Skip to main content

KAPITOLA SEDMDESÁTÁ PÁTÁ

Duryodhana ponížen

Tato kapitola popisuje slavné ukončení obĕti Rājasūya a jak byl král Duryodhana ponížen v paláci krále Yudhiṣṭhiry.

Bĕhem obĕti Rājasūya Mahārāje Yudhiṣṭhiry se ho mnoho jeho příbuzných a dobrodinců snažilo potĕšit provádĕním potřebných služeb. Když byla obĕť hotová, král ozdobil knĕží, vznešené členy shromáždĕní a své příbuzné vonnou santálovou pastou, kvĕtinovými girlandami a pĕknými odĕvy. Pak šli všichni na břeh Gangy vykonat obřad koupele, který značí konec patronova obĕtního zasvĕcení. Před závĕrečnou koupelí probíhala rozsáhlá zábava v řece mezi mužskými a ženskými účastníky. Draupadī a ostatní ženy, postříkané navonĕnou vodou a ostatními tekutinami, vypadaly překrásnĕ a jejich tváře zářily stydlivým smíchem.

Poté, co knĕží vykonali závĕrečné obřady, se král a jeho královna, Śrīmatī Draupadī, vykoupali v Ganze. Potom se vykoupali všichni přítomní, kteří byli členy varṇāśramy. Yudhiṣṭhira si oblékl nový odĕv a uctil učené brāhmaṇy, svou rodinu, přátele a dobrodince, každého pro nĕho vhodným způsobem, a všem vĕnoval různé dary. Pak hosté odjeli do svých domovů. Král Yudhiṣṭhira však zažíval takovou úzkost z blížícího se odloučení od svých drahých, že přimĕl nĕkolik příbuzných a nejbližších přátel, včetnĕ Pána Kṛṣṇy, aby v Indraprastĕ zůstali o nĕco déle.

Královský palác krále Yudhiṣṭhiry postavil Maya Dānava, který jej obdařil mnoha úžasnými rysy a majestátem. Král Duryodhana planul závistí, když toto bohatství vidĕl. Jednoho dne Yudhiṣṭhira sedĕl s Pánem Kṛṣṇou ve své královské snĕmovní síni. V doprovodu svých podřízených a členů rodiny vyzařoval vznešenost, kterou se vyrovnal Pánu Indrovi. Tehdy do sínĕ vstoupil v křečovité náladĕ Duryodhana. Zmátlo ho mystické umĕní Mayi Dānavy a spletl si části pevné podlahy s vodou, takže si nadzvedl odĕv, zatímco na jednom místĕ spadl do vody, neboť si ji spletl s pevnou podlahou. Když to uvidĕli Bhīmasena, dvorní dámy a králové, rozesmáli se. Ačkoliv se je Mahārāja Yudhiṣṭhira pokusil zadržet, Pán Kṛṣṇa jejich smích podpořil. Zcela ztrapnĕný Duryodhana vztekle opustil snĕmovní síň a ihned odjel do Hastināpuru.

Verš

śrī-rājovāca
ajāta-śatros tam dṛṣṭvā
rājasūya-mahodayam
sarve mumudire brahman
nṛ-devā ye samāgatāḥ
duryodhanaṁ varjayitvā
rājānaḥ sarṣayaḥ surāḥ
iti śrutaṁ no bhagavaṁs
tatra kāraṇam ucyatām

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král (Parīkṣit) pravil; ajāta-śatroḥ — Yudhiṣṭhiry, jehož nepřítel se nikdy nenarodil; tam — to; dṛṣṭvā — vidící; rājasūya — obĕti Rājasūya; mahā — velké; udayam — oslavy; sarve — všichni; mumudire — radovali se; brahman — ó brāhmaṇo (Śukadevo); nṛ-devāḥ — králové; ye — kteří; samāgatāḥ — shromáždĕní; duryodhanam — Duryodhanu; varjayitvā — až na; rājānaḥ — králové; sa — spolu s; ṛṣayaḥ — mudrci; surāḥ — a polobohy; iti — takto; śrutam — vyslechnuto; naḥ — námi; bhagavan — můj pane; tatra — pro to; kāraṇam — důvod; ucyatām — prosím řekni.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit pravil: Ó brāhmaṇo, podle toho, co jsem od tebe slyšel, se všichni shromáždĕní králové, mudrci a polobozi radovali při pohledu na úžasné oslavy při obĕti Rājasūya krále Ajātaśatrua, s Duryodhanou jako jedinou výjimkou. Prosím povĕz mi, proč tomu tak bylo, můj pane.

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
pitāmahasya te yajñe
rājasūye mahātmanaḥ
bāndhavāḥ paricaryāyāṁ
tasyāsan prema-bandhanāḥ

Synonyma

śrī-bāḍarāyaniḥ uvāca — Śrī Bādarāyaṇi (Śukadeva Gosvāmī) pravil; pitāmahasya — dĕda; te — tvého; yajñe — při obĕti; rājasūye — Rājasūya; mahā-ātmanaḥ — velké duše; bāndhavāḥ — členové rodiny; paricaryāyām — v prosté službĕ; tasya — pro nĕho; āsan — setrvávali; prema — láskou; bandhanāḥ — poutaní.

Překlad

Śrī Bādarāyaṇi pravil: Při obĕti Rājasūya tvého svatého dĕda se v jeho zájmu členové jeho rodiny, poutaní láskou k nĕmu, vĕnovali prostým službám.

Význam

Král Yudhiṣṭhira nenutil své příbuzné přijímat bĕhem obĕti různé úkoly. Oni naopak tyto povinnosti konali dobrovolnĕ z lásky k nĕmu.

