — a; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; ālokya — vidící; hata — zničeného; prāya — témĕř; bala — vojska; īśvaraḥ — pán; prāharat — mrštil; kṛṣṇa-sūtāya — na Kṛṣṇova vozataje; śaktim — oštĕp; bhīma — dĕsivý; ravām — svist; mṛdhe — na bojišti.

Překlad

Když Śālva, pán zničeného vojska, spatřil blížícího se Pána Kṛṣṇu, mrštil po Pánovĕ vozataji svůj oštĕp. Ten v letu přes bojištĕ dĕsivĕ svištĕl.

Verš

tām āpatantīṁ nabhasi
maholkām iva raṁhasā
bhāsayantīṁ diśaḥ śauriḥ
sāyakaiḥ śatadhācchinat

Synonyma

tām — ten; āpatantīm — letící k; nabhasi — na obloze; mahā — velký; ulkām — meteor; iva — jako; raṁhasā — rychle; bhāsayantīm — ozařující; diśaḥ — svĕtové strany; śauriḥ — Pán Kṛṣṇa; sāyakaiḥ — svými šípy; śatadhā — na stovky kusů; acchinat — rozsekal.

Překlad

Śālvův svištící oštĕp ozářil celou oblohu jako mocný meteor, ale Pán Śauri tu velkou zbraň svými šípy rozsekal na stovky kusů.

Verš

taṁ ca ṣoḍaśabhir viddhvā
bānaiḥ saubhaṁ ca khe bhramat
avidhyac chara-sandohaiḥ
khaṁ sūrya iva raśmibhiḥ

Synonyma

tam — jeho, Śālvu; ca — a; ṣoḍaśabhiḥ — šestnácti; viddhvā — probodávající; bāṇaiḥ — šípy; saubham — Saubhu; ca — také; khe — po nebi; bhramat — pohybující se; avidhyat — zasáhl; śara — šípů; sandohaiḥ — přívaly; kham — nebe; sūryaḥ — slunce; iva — jako; raśmibhiḥ — svými paprsky.

Překlad

Pán Kṛṣṇa pak probodl Śālvu šestnácti šípy a letadlo Saubhu mihající se po nebi zasáhl přívalem šípů. Pán střílející šípy vypadal jako slunce zaplavující nebesa svými paprsky.

Verš

śālvaḥ śaures tu doḥ savyaṁ
sa-śārṅgaṁ śārṅga-dhanvanaḥ
bibheda nyapatad dhastāc
chārṅgam āsīt tad adbhutam

Synonyma

śālvaḥ — Śālva; śaureḥ — Pána Kṛṣṇy; tu — ale; doḥ — paže; savyam — levá; sa — s; śārṅgam — Pánovým lukem zvaným Śārṅga; śārṅga-dhanvanaḥ — Jeho, který se nazývá Śārṅga-dhanvā; bibheda — zasažená; nyapatat — vypadl; hastāt — z Jeho ruky; śārṅgam — luk Śārṅga; asīt — bylo; tat — to; adbhutam — úžasné.

Překlad

Śālvovi se potom podařilo zasáhnout levou paži Pána Kṛṣṇy držící luk Śārṅga a Śārṅga Mu k úžasu všech vypadl z ruky.

Verš

hāhā-kāro mahān āsīd
bhūtānāṁ tatra paśyatām
ninadya saubha-rāḍ uccair
idam āha janārdanam

Synonyma

hāhā-kāraḥ — zdĕšený křik; mahān — mocný; āsīt — propukl; bhūtānām — mezi živými bytostmi; tatra — tam; paśyatām — které přihlížely; ninadya — řvoucí; saubha-rāṭ — pán Saubhy; uccaiḥ — hlasitĕ; idam — toto; āha — řekl; janārdanam — Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

Ti, kdo tomu všemu přihlíželi, zdĕšenĕ vykřikli. Potom pán Saubhy hlasitĕ zařval a oslovil Pána Janārdanu.

