Skip to main content

Sloka 33

Text 33

Verš

Text

yasmin tadā madhu-pater mahiṣī-sahasraṁ
śroṇī-bhareṇa śanakaiḥ kvaṇad-aṅghri-śobham
madhye su-cāru kuca-kuṅkuma-śoṇa-hāraṁ
śrīman-mukhaṁ pracala-kuṇḍala-kuntalāḍhyam
yasmin tadā madhu-pater mahiṣī-sahasraṁ
śroṇī-bhareṇa śanakaiḥ kvaṇad-aṅghri-śobham
madhye su-cāru kuca-kuṅkuma-śoṇa-hāraṁ
śrīman-mukhaṁ pracala-kuṇḍala-kuntalāḍhyam

Synonyma

Synonyms

yasmin — v nĕmž; tadā — tehdy; madhu — Mathury; pateḥ — Pána; mahiṣī — královny; sahasram — tisíce; śroṇī — jejich boků; bhareṇa — vahou; śanakaiḥ — pomalu; kvaṇat — cinkající; aṅghri — jejichž nohy; śobham — půvab; madhye — uprostřed (v pase); su-cāru — velmi přitažlivé; kuca — z jejich ňader; kuṅkuma — práškem kuṅkuma; śoṇa — zčervenalé; hāram — jejichž perlové náhrdelníky; śrī-mat — krásné; mukham — jejichž tváře; pracala — pohupujícími se; kuṇḍala — s náušnicemi; kuntala — a kadeřemi; āḍhyam — bohatĕ obdařenými.

yasmin — in which; tadā — at that time; madhu — of Mathurā; pateḥ — of the Lord; mahiṣī — the queens; sahasram — thousands; śroṇī — of their hips; bhareṇa — with the weight; śanakaiḥ — slowly; kvaṇat — tinkling; aṅghri — of whose feet; śobham — the charm; madhye — at the middle (the waist); su-cāru — very attractive; kuca — from their breasts; kuṅkuma — with the kuṅkuma powder; śoṇa — reddened; hāram — whose pearl necklaces; śrī-mat — beautiful; mukham — whose faces; pracala — moving; kuṇḍala — with earrings; kuntala — and locks of hair; āḍhyam — richly endowed.

Překlad

Translation

V paláci také přebývaly tisíce královen Pána Madhupatiho. Jejich nohy se pomalu pohybovaly, neboť je tížily jejich boky, a zvonky na jejich nohách okouzlujícím způsobem cinkaly. Pasy mĕly velmi štíhlé, kuṅkuma z ňader jim zbarvila perlové náhrdelníky do červena a pohupující se náušnice a vlnící se kadeře zvyšovaly nádheru jejich tváří.

Lord Madhupati’s thousands of queens were also staying in the palace. Their feet moved slowly, weighed down by their hips, and the bells on their feet tinkled charmingly. Their waists were very slender, the kuṅkuma from their breasts reddened their pearl necklaces, and their swaying earrings and flowing locks of hair enhanced the exquisite beauty of their faces.

Význam

Purport

Śrīla Prabhupāda píše: „Duryodhana závidĕl, když v paláci krále Yudhiṣṭhiry vidĕl takové krásky. Zvláštĕ se ho zmocňovala závist a chtíč, když hledĕl na krásu Draupadī, protože ta ho výjimečnĕ přitahovala už od samého začátku, kdy se provdala za Pāṇḍuovce. I Duryodhana byl přítomný na shromáždĕní, kde si Draupadī vybírala manžela, a společnĕ s dalšími princi byl uchvácen její krásou, ale získat ji se mu nepodařilo.“

Śrīla Prabhupāda writes: “After looking at such beauties in the palace of King Yudhiṣṭhira, Duryodhana became envious. He became especially envious and lustful upon seeing the beauty of Draupadī because he had cherished a special attraction for her from the very beginning of her marriage with the Pāṇḍavas. In the marriage selection assembly of Draupadī, Duryodhana had also been present, and with other princes he had been very much captivated by the beauty of Draupadī, but he had failed to achieve her.”