Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.75.4-7

Verš

bhīmo mahānasādhyakṣo
dhanādhyakṣaḥ suyodhanaḥ
sahadevas tu pūjāyāṁ
nakulo dravya-sādhane
guru-śuśrūṣaṇe jiṣṇuḥ
kṛṣṇaḥ pādāvanejane
pariveṣaṇe drupada-jā
karṇo dāne mahā-manāḥ
yuyudhāno vikarṇaś ca
hārdikyo vidurādayaḥ
bāhlīka-putrā bhūry-ādyā
ye ca santardanādayaḥ
nirūpitā mahā-yajñe
nānā-karmasu te tadā
pravartante sma rājendra
rājñaḥ priya-cikīrṣavaḥ

Synonyma

bhīmaḥ — Bhīma; mahānasa — kuchynĕ; adhyakṣaḥ — dohlížitel; dhana — pokladnice; adhyakṣaḥ — dohlížitel; suyodhanaḥ — Suyodhana (Duryodhana); sahadevaḥ — Sahadeva; tu — a; pūjāyām — v uctívání (dorazivších hostů); nakulaḥ — Nakula; dravya — potřebných vĕcí; sādhane — v obstarávání; guru — úctyhodným starším; śuśrūṣaṇe — ve službĕ; jiṣṇuḥ — Arjuna; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; pāda — nohou; avanejane — v umývání; pariveṣaṇe — v rozdávání (jídla); drupada- — Drupadova dcera (Draupadī); karṇaḥ — Karṇa; dāne — v rozdávání darů; mahāmanāḥ — velkodušný; yuyudhānaḥ vikarṇaḥ ca — Yuyudhāna a Vikarṇa; hārdikyaḥ vidura-ādayaḥ — Hārdikya (Kṛtavarmā), Vidura a ostatní; bāhlīka-putrāḥ — synové Bāhlīka-rāji; bhūri-ādyāḥ — v čele s Bhūriśravou; ye — kdo; ca — a; santardana-ādayaḥ — Santardana a tak dále; nirūpitāḥ — zapojeni; mahā — obrovské; yajñe — při obĕti; nānā — různých; karmasu — v povinnostech; te — oni; tadā — tehdy; pravartante sma — provádĕli; rāja-indra — ó nejlepší z králů (Parīkṣite); rājñaḥ — krále (Yudhiṣṭhiry); priya — potĕšení; cikīrṣavaḥ — přející si učinit.

Překlad

Bhīma dohlížel na kuchyň, Duryodhana se staral o pokladnici, zatímco Sahadeva uctivĕ vítal přijíždĕjící hosty. Nakula obstarával potřebné vĕci, Arjuna sloužil úctyhodným starším a Kṛṣṇa umýval všem nohy, zatímco Draupadī rozdávala jídlo a štĕdrý Karṇa dary. Mnoho ostatních, jako Yuyudhāna, Vikarṇa, Hārdikya, Vidura, Bhūriśravā a ostatní synové Bāhlīky a Santardana podobnĕ bĕhem rozsáhlé obĕti dobrovolnĕ konali různé povinnosti. Činili tak z dychtivosti potĕšit Mahārāje Yudhiṣṭhiru, ó nejlepší z králů.