Verš

yat tvayā mūḍha naḥ sakhyur
bhrātur bhāryā hṛtekṣatām
pramattaḥ sa sabhā-madhye
tvayā vyāpāditaḥ sakhā
taṁ tvādya niśitair bāṇair
aparājita-māninam
nayāmy apunar-āvṛttiṁ
yadi tiṣṭher mamāgrataḥ

Synonyma

yat — jelikož; tvayā — Tebou; mūḍha — ó pošetilče; naḥ — našeho; sakhyuḥ — přítele (Śiśupāly); bhrātuḥ — (Tvého) bratra (či přesnĕji bratrance); bhāryā — nevĕsta; hṛtā — unesená; īkṣatām — zatímco jsme přihlíželi; pramattaḥ — nepozorný; saḥ — on, Śiśupāla; sabhā — shromáždĕní (při obĕti Rājasūya); madhye — ve; tvayā — Tebou; vyāpāditaḥ — zabit; sakhā — můj přítel; tam tvā — Tebe samotného; adya — dnes; niśitaiḥ — ostrými; bāṇaiḥ — šípy; aparājita — nepřemožitelného; māninam — jenž se pokládáš za; nayāmi — pošlu; apunaḥ-āvṛttim — do říše, odkud není návratu; yadi — pokud; tiṣṭheḥ — budeš stát; mama — mnou; agrataḥ — přede.

Překlad

(Śālva řekl:) Ty pošetilče! Protože jsi v naší přítomnosti unesl nevĕstu našeho přítele Śiśupāly, svého vlastního bratrance, a protože jsi ho pozdĕji zavraždil v posvátném shromáždĕní, když nedával pozor, dnes Tĕ svými ostrými šípy pošlu do nenávratna! Přestože se považuješ za nepřemožitelného, nyní Tĕ zabiji, pokud se Mi odvážíš postavit.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
vṛthā tvaṁ katthase manda
na paśyasy antike ’ntakam
paurusaṁ darśayanti sma
śūrā na bahu-bhāṣiṇaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; vṛthā — nadarmo; tvam — ty; katthase — chvástáš se; manda — ó tupče; na paśyasi — nevidíš; antike — blízko; antakam — smrt; pauruṣam — svoji moc; darśayanti — předvádĕjí; sma — vskutku; śūrāḥ — hrdinové; na — ne; bahu — příliš; bhāṣiṇaḥ — mluvící.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Ó tupče, chvástáš se nadarmo, neboť nevidíš vedle sebe stát smrt. Skuteční hrdinové příliš nemluví, ale naopak předvádĕjí svoji statečnost v akci.

Verš

ity uktvā bhagavāñ chālvaṁ
gadayā bhīma-vegayā
tatāḍa jatrau saṁrabdhaḥ
sa cakampe vamann asṛk

Synonyma

iti — takto; uktvā — hovořící; bhagavān — Pán; śālvam — Śālvu; gadayā — kyjem; bhīma — dĕsivé; vegayā — jehož síla a rychlost; tatāḍa — udeřil; jatrau — do klíční kosti; saṁrabdhaḥ — rozzuřený; saḥ — on; cakampe — roztřásl se; vaman — zvracející; asṛk — krev.

Překlad

Když to rozzuřený Pán dořekl, roztočil kyj dĕsivou silou a rychlostí a udeřil Śālvu do klíční kosti, až se roztřásl a zvracel krev.

Verš

gadāyāṁ sannivṛttāyāṁ
śālvas tv antaradhīyata
tato muhūrta āgatya
puruṣaḥ śirasācyutam
devakyā prahito ’smīti
natvā prāha vaco rudan

Synonyma

gadāyām — kyj; sannivṛttāyām — když byl přivolán zpĕt; śālvaḥ — Śālva; tu — ale; antaradhīyata — zmizel; tataḥ — potom; muhūrte — za okamžik; āgatya — přicházející; puruṣaḥ — muž; śirasā — hlavou; acyutam — Pánu Kṛṣṇovi; devakyā — matkou Devakī; prahitaḥ — poslaný; asmi — jsem; iti — takto řkoucí; natvā — klanící se; prāha — promluvil; vacaḥ — tato slova; rudan — naříkající.