Verš

bhīmo mahānasādhyakṣo
dhanādhyakṣaḥ suyodhanaḥ
sahadevas tu pūjāyāṁ
nakulo dravya-sādhane
guru-śuśrūṣaṇe jiṣṇuḥ
kṛṣṇaḥ pādāvanejane
pariveṣaṇe drupada-jā
karṇo dāne mahā-manāḥ
yuyudhāno vikarṇaś ca
hārdikyo vidurādayaḥ
bāhlīka-putrā bhūry-ādyā
ye ca santardanādayaḥ
nirūpitā mahā-yajñe
nānā-karmasu te tadā
pravartante sma rājendra
rājñaḥ priya-cikīrṣavaḥ

Synonyma

bhīmaḥ — Bhīma; mahānasa — kuchynĕ; adhyakṣaḥ — dohlížitel; dhana — pokladnice; adhyakṣaḥ — dohlížitel; suyodhanaḥ — Suyodhana (Duryodhana); sahadevaḥ — Sahadeva; tu — a; pūjāyām — v uctívání (dorazivších hostů); nakulaḥ — Nakula; dravya — potřebných vĕcí; sādhane — v obstarávání; guru — úctyhodným starším; śuśrūṣaṇe — ve službĕ; jiṣṇuḥ — Arjuna; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; pāda — nohou; avanejane — v umývání; pariveṣaṇe — v rozdávání (jídla); drupada- — Drupadova dcera (Draupadī); karṇaḥ — Karṇa; dāne — v rozdávání darů; mahāmanāḥ — velkodušný; yuyudhānaḥ vikarṇaḥ ca — Yuyudhāna a Vikarṇa; hārdikyaḥ vidura-ādayaḥ — Hārdikya (Kṛtavarmā), Vidura a ostatní; bāhlīka-putrāḥ — synové Bāhlīka-rāji; bhūri-ādyāḥ — v čele s Bhūriśravou; ye — kdo; ca — a; santardana-ādayaḥ — Santardana a tak dále; nirūpitāḥ — zapojeni; mahā — obrovské; yajñe — při obĕti; nānā — různých; karmasu — v povinnostech; te — oni; tadā — tehdy; pravartante sma — provádĕli; rāja-indra — ó nejlepší z králů (Parīkṣite); rājñaḥ — krále (Yudhiṣṭhiry); priya — potĕšení; cikīrṣavaḥ — přející si učinit.

Překlad

Bhīma dohlížel na kuchyň, Duryodhana se staral o pokladnici, zatímco Sahadeva uctivĕ vítal přijíždĕjící hosty. Nakula obstarával potřebné vĕci, Arjuna sloužil úctyhodným starším a Kṛṣṇa umýval všem nohy, zatímco Draupadī rozdávala jídlo a štĕdrý Karṇa dary. Mnoho ostatních, jako Yuyudhāna, Vikarṇa, Hārdikya, Vidura, Bhūriśravā a ostatní synové Bāhlīky a Santardana podobnĕ bĕhem rozsáhlé obĕti dobrovolnĕ konali různé povinnosti. Činili tak z dychtivosti potĕšit Mahārāje Yudhiṣṭhiru, ó nejlepší z králů.

Verš

ṛtvik-sadasya-bahu-vitsu suhṛttameṣu
sv-iṣṭeṣu sūnṛta-samarhaṇa-dakṣiṇābhiḥ
caidye ca sātvata-pateś caraṇaṁ praviṣṭe
cakrus tatas tv avabhṛtha-snapanaṁ dyu-nadyām

Synonyma

ṛtvik — knĕží; sadasya — významní členové shromáždĕní, kteří pomáhali vést obĕť; bahu-vitsu — velmi učení; suhṛt-tameṣu — a nejlepší dobrodinci; su — pĕknĕ; iṣṭeṣu — uctĕni; sūnṛta — příjemnými slovy; samarhaṇa — příznivými obĕtinami; dakṣiṇābhiḥ — a dary vyjadřujícími vdĕčnost; caidye — král Cedi (Śiśupāla); ca — a; sātvata-pateḥ — Pána Sātvatů (Kṛṣṇy); caraṇam — nohou; praviṣṭe — poté, co vstoupil do; cakruḥ — vykonali; tataḥ — potom; tu — a; avabhṛtha-snapanam — koupel avabhṛtha, která zakončovala obĕť; dyu — nebes; nadyām — v řece (Yamunĕ).

Překlad

Když byli všichni knĕží, významní zástupci, velmi učení svĕtci a královi nejdůvĕrnĕjší dobrodinci řádnĕ uctĕni příjemnými slovy, příznivými obĕtinami a odmĕnĕni různými dary, a poté, co král Cedi vstoupil do lotosových nohou Pána Sātvatů, byla v božské řece Yamunĕ vykonána koupel avabhṛtha.

Význam

Dary pro významné hosty zahrnovaly cenné drahokamy.

Verš

mṛdaṅga-śaṅkha-paṇava-
dhundhury-ānaka-gomukhāḥ
vāditrāṇi vicitrāṇi
nedur āvabhṛthotsave

Synonyma

mṛdaṅga — bubny mṛdaṅgy; śaṅkha — lastury; paṇava — menší bubny; dhundhuri — druh velkého vojenského bubnu; ānaka — kotle; go-mukhāḥ — dechový nástroj; vāditrāṇi — hudba; vicitrāṇi — různorodá; neduḥ — znĕla; āvabhṛtha — koupele avabhṛtha; utsave — bĕhem oslavy.

Překlad

Bĕhem oslavy avabhṛtha znĕla hudba mnoha druhů nástrojů včetnĕ mṛdaṅg, lastur, panav, dhundhuri, kotlů a rohů gomukha.

Verš

nārtakyo nanṛtur hṛṣṭā
gāyakā yūthaśo jaguḥ
vīṇā-veṇu-talonnādas
teṣāṁ sa divam aspṛśat

Synonyma

nārtakyaḥ — tanečnice; nanṛtuḥ — tančily; hṛṣṭāḥ — radostné; gāyakāḥ — zpĕváci; yūthaśaḥ — ve skupinách; jaguḥ — zpívali; vīṇāvīṇ; veṇu — fléten; tala — a ručních činelů; unnādaḥ — hlasitý zvuk; teṣām — jejich; saḥ — ten; divam — nebes; aspṛśat — dotýkal se.

