Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.74.36

Verš

yayātinaiṣāṁ hi kulaṁ
śaptaṁ sadbhir bahiṣ-kṛtam
vṛthā-pāna-rataṁ śaśvat
saparyāṁ katham arhati

Synonyma

yayātinā — Yayātim; eṣām — jejich; hi — vskutku; kulam — dynastie; śaptam — prokleta; sadbhiḥ — dobře vychovanými osobami; bahiḥ-kṛtam — vyloučena; vṛthā — svévolnĕ; pāna — pití; ratam — oddaní; śaśvat — neustále; saparyām — uctívání; katham — jak; arhati — zaslouží si.

Překlad

Yayāti proklel dynastii tĕchto Yaduovců a od té doby jsou vyloučeni čestnými lidmi ze své společnosti a jsou závislí na alkoholu. Jak si tedy Kṛṣṇa zaslouží být uctíván?

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podává niterný význam Śiśupālových slov, aby ukázal, jak nechtĕnĕ pokračuje v oslavování Pána Kṛṣṇy a Jeho yaduovské dynastie: „I když byli Yaduovci prokleti Yayātim, byli této kletby zbaveni (bahiṣ-kṛtam) velkými svĕtci, a následnĕ byli povýšeni do postavení královské svrchovanosti osobami jako Kārtavīrya. Tak se pohroužili do pāna, ochrany Zemĕ. Když se toto vše vezme v úvahu, jak si Kṛṣṇa, vládce Yaduovců, zaslouží nicotné (vṛthā) uctívání? Naopak si zaslouží uctívání bohaté.“