Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.10

Verš

jarāsandha-vadhaḥ kṛṣṇa
bhūry-arthāyopakalpate
prāyaḥ pāka-vipākena
tava cābhimataḥ kratuḥ

Synonyma

jarāsandha-vadhaḥ — zabití Jarāsandhy; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; bhūri — nesmírnou; arthāya — hodnotu; upakalpate — vytvoří; prāyaḥ — jistĕ; pāka — nahromadĕné karmy; vipākena — jako reakci; tava — Tebou; ca — a; abhimataḥ — vytoužená; kratuḥ — obĕť.

Překlad

Ó Kṛṣṇo, zabití Jarāsandhy, které je jistĕ reakcí za jeho minulé hříchy, přinese nesmírný prospĕch. Ve skutečnosti umožní Tvou vytouženou obĕť.

Význam

Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že slovo bhūry-artha, „nesmírný prospĕch“, znamená, že Jarāsandhova smrt usnadní zabití démona Śiśupāly a uskutečnĕní ostatních cílů. Velký komentátor Śrīdhara Svāmī dále vysvĕtluje, že výraz pāka vyjadřuje, že králové budou zachránĕni následkem své zbožnosti, a že výraz vipākena vyjadřuje, že Jarāsandha zemře následkem své zlotřilosti. V každém případĕ Uddhavou navržený plán je nanejvýš příznivý pro vykonání velké obĕti Rājasūya, kterou si přeje Pán i Jeho čistí oddaní Pāṇḍuovci s králem Yudhiṣṭhirou v čele.