Skip to main content

KAPITOLA SEDMDESÁTÁ

Denní činnosti Pána Kṛṣṇy

Tato kapitola popisuje denní činnosti Pána Śrī Kṛṣṇy a dva návrhy Jemu předložené – jeden poslem ze Dvāraky a druhý mudrcem Nāradou.

V časných ranních hodinách Pán Kṛṣṇa vstával z lůžka a koupal se v čisté vodĕ. Po vykonání ranních obřadů a ostatních náboženských povinností obĕtoval do posvátného ohnĕ, pronášel mantru Gāyatrī, uctíval polobohy, mudrce a předky a obĕtoval jim a klanĕl se učeným brāhmaṇům. Potom se dotýkal příznivých látek, zdobil se nebeskými ozdobami a tĕšil své poddané rozdáváním všeho, po čem toužili.

Pánův vozataj Dāruka přivážel Jeho kočár, Pán do nĕj usedal a jezdil do královské snĕmovní sínĕ. Když usedl na své sedadlo ve shromáždĕní obklopen Yaduovci, vypadal jako mĕsíc obklopený kruhem hvĕzd zvaných nakṣatry. Pĕvci přednášeli Jemu určenou chválu za doprovodu bubnů, cymbálů, vīṇ a ostatních nástrojů.

Při jedné příležitosti vrátní uvedli do snĕmovní sínĕ posla. Ten se poklonil na zemi Pánu a potom Ho vestoje se sepjatýma rukama oslovil: „Ó Pane, Jarāsandha zajal dvacet tisíc králů a drží je jako vĕznĕ. Prosím udĕlej nĕco, neboť všichni tito králové jsou Tobĕ odevzdaní oddaní.“

Právĕ v tom okamžiku se tam objevil Nārada Muni. Pán Śrī Kṛṣṇa a všichni členové shromáždĕní povstali a uklonili se hlavami Nāradovi. Mudrc přijal sedadlo a potom se ho Pán Kṛṣṇa laskavĕ zeptal: „Jelikož cestuješ po celém vesmíru, prosím povĕz nám, co plánují bratři Pāṇḍuovci.“ Nārada pak Nejvyššího Pána pochválil a odpovĕdĕl: „Král Yudhiṣṭhira touží vykonat obĕť Rājasūya. Žádá Tĕ o svolení a o účast. Dostaví se mnoho polobohů a významných králů, jen aby Tĕ spatřili.“

Pán Kṛṣṇa chápal, že Yaduovci chtĕjí, aby Jarāsandhu porazil a zeptal se svého moudrého ministra Uddhavy, aby určil, která z tĕchto dvou záležitostí – porážka Jarāsandhy nebo obĕť Rājasūya – by se mĕla vyřídit jako první.

Verš

śrī-śuka uvāca
athoṣasy upavṛttāyāṁ
kukkuṭān kūjato ’śapan
gṛhīta-kaṇṭhyaḥ patibhir
mādhavyo virahāturāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; atha — potom; uṣasi — rozbřesk; upavṛttāyām — zatímco se blížil; kukkuṭān — kohouty; kūjataḥ — kokrhající; aśapan — proklínaly; gṛhīta — držené; kaṇṭhyaḥ — jejichž krky; patibhiḥ — jejich manžely (Pánem Kṛṣṇou v Jeho mnohočetných projevech); mādhavyaḥ — manželky Pána Kṛṣṇy; viraha — odloučením; āturāḥ — rozrušené.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Zatímco se blížil rozbřesk, manželky Pána Mādhavy, každá objímaná kolem krku svým manželem, proklínaly kokrhající kohouty. Ženy byly rozrušené z toho, že nyní budou od Nĕho odloučené.

Význam

Tento popis denních činností Pána Kṛṣṇy začíná kokrháním kohouta. Manželky Pána Kṛṣṇy vĕdĕly, že Pán svĕdomitĕ vstane a bude konat své předepsané ranní obřady, a tak byly rozrušené z jejich blížícího se odloučení od Nĕho a proklínaly kohouty.

Verš

vayāṁsy aroruvan kṛṣṇaṁ
bodhayantīva vandinaḥ
gāyatsv aliṣv anidrāṇi
mandāra-vana-vāyubhiḥ

Synonyma

vayāṁsi — ptáci; aroruvan — hlasitĕ zpívali; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; bodhayanti — probouzející; iva — jako kdyby; vandinaḥ — pĕvci; gāyatsu — když zpívali; aliṣu — včely; anidrāṇi — probuzení; mandāra — stromů pārijāta; vana — ze zahrady; vāyubhiḥ — vánkem.

Překlad

Bzukot včel způsobený vonným vánkem z parijātové zahrady probudil ptáky. A když se ptáci dali do hlasitého zpĕvu, probudili Pána Kṛṣṇu jako dvorní pĕvci přednášející Jeho slávu.

Verš

muhūrtaṁ taṁ tu vaidarbhī
nāmṛṣyad ati-śobhanam
parirambhaṇa-viśleṣāt
priya-bāhv-antaraṁ gatā

Synonyma

muhūrtam — denní dobu; tam — tu; tu — ale; vaidarbhī — královna Rukmiṇī; na amṛṣyat — nemĕla ráda; ati — velmi; śobhanam — příznivou; parirambhaṇa — Jeho objetí; viśleṣāt — kvůli ztrátĕ; priya — svého milovaného; bāhu — pažemi; antaram — mezi; gatā — nacházející se.

Překlad

Královna Vaidarbhī ležící v náručí svého milovaného nemĕla tuto nanejvýš příznivou dobu ráda, protože znamenala, že přijde o Jeho objetí.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že reakce královny Vaidarbhī, Rukmiṇī-devī, ukazuje postoj všech královen.

Verš

brāhme muhūrta utthāya
vāry upaspṛśya mādhavaḥ
dadhyau prasanna-karaṇa
ātmānaṁ tamasaḥ param
ekaṁ svayaṁ-jyotir ananyam avyayaṁ
sva-saṁsthayā nitya-nirasta-kalmaṣam
brahmākhyam asyodbhava-nāśa-hetubhiḥ
sva-śaktibhir lakṣita-bhāva-nirvṛtim

Synonyma

brāhme muhūrte — bĕhem denní doby nejvhodnĕjší pro duchovní činnost, před východem slunce; utthāya — vstávající; vāri — vody; upaspṛśya — dotýkající se; mādhavaḥ — Pán Kṛṣṇa; dadhyau — meditoval; prasanna — jasná; karaṇaḥ — Jeho mysl; ātmānam — o sobĕ; tamasaḥ — nevĕdomostí; param — nad; ekam — výlučném; svayam-jyotiḥ — vydávajícím vlastní záři; ananyam — bez sobĕ rovného; avyayam — neklesajícím; sva-saṁsthayā — svou vlastní povahou; nitya — trvale; nirasta — rozptylující; kalmaṣam — znečištĕní; brahma-ākhyam — známým jako Brahman, Absolutní Pravda; asya — tohoto (vesmíru); udbhava — stvoření; nāśa — a zničení; hetubhiḥ — příčinami; sva — Jeho vlastní; śaktibhiḥ — energie; lakṣita — projevená; bhāva — existence; nirvṛtim — radost.

Překlad

Pán Mādhava vstával bĕhem brāhma-muhūrty a dotýkal se vody. Poté s jasnou myslí meditoval o sobĕ, jediné, vydávající vlastní záři, bez sobĕ rovné a neklesající Nejvyšší Pravdĕ známé jako Brahman, která svou vlastní povahou neustále rozptyluje veškeré znečištĕní a svými osobními energiemi, jež způsobují stvoření a zničení tohoto vesmíru, projevuje svou vlastní čistou a blaženou existenci.

Význam

Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poukazuje na to, že slovo bhāva v tomto verši označuje stvořené bytosti. Složenina lakṣita-bhāva-nirvṛtim tedy znamená, že Pán Kṛṣṇa poskytuje požitek stvořeným bytostem svými různými energiemi. Samozřejmĕ, duše není nikdy stvořena, ale naše hmotná, podmínĕná existence je stvořena vzájemným působením Pánových energií.

