Skip to main content

KAPITOLA SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

CHAPTER SEVENTY-ONE

Pán cestuje do Indraprasthy

The Lord Travels to Indraprastha

Tato kapitola vypráví, jak Pán Kṛṣṇa poslechl Uddhavovu radu a odjel do Indraprasthy, kde Pāṇḍuovci oslavili Jeho příjezd velkou slavností.

This chapter relates how Lord Kṛṣṇa followed Uddhava’s advice and went to Indraprastha, where the Pāṇḍavas celebrated His arrival with great festivity.

Moudrý Uddhava, který znal niternou touhu Pána Kṛṣṇy, Pánu poradil: „Dobytím všech svĕtových stran a následným vykonáním obĕti Rājasūya král Yudhiṣṭhira uskuteční všechny své zámĕry – porážku Jarāsandhy, ochranu tĕch, kteří u Tebe přijali útočištĕ, a vykonání Rājasūya-yajñi. Mocný nepřítel Yaduovců tedy bude zničen a uvĕznĕní králové osvobozeni. Oba činy Tĕ proslaví.

Wise Uddhava, knowing Lord Kṛṣṇa’s inner desire, advised the Lord as follows: “By conquering all directions and then performing the Rājasūya sacrifice, King Yudhiṣṭhira will fulfill all his purposes — defeating Jarāsandha, protecting those who have taken shelter of You, and executing the Rājasūya-yajña. Thus the Yādavas’ powerful enemy will be destroyed and the imprisoned kings freed, and both deeds will glorify You.

Krále Jarāsandhu může zabít pouze Bhīma, a protože je Jarāsandha velmi oddaný brāhmaṇům, Bhīma by se mĕl převléci za brāhmaṇu, jít za Jarāsandhou a požádat ho o souboj. Poté, ve Tvé přítomnosti, Bhīma démona porazí.“

“King Jarāsandha can be killed only by Bhīma, and since Jarāsandha is very devoted to the brāhmaṇas, Bhīma should disguise himself as a brāhmaṇa, go to Jarāsandha and beg a fight from him. Then, in Your presence, Bhīma will defeat the demon.”

Nārada Muni, yaduovští starší a Pán Kṛṣṇa pochválili Uddhavův plán. Pán Kṛṣṇa usedl do svého kočáru a vydal se do Indraprasthy následován svými oddanými královnami. Pán Kṛṣṇa brzy dorazil do mĕsta. Jakmile se král Yudhiṣṭhira doslechl o Pánovĕ příjezdu, ihned vyšel z mĕsta, aby Ho přivítal. Yudhiṣṭhira Pána Kṛṣṇu opakovanĕ objímal a ztrácel přitom v extázi vnĕjší vĕdomí. Potom Bhīmasena, Arjuna, Nakula, Sahadeva a ostatní Pána objali nebo se Mu poklonili, jak náleželo.

Nārada Muni, the Yādava elders and Lord Kṛṣṇa praised Uddhava’s plan, and Lord Kṛṣṇa proceeded to mount His chariot and head for Indraprastha, followed by His devoted queens. Soon Lord Kṛṣṇa arrived in that city. Hearing of the Lord’s arrival, King Yudhiṣṭhira immediately came out of the city to greet Him. Yudhiṣṭhira repeatedly embraced Lord Kṛṣṇa, losing external consciousness in his ecstasy. Then Bhīmasena, Arjuna, Nakula, Sahadeva and others each embraced or bowed down to Him, as was appropriate.

Poté, co se Pán Kṛṣṇa se všemi řádnĕ přivítal, vstoupil do mĕsta za zvuku fanfár mnoha hudebních nástrojů a pronášení uctivých hymnů. Ženy z mĕsta shazovaly kvĕtiny ze střech domů a hovořily o nesmírném štĕstí Pánových královen.

After Lord Kṛṣṇa had properly greeted everyone, He entered the city as a fanfare of many musical instruments played and reverential hymns were chanted. The women of the city scattered flowers down from the rooftops, remarking on the extreme good fortune of the Lord’s queens.

