Skip to main content

KAPITOLA SEDMDESÁTÁ PRVNÍ

Pán cestuje do Indraprasthy

Tato kapitola vypráví, jak Pán Kṛṣṇa poslechl Uddhavovu radu a odjel do Indraprasthy, kde Pāṇḍuovci oslavili Jeho příjezd velkou slavností.

Moudrý Uddhava, který znal niternou touhu Pána Kṛṣṇy, Pánu poradil: „Dobytím všech svĕtových stran a následným vykonáním obĕti Rājasūya král Yudhiṣṭhira uskuteční všechny své zámĕry – porážku Jarāsandhy, ochranu tĕch, kteří u Tebe přijali útočištĕ, a vykonání Rājasūya-yajñi. Mocný nepřítel Yaduovců tedy bude zničen a uvĕznĕní králové osvobozeni. Oba činy Tĕ proslaví.

Krále Jarāsandhu může zabít pouze Bhīma, a protože je Jarāsandha velmi oddaný brāhmaṇům, Bhīma by se mĕl převléci za brāhmaṇu, jít za Jarāsandhou a požádat ho o souboj. Poté, ve Tvé přítomnosti, Bhīma démona porazí.“

Nārada Muni, yaduovští starší a Pán Kṛṣṇa pochválili Uddhavův plán. Pán Kṛṣṇa usedl do svého kočáru a vydal se do Indraprasthy následován svými oddanými královnami. Pán Kṛṣṇa brzy dorazil do mĕsta. Jakmile se král Yudhiṣṭhira doslechl o Pánovĕ příjezdu, ihned vyšel z mĕsta, aby Ho přivítal. Yudhiṣṭhira Pána Kṛṣṇu opakovanĕ objímal a ztrácel přitom v extázi vnĕjší vĕdomí. Potom Bhīmasena, Arjuna, Nakula, Sahadeva a ostatní Pána objali nebo se Mu poklonili, jak náleželo.

Poté, co se Pán Kṛṣṇa se všemi řádnĕ přivítal, vstoupil do mĕsta za zvuku fanfár mnoha hudebních nástrojů a pronášení uctivých hymnů. Ženy z mĕsta shazovaly kvĕtiny ze střech domů a hovořily o nesmírném štĕstí Pánových královen.

Śrī Kṛṣṇa vstoupil do královského paláce a poklonil se královnĕ Kuntīdevī, která svého synovce objala. Draupadī se Subhadrou se Pánu poklonily. Kuntīdevī potom požádala Draupadī, aby uctila manželky Pána Kṛṣṇy.

Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, potĕšil krále Yudhiṣṭhiru tím, že se tam nĕkolik mĕsíců zdržel. Bĕhem tohoto pobytu si užíval toulek po okolí. S Arjunou si vyjíždĕli na kočárech v doprovodu mnoha vojáků.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity udīritam ākarṇya
devaṛṣer uddhavo ’bravīt
sabhyānāṁ matam ājñāya
kṛṣṇasya ca mahā-matiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; udīritam — to, co bylo řečeno; ākarṇya — slyšící; deva-ṛṣeḥ — Nāradou, mudrcem polobohů; uddhavaḥ — Uddhava; abravīt — promluvil; sabhyānām — členů královského shromáždĕní; matam — názor; ājñāya — chápající; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; ca — a; mahā-matiḥ — velkodušný.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co velkodušný Uddhava takto vyslechl výroky Devarṣiho Nārady a pochopil názory shromáždĕní i Pána Kṛṣṇy, promluvil.

Verš

śrī-uddhava uvāca
yad uktam ṛṣinā deva
sācivyaṁ yakṣyatas tvayā
kāryaṁ paitṛ-ṣvasreyasya
rakṣā ca śaraṇaiṣiṇām

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava pravil; yat — co; uktam — bylo řečeno; ṛṣinā — mudrcem (Nāradou); deva — ó Pane; sācivyam — pomoc; yakṣyataḥ — tomu, který zamýšlí provést obĕť (Yudhiṣṭhirovi); tvayā — Tebou; kāryam — mĕla by být poskytnuta; paitṛ-ṣvasreyasya — synovi sestry Tvého otce; rakṣā — ochrana; ca — také; śaraṇa — útočištĕ; eṣiṇām — pro ty, kdo touží.

Překlad

Śrī Uddhava pravil: Ó Pane, jak mudrc doporučil, mĕl bys pomoci svému synovci uskutečnit jeho plán provést obĕť Rājasūya. A mĕl bys také ochránit krále, kteří žádají o Tvé útočištĕ.

Význam

Devarṣi Nārada chtĕl, aby Pán Kṛṣṇa jel do Indraprasthy a pomohl svému synovci Yudhiṣṭhirovi vykonat obĕť Rājasūya. Zároveň si členové královského shromáždĕní velmi přáli, aby porazil Jarāsandhu a zachránil jím vĕznĕné krále. Velkodušný Uddhava chápal, že Pán Kṛṣṇa touží provést obojí, a tak inteligentnĕ poradil, jak by bylo možné vykonat oba tyto zámĕry zároveň.

Verš

yaṣṭavyam rājasūyena
dik-cakra-jayinā vibho
ato jarā-suta-jaya
ubhayārtho mato mama

Synonyma

yaṣṭavyam — obĕť by mĕla být vykonána; rājasūyena — s obřadem Rājasūya; dik — svĕtových stran; cakra — dokonalý kruh; jayinā — tím, kdo dobyl; vibho — ó všemocný; ataḥ — proto; jarā-suta — syna Jary; jayaḥ — porážka; ubhaya — oba; arthaḥ — mající zámĕry; mataḥ — názor; mama — můj.

Překlad

Pouze ten, kdo přemohl všechny protivníky na všech svĕtových stranách, může provést obĕť Rājasūya, ó všemocný. Podle mého názoru tedy porážka Jarāsandhy poslouží obĕma zámĕrům.

Význam

Śrī Uddhava zde vysvĕtluje, že pouze ten, kdo dobyl všechny svĕtové strany, může vykonat obĕť Rājasūya. Proto by mĕl Pán Kṛṣṇa ihned přijmout pozvání k obĕti, ale pak by mĕl jako nezbytnou podmínku zařídit zabití Jarāsandhy. Tímto způsobem bude žádost králů o ochranu automaticky splnĕna. Kdyby se Pán takto držel jediného plánu – dohlédnutí na řádné vykonání obĕti Rājasūya – byly by splnĕny veškeré zámĕry.

Podle Śrīly Rūpy Gosvāmīho v jeho Bhakti-rasāmṛta-sindhu je jednou z vlastností Pána Kṛṣṇy catura, „chytrý“, což znamená, že může konat různé druhy činností zároveň. Pán tedy jistĕ mohl vyřešit dilema jak zároveň uspokojit touhu krále Yudhiṣṭhiry vykonat obĕť Rājasūya i touhu uvĕznĕných králů po svobodĕ. Kṛṣṇa však chtĕl přenechat svému drahému oddanému Uddhavovi zásluhu za řešení, a tak předstíral zmatenost.

Verš

asmākaṁ ca mahān artho
hy etenaiva bhaviṣyati
yaśaś ca tava govinda
rājño baddhān vimuñcataḥ

Synonyma

asmākam — pro nás; ca — a; mahān — velký; arthaḥ — přínos; hi — vskutku; etena — tímto; eva — dokonce; bhaviṣyati — bude; yaśaḥ — sláva; ca — a; tava — pro Tebe; govinda — ó Govindo; rājñaḥ — krále; baddhān — uvĕznĕné; vimuñcataḥ — který vysvobodíš.