Překlad

Tanečnice s velkou radostí tančily a sbory zpívaly, zatímco hlasité tóny vīṇ, fléten a ručních činelů dosáhly nebeských oblastí.

Verš

citra-dhvaja-patākāgrair
ibhendra-syandanārvabhiḥ
sv-alaṅkṛtair bhaṭair bhūpā
niryayū rukma-mālinaḥ

Synonyma

citra — různých barev; dhvaja — s vlajkami; patāka — a prapory; agraiḥ — vynikajícími; ibha — se slony; indra — vznešenými; syandana — kočáry; arvabhiḥ — a konĕ; su-alaṅkṛtaiḥ — pĕknĕ ozdobení; bhaṭaiḥ — s pĕšáky; bhū-pāḥ — králové; niryayuḥ — odjeli; rukma — zlaté; mālinaḥ — mající náhrdelníky.

Překlad

Všichni králové, se zlatými náhrdelníky, se pak vydali k Yamunĕ. Mĕli vlajky a prapory různých barev a doprovázeli je pĕšáci a pĕknĕ ozdobení vojáci jedoucí na vznešených slonech, kočárech a koních.

Verš

yadu-sṛñjaya-kāmboja-
kuru-kekaya-kośalāḥ
kampayanto bhuvaṁ sainyair
yayamāna-puraḥ-sarāḥ

Synonyma

yadu-sṛñjaya-kāmboja — Yaduovci, Sṛñjayové a Kāmbojové; kuru-kekaya-kośalāḥ — Kuruovci, Kekayové a Kośalové; kampayantaḥ — rozechvívající; bhuvam — Zemi; sainyaiḥ — se svými vojsky; yajamāna — konatele obĕti (Mahārāje Yudhiṣṭhiru); puraḥ-sarāḥ — stavĕjící do čela.

Překlad

Shromáždĕná vojska Yaduovců, Sṛñjayů, Kāmbojů, Kuruovců, Kekayů a Kośalů rozechvívala Zemi, když v průvodu následovala Yudhiṣṭhiru Mahārāje, konatele obĕti.

Verš

sadasyartvig-dvija-śreṣṭhā
brahma-ghoṣeṇa bhūyasā
devarṣi-pitṛ-gandharvās
tuṣṭuvuḥ puṣpa-varṣiṇaḥ

Synonyma

sadasya — celebrující svĕdci; ṛtvik — knĕží; dvija — a brāhmaṇové; śreṣṭhāḥ — nanejvýš vynikající; brahmaVed; ghoṣeṇa — se zvukem; bhūyasā — mocným; deva — polobozi; ṛṣi — božští mudrci; pitṛ — předkové; gandharvāḥ — a nebeští zpĕváci; tuṣṭuvuḥ — pronášeli chvály; puṣpa — kvĕtiny; varṣiṇaḥ — pršící dolů.

Překlad

Hodnostáři ze shromáždĕní, knĕží a ostatní vynikající brāhmaṇové zvučnĕ pronášeli védské mantry, zatímco polobozi, božští mudrci, Pitové a Gandharvové pĕli chvály a shazovali spršky kvĕtin.

Verš

sv-alaṇkṛtā narā nāryo
gandha-srag-bhūṣaṇāmbaraiḥ
vilimpantyo ’bhisiñcantyo
vijahrur vividhai rasaiḥ

Synonyma

su-alaṅkṛtāḥ — pĕknĕ ozdobení; narāḥ — muži; nāryaḥ — a ženy; gandha — se santálovou pastou; srak — kvĕtinovými girlandami; bhūṣaṇa — šperky; ambaraiḥ — a odĕvy; vilimpantyaḥ — potírající; abhiṣiñcantyaḥ — a postřikující; vijahruḥ — bavili se; vividhaiḥ — různými; rasaiḥ — tekutinami.

Překlad

Muži a ženy, všichni ozdobeni santálovou pastou, kvĕtinovými girlandami, šperky a pĕknými odĕvy, se bavili vzájemným potíráním a postřikováním různými tekutinami.

Verš

taila-gorasa-gandhoda-
haridrā-sāndra-kuṅkumaiḥ
pumbhir liptāḥ pralimpantyo
vijahrur vāra-yoṣitaḥ

Synonyma

taila — rostlinným olejem; go-rasa — jogurtem; gandha-uda — navonĕnou vodou; haridrā — kurkumou; sāndra — hojnou; kuṅkumaiḥ — a rumĕlkou; pumbhiḥ — muži; liptāḥ — potírané; pralimpantyaḥ — na oplátku potírající je; vijahruḥ — bavily se; vāra-yoṣitaḥ — kurtizány.

Překlad

Muži potírali kurtizány množstvím oleje, jogurtu, navonĕné vody, kurkumy a prášku kuṅkuma a kurtizány se bavily tím, že potíraly muže stejnými látkami.

Význam

Śrīla Prabhupāda popisuje tuto scénu takto: „Muži a ženy z Indraprasthy si potřeli tĕla vonnými a kvĕtinovými oleji, pĕknĕ se oblékli do barevných šatů a ozdobili se girlandami, drahokamy a šperky. Rozradostnĕní z obřadu po sobĕ stříkali tekuté substance jako vodu, olej, mléko, také máslo a jogurt. Nĕkteří si tím i navzájem potírali tĕla. Tak oslavovali tuto událost. Profesionální nevĕstky radostnĕ pomazávaly tĕmito tekutinami tĕla mužů, a ti jim to opláceli stejnĕ. Všechny tekutiny byly smíchané a kurkumou a šafránem a mĕly jasnĕ žlutou barvu.“

Verš

guptā nṛbhir niragamann upalabdhum etad
devyo yathā divi vimāna-varair nṛ-devyo
tā mātuleya-sakhibhiḥ pariṣicyamānāḥ
sa-vrīḍa-hāsa-vikasad-vadanā virejuḥ