Překlad

Jakmile však Pán Acyuta odvolal kyj, Śālva zmizel a za okamžik za Pánem přišel jeden muž. Poklonil se Mu a oznámil: „Poslala mĕ Devakī“ a s nářkem promluvil tato slova.

Verš

kṛṣṇa kṛṣṇa mahā-bāho
pitā te pitṛ-vatsala
baddhvāpanītaḥ śālvena
saunikena yathā paśuḥ

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo; mahā-bāho — ó bojovníku mocných paží; pitā — otec; te — Tvůj; pitṛ — své rodiče; vatsala — ó Ty, který tak miluješ; baddhvā — zajatý; apanītaḥ — odvezený; śālvena — Śālvou; saunikena — řezníkem; yathā — jako; paśuḥ — domácí zvíře.

Překlad

(Muž pravil:) Ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo, bojovníku mocných paží, který tak miluješ své rodiče! Śālva zajal Tvého otce a odvezl ho pryč, tak jako řezník odvádí zvíře na porážku.

Verš

niśamya vipriyaṁ kṛṣṇo
mānusīṁ prakṛtiṁ gataḥ
vimanasko ghṛṇī snehād
babhāṣe prākṛto yathā

Synonyma

niśamya — slyšící; vipriyam — znepokojivá slova; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; mānuṣīm — človĕku podobnou; prakṛtim — povahu; gataḥ — poté, co přijal; vimanaskaḥ — nešťastný; ghṛṇī — soucitný; snehāt — z lásky; babhāṣe — promluvil; prākṛtaḥ — obyčejná osoba; yathā — jako.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa, který hrál roli smrtelníka, uslyšel tuto znepokojivou zprávu, projevil žal a soucit a z lásky ke svým rodičům promluvil tato slova jako obyčejná podmínĕná duše.

Verš

kathaṁ rāmam asambhrāntaṁ
jitvājeyaṁ surāsuraiḥ
śālvenālpīyasā nītaḥ
pitā me balavān vidhiḥ

Synonyma

katham — jak; rāmam — Pána Balarāmu; asambhrāntam — nikdy nezmateného; jitvā — porážející; ajeyam — nepřemožitelného; sura — polobohy; asuraiḥ — a démony; śālvena — Śālvou; alpīyasā — pramalým; nītaḥ — unesený; pitā — otec; me — Můj; bala-vān — mocný; vidhiḥ — osud.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa pravil:) Balarāma je vždy ostražitý a žádný polobůh ani démon Ho nemůže přemoci. Jak Ho tedy mohl porazit tento nepatrný Śālva a unést Mého otce? Vskutku, osud je všemocný!

Verš

iti bruvāṇe govinde
saubha-rāṭ pratyupasthitaḥ
vasudevam ivānīya
kṛṣṇaṁ cedam uvāca saḥ

Synonyma

iti — takto; bruvāṇe — řkoucí; govinde — Pán Kṛṣṇa; saubha-rāṭ — pána Saubhy (Śālvu); pratyupasthitaḥ — předstoupil; vasudevam — Vasudevu, otce Pána Kṛṣṇy; iva — jako kdyby; ānīya — vedoucí; kṛṣṇam — k Pánu Kṛṣṇovi; ca — a; idam — tento; uvāca — pravil; saḥ — on.

Překlad

Když Govinda pronesl tato slova, pán Saubhy se znovu objevil a zdánlivĕ přivedl Vasudevu před Pána. Poté Śālva promluvil.

Verš

eṣa te janitā tāto
yad-artham iha jīvasi
vadhiṣye vīkṣatas te ’mum
īśaś cet pāhi bāliśa

Synonyma

eṣaḥ — toto; te — Tvůj; janitā — otec, který Tĕ zplodil; tātaḥ — drahý; yat-artham — díky nĕmuž; iha — v tomto svĕtĕ; jīvasi — žiješ; vadhiṣye — zabiji; vīkṣataḥ te — před Tvýma očima; amum — ho; īśaḥ — schopný; cet — jestli; pāhi — zachraň ho; bāliśa — ó dĕtinský.