Překlad

Toto rozhodnutí bude velmi přínosné pro nás a Ty zachráníš krále. Tak budeš, Govindo, proslaven.

Verš

sa vai durviṣaho rājā
nāgāyuta-samo bale
balinām api cānyeṣāṁ
bhīmaṁ sama-balaṁ vinā

Synonyma

saḥ — on, Jarāsandha; vai — vskutku; durviṣahaḥ — nepřemožitelný; rājā — král; nāga — slonů; ayuta — deseti tisícům; samaḥ — roven; bale — silou; balinām — mezi mocnými muži; api — vskutku; ca — a; anyeṣām — ostatními; bhīmam — Bhīmy; sama-balam — roven silou; vinā — kromĕ.

Překlad

Nepřemožitelný král Jarāsandha je silný jako deset tisíc slonů. Ostatní mocní bojovníci ho nemohou porazit. Silou se mu vyrovná jedinĕ Bhīma.

Význam

Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že Yaduovci nesmírnĕ dychtí zabít Jarāsandhu, a tak Śrī Uddhava pronesl tento verš, aby je varoval. Jarāsandhova smrt mohla přijít pouze rukou Bhīmy. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dodává, že to Uddhava v minulosti odvodil z Jyotīr-rāgy a ostatních astrologických písem, které se naučil od svého učitele Bṛhaspatiho.

Verš

dvai-rathe sa tu jetavyo
mā śatākṣauhiṇī-yutaḥ
brāhmaṇyo ’bhyarthito viprair
na pratyākhyāti karhicit

Synonyma

dvai-rathe — v boji s pouze dvĕma kočáry; saḥ — on; tu — ale; jetavyaḥ — musí být poražen; — ne; śata — stem; akṣauhiṇī — vojenských jednotek; yutaḥ — doprovázený; brāhmaṇyaḥ — oddaný bráhmanské kultuře; abhyarthitaḥ — požádaný; vipraiḥbrāhmaṇy; na pratyākhyāti — neodmítne; karhicit — kdykoliv.

Překlad

Bude poražen v boji samotných kočárů, ne když je se svými sty vojenskými jednotkami. Jarāsandha je tak oddaný bráhmanské kultuře, že nikdy neodmítne žádosti brāhmaṇů.

Význam

Bylo by možné namítat, že když se mohl Jarāsandhovi osobní silou vyrovnat pouze Bhīma, Jarāsandha s podporou svého obrovského vojska by byl mocnĕjší. Proto zde Uddhava doporučuje boj muže proti muži. Jak by však bylo možné Jarāsandhu přesvĕdčit, aby se vzdal podpory svého mocného vojska? Zde Uddhava naznačuje řešení: Jarāsandha nikdy neodmítne žádost brāhmaṇů, protože je oddán bráhmanské kultuře.

Verš

brahma-veṣa-dharo gatvā
taṁ bhikṣeta vṛkodaraḥ
haniṣyati na sandeho
dvai-rathe tava sannidhau

Synonyma

brahmabrāhmaṇy; veṣa — odĕv; dharaḥ — mající oblečený; gatvā — jdoucí; tam — za ním, Jarāsandhou; bhikṣeta — mĕl by požádat; vṛka-udaraḥ — Bhīma; haniṣyati — zabije ho; na — ne; sandehaḥ — pochyba; dvai-rathe — v souboji na dvou kočárech; tava — Tvé; sannidhau — v přítomnosti.

Překlad

Bhīma by za ním mĕl jít převlečený za brāhmaṇu a požádat o milodar. Tak získá osobní souboj s Jarāsandhou a ve Tvé přítomnosti ho nepochybnĕ zabije.

Význam

Myšlenka spočívá v tom, že si mĕl Bhīma vyžádat jako milodar osobní souboj s Jarāsandhou.

Verš

nimittaṁ param īśasya
viśva-sarga-nirodhayoḥ
hiraṇyagarbhaḥ śarvaś ca
kālasyārūpiṇas tava

Synonyma

nimittam — nástroj; param — pouze; īśasya — Nejvyššího Pána; viśva — vesmíru; sarga — při tvoření; nirodhayoḥ — a ničení; hiraṇyagarbhaḥ — Pán Brahmā; śarvaḥ — Pán Śiva; ca — a; kālasya — času; arūpiṇaḥ — beztvarého; tava — Tvého.

Překlad

Dokonce i Pán Brahmā a Pán Śiva jednají pouze jako Tvé nástroje při tvoření a ničení vesmíru, které v konečném smyslu konáš Ty, Nejvyšší Pán, ve svém neviditelném aspektu času.

Význam

Uddhava zde vysvĕtluje, že ve skutečnosti Jarāsandhovu smrt způsobí sám Pán Kṛṣṇa a Bhīma bude pouze nástrojem. Nejvyšší Pán svou neviditelnou energií času tvoří a ničí všechny vesmíry, zatímco velcí polobozi jako Pán Brahmā a Pán Śiva jsou pouze nástroje Pánovy vůle. Proto Bhīma nebude mít potíže při jednání jako Pánův nástroj na zabití mocného Jarāsandhy. Tímto způsobem, Pánovým řízením, bude Jeho oddaný Bhīma proslaven.

Verš

gāyanti te viśada-karma gṛheṣu devyo
rājñāṁ sva-śatru-vadham ātma-vimokṣaṇaṁ ca
gopyaś ca kuñjara-pater janakātmajāyāḥ
pitroś ca labdha-śaraṇā munayo vayaṁ ca

Synonyma

gāyanti — opĕvují; te — Tvé; viśada — neposkvrnĕné; karma — činy; gṛheṣu — ve svých domovech; devyaḥ — zbožné manželky; rājñām — králů; sva — jejich; śatru — nepřítele; vadham — zabití; ātma — jejich; vimokṣaṇam — osvobození; ca — a; gopyaḥ — pasačky z Vraji; ca — a; kuñjara — slonů; pateḥ — vládce; janaka — krále Janaky; ātma-jāyāḥ — dcery (Sītādevī, manželky Pána Rāmacandry); pitroḥ — Tvých rodičů; ca — a; labdha — kteří dosáhli; śaraṇāḥ — útočištĕ; munayaḥ — mudrci; vayam — my; ca — také.

Překlad

Zbožné manželky uvĕznĕných králů opĕvují ve svých domovech Tvé vznešené činy – jak zabiješ nepřítele jejich manželů a osvobodíš je. Gopī také opĕvují Tvou slávu – jak jsi zabil nepřítele krále slonů Gajendry, nepřítele Janakovy dcery Sīty a také nepřátele svých vlastních rodičů. Opĕvují Tĕ také mudrci, kteří u Tebe dosáhli útočištĕ, jakož i my.

Význam

Velcí mudrci a oddaní sdĕlili zarmouceným manželkám uvĕznĕných králů, že Pán Kṛṣṇa zařídí zabití Jarāsandhy a tak je zachrání z jejich nepříjemné situace. Tyto zbožné ženy doma takto opĕvovaly Pánovu slávu a když jejich dĕti plakaly po svých otcích, matky jim říkaly: „Dítĕ, neplač. Śrī Kṛṣṇa tvého otce zachrání.“ Pán v minulosti zachránil mnoho oddaných, jak je zde popsáno.