Ten, kdo získal přízeň Pánovy vnitřní energie, může poznat povahu Absolutní Pravdy; toto poznání se nazývá vĕdomí Kṛṣṇy. V Bhagavad-gītĕ Pán Kṛṣṇa vysvĕtluje, že Jeho energie se dĕlí na nižší a vyšší, neboli hmotné a duchovní energie. Brahma-saṁhitā dále vysvĕtluje, že hmotná energie jedná jako stín následující pohyby duchovní reality, kterou je Pán samotný a Jeho duchovní energie. Když se nĕkdo tĕší přízni Pána Kṛṣṇy, On se odevzdané duši vyjeví, a takto totéž stvoření, které dříve pokrývalo duši, se stává podnĕtem k duchovnímu osvícení.

Verš

athāpluto ’mbhasy amale yathā-vidhi
kriyā-kalāpaṁ paridhāya vāsasī
cakāra sandhyopagamādi sattamo
hutānalo brahma jajāpa vāg-yataḥ

Synonyma

atha — potom; āplutaḥ — když se vykoupal; ambhasi — ve vodĕ; amale — čisté; yathā-vidhi — podle védských zásad; kriyā — obřadů; kalāpam — celý sled; paridhāya — po obléknutí se; vāsasī — do spodního a svrchního odĕvu; cakāra — konal; sandhyā-upagama — uctívání za rozbřesku; ādi — a tak dále; sat-tamaḥ — nejsvĕtĕjší z osobností; huta — poté, co obĕtoval; analaḥ — do posvátného ohnĕ; brahmamantru z Ved (jmenovitĕ Gāyatrī); jajāpa — tiše pronášel; vāk — řeč; yataḥ — ovládající.

Překlad

Ta nejsvĕtĕjší z osobností se potom koupala v posvĕcené vodĕ, oblékala se do spodního a svrchního odĕvu a konala celý sled předepsaných obřadů počínaje uctíváním za rozbřesku. Po obĕtování do posvátného ohnĕ Pán Kṛṣṇa tiše pronášel mantru Gāyatrī.

Význam

Śrīdhara Svāmī poukazuje na to, že jelikož Pán Kṛṣṇa byl v žákovské posloupnosti od Kaṇvy Muniho, obĕtoval do ohnĕ před východem slunce. Potom pronášel mantru Gāyatrī.

Verš

upasthāyārkam udyantaṁ
tarpayitvātmanaḥ kalāḥ
devān ṛṣīn pitṝn vṛddhān
viprān abhyarcya cātmavān
dhenūnāṁ rukma-śṛṅgīnāṁ
sādhvīnāṁ mauktika-srajām
payasvinīnāṁ gṛṣṭīnāṁ
sa-vatsānāṁ su-vāsasām
dadau rūpya-khurāgrāṇāṁ
kṣaumājina-tilaiḥ saha
alaṅkṛtebhyo viprebhyo
badvaṁ badvaṁ dine dine

Synonyma

upasthāya — uctívající; arkam — slunce; udyantam — vycházející; tarpayitvā — usmiřující; ātmanaḥ — své vlastní; kalāḥ — expanze; devān — polobohy; ṛṣīn — mudrce; pitṝn — a předky; vṛddhān — své starší; viprān — a brāhmaṇy; abhyarcya — uctívající; ca — a; ātma-vān — sebeovládnutý; dhenūnām — krav; rukma — (pokryté) zlatem; śṛṅgīnām — jejichž rohy; sādhvīnām — s dobrou povahou; mauktika — z perel; srajām — s náhrdelníky; payasvinīnām — dávajících mléko; gṛṣṭīnām — které rodily pouze jednou; sa-vatsānām — s jejich telaty; su-vāsasām — pĕknĕ odĕné; dadau — rozdával; rūpya — (pokrytými) stříbrem; khura — jejich kopyt; agrāṇām — přední části; kṣauma — lnem; ajina — jeleními kožemi; tilaiḥ — a sezamovými semeny; saha — společnĕ s; alaṅkṛtebhyaḥ — kteří dostávali ozdoby; viprebhyaḥ — učeným brāhmaṇům; badvam badvam — (sto a sedm) skupin po 13 084 (tedy celkem 1 400 000); dine dine — každý den.

Překlad

Pán každý den uctíval vycházející slunce a usmiřoval polobohy, mudrce a předky, kteří jsou všichni Jeho expanze. Sebeovládnutý Pán potom pečlivĕ uctíval své starší a brāhmaṇy. Tĕmto dobře oblečeným brāhmaṇům rozdával stáda ochočených a mírných krav s pozlacenými rohy a perlovými náhrdelníky. Tyto krávy byly také odĕny v pĕkných přehozech a přední části jejich kopyt byly postříbřené. Dojily mnoho mléka, každá rodila pouze jednou a doprovázela je jejich telata. Pán dennĕ rozdával mnoho skupin 13 084 krav učeným brāhmaṇům spolu se lnem, jeleními kožemi a semeny sezamu.

Význam

Śrīdhara Svāmī cituje nĕkolik védských písem, aby ukázal, že co se týče védského obřadu badva zde označuje 13 084 krav. Slova badvaṁ badvaṁ dine dine znamenají, že Pán Kṛṣṇa dennĕ rozdával učeným brāhmaṇům mnoho tĕchto skupin krav. Śrīdhara Svāmī dále uvádí důkaz, že obvyklou praxí velkých svatých králů v předchozích vĕcích bylo rozdávat 107 tĕchto badva, neboli skupin 13 084 krav. Celkový počet krav rozdaných při této obĕti známé jako Mañcāra tedy je 14 lakhů, neboli 1 400 000.

Slova alaṅkṛtebhyo viprebhyaḥ vyjadřují, že v království Pána Kṛṣṇy brāhmaṇové dostávali pĕkné odĕvy a ozdoby a byli tedy dobře oblečeni.

V knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství Śrīla Prabhupāda píše s udivujícím a hlubokým vhledem do tĕchto zábav Pána Kṛṣṇy. Čtenáři je důraznĕ doporučeno studovat tuto knihu, která obsahuje neocenitelné bohatství informací a komentář k zábavám popsaným v desátém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Náš pokorný pokus zde se nikdy nemůže vyrovnat dokonalé čistotĕ a umĕní našeho vznešeného mistra. Přesto, jako službu vĕnovanou u jeho lotosových nohou, pouze předkládáme původní sanskrtský text desátého zpĕvu, významy slovo od slova, jasný překlad a nezbytný komentář, z velké části založený na výrocích vznešených duchovních mistrů naší posloupnosti.

Verš

go-vipra-devatā-vṛddha-
gurūn bhūtāni sarvaśaḥ
namaskṛtyātma-sambhūtīr
maṅgalāni samaspṛśat

Synonyma

go — kravám; viprabrāhmaṇům; devatā — polobohům; vṛddha — starším; gurūn — a duchovním mistrům; bhūtāni — živým bytostem; sarvaśaḥ — všem; namaskṛtya — klanící se; ātma — svým vlastním; sambhūtīḥ — expandovaným projevům; maṅgalāni — příznivých vĕcí (jako hnĕdá kráva); samaspṛśat — dotýkal se.

Překlad

Pán Kṛṣṇa se klanĕl kravám, brāhmaṇům a polobohům, svým starším a duchovním mistrům, a všem živým bytostem – jež byli všichni expanzemi Jeho svrchované osobnosti. Potom se dotýkal příznivých vĕcí.