Śrī Kṛṣṇa vstoupil do královského paláce a poklonil se královnĕ Kuntīdevī, která svého synovce objala. Draupadī se Subhadrou se Pánu poklonily. Kuntīdevī potom požádala Draupadī, aby uctila manželky Pána Kṛṣṇy.

Śrī Kṛṣṇa entered the royal palace and offered respects to Queen Kuntīdevī, who embraced her nephew, and Draupadī and Subhadrā offered obeisances to the Lord. Kuntīdevī then requested Draupadī to worship Lord Kṛṣṇa’s wives.

Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, potĕšil krále Yudhiṣṭhiru tím, že se tam nĕkolik mĕsíců zdržel. Bĕhem tohoto pobytu si užíval toulek po okolí. S Arjunou si vyjíždĕli na kočárech v doprovodu mnoha vojáků.

The Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, gratified King Yudhiṣṭhira by remaining there for some months. During this stay He enjoyed strolling here and there. He would drive on chariots with Arjuna, followed by many warriors and soldiers.

Sloka 1:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co velkodušný Uddhava takto vyslechl výroky Devarṣiho Nārady a pochopil názory shromáždĕní i Pána Kṛṣṇy, promluvil.
Text 1:
Śukadeva Gosvāmī said: Having thus heard the statements of Devarṣi Nārada, and understanding the opinions of both the assembly and Lord Kṛṣṇa, the great-minded Uddhava began to speak.
Sloka 2:
Śrī Uddhava pravil: Ó Pane, jak mudrc doporučil, mĕl bys pomoci svému synovci uskutečnit jeho plán provést obĕť Rājasūya. A mĕl bys také ochránit krále, kteří žádají o Tvé útočištĕ.
Text 2:
Śrī Uddhava said: O Lord, as the sage advised, You should help Your cousin fulfill his plan for performing the Rājasūya sacrifice, and You should also protect the kings who are begging for Your shelter.
Sloka 3:
Pouze ten, kdo přemohl všechny protivníky na všech svĕtových stranách, může provést obĕť Rājasūya, ó všemocný. Podle mého názoru tedy porážka Jarāsandhy poslouží obĕma zámĕrům.
Text 3:
Only one who has conquered all opponents in every direction can perform the Rājasūya sacrifice, O almighty one. Thus, in my opinion, conquering Jarāsandha will serve both purposes.
Sloka 4:
Toto rozhodnutí bude velmi přínosné pro nás a Ty zachráníš krále. Tak budeš, Govindo, proslaven.
Text 4:
By this decision there will be great gain for us, and You will save the kings. Thus, Govinda, You will be glorified.
Sloka 5:
Nepřemožitelný král Jarāsandha je silný jako deset tisíc slonů. Ostatní mocní bojovníci ho nemohou porazit. Silou se mu vyrovná jedinĕ Bhīma.
Text 5:
The invincible King Jarāsandha is as strong as ten thousand elephants. Indeed, other powerful warriors cannot defeat him. Only Bhīma is equal to him in strength.
Sloka 6:
Bude poražen v boji samotných kočárů, ne když je se svými sty vojenskými jednotkami. Jarāsandha je tak oddaný bráhmanské kultuře, že nikdy neodmítne žádosti brāhmaṇů.
Text 6:
He will be defeated in a match of single chariots, not when he is with his hundred military divisions. Now, Jarāsandha is so devoted to brahminical culture that he never refuses requests from brāhmaṇas.
Sloka 7:
Bhīma by za ním mĕl jít převlečený za brāhmaṇu a požádat o milodar. Tak získá osobní souboj s Jarāsandhou a ve Tvé přítomnosti ho nepochybnĕ zabije.
Text 7:
Bhīma should go to him disguised as a brāhmaṇa and beg charity. Thus he will obtain single combat with Jarāsandha, and in Your presence Bhīma will no doubt kill him.
Sloka 8:
Dokonce i Pán Brahmā a Pán Śiva jednají pouze jako Tvé nástroje při tvoření a ničení vesmíru, které v konečném smyslu konáš Ty, Nejvyšší Pán, ve svém neviditelném aspektu času.