Verš

jarāsandha-vadhaḥ kṛṣṇa
bhūry-arthāyopakalpate
prāyaḥ pāka-vipākena
tava cābhimataḥ kratuḥ

Synonyma

jarāsandha-vadhaḥ — zabití Jarāsandhy; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; bhūri — nesmírnou; arthāya — hodnotu; upakalpate — vytvoří; prāyaḥ — jistĕ; pāka — nahromadĕné karmy; vipākena — jako reakci; tava — Tebou; ca — a; abhimataḥ — vytoužená; kratuḥ — obĕť.

Překlad

Ó Kṛṣṇo, zabití Jarāsandhy, které je jistĕ reakcí za jeho minulé hříchy, přinese nesmírný prospĕch. Ve skutečnosti umožní Tvou vytouženou obĕť.

Význam

Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že slovo bhūry-artha, „nesmírný prospĕch“, znamená, že Jarāsandhova smrt usnadní zabití démona Śiśupāly a uskutečnĕní ostatních cílů. Velký komentátor Śrīdhara Svāmī dále vysvĕtluje, že výraz pāka vyjadřuje, že králové budou zachránĕni následkem své zbožnosti, a že výraz vipākena vyjadřuje, že Jarāsandha zemře následkem své zlotřilosti. V každém případĕ Uddhavou navržený plán je nanejvýš příznivý pro vykonání velké obĕti Rājasūya, kterou si přeje Pán i Jeho čistí oddaní Pāṇḍuovci s králem Yudhiṣṭhirou v čele.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uddhava-vaco rājan
sarvato-bhadram acyutam
devarṣir yadu-vṛddhāś ca
kṛṣṇaś ca pratyapūjayan

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto vyřčená; uddhava-vacaḥ — Uddhavova slova; rājan — ó králi (Parīkṣite); sarvataḥ — ve všech ohledech; bhadram — příznivá; acyutam — neomylná; deva-ṛṣiḥ — mudrc polobohů, Nārada; yadu-vṛddhāḥ — yaduovští starší; ca — a; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; ca — a také; pratyapūjayan — pochvalnĕ na nĕj reagovali.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, Devarṣi Nārada, yaduovští starší a Pán Kṛṣṇa společnĕ uvítali Uddhavův návrh, který byl zcela příznivý a neomylný.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že výraz acyutam vyjadřuje, že Uddhavův návrh byl „podepřen logickou úvahou“. Kromĕ toho Śukadeva Gosvāmī výrazem yadu-vṛddhāḥ konkrétnĕ vyjadřuje, že návrh uvítali starší, nikoliv mladší členové rodu. Mladým princům jako byl Aniruddha se Uddhavův návrh nelíbil, neboť dychtili se okamžitĕ pustit do boje s Jarāsandhovým vojskem.

Verš

athādiśat prayāṇāya
bhagavān devakī-sutaḥ
bhṛtyān dāruka-jaitrādīn
anujñāpya gurūn vibhuḥ

Synonyma

atha — potom; ādiśat — nařídil; prayāṇāya — v rámci přípravy k odjezdu; bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-sutaḥ — syn Devakī; bhṛtyān — svým služebníkům; dāruka-jaitra-ādīn — v čele s Dārukou a Jaitrou; anujñāpya — přijímající svolení; gurūn — od svých nadřízených; vibhuḥ — všemocný.

Překlad

Všemocná Osobnost Božství, syn Devakī, požádal své nadřízené o svolení odjet. Potom přikázal svým služebníkům v čele s Dārukou a Jaitrou učinit přípravu k odjezdu.

Význam

Zde zmínĕní nadřízení jsou osobnosti jako Vasudeva, otec Pána Kṛṣṇy.

Verš

nirgamayyāvarodhān svān
sa-sutān sa-paricchadān
saṅkarṣaṇam anujñāpya
yadu-rājaṁ ca śatru-han
sūtopanītaṁ sva-ratham
āruhad garuḍa-dhvajam

Synonyma

nirgamayya — nechávající odjet; avarodhān — manželky; svān — své; sa — s; sutān — jejich syny; sa — s; paricchadān — jejich zavazadly; saṅkarṣaṇam — Pánem Balarāmou; anujñāpya — loučící se s; yadu-rājam — králem Yaduovců (Ugrasenou); ca — a; śatru-han — ó hubiteli nepřátel (Parīkṣite); sūta — svým vozatajem; upanītam — přivezený; sva — svůj; ratham — kočár; āruhat — usedl; garuḍa — Garuḍy; dhvajam — jehož prapor.

Překlad

Ó hubiteli nepřátel, poté, co Pán Kṛṣṇa zařídil odjezd svých manželek, dĕtí a zavazadel a rozloučil se s Pánem Saṅkarṣaṇem a králem Ugrasenou, usedl do svého kočáru s praporem se znakem Garuḍy, který přivezl Jeho vozataj.

Význam

Poté, co Pán Kṛṣṇa přijal Uddhavův návrh, se nejprve vydal se svými manželkami, rodinou a doprovodem do královského mĕsta Indraprasthy, hlavního mĕsta Pāṇḍuovců. Zbytek této kapitoly popisuje cestu Pána Kṛṣṇy do tohoto mĕsta a jak Ho tam přivítali Jeho láskyplní oddaní. V Indraprastĕ Pán Kṛṣṇa vysvĕtlil Pāṇḍuovcům svůj plán nejprve zabít Jarāsandhu a potom vykonat obĕť Rājasūya a s jejich plným souhlasem se s Bhīmasenou vydal vyrovnat si účty se zlotřilým králem.

Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že manželky Pána Kṛṣṇy byly k obĕti Rājasūya také pozvány a dychtily jet. Popis barvitého královského průvodu začíná následujícím veršem.

Verš

tato ratha-dvipa-bhaṭa-sādi-nāyakaiḥ
karālayā parivṛta ātma-senayā
mṛdaṅga-bhery-ānaka-śaṅkha-gomukhaiḥ
praghoṣa-ghoṣita-kakubho nirakramat

Synonyma

tataḥ — potom; ratha — svých kočárů; dvipa — slonů; bhaṭa — pĕchoty; sādi — a jízdy; nāyakaiḥ — s veliteli; karālayā — hrozivým; parivṛtaḥ — obklopený; ātma — osobním; senayā — svým vojskem; mṛdaṅga — bubny mṛdaṅgami; bherī — rohy bherī; ānaka — kotli; śaṅkha — lasturami; go-mukhaiḥ — a rohy go-mukha; praghoṣa — znĕjícími; ghoṣita — zaplnĕné vibracemi; kakubhaḥ — všechny svĕtové strany; nirakramat — vyjel.

Překlad

Zatímco vibrace mṛdaṅg, bherī, kotlů, lastur a gomukh zaplnily oblohu na všech svĕtových stranách, Pán Kṛṣṇa se vydal na cestu. Doprovázeli Ho hlavní velitelé Jeho jednotek kočárů, slonů, pĕchoty a jízdy a ze všech stran Ho obklopovala Jeho hrozivá osobní stráž.