Verš

ātmānaṁ bhūṣayām āsa
nara-loka-vibhūṣaṇam
vāsobhir bhūṣaṇaiḥ svīyair
divya-srag-anulepanaiḥ

Synonyma

ātmānam — sebe; bhūṣayām āsa — zdobil; nara-loka — lidské společnosti; vibhūṣaṇam — sama ozdoba; vāsobhiḥ — odĕvy; bhūṣaṇaiḥ — a šperky; svīyaiḥ — patřícími Jemu samotnému; divya — božskými; srak — kvĕtinovými girlandami; anulepanaiḥ — a mastmi.

Překlad

Zdobil své tĕlo, samu ozdobu společnosti, svými vlastními zvláštními odĕvy, šperky, girlandami z božských kvĕtin a mastmi.

Význam

Śrīdhara Svāmī poukazuje na to, že Pánovy „vlastní odĕvy a ozdoby“ zahrnují Pánovy dobře známý žlutý odĕv, drahokam Kaustubha a tak dále.

Verš

avekṣyājyaṁ tathādarśaṁ
go-vṛṣa-dvija-devatāḥ
kāmāṁś ca sarva-varṇānāṁ
paurāntaḥ-pura-cāriṇām
pradāpya prakṛtīḥ kāmaiḥ
pratoṣya pratyanandata

Synonyma

avekṣya — hledící; ājyam — na přečištĕné máslo; tathā — a také; ādarśam — na zrcadlo; go — krávy; vṛṣa — býky; dvijabrāhmaṇy; devatāḥ — a polobohy; kāmān — vytoužených předmĕtů; ca — a; sarva — všech; varṇānām — členům společenských tříd; paura — ve mĕstĕ; antaḥ-pura — a v paláci; cāriṇām — žijícím; pradāpya — zařizující předání; prakṛtīḥ — své ministry; kāmaiḥ — splnĕním jejich tužeb; pratoṣya — plnĕ uspokojující; pratyanandata — pozdravil je.

Překlad

Potom pohlédl na ghí, zrcadlo, krávy a býky, brāhmaṇy a polobohy a dohlédl na to, aby členové všech společenských tříd žijící v paláci a ve mĕstĕ byli spokojeni s dary. Pak pozdravil své ministry a potĕšil je splnĕním všech jejich tužeb.

Verš

saṁvibhajyāgrato viprān
srak-tāmbūlānulepanaiḥ
suhṛdaḥ prakṛtīr dārān
upāyuṅkta tataḥ svayam

Synonyma

saṁvibhajya — rozdávající; agrataḥ — nejprve; viprānbrāhmaṇům; srak — girlandy; tāmbūla — smĕs arekových oříšků a betelových listů; anulepanaiḥ — a santálovou pastu; suhṛdaḥ — svým přátelům; prakṛtīḥ — svým ministrům; dārān — svým manželkám; upāyuṅkta — přijal; tataḥ — potom; svayam — sám.

Překlad

Poté, co nejprve daroval kvĕtinové girlandy, pān a santálovou pastu brāhmaṇům, rozdal tyto dary svým přátelům, ministrům a manželkám a nakonec si nĕjaké vzal sám.

Verš

tāvat sūta upānīya
syandanaṁ paramādbhutam
sugrīvādyair hayair yuktaṁ
praṇamyāvasthito ’grataḥ

Synonyma

tāvat — mezitím; sūtaḥ — Jeho vozataj; upānīya — když přivezl; syandanam — Jeho kočár; parama — svrchovanĕ; adbhutam — úžasný; sugrīva-ādyaiḥ — jménem Sugrīva a tak dále; hayaiḥ — s Jeho koňmi; yuktam — zapřaženými; praṇamya — klanící se; avasthitaḥ — stojící; agrataḥ — před Ním.

Překlad

Mezitím Pánův vozataj přivezl Jeho svrchovanĕ úžasný kočár, do nĕhož byli zapřaženi Sugrīva a Jeho ostatní konĕ. Vozataj se Pánu poklonil a zůstal stát před Ním.

Verš

gṛhītvā pāṇinā pāṇī
sārathes tam athāruhat
sātyaky-uddhava-saṁyuktaḥ
pūrvādrim iva bhāskaraḥ

Synonyma

gṛhītvā — svírající; pāṇinā — svou rukou; pāṇī — ruce; sāratheḥ — svého vozataje; tam — toho; atha — potom; āruhat — usedl do; sātyaki-uddhava — Sātyakim a Uddhavou; saṁyuktaḥ — doprovázený; pūrva — východu; adrim — hora; iva — jako kdyby; bhāskaraḥ — slunce.

Překlad

Pán Kṛṣṇa uchopil ruce svého vozataje a usedl do kočáru spolu se Sātyakim a Uddhavou jako slunce vycházející nad nejvýchodnĕjší horou.

Význam

Ācāryové poukazují na to, že Pánův vozataj stál se sepjatýma rukama a že Pán, držící se svou pravou rukou jeho sepjatých rukou, usedl do kočáru.

Verš

īkṣito ’ntaḥ-pura-strīṇāṁ
sa-vrīḍa-prema-vīkṣitaiḥ
kṛcchrād visṛṣṭo niragāj
jāta-hāso haran manaḥ

Synonyma

īkṣitaḥ — na kterého hledĕly; antaḥ-pura — z paláce; strīṇām — ženy; sa-vrīḍa — stydlivými; prema — a láskyplnými; vīkṣitaiḥ — pohledy; kṛcchrāt — s potížemi; visṛṣṭaḥ — vymaňující se; niragāt — odjel; jāta — objevil se; hāsaḥ — úsmĕv; haran — uchvacující; manaḥ — jejich mysli.

Překlad

Ženy z paláce hledĕly na Pána Kṛṣṇu stydlivými, láskyplnými pohledy, a On se tak od nich odloučil pouze s potížemi. Pak odjel a Jeho usmívající se obličej uchvátil jejich mysli.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī popisuje tuto scénu takto: „Stydlivé, láskyplné pohledy žen z paláce svĕdčící o jejich vzrušení vyjadřovaly: ,Jak můžeme snést tato muka odloučení od Tebe?̀ Jde tady o to, že Pán byl uchvácen jejich náklonností, a proto usmál se, čímž naznačil: ,Mé milé neklidné ženy, jste tak zkroušené tímto nepatrným odloučením. Vrátím se ještĕ dnes, abych si s vámi užíval.̀ A potom, s úsmĕvem uchvacujícím jejich mysli, odjel pouze potížemi, když se vyprostil z pout jejich láskyplných pohledů.“

Verš

sudharmākhyāṁ sabhāṁ sarvair
vṛṣṇibhiḥ parivāritaḥ
prāviśad yan-niviṣṭānāṁ
na santy aṅga ṣaḍ ūrmayaḥ

Synonyma

sudharmā-ākhyām — známé jako Sudharmā; sabhām — královské snĕmovní sínĕ; sarvaiḥ — všemi; vṛṣṇibhiḥ — Vṛṣṇiovci; parivāritaḥ — doprovázený; prāviśat — vstoupil do; yat — která; nivistānām — pro ty, kdo vstoupili; na santi — neobjevuje se; aṅga — můj milý králi (Parīkṣite); ṣaṭ — šest; ūrmayaḥ — vln.

Překlad

Pán doprovázený všemi Vṛṣṇiovci vstoupil do snĕmovní sínĕ Sudharmy, která chrání ty, kdo do ní vstupují, před šesti vlnami hmotného života, milý králi.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Čtenář možná ještĕ pamatuje, že snĕmovní palác Sudharmā byl odnesen z nebeských planet a umístĕn ve mĕstĕ Dvārace. Zvláštností této budovy bylo, že každý, kdo do ní vstoupil, byl zbavený šesti druhů hmotných bolestí, jimiž jsou hlad, žízeň, nářek, iluze, stáří a smrt. To jsou důtky hmotného bytí, ale dokud se človĕk zdržoval ve snĕmovnĕ Sudharmā, nemĕly na nĕho vliv.“

V tomto ohledu Śrīdhara Svāmī a Viśvanātha Cakravartī vysvĕtlují, že když Pán Kṛṣṇa odcházel z každého ze svých mnoha paláců zvlášť, každou individuální podobu vidĕly osoby přítomné v onom konkrétním paláci a sousedé, ale ne ostatní. Potom, na cestĕ k bránĕ snĕmovní sínĕ Sudharmy, se všechny Pánovy podoby spojily do jediné, a tak vstoupil do sínĕ.