Překlad

(Śālva řekl:) Zde je Tvůj drahý otec, který Tĕ zplodil a díky nĕmuž žiješ v tomto svĕtĕ. Nyní ho zabiji před Tvýma očima. Zachraň ho, jestli to dokážeš, slabochu!

Verš

evaṁ nirbhartsya māyāvī
khaḍgenānakadundubheḥ
utkṛtya śira ādāya
kha-sthaṁ saubhaṁ samāviśat

Synonyma

evam — takto; nirbhartsya — zesmĕšňující; māyā- — mág; khaḍgena — mečem; ānakadundubheḥ — Śrī Vasudevy; utkṛtya — utínající; śiraḥ — hlavu; ādāya — beroucí ji; kha — na obloze; stham — umístĕné; saubham — Saubhy; samāviśat — vstoupil do.

Překlad

Poté, co mág Śālva takto zesmĕšnil Pána, zdánlivĕ uťal Vasudevovu hlavu svým mečem a pak s ní vstoupil do Saubhy, která se vznášela na obloze.

Verš

tato muhūrtaṁ prakṛtāv upaplutaḥ
sva-bodha āste sva-janānuṣaṅgataḥ
mahānubhāvas tad abudhyad āsurīṁ
māyāṁ sa śālva-prasṛtāṁ mayoditām

Synonyma

tataḥ — poté; muhūrtam — na okamžik; prakṛtau — v bĕžné (lidské) povaze; upaplutaḥ — pohroužen; sva-bodhaḥ — (ačkoliv) plnĕ sebeuvĕdomĕlý; āste — zůstal; sva-jana — ke svým drahým; anuṣaṅgataḥ — vlivem náklonnosti; mahā-anubhāvaḥ — majitel velkých schopností vnímání; tat — tu; abudhyat — rozpoznal; āsurīm — démonskou; māyām — magii; saḥ — On; śālva — Śālvou; prasṛtām — použitou; maya — Mayou Dānavou; uditām — vyvinutou.

Překlad

Pán Kṛṣṇa má povahu oplývající poznáním a vlastní neomezené schopnosti vnímání. Přesto na okamžik z velké náklonnosti ke svým milovaným zůstal pohroužen v náladĕ obyčejné lidské bytosti. Brzy si však připomnĕl, že to vše je démonský klam vyvinutý Mayou Dānavou a použitý Śālvou.

Verš

na tatra dūtaṁ na pituḥ kalevaraṁ
prabuddha ājau samapaśyad acyutaḥ
svāpnaṁ yathā cāmbara-cāriṇaṁ ripuṁ
saubha-stham ālokya nihantum udyataḥ

Synonyma

na — ne; tatra — tam; dūtam — posel; na — ani; pituḥ — Jeho otce; kalevaram — tĕlo; prabuddhaḥ — ostražitý; ājau — na bojišti; samapaśyat — spatřil; acyutaḥ — Pán Kṛṣṇa; svāpnam — ve snu; yathā — jako; ca — a; ambara — na obloze; cāriṇam — pohybujícího se; ripum — svého nepřítele (Śālvu); saubha-stham — sedícího v letadle Saubha; ālokya — vidící; nihantum — zabít ho; udyataḥ — připravil se.

Překlad

Pán Acyuta, nyní vĕnující pozornost skutečné situaci, před sebou na bojišti nespatřil posla ani tĕlo svého otce. Bylo to, jako kdyby se probudil ze sna. Když Pán uvidĕl nepřítele letícího nad Ním v letadle Saubha, připravil se ho zabít.