Verš

nṛ-vāji-kāñcana-śibikābhir acyutaṁ
sahātmajāḥ patim anu su-vratā yayuḥ
varāmbarābharaṇa-vilepana-srajaḥ
su-saṁvṛtā nṛbhir asi-carma-pāṇibhiḥ

Synonyma

nṛ — lidskými; vāji — se silnými nosiči; kāñcana — zlatými; śibikābhiḥ — s nosítky; acyutam — Pán Kṛṣṇa; saha-ātmajāḥ — s jejich dĕtmi; patim — svého manžela; anu — následující; su-vratāḥ — Jeho vĕrné manželky; yayuḥ — jely; vara — skvostné; ambara — jejichž šaty; ābharaṇa — ozdoby; vilepana — vonné oleje a masti; srajaḥ — a girlandy; su — dobře; saṁvṛtāḥ — obklopené; nṛbhiḥ — vojáky; asi — meče; carma — a štíty; pāṇibhiḥ — v jejichž rukou.

Překlad

Vĕrné manželky Pána Acyuty spolu se svými dĕtmi následovaly Pána na zlatých nosítkách nesených silnými muži. Královny byly ozdobené skvostnými šaty, ozdobami, vonnými oleji a kvĕtinovými girlandami a ze všech stran je obklopovali vojáci nesoucí v rukách meče a štíty.

Význam

Podle Śrīdhara Svāmīho slovo vāji vyjadřuje, že nĕkteré z královen Pána Kṛṣṇy jely v kočárech tažených koňmi.

Verš

naroṣṭra-go-mahiṣa-kharāśvatary-anaḥ
kareṇubhiḥ parijana-vāra-yoṣitaḥ
sv-alaṅkṛtāḥ kaṭa-kuṭi-kambalāmbarādy-
upaskarā yayur adhiyujya sarvataḥ

Synonyma

nara — lidskými nosiči; uṣṭra — velbloudy; go — voly; mahiṣa — buvoly; khara — osly; aśvatarī — mulami; anaḥ — volskými povozy; kareṇubhiḥ — a slonicemi; parijana — z domácnosti; vāra — a veřejné služby; yoṣitaḥ — ženy; su-alaṅkṛtāḥ — pĕknĕ ozdobené; kaṭa — z trávy; kuṭi — chýše; kambala — pokrývky; ambara — odĕvy; ādi — a tak dále; upaskarāḥ — jejichž vybavení; yayuḥ — jely; adhiyujya — když naložily; sarvataḥ — na všech stranách.

Překlad

Na všech stranách jely pĕknĕ ozdobené služebnice z královské domácnosti, stejnĕ jako kurtizány. Jely na nosítkách a velbloudech, volech a buvolech, oslech, mulách, volských povozech a slonech. Jejich dopravní prostředky byly plnĕ naložené chýšemi z trávy, pokrývkami, odĕvy a ostatními vĕcmi na cestu.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že zde zmínĕné domácí služebnictvo zahrnovalo pradleny a ostatní pomocníky.

Verš

balaṁ bṛhad-dhvaja-paṭa-chatra-cāmarair
varāyudhābharaṇa-kirīṭa-varmabhiḥ
divāṁśubhis tumula-ravaṁ babhau raver
yathārṇavaḥ kṣubhita-timiṅgilormibhiḥ

Synonyma

balam — vojsko; bṛhat — obrovské; dhvaja — se stožáry; paṭa — prapory; chatra — slunečníky; cāmaraiḥ — a vĕjíři z jačích ohánĕk; vara — vynikajícími; āyudha — se zbranĕmi; ābharaṇa — šperky; kirīṭa — přílbami; varmabhiḥ — a brnĕním; divā — bĕhem dne; aṁśubhiḥ — paprsky; tumula — bouřlivý; ravam — jehož hřmot; babhau — jasnĕ zářily; raveḥ — slunce; yathā — jako; arṇavaḥ — oceán; kṣubhita — rozbouřený; timiṅgila — jehož ryby timiṅgila; ūrmibhiḥ — a vlny.

Překlad

Pánovo vojsko se pyšnilo královskými slunečníky, cāmarami a obrovskými stožáry s vlajícími prapory. Bĕhem dne se sluneční paprsky jasnĕ odrážely od vynikajících zbraní vojáků, šperků, příleb a brnĕní. Vojsko Pána Kṛṣṇy, plné výkřiků a hřmotu, vypadalo jako oceán rozbouřený vlnami a rybami timiṅgila.

Verš

atho munir yadu-patinā sabhājitaḥ
praṇamya taṁ hṛdi vidadhad vihāyasā
niśamya tad-vyavasitam āhṛtārhaṇo
mukunda-sandaraśana-nirvṛtendriyaḥ

Synonyma

atha u — a potom; muniḥ — mudrc (Nārada); yadu-patinā — Kṛṣṇou, Pánem Yaduovců; sabhājitaḥ — poctĕný; praṇamya — klanĕjící se; tam — Jemu; hṛdi — do svého srdce; vidadhat — umisťující Ho; vihāyasā — oblohou; niśamya — když vyslechl; tat — Jeho; vyavasitam — odhodlaný zámĕr; āhṛta — poté, co přijal; arhaṇaḥ — uctívání; mukunda — s Pánem Kṛṣṇou; sandaraśana — setkáním; nirvṛta — klidné; indriyaḥ — jehož smysly.

Překlad

Nārada Muni, poctĕný Śrī Kṛṣṇou, hlavním z Yaduovců, se Pánu poklonil. Setkání s Pánem Kṛṣṇou uspokojilo všechny Nāradovy smysly. Když tedy vyslechl Pánovo rozhodnutí a přijal od Nĕho uctívání, pevnĕ Ho umístil do svého srdce a odebral se oblohou pryč.

Verš

rāja-dūtam uvācedaṁ
bhagavān prīṇayan girā
mā bhaiṣṭa dūta bhadraṁ vo
ghātayiṣyāmi māgadham

Synonyma

rāja — králů; dūtam — poslovi; uvāca — řekl; idam — toto; bhagavān — Nejvyšší Pán; prīṇayan — tĕšící ho; girā — svými slovy; bhaiṣṭa — nebojte se; dūta — ó posle; bhadram — nechť je vše dobré; vaḥ — vám; ghāṭayiṣyāmi — zařídím zabití; māgadham — krále Magadhy (Jarāsandhy).

Překlad

Pán oslovil příjemnými slovy posla králů: „Můj milý posle, přeji vám veškeré štĕstí. Zařídím zabití krále Magadhy. Nebojte se.“

Význam

Výrok ma bhaiṣṭa, „nebojte se“, je v množném čísle, neboť je určen poslovi i králům. Podobnĕ výraz bhadraṁ vaḥ, „požehnání vám“, je také v plurálu a vyjadřuje podobný zámĕr.

Verš

ity uktaḥ prasthito dūto
yathā-vad avadan nṛpān
te ’pi sandarśanaṁ śaureḥ
pratyaikṣan yan mumukṣavaḥ

Synonyma

iti — takto; uktaḥ — oslovený; prasthitaḥ — odjel; dūtaḥ — posel; yathā-vat — přesnĕ; avadat — řekl; nṛpān — králům; te — oni; api — a; sandarśanam — setkání; śaureḥ — s Pánem Kṛṣṇou; pratyaikṣan — očekávali; yat — protože; mumukṣavaḥ — dychtivi osvobození.

Překlad

Takto oslovený posel odjel a přesnĕ předal Pánovu zprávu králům. Ti pak, dychtivi svobody, napjatĕ čekali na své setkání s Pánem Kṛṣṇou.

Význam

Velký vaiṣṇavský učenec Śrīla Jīva Gosvāmī zde komentuje, že vlivem okolností králové začali zamĕřovat svou pozornost pouze na Pána Kṛṣṇu.