Verš

tatropavistaḥ paramāsane vibhur
babhau sva-bhāsā kakubho ’vabhāsayan
vṛto nṛ-siṁhair yadubhir yadūttamo
yathoḍu-rājo divi tārakā-gaṇaiḥ

Synonyma

tatra — tam; upaviṣṭaḥ — sedící; parama-āsane — na svém vznešeném trůnu; vibhuḥ — všemocný Nejvyšší Pán; babhau — zářil; sva — svou vlastní; bhāsā — září; kakubhaḥ — všechny svĕtové strany na nebi; avabhāsayan — ozařující; vṛtaḥ — obklopený; nṛ — mezi muži; siṁhaiḥ — lvy; yadubhiḥ — Yaduovci; yadu-uttamaḥ — nejvznešenĕjší z Yaduovců; yathā — jako; uḍu-rājaḥ — mĕsíc; divi — na nebi; tārakā-gaṇaiḥ — (obklopený) hvĕzdami.

Překlad

Když se všemocný Nejvyšší Pán posadil na svůj vznešený trůn ve snĕmovní síni, zářil svou jedinečnou září a osvĕtloval všechny svĕtové strany. Obklopen Yaduovci, lvy mezi muži, tento nejlepší z Yaduovců vypadal jako mĕsíc mezi mnoha hvĕzdami.

Verš

tatropamantriṇo rājan
nānā-hāsya-rasair vibhum
upatasthur naṭācāryā
nartakyas tāṇḍavaiḥ pṛthak

Synonyma

tatra — tam; upamantriṇaḥ — šašci; rājan — ó králi; nānā — různými; hāsya — žertovnými; rasaiḥ — náladami; vibhum — Nejvyššímu Pánu; upatasthuḥ — sloužili; naṭa-ācāryāḥ — zkušení baviči; nartakyaḥ — tanečnice; tāṇdavaiḥ — dynamickými tanci; pṛthak — oddĕlenĕ.

Překlad

A tam, ó králi, šašci bavili Pána předvádĕním různých komických nálad, zkušení baviči pro Nĕho hráli a tanečnice dynamicky tančily.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že slovo naṭācāryāḥ označuje, kromĕ jiných vĕcí, zkušené kouzelníky. Všichni tito baviči, jeden po druhém, bavili Pána ve shromáždĕní velkých králů.

Verš

mṛdaṅga-vīṇā-muraja-
veṇu-tāla-dara-svanaiḥ
nanṛtur jagus tuṣṭuvuś ca
sūta-māgadha-vandinaḥ

Synonyma

mṛdaṅga — bubnů mṛdaṅg; vīṇāvīṇ; muraja — a murají, dalšího druhu bubnů; veṇu — fléten; tāla — cymbálů; dara — a lastur; svanaiḥ — se zvuky; nanṛtuḥ — tančili; jaguḥ — zpívali; tuṣṭuvuḥ — opĕvovali; ca — a; sūta — pĕvci; māgadha — přednašeči historických příbĕhů; vandinaḥ — a chvalořečníci.

Překlad

Tito umĕlci tančili a zpívali za doprovodu mṛdaṅg, vīṇ, murají, fléten, cymbálů a lastur, zatímco profesionální básníci, kronikáři a chvalořečníci přednášeli Pánovu slávu.

Verš

tatrāhur brāhmaṇāḥ kecid
āsīnā brahma-vādinaḥ
pūrveṣāṁ puṇya-yaśasāṁ
rājñāṁ cākathayan kathāḥ

Synonyma

tatra — tam; āhuḥ — mluvili; brāhmaṇāḥbrāhmaṇové; kecit — nĕkteří; āsīnāḥ — sedící; brahmaVedy; vādinaḥ — plynnĕ pronášející; pūrveṣām — tĕch z historie; puṇya — zbožná; yaśasām — jejichž sláva; rājñām — králů; ca — a; ākathayan — vyprávĕli; kathāḥ — příbĕhy.

Překlad

Nĕkteří brāhmaṇové sedící v té snĕmovní síni plynnĕ pronášeli védské mantry, zatímco ostatní vyprávĕli příbĕhy zbožných králů z historie.

Verš

tatraikaḥ puruṣo rājann
āgato ’pūrva-darśanaḥ
vijñāpito bhagavate
pratīhāraiḥ praveśitaḥ

Synonyma

tatra — tam; ekaḥ — jedna; puruṣaḥ — osoba; rājan — ó králi (Parīkṣite); āgataḥ — přišla; apūrva — nikdy předtím; darśanaḥ — jejíž dostavení se; vijñāpitaḥ — oznámená; bhagavate — Nejvyššímu Pánu; pratīhāraiḥ — vrátnými; praveśitaḥ — uvedená.

Překlad

Jednou do shromáždĕní přišla jistá osoba, ó králi, která tam nikdy předtím nebyla spatřena. Vrátní její příchod oznámili Pánu a potom ji uvedli dovnitř.

Verš

sa namaskṛtya kṛṣṇāya
pareśāya kṛtāñjaliḥ
rājñām āvedayad duḥkhaṁ
jarāsandha-nirodha-jam

Synonyma

saḥ — on; namaskṛtya — po poklonĕ; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; para-īśāya — Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛta-añjaliḥ — se sepjatýma rukama; rājñām — králů; āvedayat — přednesl; duḥkham — utrpení; jarāsandha — Jarāsandhou; nirodha-jam — kvůli uvĕznĕní.

Překlad

Ta osoba se poklonila Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, a se sepjatýma rukama popsala Pánu, jak mnoho králů trpí, protože je uvĕznil Jarāsandha.

Verš

ye ca dig-vijaye tasya
sannatiṁ na yayur nṛpāḥ
prasahya ruddhās tenāsann
ayute dve girivraje

Synonyma

ye — ti, kteří; ca — a; dik-vijaye — bĕhem dobývání všech svĕtových stran; tasya — jím (Jarāsandhou); sannatim — plnou podřízenost; na yayuḥ — nepřijali; nṛpāḥ — králové; prasahya — násilím; ruddhāḥ — zajati; tena — jím; āsan — byli; ayute — deset tisíc; dve — dva; giri-vraje — v pevnosti známé jako Girivraja.

Překlad

Dvacet tisíc králů, kteří se odmítli plnĕ podřídit Jarāsandhovi při jeho dobývání svĕta, násilím zajal v pevnosti jménem Girivraja.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že tito králové odmítli placení danĕ a ostatní podoby podřízenosti Jarāsandhovi. Mahābhārata a ostatní knihy také uvádĕjí dobře známou událost, že Jarāsandha chtĕl uctívat Mahā-bhairavu obĕtováním mu životů jednoho sta tisíc králů.

Verš

rājāna ūcuḥ
kṛṣṇa kṛṣṇāprameyātman
prapanna-bhaya-bhañjana
vayaṁ tvāṁ śaraṇaṁ yāmo
bhava-bhītāḥ pṛthag-dhiyaḥ

Synonyma

rājānaḥ — králové; ūcuḥ — pravili; kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo; aprameya-ātman — ó nezmĕrná Duše; prapanna — odevzdaných; bhaya — strach; bhañjana — ó Ty, který ničíš; vayam — my; tvām — k Tobĕ; śaraṇam — kvůli útočišti; yāmaḥ — přišli jsme; bhava — hmotné existence; bhītāḥ — obávající se; pṛthak — oddĕlená; dhiyaḥ — jejichž mentalita.

Překlad

Králové pravili (jak líčí jejich posel): Ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo, ó nezmĕrná Duše, ničiteli strachu tĕch, kdo se Ti odevzdali! Navzdory našemu separatistickému postoji jsme k Tobĕ přišli přijmout útočištĕ ze strachu z hmotné existence.