Synonyma

guptāḥ — střežené; nṛbhiḥ — vojáky; niragaman — vyšly ven; upalabdhum — aby na vlastní oči vidĕly; etat — to; devyaḥ — manželky polobohů; yathā — jako; divi — na obloze; vimāna — ve svých letadlech; varaiḥ — vynikajících; nṛ-devyaḥ — královny (krále Yudhiṣṭhiry); tāḥ — ony; mātuleya — svými bratranci z matčiny strany (Pánem Kṛṣṇou a Jeho bratry jako Gada a Sāraṇa); sakhibhiḥ — a svými přáteli (jako Bhīma a Arjuna); pariṣicyamānāḥ — postřikovány; sa-vrīḍa — stydlivými; hāsa — s úsmĕvy; vikasat — kvetoucí; vadanāḥ — jejichž tváře; virejuḥ — vypadaly nádhernĕ.

Překlad

Královny krále Yudhiṣṭhiry obklopeny strážemi vyjely ven na svých kočárech, aby vidĕly zábavu, tak jako se obloze objevily manželky polobohů v nebeských letadlech. Zatímco bratranci z matčiny strany a důvĕrní přátelé postřikovali královny tekutinami, tváře královen rozkvetly stydlivými úsmĕvy, které zvyšovaly jejich nádheru.

Význam

Zde zmínĕní bratranci z matčiny strany jsou Pán Kṛṣṇa a Jeho bratři jako Gada a Sāraṇa a přátelé jsou osoby jako Bhīma a Arjuna.

Verš

tā devarān uta sakhīn siṣicur dṛtībhiḥ
klinnāmbarā vivṛta-gātra-kucoru-madhyāḥ
autsukya-mukta-kavarāc cyavamāna-mālyāḥ
kṣobhaṁ dadhur mala-dhiyāṁ rucirair vihāraiḥ

Synonyma

tāḥ — ony, královny; devarān — bratry jejich manžela; uta — a také; sakhīn — své přátele; siṣicuḥ — postřikovaly; dṛtībhiḥ — stříkačkami; klinna — zmáčené; ambarāḥ — odĕvy; vivṛta — viditelné; gātra — paže; kuca — ňadra; ūru — stehna; madhyāḥ — a pasy; autsukya — vzrušením; mukta — uvolnĕné; kavarāt — z copů; cyavamāna — uvolňující se; mālyāḥ — malé kvĕtinové girlandy; kṣobham — vzrušení; dadhuḥ — vytvářely; mala — nečisté; dhiyam — pro ty, jejichž vĕdomí; ruciraiḥ — okouzlující; vihāraiḥ — svou zábavou.

Překlad

Když královny stříkaly vodu ze stříkaček na své švagry a ostatní mužské společníky, zmáčely se jim odĕvy a odhalily jejich paže, ňadra, stehna a pasy a v bujaré náladĕ jim z uvolnĕných copů padaly kvĕtiny. Tĕmito okouzlujícími zábavami vzrušily ty, kteří mĕli znečištĕné vĕdomí.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Takové chování mezi čistými muži a ženami je plné požitku, ale toho, kdo je hmotnĕ znečištĕný, ovládne chtíč.“

Verš

sa samrāḍ ratham āruḍhaḥ
sad-aśvaṁ rukma-mālinam
vyarocata sva-patnībhiḥ
kriyābhiḥ kratu-rāḍ iva

Synonyma

saḥ — on; samrāṭ — císař, Yudhiṣṭhira; ratham — ve svém kočáru; āruḍhaḥ — usazený; sat — vynikající; aśvam — jehož konĕ; rukma — zlatými; mālinam — s chomouty; vyarocata — zářil; sva-patnībhiḥ — se svými manželkami; kriyābhiḥ — se svými obřady; kratu — obĕtí; rāṭ — král (Rājasūya); iva — jako kdyby.

Překlad

Císař sedící na svém kočáru taženém vynikajícími koňmi se zlatými chomouty zářil ve společnosti svých manželek jako zářící obĕť Rājasūya obklopená svými různými obřady.

Význam

Král Yudhiṣṭhira se svými královnami vypadal jako zosobnĕná obĕť Rājasūya obklopená jejími krásnými obřady.

Verš

patnī-samyājāvabhṛthyaiś
caritvā te tam ṛtvijaḥ
ācāntaṁ snāpayāṁ cakrur
gaṅgāyāṁ saha kṛṣṇayā

Synonyma

patnī-saṁyāja — obřad vykonaný patronem obĕti a jeho manželkou vĕnováním obĕtin Somovi, Tvaṣṭovi, manželkám určitých polobohů a Agnimu; avabhṛthyaiḥ — a obřady, které posvĕcují dokončení obĕti; caritvā — když vykonali; te — oni; tam — ho; ṛtvijaḥ — knĕží; ācāntam — poté, co vsrkli vodu pro očistu; snāpayām cakruḥ — nechali ho vykoupat se; gaṅgāyām — v Ganze; saha — spolu s; kṛṣṇayā — Draupadī.

Překlad

Knĕží provedli krále závĕrečnými obřady patnī-saṁyāja a avabhṛthya. Potom ho a královnu Draupadī nechali vsrknout vodu pro očistu a vykoupat se v Ganze.

Verš

deva-dundubhayo nedur
nara-dundubhibhiḥ samam
mumucuḥ puṣpa-varṣāṇi
devarṣi-pitṛ-mānavāḥ

Synonyma

deva — polobohů; dundubhayaḥ — kotle; neduḥ — znĕly; nara — lidských bytostí; dundubhibhiḥ — kotli; samam — společnĕ s; mumucuḥ — vypouštĕli; puṣpa — kvĕtin; varṣāṇi — spršky; deva — polobozi; ṛṣi — mudrci; pitṛ — předkové; mānavāḥ — a lidé.