Text 8:
Even Lord Brahmā and Lord Śiva act only as Your instruments in cosmic creation and annihilation, which are ultimately done by You, the Supreme Lord, in Your invisible aspect of time.
Sloka 9:
Zbožné manželky uvĕznĕných králů opĕvují ve svých domovech Tvé vznešené činy – jak zabiješ nepřítele jejich manželů a osvobodíš je. Gopī také opĕvují Tvou slávu – jak jsi zabil nepřítele krále slonů Gajendry, nepřítele Janakovy dcery Sīty a také nepřátele svých vlastních rodičů. Opĕvují Tĕ také mudrci, kteří u Tebe dosáhli útočištĕ, jakož i my.
Text 9:
In their homes, the godly wives of the imprisoned kings sing of Your noble deeds — about how You will kill their husbands’ enemy and deliver them. The gopīs also sing Your glories — how You killed the enemy of the elephant king, Gajendra; the enemy of Sīta, daughter of Janaka; and the enemies of Your own parents as well. So also do the sages who have obtained Your shelter glorify You, as do we ourselves.
Sloka 10:
Ó Kṛṣṇo, zabití Jarāsandhy, které je jistĕ reakcí za jeho minulé hříchy, přinese nesmírný prospĕch. Ve skutečnosti umožní Tvou vytouženou obĕť.
Text 10:
O Kṛṣṇa, the killing of Jarāsandha, which is certainly a reaction of his past sins, will bring immense benefit. Indeed, it will make possible the sacrificial ceremony You desire.
Sloka 11:
Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, Devarṣi Nārada, yaduovští starší a Pán Kṛṣṇa společnĕ uvítali Uddhavův návrh, který byl zcela příznivý a neomylný.
Text 11:
Śukadeva Gosvāmī said: O King, Devarṣi Nārada, the Yadu elders and Lord Kṛṣṇa all welcomed Uddhava’s proposal, which was entirely auspicious and infallible.
Sloka 12:
Všemocná Osobnost Božství, syn Devakī, požádal své nadřízené o svolení odjet. Potom přikázal svým služebníkům v čele s Dārukou a Jaitrou učinit přípravu k odjezdu.
Text 12:
The almighty Personality of Godhead, the son of Devakī, begged His superiors for permission to leave. Then He ordered His servants, headed by Dāruka and Jaitra, to prepare for departure.
Sloka 13:
Ó hubiteli nepřátel, poté, co Pán Kṛṣṇa zařídil odjezd svých manželek, dĕtí a zavazadel a rozloučil se s Pánem Saṅkarṣaṇem a králem Ugrasenou, usedl do svého kočáru s praporem se znakem Garuḍy, který přivezl Jeho vozataj.
Text 13:
O slayer of enemies, after He had arranged for the departure of His wives, children and baggage and taken leave of Lord Saṅkarṣaṇa and King Ugrasena, Lord Kṛṣṇa mounted His chariot, which had been brought by His driver. It flew a flag marked with the emblem of Garuḍa.
Sloka 14:
Zatímco vibrace mṛdaṅg, bherī, kotlů, lastur a gomukh zaplnily oblohu na všech svĕtových stranách, Pán Kṛṣṇa se vydal na cestu. Doprovázeli Ho hlavní velitelé Jeho jednotek kočárů, slonů, pĕchoty a jízdy a ze všech stran Ho obklopovala Jeho hrozivá osobní stráž.
Text 14:
As the vibrations resounding from mṛdaṅgas, bherīs, kettledrums, conchshells and gomukhas filled the sky in all directions, Lord Kṛṣṇa set out on His journey. He was accompanied by the chief officers of His corps of chariots, elephants, infantry and cavalry and surrounded on all sides by His fierce personal guard.
Sloka 15:
Vĕrné manželky Pána Acyuty spolu se svými dĕtmi následovaly Pána na zlatých nosítkách nesených silnými muži. Královny byly ozdobené skvostnými šaty, ozdobami, vonnými oleji a kvĕtinovými girlandami a ze všech stran je obklopovali vojáci nesoucí v rukách meče a štíty.