Verš

evaṁ vadanti rājarṣe
ṛṣayaḥ ke ca nānvitāḥ
yat sva-vāco virudhyeta
nūnaṁ te na smaranty uta

Synonyma

evam — tak; vadanti — praví; rāja-ṛṣe — ó mudrci mezi králi (Parīkṣite); ṛṣayaḥ — mudrci; ke ca — nĕkteří; na — ne; anvitāḥ — uvažující správnĕ; yat — protože; sva — jejich vlastní; vācaḥ — slova; virudhyeta — jsou v rozporu; nūnam — dozajista; te — oni; na smaranti — nepamatují si; uta — vskutku.

Překlad

Tento popis podávají nĕkteří mudrci, ó moudrý králi, ale ti, kdo hovoří tak nelogickým způsobem, si protiřečí, neboť zapomnĕli na své vlastní předchozí výroky.

Význam

Pokud si nĕkdo myslí, že Pán Kṛṣṇa byl ve skutečnosti zmaten Śālvovou magií a že podléhal bĕžnému svĕtskému nářku, tento názor je nelogický a odporuje si, neboť je dobře známo, že Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, transcendentální a absolutní. To bude dále vysvĕtleno v následujících verších.

Verš

kva śoka-mohau sneho vā
bhayaṁ vā ye ’jña-sambhavāḥ
kva cākhaṇḍita-vijñāna-
jñānaiśvaryas tv akhaṇḍitaḥ

Synonyma

kva — kde; śoka — nářek; mohau — a zmatenost; snehaḥ — hmotná náklonnost; — nebo; bhayam — strach; — nebo; ye — ty, které; ajñā — z nevĕdomosti; sambhavāḥ — zrozené; kva ca — a kde, na druhé stranĕ; akhaṇḍita — nekonečné; vijñāna — jehož vnímání; jñāna — poznání; aiśvaryaḥ — a moc; tu — ale; akhaṇḍitaḥ — nekonečný Nejvyšší Pán.

Překlad

Jak mohou být nářek, zmatenost, hmotná náklonnost nebo strach, všechny zrozené z nevĕdomosti, připisovány nekonečnému Nejvyššímu Pánu, jehož vnímání, poznání i moc jsou podobnĕ nekonečné?

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Nářek, zármutek a zmatenost jsou příznaky podmínĕných duší, ale jak mohou tyto stavy ovlivnit osobu Nejvyššího, který je plný poznání, síly a všeho majestátu? Ve skutečnosti není možné, aby Śālvova mystická kouzla Pána Kṛṣṇu oklamala. Projevoval svou zábavu v úloze lidské bytosti.“

Všichni velcí komentátoři Bhāgavatamu docházejí k závĕru, že nářek, klam, připoutanost a strach, které vznikají z nevĕdomosti duše, nemohou být nikdy přítomné v transcendentálních dramatických zábavách Pána. Śrīla Jīva Gosvāmī dává mnoho příkladů z Kṛṣṇových zábav, aby tuto pointu ilustroval. Například když pasáčci vstoupili do Aghāsurovy tlamy, Pán Kṛṣṇa zdánlivĕ užasl. Podobnĕ když Brahmā unesl přátele pasáčky a telata Pána Kṛṣṇy, Pán je nejprve začal hledat jako kdyby nevĕdĕl, kde jsou. Takto Pán hraje obyčejnou lidskou bytost, aby si užíval transcendentálních zábav se svými oddanými. Nikdo by nemĕl nikdy považovat Osobnost Božství za obyčejnou osobu, jak Śukadeva Gosvāmī vysvĕtluje v tomto a v následujícím verši.

Verš

yat-pāda-sevorjitayātma-vidyayā
hinvanty anādyātma-viparyaya-graham
labhanta ātmīyam anantam aiśvaraṁ
kuto nu mohaḥ paramasya sad-gateḥ

Synonyma

yat — jehož; pāda — nohám; sevā — službou; ūrjitayā — posílenou; ātma-vidyayā — seberealizací; hinvanti — rozptylují; anādi — bez počátku; ātma — vlastního já; viparyaya-graham — mylné zotožnĕní; labhante — dosahují; ātmīyam — v osobním vztahu s Ním; anantam — vĕčnou; aiśvaram — slávu; kutaḥ — jak; nu — vskutku; mohaḥ — zmatenost; paramasya — Nejvyššího; sat — svatých oddaných; gateḥ — cíle.