Verš

ānarta-sauvīra-marūṁs
tīrtvā vinaśanaṁ hariḥ
girīn nadīr atīyāya
pura-grāma-vrajākarān

Synonyma

ānarta-sauvīra-marūn — Ānartu (provincii Dvāraky), Sauvīru (východní Gujarat) a poušť (rajasthánskou); tīrtvā — projíždĕjící; vinaśanam — Vinaśanu, okres Kurukṣetry; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; girīn — kopce; nadīḥ — a řeky; atīyāya — projíždĕjící; pura — mĕsta; grāma — vesnice; vraja — kravské pastviny; ākarān — a lomy.

Překlad

Když Pán Hari cestoval provincemi Ānarta, Sauvīra, Marudeśa a Vinaśana, překračoval řeky a projíždĕl mezi horami, skrze mĕsta, vesnice, kravské pastviny a lomy.

Verš

tato dṛṣadvatīṁ tīrtvā
mukundo ’tha sarasvatīm
pañcālān atha matsyāṁś ca
śakra-prastham athāgamat

Synonyma

tataḥ — potom; dṛṣadvatīm — řeku Dṛṣadvatī; tīrtvā — překračující; mukundaḥ — Pán Kṛṣṇa; atha — potom; sarasvatīm — řeku Sarasvatī; pañcālān — provincii Pañcāla; atha — potom; matsyān — provincii Matsya; ca — také; śakra-prastham — do Indraprasthy; atha — a; āgamat — přijel.

Překlad

Po překročení řek Dṛṣadvatī a Sarasvatī projel Pañcālou a Matsyou a nakonec přijel do Indraprasthy.

Verš

tam upāgatam ākarṇya
prīto durdarśanaṁ nṛnām
ajāta-śatrur niragāt
sopadhyāyaḥ suhṛd-vṛtaḥ

Synonyma

tam — On; upāgatam — dorazivší; ākarṇya — slyšící; prītaḥ — potĕšený; durdarśanam — zřídka vídaný; nṛṇām — lidmi; ajāta-śatruḥ — král Yudhiṣṭhira, jehož nepřítel se nikdy nenarodil; niragāt — vyšel ven; sa — se; upadhyāyaḥ — svými knĕžími; suhṛt — příbuznými; vṛtaḥ — obklopený.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira mĕl velkou radost, když slyšel, že přijel Pán, jehož lidské bytosti zřídka vídají. Král vyšel v doprovodu svých knĕží a drahých společníků setkat se s Pánem Kṛṣṇou.

Verš

gīta-vāditra-ghoṣeṇa
brahma-ghoṣeṇa bhūyasā
abhyayāt sa hṛṣīkeśaṁ
prāṇāḥ prāṇam ivādṛtaḥ

Synonyma

gīta — písnĕ; vāditra — a nástrojové hudby; ghoṣeṇa — zvukem; brahmaVed; ghoṣeṇa — zvukem; bhūyasā — vydatným; abhyayāt — vyšel; saḥ — on; hṛṣīkeśam — k Pánu Kṛṣṇovi; prāṇāḥ — smysly; prāṇam — vĕdomí, neboli životní vzduch; iva — jako; ādṛtaḥ — uctivý.

Překlad

Za tónů písní a hudebních nástrojů a hlasité vibrace védských hymnů král s velkou úctou vyšel setkat se s Pánem Hṛṣīkeśou, tak jako smysly vycházejí ven setkat se s životním vĕdomím.

Význam

Pán Kṛṣṇa je zde popsán jako Hṛṣīkeśa, Pán smyslů, a spĕch krále Yudhiṣṭhiry k Pánu je přirovnán ke smyslům dychtivĕ se spojujícím se životním vĕdomím. Bez vĕdomí jsou smysly k ničemu; ve skutečnosti smysly fungují prostřednictvím vĕdomí. Podobnĕ když individuální duše postrádají vĕdomí Kṛṣṇy, lásku k Bohu, vstupují do zbytečného a klamného zápasu zvaného hmotná existence. Čistí oddaní jako král Yudhiṣṭhira nikdy nepostrádají Pánovu společnost, neboť Ho vždy chovají ve svých srdcích, a přesto cítí zvláštní extázi, když spatří Pána po dlouhém odloučení, jak je popsáno zde.

Verš

dṛṣṭvā viklinna-hṛdayaḥ
kṛṣṇaṁ snehena pāṇḍavaḥ
cirād dṛṣṭaṁ priyatamaṁ
sasvaje ’tha punaḥ punaḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — vidící; viklinna — roztáté; hṛdayaḥ — jeho srdce; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; snehena — s náklonností; pāṇḍavaḥ — syn Pāṇḍua; cirāt — po dlouhé dobĕ; dṛṣṭam — spatřeného; priya-tamam — svého nejdražšího přítele; sasvaje — objímal Ho; atha — potom; punaḥ punaḥ — znovu a znovu.

Překlad

Srdce krále Yudhiṣṭhiry roztálo náklonností, když po tak dlouhém odloučení spatřil svého nejdražšího přítele, Pána Kṛṣṇu, a znovu a znovu Pána objímal.

Verš

dorbhyāṁ pariṣvajya ramāmalālayaṁ
mukunda-gātraṁ nṛ-patir hatāśubhaḥ
lebhe parāṁ nirvṛtim aśru-locano
hṛṣyat-tanur vismṛta-loka-vibhramaḥ

Synonyma

dorbhyām — pažemi; pariṣvajya — objímající; ramā — bohynĕ štĕstí; amala — neposkvrnĕné; alayam — sídlo; mukunda — Pána Kṛṣṇy; gātram — tĕlo; nṛ-patiḥ — král; hata — zničené; aśubhaḥ — jehož veškeré neštĕstí; lebhe — dosáhl; parām — nejvyšší; nirvṛtim — radosti; aśru — slzy; locanaḥ — v jehož očích; hṛṣyat — radostné; tanuḥ — jehož tĕlo; vismṛta — zapomínající; loka — svĕtské existence; vibhramaḥ — na klamné záležitosti.

Překlad

Vĕčná podoba Pána Kṛṣṇy je stálým sídlem bohynĕ štĕstí. Jakmile Ho král Yudhiṣṭhira obejmul, zbavil se veškerého znečištĕní hmotné existence. Ihned pocítil transcendentální blaženost a ponořil se do oceánu štĕstí. Do očí se mu nahrnuly slzy a jeho tĕlo se chvĕlo v extázi. Úplnĕ zapomnĕl, že žije v hmotném svĕtĕ.

Význam

Výše uvedený překlad je převzat z knihy Kṛṣṇa od Śrīly Prabhupādy.

Verš

taṁ mātuleyaṁ parirabhya nirvṛto
bhīmaḥ smayan prema-jalākulendriyaḥ
yamau kirīṭī ca suhṛttamaṁ mudā
pravṛddha-bāṣpāḥ parirebhire ’cyutam

Synonyma

tam — Jeho; mātuleyam — syna bratra své matky; parirabhya — objímající; nirvṛtaḥ — plný radosti; bhīmaḥ — Bhīmasena; smayan — smĕjící se; prema — láskou; jala — vodou (slzami); ākula — zalité; indriyaḥ — jehož oči; yamau — dvojčata (Nakula a Sahadeva); kirītī — Arjuna; ca — a; suhṛt-tamam — svého nejdražšího přítele; mudā — s radostí; pravṛddha — hojné; bāṣpāḥ — jejichž slzy; parirebhire — objímali; acyutam — neklesajícího Pána.