Význam

Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že králové předkládají svou naléhavou prosbu v tomto a v následujících pĕti verších. V tomto verši přijímají útočištĕ u Pána, v dalších třech verších popisují svůj strach a v posledních dvou verších prosí skrze modlitbu.

Verš

loko vikarma-nirataḥ kuśale pramattaḥ
karmaṇy ayaṁ tvad-udite bhavad-arcane sve
yas tāvad asya balavān iha jīvitāśāṁ
sadyaś chinatty animiṣāya namo ’stu tasmai

Synonyma

lokaḥ — celý svĕt; vikarma — k hříšným činnostem; nirataḥ — vždy připoutaný; kuśale — které jsou pro jejich dobro; pramattaḥ — zmateni; karmaṇi — ohlednĕ povinností; ayam — tento (svĕt); tvat — Tebou; udite — vyřčených; bhavat — Tebe; arcane — uctívání; sve — jejich vlastní (prospĕšná činnost); yaḥ — kdo; tāvat — protože; asya — tohoto (svĕta); bala-vān — mocný; iha — v tomto životĕ; jīvita — pro dlouhovĕkost; āśām — nadĕji; sadyaḥ — náhle; chinatti — utíná; animiṣāya — „nemrkajícímu“ času; namaḥ — poklony; astu — nechť jsou; tasmai — Jemu.

Překlad

Lidé v tomto svĕtĕ se vždy vĕnují hříšným činnostem, a proto jsou zmateni ohlednĕ své skutečné povinnosti, kterou je uctívání Tebe podle Tvých pokynů. Tato činnost by jim opravdu přinesla štĕstí. Pokloňme se všemocnému Pánu, který se zjevuje jako čas a znenadání ničí zatvrzelou nadĕji po dlouhém životĕ v tomto svĕtĕ.

Význam

Pán Kṛṣṇa uvádí v Bhagavad-gītĕ (9.27):

yat karoṣi yad aśnāsi
yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruṣva mad-arpaṇam

„Ó synu Kuntī! Vše, co dĕláš, jíš, obĕtuješ či rozdáváš, jakož i veškerou askezi, kterou podstupuješ – dĕlej jako obĕť Mĕ.“

Toto je příkaz Nejvyššího Pána, ale obyčejní lidé jsou zmateni a na tuto příznivou činnost nedbají. Místo toho dávají přednost hříšným činnostem, které je vedou k hrozivému utrpení. Hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy pracuje pro osvícení svĕta ohlednĕ této nejdůležitĕjší činnosti, láskyplné služby Pánu.

Verš

loke bhavāñ jagad-inaḥ kalayāvatīrṇaḥ
sad-rakṣaṇāya khala-nigrahaṇāya cānyaḥ
kaścit tvadīyam atiyāti nideśam īśa
kiṁ vā janaḥ sva-kṛtam ṛcchati tan na vidmaḥ

Synonyma

loke — do tohoto svĕta; bhavān — Ty; jagat — vesmíru; inaḥ — vládce; kalayā — se svou expanzí Baladevou nebo se svou energií času; avatīrṇaḥ — poté, co jsi sestoupil; sat — svaté; rakṣaṇāya — chránit; khala — zlotřilé; nigrahaṇāya — potlačit; ca — a; anyaḥ — jiný; kaścit — nĕkdo; tvadīyam — Tvůj; atiyāti — porušuje; nideśam — zákon; īśa — ó Pane; kim — nebo jinak; janaḥ — osoba; sva — sebou; kṛtam — stvořené; ṛcchati — získá; tat — to; na vidmaḥ — nechápeme.

Překlad

Jsi vládce vesmíru a sestoupil jsi do tohoto svĕta se svou osobní silou, abys chránil svaté a potlačil zlotřilé. Nechápeme, ó Pane, jak může nĕkdo porušovat Tvůj zákon a přesto si dál užívat plodů své práce.

Význam

Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že králové byli zmateni utrpením, které na nĕ dolehlo. Uvádĕjí zde, že vzhledem k tomu, že Pán sestoupil do tohoto svĕta, aby chránil zbožné a trestal zlotřilé, jak je možné, že Jarāsandha, který bezostyšnĕ porušuje Pánův příkaz, pokračuje ve svých zločinech, zatímco králové se ocitli v neštĕstí? Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura podobnĕ uvádí, že králové nemohli pochopit, jak Jarāsandha, který sužoval svaté oddané a staral se o závistivé, mohl dále prospívat, zatímco králové byli sužováni zlotřilým Jarāsandhou. Také Śrīla Prabhupāda cituje krále v knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství takto: „Drahý Pane, jsi vlastník všech svĕtů a sestoupil jsi společnĕ se svou úplnou expanzí, Pánem Balarāmou. Je řečeno, že se zjevuješ v této inkarnaci proto, abys ochránil oddané a zničil darebáky. Jak je potom možné, že takoví ničemové jako Jarāsandha nás mohou navzdory Tvé autoritĕ uvrhnout do tak bídných podmínek? Jsme z toho zmatení a nechápeme, jak je to možné. Snad byl Jarāsandha povĕřen tím, aby nám působil tyto tĕžkosti za špatné činy, které jsme napáchali v minulosti, ale slyšeli jsme ze zjevených písem, že každý, kdo se odevzdá Tvým lotosovým nohám, je před následky svého hříšného života okamžitĕ v bezpečí. Proto u Tebe z celého srdce hledáme útočištĕ a doufáme, že nám teď poskytneš úplnou ochranu.“

Verš

svapnāyitaṁ nṛpa-sukhaṁ para-tantram īśa
śaśvad-bhayena mṛtakena dhuraṁ vahāmaḥ
hitvā tad ātmani sukhaṁ tvad-anīha-labhyaṁ
kliśyāmahe ’ti-kṛpaṇās tava māyayeha

Synonyma

svapnāyitam — jako sen; nṛpa — králů; sukham — štĕstí; para-tantram — podmínĕné; īśa — ó Pane; śaśvat — neustále; bhayena — plným strachu; mṛtakena — s tímto tĕlem podobným mrtvole; dhuram — břemeno; vahāmaḥ — neseme; hitvā — zavrhující; tat — to; ātmani — niterné; sukham — štĕstí; tvat — učinĕnými pro Tebe; anīha — nesobeckými činnostmi; labhyam — dosažitelné; kliśyāmahe — trpíme; ati — nesmírnĕ; kṛpaṇāḥ — ubozí; tava — Tvou; māyayā — energií klamu; iha — v tomto svĕtĕ.

Překlad

Ó Pane, s tímto tĕlem podobným mrtvole a vždy plným strachu neseme břemeno relativního štĕstí králů, které je jako sen. Proto jsme zavrhli skutečné štĕstí duše, které pochází z nesobecké služby Tobĕ. Jsme tak ubozí, že trpíme v tomto životĕ pod Tvou energií klamu.

Význam

Po vyjádření svých pochyb v předchozím verši králové zde přiznávají, že ve skutečnosti trpí kvůli své vlastní pošetilosti, neboť se vzdali vĕčného štĕstí duše výmĕnou za dočasné, podmínĕné štĕstí takzvaného královského postavení. Vĕtšina lidí se dopouští podobné chyby, kdy touží po bohatství, moci, slávĕ, ušlechtilém původu a tak dále výmĕnou za vlastní duši. Králové uznávají, že podlehli kouzlu Pánovy energie klamu a mylnĕ považovali nesmírnou úzkost politického vůdcovství za štĕstí.

