Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.74.17

Verš

sūtye ’hany avanī-pālo
yājakān sadasas-patīn
apūjayan mahā-bhāgān
yathā-vat su-samāhitaḥ

Synonyma

sūtye — vymačkávání šťávy soma; ahani — v den; avanī-pālaḥ — král; yājakān — obĕtníky; sadasaḥ — shromáždĕní; patīn — vůdce; apūjayat — uctíval; mahā-bhāgān — velmi vznešené; yathāvat — řádnĕ; su-samāhitaḥ — s pečlivou pozorností.

Překlad

V den vymačkávání šťávy soma král Yudhiṣṭhira řádnĕ a velmi pozornĕ uctíval knĕží a nejvznešenĕjší osobnosti shromáždĕní.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše v knize Kṛṣṇa: „Kdykoliv se koná obĕť, všem účastníkům se podle védského systému podává šťáva z rostliny soma, která je nápojem s oživujícími účinky. Toho dne, kdy se získávala šťáva soma, král Yudhiṣṭhira uctivĕ přivítal zvláštního knĕze, který mĕl upozorňovat na všechny chyby v dodržování ustálených pravidel obĕti. Védské mantry se musí přesnĕ vyslovovat a recitovat se správným přízvukem; jakmile knĕz pronášející mantry udĕlá nĕjakou chybu, dohlížející knĕz okamžitĕ celý postup opraví, a díky tomu jsou obřady provádĕny dokonale – jinak by obĕť nemohla přinést kýžený výsledek. Ve vĕku Kali nejsou takoví učení brāhmaṇové či knĕží k dispozici, a proto jsou všechny tyto obĕti zakázané. Jediná obĕť, kterou śāstry doporučují, je zpívání Hare Kṛṣṇa mantry.