Překlad

Kotle bohů a lidí se rozeznĕly společnĕ. Všichni polobozi, mudrci, předkové a lidé shazovali spršky kvĕtin.

Verš

sasnus tatra tataḥ sarve
varṇāśrama-yutā narāḥ
mahā-pātaky api yataḥ
sadyo mucyeta kilbiṣāt

Synonyma

sasnuḥ — vykoupali se; tatra — tam; tataḥ — potom; sarve — všichni; varṇa-āśrama — společenskému systému posvĕcených zamĕstnaneckých stavů a duchovních řádů; yutāḥ — kteří patřili ke; narāḥ — lidé; mahā — velmi; pātakī — ten, kdo je hříšný; api — dokonce; yataḥ — čímž; sadyaḥ — ihned; mucyeta — může být osvobozen; kilbiṣāt — od znečištĕní.

Překlad

Všichni obyvatelé náležející k různým varṇám a āśramům se pak vykoupali na tom místĕ, kde může být i ten nejhorší hříšník ihned osvobozen ode všech hříšných reakcí.

Verš

atha rājāhate kṣaume
paridhāya sv-alaṅkṛtaḥ
ṛtvik-sadasya-viprādīn
ānarcābharaṇāmbaraiḥ

Synonyma

atha — dále; rājā — král; ahate — nenošených; kṣaume — pár hedvábných odĕvů; paridhāya — oblékající si; su-alaṅkṛtaḥ — pĕknĕ ozdobený; ṛtvik — knĕží; sadasya — celebrující členy shromáždĕní; viprabrāhmaṇy; ādīn — a ostatní; ānarca — uctil; ābharaṇa — ozdobami; ambaraiḥ — a odĕvy.

Překlad

Dále si král oblékl nový hedvábný odĕv a ozdobil se krásnými drahokamy. Pak uctil knĕží, hodnostáře ze shromáždĕní, učené brāhmaṇy a ostatní hosty jejich obdarováním ozdobami a odĕvy.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Nejenže oblékl a ozdobil sám sebe, ale také dal šaty a šperky všem knĕžím a ostatním, kteří se podíleli na vykonání obĕtí. Takto je všechny uctil.“

Verš

bandhūñ jñātīn nṛpān mitra-
suhṛdo ’nyāṁś ca sarvaśaḥ
abhīkṣnaṁ pūjayām āsa
nārāyaṇa-paro nṛpaḥ

Synonyma

bandhūn — své vzdálenĕjší příbuzné; jñātīn — své bezprostřední členy rodiny; nṛpān — krále; mitra — své přátele; suhṛdaḥ — a dobrodince; anyān — ostatní; ca — také; sarvaśaḥ — všemožnými způsoby; abhīkṣṇam — neustále; pūjayām āsa — uctíval; nārāyaṇa-paraḥ — oddaný Pánu Nārāyaṇovi; nṛpaḥ — král.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira, který svůj život zcela odevzdal Pánu Nārāyaṇovi, různými způsoby neustále uctíval své příbuzné, bezprostřední rodinu, ostatní krále, přátele, dobrodince a také všechny ostatní přítomné.

Verš

sarve janāḥ sura-ruco maṇi-kuṇḍala-srag-
uṣṇīṣa-kañcuka-dukūla-mahārghya-hārāḥ
nāryaś ca kuṇḍala-yugālaka-vṛnda-juṣṭa-
vaktra-śriyaḥ kanaka-mekhalayā virejuḥ

Synonyma

sarve — všichni; janāḥ — lidé; sura — jako polobozi; rucaḥ — jejichž zářivá pleť; maṇi — z drahokamů; kuṇḍala — s náušnicemi; srak — kvĕtinovými girlandami; uṣṇīṣa — turbany; kañcuka — vestami; dukūla — hedvábnými odĕvy; mahā-arghya — velmi cennými; hārāḥ — a perlovými náhrdelníky; nāryaḥ — ženy; ca — a; kuṇḍala — náušnic; yuga — s páry; alaka-vṛnda — a kadeřemi; juṣṭa — ozdobené; vaktra — jejichž tváří; śriyaḥ — krása; kanaka — zlatými; mekhalayā — s opasky; virejuḥ — oslnivĕ zářili.

Překlad

Všichni lidé tam zářili jako polobozi. Byli ozdobeni náušnicemi z drahokamů, kvĕtinovými girlandami, turbany, vestami, hedvábnými dhotīmi a cennými perlovými náhrdelníky. Půvabné tváře ženy zkrášlovaly vhodnĕ vybrané náušnice a kadeře a všechny mĕly na sobĕ zlaté opasky.

Verš

athartvijo mahā-śīlāḥ
sadasyā brahma-vādinaḥ
brahma-kṣatriya-viṭ-śudrā-
rājāno ye samāgatāḥ
devarṣi-pitṛ-bhūtāni
loka-pālāḥ sahānugāḥ
pūjitās tam anujñāpya
sva-dhāmāni yayur nṛpa

Synonyma

atha — poté; ṛtvijaḥ — knĕží; mahā-śīlāḥ — se vznešenou povahou; sadasyāḥ — hodnostáři u obĕti; brahmaVed; vādinaḥ — zkušené autority; brahmabrāhmaṇové; kṣatriyakṣatriyové; viṭvaiśyové; śūdrāḥ — a śūdrové; ājānaḥ — králové; ye — kteří; samāgatāḥ — přišli; deva — polobozi; ṛṣi — mudrci; pitṛ — předkové; bhūtāni — a duchové; loka — planet; pālāḥ — vládci; saha — s; anugāḥ — jejich následovníky; pūjitāḥ — uctíval; tam — od nĕho; anujñāpya — přijímající svolení; sva — svých vlastních; dhāmāni — do sídel; yayuḥ — odebrali se; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Poté, co byli všichni vysoce kultivovaní knĕží, velké védské autority, které sloužily jako svĕdkové při obĕti, zvláštĕ pozvaní králové, brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové, śūdrové, polobozi, mudrci, předkové a mystičtí duchové a hlavní vládci planet a jejich následovníci uctĕni králem Yudhiṣṭhirou, přijali jeho svolení a odebrali se každý do svého sídla, ó králi.