Překlad

Pak Bhīma s oči zalitýma slzami objímal svého synovce z matčiny strany, Kṛṣṇu, a přitom se radostí smál. Arjuna a dvojčata – Nakula a Sahadeva – také radostnĕ objímali svého nejdražšího přítele, neklesajícího Pána, a velmi naříkali.

Verš

arjunena pariṣvakto
yamābhyām abhivāditaḥ
brāhmaṇebhyo namaskṛtya
vṛddhebhyaś ca yathārhataḥ
mānino mānayām āsa
kuru-sṛñjaya-kaikayān

Synonyma

arjunena — Arjunou; pariṣvaktaḥ — obejmutý; yamābhyām — dvojčaty; abhivāditaḥ — poctĕný poklonami; brāhmaṇebhyaḥbrāhmaṇům; namaskṛtya — klanící se; vṛddhebhyaḥ — starším; ca — a; yathā-arhataḥ — podle etikety; māninaḥ — ctihodné; mānayām āsa — poctil; kuru-sṛñjaya-kaikayān — Kuruovce, Sṛñjayi a Kaikayi.

Překlad

Poté, co Ho Arjuna ještĕ jednou objal a Nakula a Sahadeva se Mu poklonili, Pán Kṛṣṇa se poklonil přítomným brāhmaṇům a starším, čímž řádnĕ poctil ctihodné členy rodů Kuru, Sṛñjaya a Kaikaya.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī zmiňuje, že vzhledem k tomu, že Arjuna byl považován za společensky rovného Pánu Kṛṣṇovi, Pán Kṛṣṇa Arjunu zadržel pažemi, když se Mu pokusil poklonit, takže Ho mohl pouze obejmout. Dvojčata, jako mladší bratranci, se však Pánu Kṛṣṇovi poklonila a uchopila Jeho nohy.

Verš

sūta-māgadha-gandharvā
vandinaś copamantriṇaḥ
mṛdaṅga-śaṅkha-paṭaha
vīṇā-paṇava-gomukhaiḥ
brāhmaṇāś cāravindākṣaṁ
tuṣṭuvur nanṛtur jaguḥ

Synonyma

sūta — bardi; māgadha — kronikáři; gandharvāḥ — polobozi známí svým zpĕvem; vandinaḥ — chvalořečníci; ca — a; upamantriṇaḥ — šašci; mṛdaṅga — s bubny mṛdaṅgami; śaṅkha — lasturami; paṭaha- — kotli; vīṇāvīṇami; paṇava — menší buben; gomukhaiḥ — a rohy gomukha; brāhmaṇāḥbrāhmaṇové; ca — také; aravinda-akṣam — lotosookého Pána; tuṣṭuvuḥ — oslavovali hymny; nanṛtuḥ — tančili; jaguḥ — zpívali.

Překlad

Všichni sūtové, māgadhové, Gandharvové, vandī, šašci a brāhmaṇové oslavovali lotosookého Pána – nĕkteří pronášeli modlitby, nĕkteří tančili a zpívali – za zvuků mṛdaṅg, lastur, kotlů, vīṇ, paṇav a gomukh.

Verš

evaṁ suhṛdbhiḥ paryastaḥ
puṇya-śloka-śikhāmaṇiḥ
saṁstūyamāno bhagavān
viveśālaṅkṛtaṁ puram

Synonyma

evam — takto; su-hṛdbhiḥ — svými přejícími příbuznými; paryastaḥ — obklopený; puṇya-śloka — osob se zbožnou povĕstí; śikhā-maṇiḥ — korunní šperk; saṁstūyamānaḥ — oslavován; bhagavān — Nejvyšší Pán; viveśa — vstoupil do; alaṅkṛtam — ozdobeného; puram — mĕsta.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, korunní šperk zaslouženĕ proslulých, takto obklopený svými přejícími příbuznými a oslavován na všech stranách, vstoupil do ozdobeného mĕsta.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když Pán Kṛṣṇa vcházel do mĕsta, všichni lidé mluvili o Jeho slávĕ a velebili Jeho transcendentální jméno, vlastnosti, podobu a tak dále.“

Verš

saṁsikta-vartma kariṇāṁ mada-gandha-toyaiś
citra-dhvajaiḥ kanaka-toraṇa-pūrṇa-kumbhaiḥ
mṛṣṭātmabhir nava-dukūla-vibhūṣaṇa-srag-
gandhair nṛbhir yuvatibhiś ca virājamānam
uddīpta-dīpa-balibhiḥ prati-sadma jāla
niryāta-dhūpa-ruciraṁ vilasat-patākam
mūrdhanya-hema-kalaśai rajatoru-śṛṅgair
juṣṭaṁ dadarśa bhavanaiḥ kuru-rāja-dhāma

Synonyma

saṁsikta — pokropené vodou; vartma — jehož cesty; kariṇām — slonů; mada — tekutiny vytékající ze spánků; gandha — voňavou; toyaiḥ — vodou; citra — barevnými; dhvajaiḥ — vlajkami; kanaka — zlatými; toraṇa — branami; pūrṇa-kumbhaiḥ — a plnými nádobami s vodou; mṛṣṭa — ozdobená; ātmabhiḥ — jejichž tĕla; nava — novými; dukūla — pĕknými odĕvy; vibhūṣaṇa — ozdobami; srak — kvĕtinovými girlandami; gandhaiḥ — a aromatickou santálovou pastou; nṛbhiḥ — s muži; yuvatibhiḥ — s mladými ženami; ca — také; virājamānam — zářivými; uddīpta — zapálenými; dīpa — s lampami; balibhiḥ — a obĕtinami v podobĕ daru; prati — každý; sadma — dům; jāla — z otvorů zamřížovaných oken; niryāta — linoucím se; dhūpa — dýmem z kadidla; ruciram — přitažlivými; vilasat — vlajícími; patākam — s prapory; mūrdhanya — na střechách; hema — zlatými; kalaśaiḥ — s kupolemi; rajata — ze stříbra; uru — velkými; śṛṅgaiḥ — s podstavci; juṣṭam — ozdobenými; dadarśa — vidĕl; bhavanaiḥ — s domovy; kuru-rāja — krále Kuruovců; dhāma — sídlo.

Překlad

Cesty v Indraprastĕ byly pokropeny vodou navonĕnou tekutinou ze spánků slonů a barevné vlajky, zlaté brány a plné nádoby s vodou zvyšovaly krásu mĕsta. Muži a dívky byli krásnĕ oblečeni do skvostných nových šatů, ozdobeni kvĕtinovými girlandami a ozdobami a pomazáni aromatickou santálovou pastou. Každý dům ukazoval planoucí lampy a uctivé obĕtiny a z otvorů zamřížovaných oken se linul dým vonných tyčinek, který mĕsto dále zkrášloval. Prapory vlály a střechy byly ozdobené zlatými kupolemi na širokých stříbrných podstavcích. Takto Pán Kṛṣṇa vidĕl královské mĕsto krále Kuruovců.

