Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.72.12

Verš

śrī-śuka uvāca
niśamya bhagavad-gītaṁ
prītaḥ phulla-mukhāmbujaḥ
bhrātṝn dig-vijaye ’yuṅkta
viṣṇu-tejopabṛṁhitān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śuka pravil; niśamya — po vyslechnutí; bhagavat — Nejvyššího Pána; gītam — písnĕ; prītaḥ — potĕšený; phulla — rozkvetlá; mukha — jeho tvář; ambujaḥ — podobná lotosu; bhrātṝn — své bratry; dik — všech svĕtových stran; vijaye — dobýváním; ayuṅkta — zamĕstnal; viṣṇu — Pána Viṣṇua; tejaḥ — energií; upabṛṁhitān — posílené.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Po vyslechnutí tĕchto slov zpívaných Nejvyšším Pánem se král Yudhiṣṭhira zaradoval a jeho tvář rozkvetla jako lotos. Poslal tedy své bratry, kteří byli zmocnĕni energií Pána Viṣṇua, dobýt všechny svĕtové strany.