Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.72.1-2

Verš

śrī-śuka uvāca
ekadā tu sabhā-madhya
āsthito munibhir vṛtaḥ
brāhmaṇaiḥ kṣatriyair vaiśyair
bhrātṛbhiś ca yudhiṣṭhiraḥ
ācāryaiḥ kula-vṛddhaiś ca
jñāti-sambandhi-bāndhavaiḥ
śṛṇvatām eva caiteṣām
ābhāṣyedam uvāca ha

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; ekadā — jednou; tu — a; sabhā — královského shromáždĕní; madhye — uprostřed; āsthitaḥ — sedící; munibhiḥ — mudrci; vṛtaḥ — obklopený; brāhmaṇaiḥ kṣatriyaiḥ vaiśyaiḥbrāhmaṇy, kṣatriyi a vaiśyi; bhrātṛbhiḥ — svými bratry; ca — a; yudhiṣṭhiraḥ — král Yudhiṣṭhira; ācāryaiḥ — svými duchovními mistry; kula — rodu; vṛddhaiḥ — stařešiny; ca — také; jñāti — pokrevními příbuznými; sambandhi — tchány a tchynĕmi; bāndhavaiḥ — a přáteli; śṛṇvatām — zatímco naslouchali; eva — vskutku; ca — a; eteṣām — všichni; ābhāṣya — oslovující (Pána Kṛṣṇu); idam — toto; uvāca ha — řekl.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Jednoho dne, když král Yudhiṣṭhira sedĕl v královském shromáždĕní obklopen význačnými mudrci, brāhmaṇy, kṣatriyi a vaiśyi a také svými bratry, duchovními mistry, rodovými stařešiny, pokrevními příbuznými, tchány, tchynĕmi a přáteli, oslovil Pána Kṛṣṇu, zatímco všichni naslouchali.