Text 15:
Lord Acyuta’s faithful wives, along with their children, followed the Lord on golden palanquins carried by powerful men. The queens were adorned with fine clothing, ornaments, fragrant oils and flower garlands, and they were surrounded on all sides by soldiers carrying swords and shields in their hands.
Sloka 16:
Na všech stranách jely pĕknĕ ozdobené služebnice z královské domácnosti, stejnĕ jako kurtizány. Jely na nosítkách a velbloudech, volech a buvolech, oslech, mulách, volských povozech a slonech. Jejich dopravní prostředky byly plnĕ naložené chýšemi z trávy, pokrývkami, odĕvy a ostatními vĕcmi na cestu.
Text 16:
On all sides proceeded finely adorned women-attendants of the royal household, as well as courtesans. They rode on palanquins and camels, bulls and buffalo, donkeys, mules, bullock carts and elephants. Their conveyances were fully loaded with grass tents, blankets, clothes and other items for the trip.
Sloka 17:
Pánovo vojsko se pyšnilo královskými slunečníky, cāmarami a obrovskými stožáry s vlajícími prapory. Bĕhem dne se sluneční paprsky jasnĕ odrážely od vynikajících zbraní vojáků, šperků, příleb a brnĕní. Vojsko Pána Kṛṣṇy, plné výkřiků a hřmotu, vypadalo jako oceán rozbouřený vlnami a rybami timiṅgila.
Text 17:
The Lord’s army boasted royal umbrellas, cāmara fans and huge flagpoles with waving banners. During the day the sun’s rays reflected brightly from the soldiers’ fine weapons, jewelry, helmets and armor. Thus Lord Kṛṣṇa’s army, noisy with shouts and clatter, appeared like an ocean stirring with agitated waves and timiṅgila fish.
Sloka 18:
Nārada Muni, poctĕný Śrī Kṛṣṇou, hlavním z Yaduovců, se Pánu poklonil. Setkání s Pánem Kṛṣṇou uspokojilo všechny Nāradovy smysly. Když tedy vyslechl Pánovo rozhodnutí a přijal od Nĕho uctívání, pevnĕ Ho umístil do svého srdce a odebral se oblohou pryč.
Text 18:
Honored by Śrī Kṛṣṇa, the chief of the Yadus, Nārada Muni bowed down to the Lord. All of Nārada’s senses were satisfied by his meeting with Lord Kṛṣṇa. Thus, having heard the decision of the Lord and having been worshiped by Him, Nārada placed Him firmly within his heart and departed through the sky.
Sloka 19:
Pán oslovil příjemnými slovy posla králů: „Můj milý posle, přeji vám veškeré štĕstí. Zařídím zabití krále Magadhy. Nebojte se.“
Text 19:
With pleasing words the Lord addressed the messenger sent by the kings: “My dear messenger, I wish all good fortune to you. I shall arrange for the killing of King Magadha. Do not fear.”
Sloka 20:
Takto oslovený posel odjel a přesnĕ předal Pánovu zprávu králům. Ti pak, dychtivi svobody, napjatĕ čekali na své setkání s Pánem Kṛṣṇou.
Text 20:
Thus addressed, the messenger departed and accurately relayed the Lord’s message to the kings. Eager for freedom, they then waited expectantly for their meeting with Lord Kṛṣṇa.
Sloka 21:
Když Pán Hari cestoval provincemi Ānarta, Sauvīra, Marudeśa a Vinaśana, překračoval řeky a projíždĕl mezi horami, skrze mĕsta, vesnice, kravské pastviny a lomy.
Text 21:
As He traveled through the provinces of Ānarta, Sauvīra, Marudeśa and Vinaśana, Lord Hari crossed rivers and passed mountains, cities, villages, cow pastures and quarries.
Sloka 22:
Po překročení řek Dṛṣadvatī a Sarasvatī projel Pañcālou a Matsyou a nakonec přijel do Indraprasthy.
Text 22:
After crossing the rivers Dṛṣadvatī and Sarasvatī, He passed through Pañcāla and Matsya and finally came to Indraprastha.