Překlad

Díky seberealizaci posílené službou Jeho nohám Pánovi oddaní rozptylují tĕlesné pojetí života, která duši mate od nepamĕti. Tak dosahují vĕčné slávy v Jeho osobní společnosti. Jak tedy může tato Nejvyšší Pravda, cíl všech pravých svĕtců, podléhat klamu?

Význam

Následkem půstu tĕlo zeslábne a osoba si myslí: „Jsem pohublý.“ Podobnĕ si nĕkdy podmínĕná duše myslí: „Jsem šťastný“ nebo „Jsem nešťastný“. To jsou představy založené na tĕlesném pojetí života. Pouhou službou lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy se však oddaní z tohoto tĕlesného pojetí života osvobozují. Jak by tedy mohl tento klam kdy ovlivnit Nejvyšší Osobnost Božství?

Verš

taṁ śastra-pūgaiḥ praharantam ojasā
śālvaṁ śaraiḥ śaurir amogha-vikramaḥ
viddhvācchinad varma dhanuḥ śiro-maṇiṁ
saubhaṁ ca śatror gadayā ruroja ha

Synonyma

tam — Jeho; śastra — zbraní; pūgaiḥ — přívaly; praharantam — napadající; ojasā — velkou silou; śālvam — Śālvu; śaraiḥ — svými šípy; śauriḥ — Pán Kṛṣṇa; amogha — nikdy neprojevená nadarmo; vikramaḥ — jehož statečnost; viddhvā — probodávající; acchinat — rozbil; varma — brnĕní; dhanuḥ — luk; śiraḥ — na hlavĕ; maṇim — drahokam; saubham — letadlo Saubhu; ca — a; śatroḥ — nepřítele; gadayā — kyjem; ruroja — zničil; ha — vskutku.

Překlad

Zatímco Śālva s velkou silou pokračoval v Jeho zasypávání přívaly zbraní, Pán Kṛṣṇa, jehož statečnost nikdy neselhává, vystřelil na Śālvu své šípy, zranil ho a rozbil mu brnĕní, luk a drahokam na hlavĕ. Poté Pán svým kyjem zničil nepřítelovo letadlo Saubhu.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když si Śālva myslel, že jeho mystické projevy Kṛṣṇu zmátly, povzbudilo ho to a zaútočil na Pána s ještĕ vĕtší silou a energií tak, že na Nĕho vyslal salvu šípů. Śālvovo nadšení se však dá přirovnat k můrám, jež se velkou rychlostí vrhají do ohnĕ. Pán Kṛṣṇa pálil šípy s nesmírnou razancí a zranil Śālvu, jehož brnĕní, luk a helmice osázená drahokamy se rozpadly. Ničivý úder Kṛṣṇova kyje roztříštil Śālvovo podivuhodné letadlo na kusy, které spadly do moře.“

Zde je zdůraznĕna skutečnost, že Śālvova nepatrná mystická síla nemohla Pána Kṛṣṇu zmást.

Verš

tat kṛṣṇa-hasteritayā vicūrṇitaṁ
papāta toye gadayā sahasradhā
visṛjya tad bhū-talam āsthito gadām
udyamya śālvo ’cyutam abhyagād drutam

Synonyma

tat — to (Saubha); kṛṣṇa-hasta — rukou Pána Kṛṣṇy; īritayā — třímaným; vicūrṇitam — rozbité; papāta — spadlo; toye — do vody; gadayā — kyjem; sahasradhā — na tisíce kusů; visṛjya — opouštĕjící; tat — je; bhū-talam — na zemi; āsthitaḥ — stojící; gadām — svůj kyj; udyamya — beroucí; śālvaḥ — Śālva; acyutam — Pána Kṛṣṇu; abhyagāt — napadl; drutam — rychle.