Verš

tan no bhavān praṇata-śoka-harāṅghri-yugmo
baddhān viyuṅkṣva magadhāhvaya-karma-pāśāt
yo bhū-bhujo ’yuta-mataṅgaja-vīryam eko
bibhrad rurodha bhavane mṛga-rāḍ ivāvīḥ

Synonyma

tat — proto; naḥ — nás; bhavān — Ty, vznešený; praṇata — tĕch, kteří se odevzdali; śoka — žal; hara — které odstraňují; aṅghri — nohou; yugmaḥ — jehož pár; baddhān — spoutané; viyuṅkṣva — prosím osvoboď; magadha-āhvaya — známého pod jménem Magadha (Jarāsandha); karma — plodonosné práce; pāśāt — z pout; yaḥ — kdo; bhū-bhujaḥ — králů; ayuta — deseti tisíc; matam — šílených; gaja — slonů; vīryam — silou; ekaḥ — sám; bibhrat — vládnoucí; rurodha — uvĕznil; bhavane — ve svém sídle; mṛga-rāṭ — lev, král zvířat; iva — tak jako; avīḥ — ovce.

Překlad

Tvé nohy zbavují žalu ty, kdo se jim odevzdali. Proto nás vĕznĕ prosím osvoboď z pout karmy projevených v podobĕ krále Magadhy. Sám vládne silou deseti tisíc šílených slonů a zavřel nás ve svém domĕ tak jako lev chytá ovce.

Význam

Zde se králové modlí k Pánu, aby je osvobodil z pout karmy vytvořených Pánovou hmotnou energií. Králové objasňují, že Jarāsandha je tak mocný, že nemají nadĕji uniknout vlastní silou.

Verš

yo vai tvayā dvi-nava-kṛtva udātta-cakra
bhagno mṛdhe khalu bhavantam ananta-vīryam
jitvā nṛ-loka-nirataṁ sakṛd ūḍha-darpo
yuṣmat-prajā rujati no ’jita tad vidhehi

Synonyma

yaḥ — kdo; vai — vskutku; tvayā — Tebou; dvi — dvakrát; nava — devĕt; kṛtvaḥ — krát; udātta — pozdvižený; cakra — ó Ty, jehož disk; bhagnaḥ — rozdrcený; mṛdhe — v bitvĕ; khalu — jistĕ; bhavantam — Tebe; ananta — neomezená; vīryam — jehož moc; jitvā — porážející; nr-loka — v lidských záležitostech; niratam — pohrouženého; sakṛt — pouze jednou; ūḍha — zbytnĕlá; darpaḥ — jehož pýcha; yuṣmat — Tvé; prajāḥ — poddané; rujati — sužuje; naḥ — nás; ajita — ó nepřemožitelný; tat — to; vidhehi — prosím naprav.

Překlad

Ó vládce disku! Tvá moc je neomezená, a tak jsi Jarāsandhu rozdrtil sedmnáctkrát v bitvĕ. Ale potom, pohroužený v lidských záležitostech, jsi mu dovolil Tĕ jednou porazit. Nyní natolik zpychl, že se odvažuje nás, Tvé poddané, sužovat. Ó nepřemožitelný, prosím naprav tuto situaci.

Význam

Slovo nṛ-loka-niratam vyjadřuje, že Pán byl pohroužen ve hře ve svĕtĕ lidských bytostí. Zatímco tedy jednal jako lidský král, dovolil Jarāsandhovi zvítĕzit v jediné bitvĕ poté, co ho sedmnáctkrát rozdrtil. Králové zde naznačují, že je Jarāsandha zvláštĕ sužuje proto, že jsou duše odevzdané Pánu Kṛṣṇovi. Prosí tedy Pána: „Ó Ty, který vysoko držíš cakru, prosíme zařiď vše, jak má být.“

Śrīla Prabhupāda vyjadřuje pocity králů takto: „Drahý Pane, již jsi s Jarāsandhou osmnáctkrát bojoval a z toho jsi ho sedmnáctkrát porazil, neboť převyšuješ jeho neobyčejnĕ mocné postavení. Když jsi s ním však bojoval poosmnácté, projevil jsi své lidské chování, a tak to vypadalo, jako že jsi byl poražen. Drahý Pane, my dobře víme, že Tĕ Jarāsandha nemůže nikdy porazit, protože Tvoje moc, síla, prostředky i svrchovanost jsou neomezené. Nikdo se Ti nevyrovná a nikdo Tĕ nemůže překonat. Tvá zdánlivá porážka od Jarāsandhy v osmnácté bitvĕ nebyla nic jiného než ukázka Tvého lidského chování. Pošetilý Jarāsandha bohužel nepochopil Tvoji lest a od té doby mu hmotná moc a sláva stouply do hlavy. Schválnĕ zajal a uvĕznil právĕ nás, dobře si vĕdom toho, že jako Tvoji oddaní jsme podřízeni Tvojí svrchovanosti.“

Verš

dūta uvāca
iti māgadha-saṁruddhā
bhavad-darśana-kaṅkṣiṇaḥ
prapannāḥ pāda-mūlaṁ te
dīnānāṁ śaṁ vidhīyatām

Synonyma

dūtaḥ uvāca — posel pravil; iti — takto; māgadha — Jarāsandhou; saṁruddhāḥ — uvĕznĕní; bhavat — Tebe; darśana — kvůli spatření; kāṅkṣiṇaḥ — úzkostnĕ očekávající; prapannāḥ — odevzdaní; pāda — nohou; mūlam — chodidel; te — Tvých; dīnānām — ubohým; śam — prospĕch; vidhīyatām — prosím udĕl.

Překlad

Posel pokračoval: Toto je zpráva králů uvĕznĕných Jarāsandhou, kteří Tĕ touží spatřit, neboť se odevzdali Tvým nohám. Prosím udĕl tĕmto ubohým duším štĕstí.

Verš

śrī-śuka uvāca
rāja-dūte bruvaty evaṁ
devarṣiḥ parama-dyutiḥ
bibhrat piṅga-jaṭā-bhāraṁ
prādurāsīd yathā raviḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; rāja — králů; dūte — posel; bruvati — když promluvil; evam — tímto způsobem; deva — polobohů; ṛṣiḥ — mudrc (Nārada Muni); parama — svrchovaná; dyutiḥ — jehož záře; bibhrat — mající; piṅga — žlutých; jaṭā — spletených vlasů; bhāram — zmĕť; prādurāsīt — objevil se; yathā — jako; raviḥ — slunce.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když posel králů takto promluvil, náhle se tam objevil mudrc polobohů Nārada. Svrchovanĕ zářivý mudrc mĕl na hlavĕ zmĕť spletených zlatých vlasů a vstoupil jako zářící slunce.

Verš

taṁ dṛṣṭvā bhagavān kṛṣṇaḥ
sarva-lokeśvareśvaraḥ
vavanda utthitaḥ śīrṣṇā
sa-sabhyaḥ sānugo mudā

Synonyma

tam — jeho; dṛṣṭvā — spatřivší; bhagavan — Nejvyšší Pán; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; sarva — všech; loka — svĕtů; īśvara — vládců; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; vavanda — poklonil se; utthitaḥ — vstávající; śīrṣṇā — svou hlavou; sa — spolu se; sabhyaḥ — členy shromáždĕní; sa — spolu se; anugaḥ — svými následovníky; mudā — radostnĕ.

Překlad

Pán Kṛṣṇa je uctívaným vládcem dokonce i Pána Brahmy a Pána Śivy, ale jakmile uvidĕl, že přišel mudrc Nārada, bez meškání povstal i se všemi ministry a tajemníky, aby velkého mudrce přivítal, a na znamení úcty sklonil hlavu.

Význam

Tento překlad je založen na knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství od Śrīly Prabhupādy. Slovo mudā vyjadřuje, že Pána Kṛṣṇu Nāradův příchod potĕšil.

Verš

sabhājayitvā vidhi-vat
kṛtāsana-parigraham
babhāṣe sunṛtair vākyaiḥ
śraddhayā tarpayan munim

Synonyma

sabhājayitvā — uctívající; vidhi-vat — podle pokynů písem; kṛta — k nĕmu (Nāradovi), který učinil; āsana — sedadla; parigraham — přijetí; babhāṣe — On (Pán Kṛṣṇa) promluvil; su-nṛtaiḥ — pravdivými a příjemnými; vākyaiḥ — slovy; śraddhayā — úctou; tarpayan — tĕšící; munim — mudrce.