Význam

Śrīla Prabhupāda v této souvislosti dodává: „Pán Kṛṣṇa tedy vstoupil do mĕsta Pāṇḍuovců, vychutnával krásnou atmosféru a zvolna postupoval dále.“

Verš

prāptaṁ niśamya nara-locana-pāna-pātram
autsukya-viślathita-keśa-dukūla-bandhāḥ
sadyo visṛjya gṛha-karma patīṁś ca talpe
draṣṭuṁ yayur yuvatayaḥ sma narendra-mārge

Synonyma

prāptam — přijel; niśamya — slyšící; nara — lidí; locana — očí; pāna — pití; pātram — cíl nebo zdroj; autsukya — dychtivostí; viślathita — rozpuštĕné; keśa — jejich vlasy; dukūla — jejich šatů; bandhāḥ — a uzly; sadyaḥ — ihned; visṛjya — opouštĕjící; gṛha — domácnosti; karma — jejich práci; patīn — jejich manžely; ca — a; talpe — na lůžku; draṣṭum — vidĕt; yayuḥ — šly; yuvatayaḥ — dívky; sma — vskutku; nara-indra — krále; mārge — na cestĕ.

Překlad

Když mladé ženy z mĕsta slyšely, že přijel Pán Kṛṣṇa, zdroj potĕšení pro lidské oči, spĕchaly na královskou cestu, aby Ho vidĕly. Opustily své domácí povinnosti a dokonce i své manžely na lůžku a v jejich dychtivosti se jim uvonily uzly ve vlasech a na šatech.

Verš

tasmin su-saṅkula ibhāśva-ratha-dvipadbhiḥ
kṛṣṇam sa-bhāryam upalabhya gṛhādhirūḍhāḥ
nāryo vikīrya kusumair manasopaguhya
su-svāgataṁ vidadhur utsmaya-vīkṣitena

Synonyma

tasmin — na té (cestĕ); su — velmi; saṅkule — přeplnĕné; ibha — slony; aśva — koňmi; ratha — kočáry; dvi-padbhiḥ — a pĕšími vojáky; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; sa-bhāryam — s Jeho manželkami; upalabhya — zachytávající pohled na; gṛha — domovů; adhirūḍhāḥ — poté, co vylezly na střechy; nāryaḥ — ženy; vikīrya — rozhazující; kusumaiḥ — kvĕtiny; manasā — v jejich mysli; upaguhya — objímající Ho; su-svāgatam — srdečné přivítání; vidadhuḥ — daly Mu; utsmaya — široce se usmívající; vīkṣitena — svými pohledy.

Překlad

Královská cesta byla velmi přeplnĕna slony, koňmi, kočáry a pĕšími vojáky, a tak ženy vylezly na střechy svých domů, odkud zahlédly Pána Kṛṣṇu a Jeho královny. Mĕstské ženy zasypávaly Pána kvĕtinami, objímaly Ho ve svých myslích a vyjadřovaly své srdečné přivítání pohledy se širokými úsmĕvy.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī komentuje, že ženy komunikovaly svými láskyplnými pohledy, dychtivými dotazy na pohodlí cesty Pána Kṛṣṇy a tak dále. Jinými slovy, ve své extázi silnĕ toužily sloužit Pánu.

Verš

ūcuḥ striyaḥ pathi nirīkṣya mukunda-patnīs
tārā yathoḍupa-sahāḥ kim akāry amūbhiḥ
yac cakṣuṣāṁ puruṣa-maulir udāra-hāsa
līlāvaloka-kalayotsavam ātanoti

Synonyma

ūcuḥ — pravily; striyaḥ — ženy; pathi — na cestĕ; nirīkṣya — vidící; mukunda — Pána Kṛṣṇy; patnīḥ — manželky; tārāḥ — hvĕzdy; yathā — jako; uḍu-pa — mĕsíc; sahāḥ — doprovázející; kim — co; akāri — bylo vykonáno; amūbhiḥ — jimi; yat — jelikož; cakṣuṣām — pro jejich oči; puruṣa — mezi muži; mauliḥ — diadém; udāra — šlechetnými; hāsa — s úsmĕvy; līlā — hravých; avaloka — svých pohledů; kalayā — malou částí; utsavam — slavnost; ātanoti — poskytuje.

Překlad

Ženy pozorující manželky Pána Mukundy, které jely po cestĕ jako hvĕzdy doprovázející mĕsíc, zvolaly: „Co tyto ženy vykonaly, že ten nejlepší z mužů poskytuje jejich očím radost ze svých šlechetných úsmĕvů a hravých pohledů úkosem?“

Verš

tatra tatropasaṅgamya
paurā maṅgala-pāṇayaḥ
cakruḥ saparyāṁ kṛṣṇāya
śreṇī-mukhyā hatainasaḥ

Synonyma

tatra tatra — na různá místa; upasaṅgamya — přicházející; paurāḥ — obyvatelé mĕsta; maṅgala — příznivé obĕtiny; pāṇayaḥ — v rukách; cakruḥ — provádĕli; saparyām — uctívání; kṛṣṇāya — Pána Kṛṣṇy; śreṇī — zamĕstnaneckých cechů; mukhyāḥ — vůdci; hata — zničené; enasaḥ — jejichž hříchy.

Překlad

Obyvatelé mĕsta přicházeli na různá místa s příznivými obĕtinami pro Pána Kṛṣṇu a bezhříšní vůdci zamĕstnaneckých cechů předstupovali, aby Pána uctívali.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Zatímco Pán Kṛṣṇa kráčel ulicemi, každou chvíli před Nĕho předstoupili nĕkteří z občanů, bohatí, úctyhodní a prostí hříšných činností, aby Mu předali různé příznivé dary na uvítanou ve mĕstĕ. Takto Ho uctívali jako pokorní služebníci.“

Verš

antaḥ-pura-janaiḥ prītyā
mukundaḥ phulla-locanaiḥ
sa-sambhramair abhyupetaḥ
prāviśad rāja-mandiram

Synonyma

antaḥ-pura — z vládcovského okrsku; janaiḥ — lidmi; prītyā — láskyplnĕ; mukundaḥ — Pán Kṛṣṇa; phulla — kvetoucí; locanaiḥ — jejichž oči; sa-sambhramaiḥ — spĕšnĕ; abhyupetaḥ — pozdraven; prāviśat — vstoupil do; rāja — královského; mandiram — paláce.

Překlad

Členové královské domácnosti s očima dokořán přispĕchali láskyplnĕ přivítat Pána Mukundu, a tak Pán vstoupil do královského paláce.

Verš

pṛthā vilokya bhrātreyaṁ
kṛṣṇaṁ tri-bhuvaneśvaram
prītātmotthāya paryaṅkāt
sa-snuṣā pariṣasvaje

Synonyma

pṛthā — královna Kuntī; vilokya — vidící; bhrātreyam — syna svého bratra; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; tri-bhuvana — tří svĕtů; īśvaram — vládce; prīta — plné lásky; ātmā — jejíž srdce; utthāya — vstávající; paryaṅkāt — ze své pohovky; sa-snuṣā — se svou snachou (Draupadī); pariṣasvaje — objala.

Překlad

Když královna Pṛthā spatřila svého synovce Kṛṣṇu, vládce tří svĕtů, její srdce se naplnilo láskou. Vstala ze své pohovky se svou snachou a Pána objala.

Význam

Snachou královny Kuntī je slavná Draupadī.