Překlad

Letadlo Saubha rozbité kyjem Pána Kṛṣṇy na tisíce kusů spadlo do vody. Śālva je opustil, postavil se na zem, vzal kyj a rozehnal se k Pánu Acyutovi.

Verš

ādhāvataḥ sa-gadaṁ tasya bāhuṁ
bhallena chittvātha rathāṅgam adbhutam
vadhāya śālvasya layārka-sannibhaṁ
bibhrad babhau sārka ivodayācalaḥ

Synonyma

ādhāvataḥ — bĕžící k Nĕmu; sa-gadam — nesoucí kyj; tasya — jeho; bāhum — paži; bhallena — zvláštním druhem šípu; chittvā — utínající; atha — potom; ratha-aṅgam — svůj disk; adbhutam — úžasný; vadhāya — pro zabití; śālvasya — Śālvy; laya — v dobĕ zkázy vesmíru; arka — slunci; sannibham — přesnĕ se podobající; bibhrat — držící; babhau — zářil; sa-arkaḥ — se sluncem; iva — jako kdyby; udaya — východu slunce; acalaḥ — hora.

Překlad

Zatímco se na Nĕho Śālva řítil, Pán vystřelil šipku bhalla a usekl mu paži držící kyj. Když se Kṛṣṇa nakonec rozhodl Śālvu zabít, pozvedl svůj disk Sudarśanu, který připomínal slunce v dobĕ zkázy vesmíru. Zářící Pán vypadal jako nejvýchodnĕjší hora nesoucí vycházející slunce.

Verš

jahāra tenaiva śiraḥ sa-kuṇḍalaṁ
kirīṭa-yuktaṁ puru-māyino hariḥ
vajreṇa vṛtrasya yathā purandaro
babhūva hāheti vacas tadā nṛṇām

Synonyma

jahāra — odstranil; tena — s ním; eva — vskutku; śiraḥ — hlavu; sa — s; kuṇḍalam — náušnicemi; kirīṭa — korunou; yuktam — nesoucí; puru — obrovských; māyinaḥ — vlastníka magických schopností; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; vajreṇa — svým hromoklínem; vṛtrasya — Vṛtrāsury; yathā — jako; purandaraḥ — Pán Indra; babhūva — zaznĕly; - iti — „bĕda, bĕda“; vacaḥ — hlasy; tadā — potom; nṛṇām — (Śālvových) mužů.

Překlad

Pán Hari svým diskem uťal hlavu toho velkého mága s jejími náušnicemi a korunou, tak jako Purandara použil svůj hromoklín, aby usekl Vṛtrovu hlavu. Když to všichni Śālvovi následovníci spatřili, vykřikli: „Bĕda, bĕda!“

Verš

tasmin nipatite pāpe
saubhe ca gadayā hate
nedur dundubhayo rājan
divi deva-gaṇeritāḥ
sakhīnām apacitiṁ kurvan
dantavakro ruṣābhyagāt

Synonyma

tasmin — on; nipatite — když padl; pāpe — hříšný; saubhe — letadlo Saubha; ca — a; gadayā — kyjem; hate — zničené; neduḥ — rozeznĕly se; dundubhayaḥ — kotle; rājan — ó králi (Parīkṣite); divi — na nebesích; deva-gaṇa — skupinami polobohů; īritāḥ — hrané; sakhīnām — za své přátele; apacitim — pomstu; kurvan — zamýšlející vykonat; dantavakraḥ — Dantavakra; rūṣā — hnĕvivĕ; abhyagāt — rozehnal se vpřed.

Překlad

Když byl hříšný Śālva mrtvý a jeho letadlo Saubha zničené, nebesy se rozeznĕly kotle, na nĕž hrály skupiny polobohů. Potom Dantavakra, který chtĕl pomstít smrt svých přátel, zuřivĕ napadl Pána.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmdesáté sedmé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pán Kṛṣṇa zabíjí démona Śālvu.“