Sloka 23:
Král Yudhiṣṭhira mĕl velkou radost, když slyšel, že přijel Pán, jehož lidské bytosti zřídka vídají. Král vyšel v doprovodu svých knĕží a drahých společníků setkat se s Pánem Kṛṣṇou.
Text 23:
King Yudhiṣṭhira was delighted to hear that the Lord, whom human beings rarely see, had now arrived. Accompanied by his priests and dear associates, the King came out to meet Lord Kṛṣṇa.
Sloka 24:
Za tónů písní a hudebních nástrojů a hlasité vibrace védských hymnů král s velkou úctou vyšel setkat se s Pánem Hṛṣīkeśou, tak jako smysly vycházejí ven setkat se s životním vĕdomím.
Text 24:
As songs and musical instruments resounded along with the loud vibration of Vedic hymns, the King went forth with great reverence to meet Lord Hṛṣīkeśa, just as the senses go forth to meet the consciousness of life.
Sloka 25:
Srdce krále Yudhiṣṭhiry roztálo náklonností, když po tak dlouhém odloučení spatřil svého nejdražšího přítele, Pána Kṛṣṇu, a znovu a znovu Pána objímal.
Text 25:
The heart of King Yudhiṣṭhira melted with affection when he saw his dearmost friend, Lord Kṛṣṇa, after such a long separation, and he embraced the Lord again and again.
Sloka 26:
Vĕčná podoba Pána Kṛṣṇy je stálým sídlem bohynĕ štĕstí. Jakmile Ho král Yudhiṣṭhira obejmul, zbavil se veškerého znečištĕní hmotné existence. Ihned pocítil transcendentální blaženost a ponořil se do oceánu štĕstí. Do očí se mu nahrnuly slzy a jeho tĕlo se chvĕlo v extázi. Úplnĕ zapomnĕl, že žije v hmotném svĕtĕ.
Text 26:
The eternal form of Lord Kṛṣṇa is the everlasting residence of the goddess of fortune. As soon as King Yudhiṣṭhira embraced Him, the King became free of all the contamination of material existence. He immediately felt transcendental bliss and merged in an ocean of happiness. There were tears in his eyes, and his body shook due to ecstasy. He completely forgot that he was living in this material world.
Sloka 27:
Pak Bhīma s oči zalitýma slzami objímal svého synovce z matčiny strany, Kṛṣṇu, a přitom se radostí smál. Arjuna a dvojčata – Nakula a Sahadeva – také radostnĕ objímali svého nejdražšího přítele, neklesajícího Pána, a velmi naříkali.
Text 27:
Then Bhīma, his eyes brimming with tears, laughed with joy as he embraced his maternal cousin, Kṛṣṇa. Arjuna and the twins — Nakula and Sahadeva — also joyfully embraced their dearmost friend, the infallible Lord, and they cried profusely.
Sloka 28:
Poté, co Ho Arjuna ještĕ jednou objal a Nakula a Sahadeva se Mu poklonili, Pán Kṛṣṇa se poklonil přítomným brāhmaṇům a starším, čímž řádnĕ poctil ctihodné členy rodů Kuru, Sṛñjaya a Kaikaya.
Text 28:
After Arjuna had embraced Him once more and Nakula and Sahadeva had offered Him their obeisances, Lord Kṛṣṇa bowed down to the brāhmaṇas and elders present, thus properly honoring the respectable members of the Kuru, Sṛñjaya and Kaikaya clans.
Sloka 29:
Všichni sūtové, māgadhové, Gandharvové, vandī, šašci a brāhmaṇové oslavovali lotosookého Pána – nĕkteří pronášeli modlitby, nĕkteří tančili a zpívali – za zvuků mṛdaṅg, lastur, kotlů, vīṇ, paṇav a gomukh.
Text 29:
Sūtas, Māgadhas, Gandharvas, Vandīs, jesters and brāhmaṇas all glorified the lotus-eyed Lord — some reciting prayers, some dancing and singing — as mṛdaṅgas, conchshells, kettledrums, vīṇās, paṇavas and gomukhas resounded.
Sloka 30:
Pán Kṛṣṇa, korunní šperk zaslouženĕ proslulých, takto obklopený svými přejícími příbuznými a oslavován na všech stranách, vstoupil do ozdobeného mĕsta.