Verš

govindaṁ gṛham ānīya
deva-deveśam ādṛtaḥ
pūjāyāṁ nāvidat kṛtyaṁ
pramodopahato nṛpaḥ

Synonyma

govindam — Pána Kṛṣṇu; gṛham — do Jeho komnat; ānīya — přivádĕjící; deva — všech bohů; deva-īśam — Nejvyššího Boha a vládce; ādṛtaḥ — uctivý; pūjāyām — při obřadném uctívání; na avidat — neznal; kṛtyam — podrobnosti provádĕní; pramoda — velkou radostí; upahataḥ — přemožen; nṛpaḥ — král.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira uctivĕ přivedl Pána Govindu, Svrchovaného Boha bohů, do svých osobních komnat. Král byl natolik přemožen radostí, že si nemohl vzpomenout na všechny obřady uctívání.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když Mahārāja Yudhiṣṭhira uvedl Kṛṣṇu do paláce, byl radostí tak zmatený, že prakticky zapomnĕl, co má v danou chvíli dĕlat, aby Ho náležitĕ přivítal a uctil.“

Verš

pitṛ-svasur guru-strīṇāṁ
kṛṣṇaś cakre ’bhivādanam
svayaṁ ca kṛṣṇayā rājan
bhaginyā cābhivanditaḥ

Synonyma

pitṛ — svého otce; svasuḥ — sestry (Kuntī); guru — svých starších; strīṇām — a manželek; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; cakre — vykonal; abhivādanam — klanĕní se; svayam — On sám; ca — a; kṛṣṇayā — Kṛṣṇou (Draupadī); rājan — ó králi (Parīkṣite); bhaginyā — svou sestrou (Subhadrou); ca — také; abhivanditaḥ — uctivĕ pozdravený poklonami.

Překlad

Pán Kṛṣṇa se poklonil své tetĕ a manželkám starších členů rodiny, ó králi, a potom se Mu poklonily Draupadī a Pánova sestra.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Pán Kṛṣṇa s potĕšením prokazoval úctu královnĕ Kuntī i ostatním starším ženám v paláci. Jeho mladší sestra Subhadrā tam také stála s Draupadī a obĕ se s úctou klanĕly Pánovým lotosovým nohám.“

Verš

śvaśṛvā sañcoditā kṛṣṇā
kṛṣṇa-patnīś ca sarvaśaḥ
ānarca rukmiṇīṁ satyāṁ
bhadrāṁ jāmbavatīṁ tathā
kālindīṁ mitravindāṁ ca
śaibyāṁ nāgnajitīṁ satīm
anyāś cābhyāgatā yās tu
vāsaḥ-sraṅ-maṇḍanādibhiḥ

Synonyma

śvaśrvā — svou tchyní (Kuntī); sañcoditā — povzbuzená; kṛṣṇā — Draupadī; kṛṣṇa-patnīḥ — Kṛṣṇovy manželky; ca — a; sarvaśaḥ — všechny; ānarca — uctila; rukmiṇīm — Rukmiṇī; satyām — Satyabhāmu; bhadrām jāmbavatīm — Bhadru a Jāmbavatī; tathā — také; kālindīm mitravindām ca — Kālindī a Mitravindu; śaibyām — potomka krále Śibiho; nāgnajitīm — Nāgnajitī; satīm — ctnostnou; anyāḥ — ostatní; ca — také; abhyāgatāḥ — ty, které tam přišly; yāḥ — které; tu — a; vāsaḥ — odĕvy; srak — kvĕtinovými girlandami; maṇḍana — šperky; ādibhiḥ — a tak dále.

Překlad

Draupadī, povzbuzená svou tchyní, uctila všechny manželky Pána Kṛṣṇy, včetnĕ Rukmiṇī, Satyabhāmy, Bhadry, Jāmbavatī, Kālindī, Mitravindy, jejímž předkem byl Śibi, ctnostné Nāgnajitī a ostatních Pánových královen, které byly přítomné. Draupadī je všechny poctila dary jako odĕvy, kvĕtinové girlandy a šperky.

Verš

sukhaṁ nivāsayām āsa
dharma-rājo janārdanam
sa-sainyaṁ sānugāmatyaṁ
sa-bhāryaṁ ca navaṁ navam

Synonyma

sukham — pohodlnĕ; nivāsayām āsa — ubytovaný; dharma-rājaḥ — král zbožnosti, Yudhiṣṭhira; janārdanam — Pán Kṛṣṇa; sa-sainyam — se svým vojskem; sa-anuga — se svými služebníky; amatyam — a ministry; sa-bhāryam — se svými manželkami; ca — a; navam navam — novĕjší a novĕjší.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira se postaral, aby si Kṛṣṇa mohl odpočinout, a dohlédl na pohodlné ubytování všech, kteří přijeli s Ním – Jeho královen, vojáků, ministrů i tajemníků. Zařídil, aby po celou dobu jejich pobytu jako hosté Pāṇḍuovců zažili každý den přijetí na nový způsob.

Význam

Tento překlad je převzat z knihy Kṛṣṇa od Śrīly Prabhupādy.

Verš

tarpayitvā khāṇḍavena
vahniṁ phālguna-saṁyutaḥ
mocayitvā mayaṁ yena
rājñe divyā sabhā kṛtā
uvāsa katicin māsān
rājñaḥ priya-cikīrṣayā
viharan ratham āruhya
phālgunena bhaṭair vṛtaḥ

Synonyma

tarpayitvā — tĕšící; khāṇḍavena — lesem Khāṇḍava; vahnim — boha ohnĕ; phālguna — Arjunou; saṁyutaḥ — doprovázený; mocayitvā — zachraňující; mayam — démona Mayu; yena — jímž; rājñe — pro krále (Yudhiṣṭhiru); divyā — nebeská; sabhā — snĕmovní síň; kṛtā — postavena; uvāsa — žil; katicit — nĕkolik; māsān — mĕsíců; rājñaḥ — králi; priya — radost; cikīrṣayā — s touhou poskytnout; viharan — bavící se; ratham — ve svém kočáře; āruhya — jezdící; phālgunena — s Arjunou; bhaṭaiḥ — strážemi; vṛtaḥ — obklopený.

Překlad

Pán chtĕl potĕšit krále Yudhiṣṭhiru, a tak se zdržel v Indraprastĕ nĕkolik mĕsíců. Bĕhem svého pobytu On a Arjuna potĕšili boha ohnĕ vĕnováním mu lesa Khāṇḍava a zachránili Mayu Dānavu, který potom postavil králi Yudhiṣṭhirovi nebeskou snĕmovní síň. Pán také využil příležitosti vyjíždĕt si ve svém kočáře ve společnosti Arjuny obklopen družinou vojáků.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše v knize Kṛṣṇa: „Právĕ bĕhem této doby Pán Śrī Kṛṣṇa s Arjunovou pomocí umožnil bohu ohnĕ Agnimu, aby pozřel ke své spokojenosti les Khāṇḍava. V průbĕhu lesního požáru zachránil Kṛṣṇa démona Mayāsuru, který se tam skrýval. Zachránĕný Mayāsura se cítil Pāṇḍuovcům a Pánu Kṛṣṇovi zavázán a vystavĕl jim v Hastināpuru jedinečný snĕmovní palác. Pro potĕšení krále Yudhiṣṭhiry zůstal Pán Kṛṣṇa v Hastināpuru nĕkolik mĕsíců. Bĕhem svého pobytu se rád toulal na různá místa. Často si vyjíždĕl s Arjunou na vozech a mnoho bojovníků a vojáků jezdilo s nimi.“

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmdesáté první kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Pán cestuje do Indraprasthy.“