Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.1

Verš

śrī-śuka uvāca
ity udīritam ākarṇya
devaṛṣer uddhavo ’bravīt
sabhyānāṁ matam ājñāya
kṛṣṇasya ca mahā-matiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; udīritam — to, co bylo řečeno; ākarṇya — slyšící; deva-ṛṣeḥ — Nāradou, mudrcem polobohů; uddhavaḥ — Uddhava; abravīt — promluvil; sabhyānām — členů královského shromáždĕní; matam — názor; ājñāya — chápající; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; ca — a; mahā-matiḥ — velkodušný.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co velkodušný Uddhava takto vyslechl výroky Devarṣiho Nārady a pochopil názory shromáždĕní i Pána Kṛṣṇy, promluvil.