Verš

hari-dāsasya rājarṣe
rājasūya-mahodayam
naivātṛpyan praśaṁsantaḥ
piban martyo ’mṛtaṁ yathā

Synonyma

hari — Pána Kṛṣṇy; dāsasya — služebníka; rāja-ṛṣeḥ — svatého krále; rājasūya — obĕti Rājasūya; mahā-udayam — velká oslava; na — ne; eva — vskutku; atṛpyan — byli nasyceni; praśaṁsantaḥ — oslavující; piban — pijící; martyaḥ — smrtelník; amṛtam — nektar nesmrtelnosti; yathā — jako.

Překlad

Zatímco všichni opĕvovali úžasnou Rājasūya-yajñu vykonanou tím velkým svatým králem a služebníkem Pána Hariho, nebyli nasyceni, tak jako není obyčejný človĕk nikdy nasycen, když pije nektar.

Verš

tato yudhiṣṭhiro rājā
suhṛt-sambandhi-bāndhavān
premṇā nivārayām āsa
kṛṣṇaṁ ca tyāga-kātaraḥ

Synonyma

tataḥ — potom; yudhiṣṭhiraḥ rājā — král Yudhiṣṭhira; suhṛt — své přátele; sambandhi — členy rodiny; bāndhavān — a příbuzné; premṇā — z lásky; nivārayām āsa — zadržel; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇy; ca — a; tyāga — odloučením od; kātaraḥ — sužovaný.

Překlad

Tehdy Rājā Yudhiṣṭhira zabránil mnoha svým přátelům, bezprostředním členům rodiny a ostatním příbuzným v odjezdu, včetnĕ Pána Kṛṣṇy. Yudhiṣṭhira je pod vlivem lásky nemohl nechat odjet, neboť cítil bolest z blížícího se odloučení.

Verš

bhagavān api tatrāṅga
nyāvātsīt tat-priyaṁ-karaḥ
prasthāpya yadu-vīrāṁś ca
sāmbādīṁś ca kuśasthalīm

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; api — a; tatra — tam; aṅga — můj milý (králi Parīkṣite); nyāvātsīt — zůstal; tat — pro jeho (Yudhiṣṭhirovo); priyam — potĕšení; karaḥ — jednající; prasthāpya — posílající; yadu-vīrān — hrdiny yaduovské dynastie; ca — a; sāmba-ādīn — v čele se Sāmbou; ca — a; kuśasthalīm — do Dvāraky.

Překlad

Můj milý Parīkṣite, Nejvyšší Pán se tam nĕjaký čas zdržel, aby potĕšil krále. Nejprve však poslal Sāmbu a ostatní yaduovské hrdiny zpĕt do Dvāraky.

Verš

itthaṁ rājā dharma-suto
manoratha-mahārṇavam
su-dustaraṁ samuttīrya
kṛṣṇenāsīd gata-jvaraḥ

Synonyma

ittham — tímto způsobem; rājā — král; dharma — vládce náboženství (Yamarāje); sutaḥ — syn; manaḥ-ratha — jehož touhy; mahā — obrovský; arṇavam — oceán; su — velmi; dustaram — obtížný překonat; samuttīrya — úspĕšnĕ překonávající; kṛṣṇena — pomocí Pána Kṛṣṇy; āsīt — stal se; gata-jvaraḥ — osvobozený od své horečky.

Překlad

Tímto způsobem král Yudhiṣṭhira, Dharmův syn, byl rázem zbaven své horečnaté touhy, když milostí Pána Kṛṣṇy úspĕšnĕ překročil obrovský a hrozivý oceán svých tužeb.

Význam

Předchozí kapitoly Śrīmad-Bhāgavatamu jasnĕ vysvĕtlují, že král Yudhiṣṭhira silnĕ toužil ukázat svĕtu svrchovanost Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, a požehnání získávaná tĕmi, kdo se Mu odevzdají. Proto král Yudhiṣṭhira vykonal obĕť Rājasūya, což bylo velmi obtížné.

Śrīla Prabhupāda v této souvislosti píše: „V hmotném svĕtĕ má každý určitou touhu, kterou si chce splnit, ale to se mu nikdy nepodaří k úplné spokojenosti. Král Yudhiṣṭhira však díky své neochvĕjné oddanosti Kṛṣṇovi dokázal vykonáním obĕti Rājasūyi úspĕšnĕ splnit všechna svá přání. Z popisu Rājasūya yajñi to vypadá na velký oceán náročných žádostí. Obyčejný človĕk takový oceán nemůže překonat, ale král Yudhiṣṭhira ho milostí Pána Kṛṣṇy dokázal překonat velice snadno, a tak se zbavil veškeré úzkosti.“

Verš

ekadāntaḥ-pure tasya
vīkṣya duryodhanaḥ śriyam
atapyad rājasūyasya
mahitvaṁ cācyutātmanaḥ

Synonyma

ekadā — jednoho dne; antaḥ-čistí — v paláci; tasya — jeho (Mahārāje Yudhiṣṭhiry); vīkṣya — pozorující; duryodhanaḥ — Duryodhana; śrīyam — bohatství; atapyat — pocítil bolest; rājasūyasya — obĕti Rājasūya; mahitvam — vznešenost; ca — a; acyuta-ātmanaḥ — jeho (krále Yudhiṣṭhiry), jehož samotným životem byl Pán Acyuta.

Překlad

Jednoho dne Duryodhana, zatímco pozoroval bohatství paláce krále Yudhiṣṭhiry, pocítil velký neklid vlivem vznešenosti jak obĕti Rājasūya tak jejího vykonavatele, krále, jehož životem byl Pán Acyuta.

