Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.26

Verš

dorbhyāṁ pariṣvajya ramāmalālayaṁ
mukunda-gātraṁ nṛ-patir hatāśubhaḥ
lebhe parāṁ nirvṛtim aśru-locano
hṛṣyat-tanur vismṛta-loka-vibhramaḥ

Synonyma

dorbhyām — pažemi; pariṣvajya — objímající; ramā — bohynĕ štĕstí; amala — neposkvrnĕné; alayam — sídlo; mukunda — Pána Kṛṣṇy; gātram — tĕlo; nṛ-patiḥ — král; hata — zničené; aśubhaḥ — jehož veškeré neštĕstí; lebhe — dosáhl; parām — nejvyšší; nirvṛtim — radosti; aśru — slzy; locanaḥ — v jehož očích; hṛṣyat — radostné; tanuḥ — jehož tĕlo; vismṛta — zapomínající; loka — svĕtské existence; vibhramaḥ — na klamné záležitosti.

Překlad

Vĕčná podoba Pána Kṛṣṇy je stálým sídlem bohynĕ štĕstí. Jakmile Ho král Yudhiṣṭhira obejmul, zbavil se veškerého znečištĕní hmotné existence. Ihned pocítil transcendentální blaženost a ponořil se do oceánu štĕstí. Do očí se mu nahrnuly slzy a jeho tĕlo se chvĕlo v extázi. Úplnĕ zapomnĕl, že žije v hmotném svĕtĕ.

Význam

Výše uvedený překlad je převzat z knihy Kṛṣṇa od Śrīly Prabhupādy.