Text 30:
Thus surrounded by His well-wishing relatives and praised on all sides, Lord Kṛṣṇa, the crest jewel of the justly renowned, entered the decorated city.
Sloka 31-32:
Cesty v Indraprastĕ byly pokropeny vodou navonĕnou tekutinou ze spánků slonů a barevné vlajky, zlaté brány a plné nádoby s vodou zvyšovaly krásu mĕsta. Muži a dívky byli krásnĕ oblečeni do skvostných nových šatů, ozdobeni kvĕtinovými girlandami a ozdobami a pomazáni aromatickou santálovou pastou. Každý dům ukazoval planoucí lampy a uctivé obĕtiny a z otvorů zamřížovaných oken se linul dým vonných tyčinek, který mĕsto dále zkrášloval. Prapory vlály a střechy byly ozdobené zlatými kupolemi na širokých stříbrných podstavcích. Takto Pán Kṛṣṇa vidĕl královské mĕsto krále Kuruovců.
Texts 31-32:
The roads of Indraprastha were sprinkled with water perfumed by the liquid from elephants’ foreheads, and colorful flags, golden gateways and full waterpots enhanced the city’s splendor. Men and young girls were beautifully arrayed in fine, new garments, adorned with flower garlands and ornaments, and anointed with aromatic sandalwood paste. Every home displayed glowing lamps and respectful offerings, and from the holes of the latticed windows drifted incense, further beautifying the city. Banners waved, and the roofs were decorated with golden domes on broad silver bases. Thus Lord Kṛṣṇa saw the royal city of the King of the Kurus.
Sloka 33:
Když mladé ženy z mĕsta slyšely, že přijel Pán Kṛṣṇa, zdroj potĕšení pro lidské oči, spĕchaly na královskou cestu, aby Ho vidĕly. Opustily své domácí povinnosti a dokonce i své manžely na lůžku a v jejich dychtivosti se jim uvonily uzly ve vlasech a na šatech.
Text 33:
When the young women of the city heard that Lord Kṛṣṇa, the reservoir of pleasure for human eyes, had arrived, they hurriedly went onto the royal road to see Him. They abandoned their household duties and even left their husbands in bed, and in their eagerness the knots of their hair and garments came loose.
Sloka 34:
Královská cesta byla velmi přeplnĕna slony, koňmi, kočáry a pĕšími vojáky, a tak ženy vylezly na střechy svých domů, odkud zahlédly Pána Kṛṣṇu a Jeho královny. Mĕstské ženy zasypávaly Pána kvĕtinami, objímaly Ho ve svých myslích a vyjadřovaly své srdečné přivítání pohledy se širokými úsmĕvy.
Text 34:
The royal road being quite crowded with elephants, horses, chariots and foot soldiers, the women climbed to the top of their houses, where they caught sight of Lord Kṛṣṇa and His queens. The city ladies scattered flowers upon the Lord, embraced Him in their minds and expressed their heartfelt welcome with broadly smiling glances.
Sloka 35:
Ženy pozorující manželky Pána Mukundy, které jely po cestĕ jako hvĕzdy doprovázející mĕsíc, zvolaly: „Co tyto ženy vykonaly, že ten nejlepší z mužů poskytuje jejich očím radost ze svých šlechetných úsmĕvů a hravých pohledů úkosem?“
Text 35:
Observing Lord Mukunda’s wives passing on the road like stars accompanying the moon, the women exclaimed, “What have these ladies done so that the best of men bestows upon their eyes the joy of His generous smiles and playful sidelong glances?”
Sloka 36:
Obyvatelé mĕsta přicházeli na různá místa s příznivými obĕtinami pro Pána Kṛṣṇu a bezhříšní vůdci zamĕstnaneckých cechů předstupovali, aby Pána uctívali.
Text 36:
In various places citizens of the city came forward holding auspicious offerings for Lord Kṛṣṇa, and sinless leaders of occupational guilds came forward to worship the Lord.
Sloka 37:
Členové královské domácnosti s očima dokořán přispĕchali láskyplnĕ přivítat Pána Mukundu, a tak Pán vstoupil do královského paláce.
Text 37:
With wide-open eyes, the members of the royal household came forward in a flurry to lovingly greet Lord Mukunda, and thus the Lord entered the royal palace.
Sloka 38:
Když královna Pṛthā spatřila svého synovce Kṛṣṇu, vládce tří svĕtů, její srdce se naplnilo láskou. Vstala ze své pohovky se svou snachou a Pána objala.
Text 38:
When Queen Pṛthā saw her nephew Kṛṣṇa, the master of the three worlds, her heart became filled with love. Rising from her couch with her daughter-in-law, she embraced the Lord.
Sloka 39:
Král Yudhiṣṭhira uctivĕ přivedl Pána Govindu, Svrchovaného Boha bohů, do svých osobních komnat. Král byl natolik přemožen radostí, že si nemohl vzpomenout na všechny obřady uctívání.
Text 39:
King Yudhiṣṭhira respectfully brought Lord Govinda, the Supreme God of gods, to his personal quarters. The King was so overcome with joy that he could not remember all the rituals of worship.
Sloka 40:
Pán Kṛṣṇa se poklonil své tetĕ a manželkám starších členů rodiny, ó králi, a potom se Mu poklonily Draupadī a Pánova sestra.
Text 40:
Lord Kṛṣṇa bowed down to His aunt and the wives of His elders, O King, and then Draupadī and the Lord’s sister bowed down to Him.
Sloka 41-42:
Draupadī, povzbuzená svou tchyní, uctila všechny manželky Pána Kṛṣṇy, včetnĕ Rukmiṇī, Satyabhāmy, Bhadry, Jāmbavatī, Kālindī, Mitravindy, jejímž předkem byl Śibi, ctnostné Nāgnajitī a ostatních Pánových královen, které byly přítomné. Draupadī je všechny poctila dary jako odĕvy, kvĕtinové girlandy a šperky.
Texts 41-42:
Encouraged by her mother-in-law, Draupadī worshiped all of Lord Kṛṣṇa’s wives, including Rukmiṇī; Satyabhāmā; Bhadrā; Jāmbavatī; Kālindī; Mitravindā, the descendant of Śibi; the chaste Nāgnajitī; and the other queens of the Lord who were present. Draupadī honored them all with such gifts as clothing, flower garlands and jewelry.
Sloka 43:
Král Yudhiṣṭhira se postaral, aby si Kṛṣṇa mohl odpočinout, a dohlédl na pohodlné ubytování všech, kteří přijeli s Ním – Jeho královen, vojáků, ministrů i tajemníků. Zařídil, aby po celou dobu jejich pobytu jako hosté Pāṇḍuovců zažili každý den přijetí na nový způsob.
Text 43:
King Yudhiṣṭhira arranged for Kṛṣṇa’s rest and saw to it that all who came along with Him — namely His queens, soldiers, ministers and secretaries — were comfortably situated. He arranged that they would experience a new feature of reception every day while staying as guests of the Pāṇḍavas.
Sloka 44-45:
Pán chtĕl potĕšit krále Yudhiṣṭhiru, a tak se zdržel v Indraprastĕ nĕkolik mĕsíců. Bĕhem svého pobytu On a Arjuna potĕšili boha ohnĕ vĕnováním mu lesa Khāṇḍava a zachránili Mayu Dānavu, který potom postavil králi Yudhiṣṭhirovi nebeskou snĕmovní síň. Pán také využil příležitosti vyjíždĕt si ve svém kočáře ve společnosti Arjuny obklopen družinou vojáků.
Texts 44-45:
Desiring to please King Yudhiṣṭhira, the Lord resided at Indraprastha for several months. During His stay, He and Arjuna satisfied the fire-god by offering him the Khāṇḍava forest, and they saved Maya Dānava, who then built King Yudhiṣṭhira a celestial assembly hall. The Lord also took the opportunity to go riding in His chariot in the company of Arjuna, surrounded by a retinue of soldiers.