Překlad

Poté, co Nārada přijal nabídnuté sedadlo, Pán Kṛṣṇa mudrce uctíval podle pokynů písem, potĕšil ho svou úctou a pronesl tato pravdivá a příjemná slova.

Verš

api svid adya lokānāṁ
trayāṇām akuto-bhayam
nanu bhūyān bhagavato
lokān paryaṭato guṇaḥ

Synonyma

api svit — jistĕ; adya — dnes; lokānām — svĕtů; trayāṇām — tří; akutaḥ-bhayam — naprosté osvobození od strachu; nanu — vskutku; bhūyān — velké; bhagavataḥ — mocné osobnosti; lokān — všemi planetárními soustavami; paryaṭataḥ — která cestuje; guṇaḥ — vlastnost.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa pravil:) Je jisté, že dnes tři svĕty dosáhly osvobození ode všeho strachu, protože to je vliv tak velké osobnosti jako jsi ty, který libovolnĕ cestuješ všemi svĕty.

Verš

na hi te ’viditaṁ kiñcil
lokeṣv īśvara-kartṛṣu
atha pṛcchāmahe yuṣmān
pāṇḍavānāṁ cikīrṣitam

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; te — tobĕ; aviditam — neznámé; kiñcit — cokoliv; lokeṣu — ve svĕtech; īśvara — Nejvyšší Pán; kartṛṣu — jejichž stvořitel; atha — takto; pṛcchāmahe — dovol Nám se zeptat; yuṣmān — tebe; pāṇḍavānām — synů Pāṇḍua; cikīrṣitam — na zámĕry.

Překlad

Ve stvoření Boha ti není nic neznámé. Proto nám prosím řekni, co Pāṇḍuovci zamýšlejí udĕlat.

Verš

śrī-nārada uvāca
dṛṣṭā māyā te bahuśo duratyayā
māyā vibho viśva-sṛjaś ca māyinaḥ
bhūteṣu bhūmaṁś carataḥ sva-śaktibhir
vahner iva cchanna-ruco na me ’dbhutam

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada pravil; dṛṣṭā — vidĕna; mayā — mnou; te — Tvá; bahuśaḥ — mnohokrát; duratyayā — nepřekonatelná; māyā — síla klamu; vibho — ó všemocný; viśva — vesmíru; sṛjaḥ — stvořitele (Pána Brahmy); ca — a; māyinaḥ — toho, který mate (Tebe); bhūteṣu — mezi stvořenými bytostmi; bhūman — ó všezahrnující; carataḥ — (Tebe) který se pohybuješ; sva — svými vlastními; śaktibhiḥ — energiemi; vahneḥ — ohnĕ; iva — jako; channa — zakryté; rucaḥ — jehož svĕtlo; na — ne; me — pro mĕ; adbhutam — úžasné.

Překlad

Śrī Nārada pravil: Mnohokrát jsem vidĕl nepřekonatelnou sílu Tvé Māyi, ó všemocný, kterou mateš i stvořitele vesmíru Brahmu. Ó všezahrnující Pane, nepřekvapuje mĕ, že se halíš svou vlastní energií, zatímco se pohybuješ mezi stvořenými bytostmi tak jako oheň zakrývá své svĕtlo kouřem.

Význam

Když se Pán Kṛṣṇa zeptal Nārady Muniho na zámĕry Pāṇḍuovců, mudrc odpovĕdĕl, že Pán sám je všemocný a vševĕdoucí, a to do té míry, že dokáže zmást stvořitele vesmíru Brahmu. Nārada pochopil, že Pán Kṛṣṇa si přál zabít Jarāsandhu a začal tedy připravovat tuto zábavu dotazováním se Nārady na zámĕry Pāṇḍuovců. Nārada pochopil Pánův zámĕr a nebyl udiven, když ho Pán Kṛṣṇa pokornĕ požádal o informaci.

Verš

tavehitaṁ ko ’rhati sādhu vedituṁ
sva-māyayedaṁ sṛjato niyacchataḥ
yad vidyamānātmatayāvabhāsate
tasmai namas te sva-vilakṣaṇātmane

Synonyma

tava — Tvému; īhitam — zámĕru; kaḥ — kdo; arhati — dokáže; sādhu — správnĕ; veditum — porozumĕt; sva — svou vlastní; māyayā — hmotnou energií; idam — tento (vesmír); sṛjataḥ — jenž tvoří; niyacchataḥ — a stahuje; yat — který; vidyamāna — existovat; ātmatayā — vztahem k Tobĕ, Nadduši; avabhāsate — zjevuje se; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; te — Tobĕ; sva — svou vlastní povahou; vilakṣaṇa-ātmane — nepochopitelnou.

Překlad

Kdo dokáže správnĕ porozumĕt Tvému zámĕru? Svou hmotnou energií expanduješ a také stahuješ toto stvoření, které tak vypadá, jako by mĕlo podstatu. Poklony Tobĕ, jehož transcendentální postavení je nepochopitelné.

Význam

Śrīla Prabhupāda vysvĕtluje Nāradovu realizaci takto: „Můj milý Pane, svými nepochopitelnými silami tvoříš tento vesmírný projev, udržuješ ho a opĕt ho ničíš. Jedinĕ Tvoje nepochopitelná moc také způsobuje, že se tento hmotný svĕt jeví jako skutečný, ačkoliv je jen stínovým zastoupením duchovního svĕta. Nikdo neví, co plánuješ učinit do budoucna. Tvoje transcendentální postavení zůstává každému záhadou. Co se mĕ týče, já Ti mohu jen znovu a znovu skládat uctivé poklony.“

Slovo sva-vilakṣaṇātmane také vyjadřuje, že Pán Kṛṣṇa má jedinečnou povahu a vlastnosti. Bohu se nikdo nevyrovná ani není nikdo vĕtší než On.

Verš

jīvasya yaḥ saṁsarato vimokṣaṇaṁ
na jānato ’nartha-vahāc charīrataḥ
līlāvatāraiḥ sva-yaśaḥ pradīpakaṁ
prājvālayat tvā tam ahaṁ prapadye

Synonyma

jīvasya — pro podmínĕnou živou bytost; yaḥ — On (Nejvyšší Pán), který; saṁsarataḥ — (podmínĕná duše) chycená v kolobĕhu rození a umírání; vimokṣaṇam — osvobození; na jānataḥ — neznající; anartha — nežádoucí vĕci; vahāt — které přináší; śarīrataḥ — z hmotného tĕla; līlā — pro zábavy; avatāraiḥ — svými příchody do tohoto svĕta; sva — svou vlastní; yaśaḥ — slávu; pradīpakam — pochodeň; prājvālayat — nechávající planout; tvā — Ty; tam — k tomuto Pánu; aham — já; prapadye — přicházím přijmout útočištĕ.

Překlad

Živá bytost chycená v kolobĕhu rození a umírání neví, jak může být osvobozena z hmotného tĕla, které jí přináší tolik potíží. Ty, Nejvyšší Pán, však sestupuješ do tohoto svĕta v různých osobních podobách a svými zábavami osvĕtluješ cestu duše planoucí pochodní své slávy. Proto se Ti odevzdávám.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „(Nārada řekl:) Pod vlivem tĕlesného pojetí života každého unášejí hmotné touhy, a tak všichni vyvíjejí jedno hmotné tĕlo za druhým v kolobĕhu zrození a smrti. Lidé pohroužení v takovém pojetí existence nevĕdí, jak se z tohoto vĕzení hmotného tĕla vymanit. Ze své bezpříčinné milosti sestupuješ, můj Pane, abys projevil různé transcendentální zábavy, které přinášejí lidem svĕtlo, a jsou tak slavné. Nemohu proto jinak než se Ti s úctou klanĕt. Můj milý Pane, jsi Nejvyšší, Parabrahman, a Tvé zábavy v podobĕ obyčejného človĕka jsou Tvůj další taktický klam, stejnĕ jako když herec na jevišti hraje různé úlohy, které se liší od jeho vlastní totožnosti.“

Verš

athāpy āśrāvaye brahma
nara-loka-viḍambanam
rājñaḥ paitṛ-ṣvasreyasya
bhaktasya ca cikīrṣitam

Synonyma

atha api — přesto; āśrāvaye — řeknu; brahma — ó Nejvyšší Pravdo; nara-loka — lidské společnosti; viḍambanam — (Tobĕ) který napodobuješ; rājñaḥ — krále (Yudhiṣṭhiry); paitṛ — Tvého otce; svasreyasya — syna sestry; bhaktasya — Tvého oddaného; ca — a; cikīrṣitam — zámĕry.

