Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.73.20

Verš

haihayo nahuṣo veṇo
rāvaṇo narako ’pare
śrī-madād bhraṁśitāḥ sthānād
deva-daitya-nareśvarāḥ

Synonyma

haihayaḥ nahuṣaḥ veṇaḥ — Haihaya (Kārtavīrya), Nahuṣa a Veṇa; rāvaṇaḥ narakaḥ — Rāvaṇa a Naraka; apare — také ostatní; śrī — vlivem bohatství; madāt — kvůli opojení; bhraṁśitāḥ — přinuceni poklesnout; sthānāt — z postavení; deva — polobohů; daitya — démonů; nara — a lidí; īśvarāḥ — vládci.

Překlad

Haihaya, Nahuṣa, Veṇa, Rāvaṇa, Naraka a mnozí ostatní vládci polobohů, lidí a démonů poklesli ze svých vznešených postavení kvůli zaslepenosti hmotným bohatstvím.

Význam

Jak popsal Śrīdhara Svāmī, Haihaya ukradl otci Pána Paraśurāmy Jamadagnimu krávu plnící přání, a Paraśurāma ho proto zabil i s jeho nestoudnými syny. Nahuṣa zpychl poté, co dočasnĕ zaujal postavení Indry. Když pod vlivem pýchy nařídil nĕkolika brāhmaṇům, aby ho nesli v nosítkách na nezákonnou schůzku s ctnostnou manželkou Pána Indry Śacī, brāhmaṇové ho přinutili poklesnout z jeho postavení a stát se hadem. Král Vena byl podobnĕ šílený a když urazil brāhmaṇy, ti ho zabili hlasitým pronášením slabiky hum. Rāvaṇa byl slavný vládce Rākṣasů, ale pod vlivem chtíče unesl matku Sītu, a tak ho její manžel Pán Rāmacandra zabil. Naraka byl vládce Daityů, který se opovážil ukrást matce Aditi náušnice a za tuto urážku byl také zabit. V průbĕhu historie tedy mocní vládcové poklesli ze svých postavení, protože byli opojeni svým takzvaným bohatstvím.