Verš

yasmiṁs narendra-ditijendra-surendra-lakṣmīr
nānā vibhānti kila viśva-sṛjopakḷptāḥ
tābhiḥ patīn drupada-rāja-sutopatasthe
yasyāṁ viṣakta-hṛdayaḥ kuru-rāḍ atapyat

Synonyma

yasmin — v nĕmž (paláci); nara-indra — králů mezi lidmi; ditija-indra — králů démonů; sura-indra — a králů polobohů; lakṣmīḥ — bohatství; nānā — různorodá; vibhānti — byla projevena; kila — vskutku; viśva-sṛjā — vesmírným výrobcem (Mayou Dānavou); upakḷptāḥ — poskytnutá; tābhiḥ — s nimi; patīn — svým manželům, Pāṇḍuovcům; drupada-rāja — krále Drupady; sutā — dcera, Draupadī; upatasthe — sloužila; yasyām — k níž; viṣakta — připoutané; hṛdayaḥ — jehož srdce; kuru-rāṭ — kuruovský princ, Duryodhana; atapyat — bĕdoval.

Překlad

V tom paláci byla zářivĕ projevena veškerá shromáždĕná bohatství králů lidí, démonů a bohů, která tam přinesl vesmírný vynálezce, Maya Dānava. S tĕmito druhy bohatství Draupadī sloužila svým manželům a kuruovský princ Duryodhana bĕdoval, protože k ní byl velmi připoután.

Verš

yasmin tadā madhu-pater mahiṣī-sahasraṁ
śroṇī-bhareṇa śanakaiḥ kvaṇad-aṅghri-śobham
madhye su-cāru kuca-kuṅkuma-śoṇa-hāraṁ
śrīman-mukhaṁ pracala-kuṇḍala-kuntalāḍhyam

Synonyma

yasmin — v nĕmž; tadā — tehdy; madhu — Mathury; pateḥ — Pána; mahiṣī — královny; sahasram — tisíce; śroṇī — jejich boků; bhareṇa — vahou; śanakaiḥ — pomalu; kvaṇat — cinkající; aṅghri — jejichž nohy; śobham — půvab; madhye — uprostřed (v pase); su-cāru — velmi přitažlivé; kuca — z jejich ňader; kuṅkuma — práškem kuṅkuma; śoṇa — zčervenalé; hāram — jejichž perlové náhrdelníky; śrī-mat — krásné; mukham — jejichž tváře; pracala — pohupujícími se; kuṇḍala — s náušnicemi; kuntala — a kadeřemi; āḍhyam — bohatĕ obdařenými.

Překlad

V paláci také přebývaly tisíce královen Pána Madhupatiho. Jejich nohy se pomalu pohybovaly, neboť je tížily jejich boky, a zvonky na jejich nohách okouzlujícím způsobem cinkaly. Pasy mĕly velmi štíhlé, kuṅkuma z ňader jim zbarvila perlové náhrdelníky do červena a pohupující se náušnice a vlnící se kadeře zvyšovaly nádheru jejich tváří.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Duryodhana závidĕl, když v paláci krále Yudhiṣṭhiry vidĕl takové krásky. Zvláštĕ se ho zmocňovala závist a chtíč, když hledĕl na krásu Draupadī, protože ta ho výjimečnĕ přitahovala už od samého začátku, kdy se provdala za Pāṇḍuovce. I Duryodhana byl přítomný na shromáždĕní, kde si Draupadī vybírala manžela, a společnĕ s dalšími princi byl uchvácen její krásou, ale získat ji se mu nepodařilo.“

Verš

sabhāyāṁ maya-kḷptāyāṁ
kvāpi dharma-suto ’dhirāṭ
vṛto ’nugair bandhubhiś ca
kṛṣṇenāpi sva-cakṣuṣā
āsīnaḥ kāñcane sākṣād
āsane maghavān iva
pārameṣṭhya-śrīyā juṣṭaḥ
stūyamānaś ca vandibhiḥ

Synonyma

sabhāyām — ve snĕmovní síni; maya — Mayou Dānavou; kḷptāyām — postavené; kva api — při jedné příležitosti; dharma-sutaḥ — Yamarājův syn (Yudhiṣṭhira); adhirāṭ — císař; vṛtaḥ — doprovázený; anugaiḥ — svými společníky; bandhubhiḥ — členy své rodiny; ca — a; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; api — také; sva — svým; cakṣuṣā — okem; āsīnaḥ — sedící; kāñcane — zlatém; sākṣāt — osobnĕ; āsane — na trůnu; maghavān — Pán Indra; iva — jako kdyby; pārameṣṭhya — Brahmy nebo svrchované vlády; śriyā — s majestátem; juṣṭaḥ — spojený; stūyamānaḥ — opĕvovaný; ca — a; vandibhiḥ — dvorními básníky.

Překlad

Stalo se, že císař Yudhiṣṭhira, Dharmův syn, sedĕl přesnĕ jako Indra na zlatém trůnu ve snĕmovní síni postavené Mayou Dānavou. Přítomni byli jeho společníci a členové rodiny a také Pán Kṛṣṇa, jeho zvláštní oko. Král Yudhiṣṭhira projevoval majestát samotného Brahmy a byl opĕvován dvorními básníky.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že Pán Kṛṣṇa je zde popsán jako Yudhiṣṭhirovo zvláštní oko, neboť králi radil, co je prospĕšné a co ne.

Verš

tatra duryodhano mānī
parīto bhrātṛbhir nṛpa
kirīṭa-mālī nyaviśad
asi-hastaḥ kṣipan ruṣā

Synonyma

tatra — tam; duryodhanaḥ — Duryodhana; mānī — pyšný; parītaḥ — obklopený; bhrātṛbhiḥ — svými bratry; nṛpa — ó králi; kirīṭa — s korunou; mālī — a náhrdelníkem; nyaviśat — vstoupil; asi — meč; hastaḥ — v ruce; kṣipan — urážející (vrátné); ruṣā — rozhnĕvanĕ.

Překlad

Pyšný Duryodhana s mečem v ruce a s korunou a náhrdelníkem rozhnĕvanĕ vešel do paláce ve společnosti svých bratrů, ó králi, a při vstupu urazil vrátné.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše, že Duryodhana „mĕl vždy hnĕvivou a závistivou náladu, a proto se kvůli maličkosti obořil na strážné a kypĕl vztekem.“

Verš

sthale ’bhyagṛhṇād vastrāntaṁ
jalaṁ matvā sthale ’patat
jale ca sthala-vad bhrāntyā
maya-māyā-vimohitaḥ

Synonyma

sthale — na pevné podlaze; abhyagṛhṇāt — nadzvedl si; vastra — svého odĕvu; antam — okraj; jalam — za vodu; matvā — považující; sthale — a na jiném místĕ; apatat — spadl; jale — do vody; ca — a; sthala — pevná podlaha; vat — jako kdyby; bhrāntyā — by klamem; maya — Mayi Dānavy; māyā — magií; vimohitaḥ — zmatený.

Překlad

Duryodhana zmatený klamy vytvořenými magií Mayi Dānavy si spletl pevnou podlahu s vodou a nadzvedl si okraj odĕvu. A na jiném místĕ spadl do vody, neboť si ji spletl s pevnou podlahou.

Verš

jahāsa bhīmas taṁ dṛṣṭvā
striyo nṛpatayo pare
nivāryamāṇā apy aṅga
rājñā kṛṣṇānumoditāḥ

Synonyma

jahāsa — rozesmál se; bhīmaḥ — Bhīma; tam — jeho; dṛṣṭvā — když uvidĕl; striyaḥ — ženy; nṛ-patayaḥ — králové; apare — a ostatní; nivāryamāṇāḥ — zadrženi; api — třebaže; aṅga — můj milý (Parīkṣite); rājñā — králem (Yudhiṣṭhirou); kṛṣṇa — od Pána Kṛṣṇy; anumoditāḥ — dostali souhlas.

Překlad

Můj milý Parīkṣite, Bhīma se při pohledu na to rozesmál a ženy, králové a ostatní také. Král Yudhiṣṭhira se je pokusil zadržet, ale Pán Kṛṣṇa dal najevo svůj souhlas.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī zmiňuje, že se král Yudhiṣṭhira pokusil zastavit smích pohledem na ženy a na Bhīmu. Pán Kṛṣṇa však vyjádřil souhlas pohybem obočí. Pán sestoupil na Zemi, aby odstranil břemeno v podobĕ zlotřilých králů, a tato událost s Pánovým zámĕrem souvisela.

Verš

sa vrīḍito ’vag-vadano ruṣā jvalan
niṣkramya tūṣṇīṁ prayayau gajāhvayam
hā-heti śabdaḥ su-mahān abhūt satām
ajāta-śatrur vimanā ivābhavat
babhūva tūṣṇīṁ bhagavān bhuvo bharaṁ
samujjihīrṣur bhramati sma yad-dṛśā

Synonyma

saḥ — on, Duryodhana; vrīḍitaḥ — ztrapnĕný; avāk — sklonĕná; vadanaḥ — jehož tvář; ruṣā — hnĕvem; jvalan — planoucí; niṣkramya — vycházející; tūṣṇīm — tiše; prayayau — odjel; gaja-āhvayam — do Hastināpuru; - iti — „bĕda, bĕda“; śabdaḥ — křik; su-mahān — mohutný; abhūt — rozlehl se; satām — svatých osob; ajāta-śatruḥ — král Yudhiṣṭhira; vimanāḥ — sklíčeným; iva — ponĕkud; abhavat — stal se; babhūva — byl; tūṣṇīm — tichý; bhagavān — Nejvyšší Pán; bhuvaḥ — Zemĕ; bharam — břemeno; samujjihīrṣuḥ — toužící odstranit; bhramati sma — (Duryodhana) byl oklamán; yat — jehož; dṛśā — pohledem.

Překlad

Duryodhana, ponížený a planoucí hnĕvem, sklonil tvář, beze slova odešel a vrátil se do Hastināpuru. Přítomné svaté osoby hlasitĕ vykřikly: „Bĕda, bĕda!“ a král Yudhiṣṭhira ponĕkud posmutnĕl. Nejvyšší Pán, jehož pouhý pohled Duryodhanu zmátl, však mlčel, neboť Jeho zámĕr byl odstranit břemeno Zemĕ.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když odešel takto rozhnĕvaný, všichni události litovali a krále Yudhiṣṭhiru to také velice mrzelo. Kṛṣṇa však navzdory všemu, co se stalo, nic neřekl. K celé události se nevyslovil ani kladnĕ, ani zápornĕ. Zdálo se, že Duryodhana byl uveden do iluze svrchovanou vůlí Pána Kṛṣṇy, a to byl počátek nepřátelství mezi dvĕma klany kuruovské dynastie. Jevilo se to jako součást Kṛṣṇova plánu, jak naplnit své poslání, kterým bylo zmenšit břímĕ svĕta.“

Verš

etat te ’bhihitaṁ rājan
yat pṛṣṭo ’ham iha tvayā
suyodhanasya daurātmyaṁ
rājasūye mahā-kratau

Synonyma

etat — toto; te — tobĕ; abhihitam — řečeno; rājan — ó králi; yat — co; pṛṣṭaḥ — dotázán; aham — já; iha — v tomto ohledu; tvayā — tebou; suyodhanasya — Suyodhanova (Duryodhanova); daurātmyam — nespokojenost; rājasūye — bĕhem Rājasūyi; mahā-kratau — velké obĕti.

Překlad

Nyní jsem odpovĕdĕl na tvoji otázku, ó králi, proč byl Duryodhana u příležitosti velké obĕti Rājasūya nespokojený.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmdesáté páté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Duryodhana ponížen.“