Překlad

Přesto, ó Nejvyšší Pravdo hrající úlohu lidské bytosti, Ti řeknu, co Tvůj oddaný Yudhiṣṭhira Mahārāja, syn sestry Tvého otce, zamýšlí učinit.

Verš

yakṣyati tvāṁ makhendreṇa
rājasūyena pāṇḍavaḥ
pārameṣṭhya-kāmo nṛpatis
tad bhavān anumodatām

Synonyma

yakṣyati — vykoná obĕť; tvām — Tobĕ; makha — z ohňových obĕtí; indreṇa — nejvĕtší; rājasūyena — známou jako Rājasūya; pāṇḍavaḥ — syn Pāṇḍua; pārameṣṭhya — nesporné vládĕ; kāmaḥ — toužící po; nṛ-patiḥ — král; tat — tu; bhavān — Ty; anumodatām — prosím dovol.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira toužící po nesporné vládĕ Tĕ zamýšlí uctít nejvĕtší ohňovou obĕtí, Rājasūyou. Prosím požehnej jeho snahu.

Význam

Král Yudhiṣṭhira je zde popsán jako pārameṣṭhya-kāma, neboli „toužící po pārameṣṭhyi.“ Slovo pārameṣṭhya znamná „bezkonkurenční svrchovanost“ a také označuje „Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který stojí na samém vrcholu veškeré existence“. Proto Śrīla Prabhupāda překládá Nāradovu zprávu takto: „Jelikož jsou Pāṇḍuovci Tvoji bratranci, ptáš se na nĕ jako jejich příznivec, a já Tĕ tedy zpravím o jejich zámĕrech. Prosím poslouchej. Ze všeho nejdříve Ti mohu říci, že král Yudhiṣṭhira má veškeré hmotné bohatství, které se dá získat v nejvyšší planetární soustavĕ Brahmaloce. Neexistuje hmotné bohatství, o které by mohl usilovat, ale on chce přesto vykonat obĕť zvanou Rājasūya jen proto, aby získal Tvou společnost a aby Tĕ potĕšil. ...chce uctívat Tebe, aby získal Tvou bezpříčinnou milost, a já Tĕ snažnĕ žádám, abys mu splnil jeho touhu.“

Jelikož slovo pārameṣṭhya může také vyjadřovat postavení Pána Brahmy, výraz pārameṣṭhya-kāma zde podle Śrīly Prabhupādy nevyjadřujuje pouze to, že král Yudhiṣṭhira toužil po společnosti a milosti Pána Kṛṣṇy, ale také že sám král Yudhiṣṭhira vlastnil pārameṣṭhyu, veškerý majestát Pána Brahmy.

Verš

tasmin deva kratu-vare
bhavantaṁ vai surādayaḥ
didṛkṣavaḥ sameṣyanti
rājānaś ca yaśasvinaḥ

Synonyma

tasmin — při té; deva — ó Pane; kratu — z obĕtí; vare — nejlepší; bhavantam — Tebe; vai — vskutku; sura — polobozi; ādayaḥ — a ostatní vznešené osobnosti; didṛkṣavaḥ — dychtivi spatřit; sameṣyanti — všichni přijdou; rājānaḥ — králové; ca — také; yaśasvinaḥ — slavní.

Překlad

Ó Pane, všichni vznešení polobozi a slavní králové, dychtivi Tĕ spatřit, přijdou k této nejlepší z obĕtí.

Význam

Ācāryové vysvĕtlují, že Nārada zde chce říci, že vzhledem k tomu, že všechny vznešené osobnosti se přijdou podívat zvláštĕ na Pána Kṛṣṇu, by mĕl On k této obĕti také přijít.

Verš

śravaṇāt kīrtanād dhyānāt
pūyante ’nte-vasāyinaḥ
tava brahma-mayasyeśa
kim utekṣābhimarśinaḥ

Synonyma

śravaṇāt — nasloucháním; kīrtanāt — pronášením; dhyānāt — a meditací; pūyante — jsou očištĕni; ante-vasāyinaḥ — bezkastovní lidé; tava — o Tobĕ; brahma-mayasya — plném projevu Absolutní Pravdy; īśa — ó Pane; kim uta — nemluvĕ tedy o; īkṣā — tĕch, kdo vidí; abhimarśinaḥ — a dotýkají se.

Překlad

Ó Pane, dokonce i bezkastovní lidé jsou očištĕni nasloucháním a opĕvováním Tvé slávy a meditací o Tobĕ, Absolutní Pravdĕ. Co tedy říci o tĕch, kteří Tĕ vidí a dotýkají se Tĕ?

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje slovo brahma-mayasya ve smyslu brahma-ghana-mūrteḥ, „koncentrované podoby Absolutní Pravdy“.

Verš

yasyāmalaṁ divi yaśaḥ prathitaṁ rasāyāṁ
bhūmau ca te bhuvana-maṅgala dig-vitānam
mandākinīti divi bhogavatīti cādho
gaṅgeti ceha caraṇāmbu punāti viśvam

Synonyma

yasya — jehož; amalam — neposkvrnĕná; divi — na nebesích; yaśaḥ — sláva; prathitam — rozšířená; rasāyām — v podsvĕtí; bhūmau — na Zemi; ca — a; te — Tvé; bhuvana — pro všechny svĕty; maṅgala — ó stvořiteli štĕstí; dik — ve nebo ze svĕtových stran; vitānam — expanze či ozdobný baldachýn; mandākinī iti — zvaná Mandākinī; divi — na nebesích; bhogavatī iti — zvaná Bhogavatī; ca — a; adhaḥ — dole; gaṅgā iti — zvaná Gaṅgā; ca — a; iha — zde, na Zemi; caraṇa — ze Tvých nohou; ambu — voda; punāti — očišťuje; viśvam — celý vesmír.

Překlad

Můj milý Pane, jsi symbolem všeho příznivého. Tvé transcendentální jméno a sláva jsou rozšířené po celém vesmíru, ve vyšším, středním i nižším planetárním systému. Transcendentální voda, jež omývá Tvoje lotosové nohy, je ve vyšším planetárním systému známá jako Mandākinī, v nižším planetárním systému jako Bhogavatī a v tomto systému planet na úrovni Zemĕ jako Gaṅgā. Tato posvátná, transcendentální voda proudí celým vesmírem a očišťuje všechna místa, kudy protéká.

Význam

Tento překlad je založen na knize Kṛṣṇa od Śrīly Prabhupādy. Śrīdhara Svāmī zmiňuje, že slovo dig-vitānam vyjadřuje, že se transcendentální sláva Pána Kṛṣṇy šíří celým vesmírem jako chladivý baldachýn nad svĕtovými stranami. Jinak řečeno, celý svĕt může nalézt útočištĕ v chladivém stínu Pánových lotosových nohou. Pán je tedy bhuvana-maṅgala, symbol všeho příznivého pro tento svĕt.

Verš

śrī-śuka uvāca
tatra teṣv ātma-pakṣeṣv a-
gṛṇatsu vijigīṣayā
vācaḥ peśaiḥ smayan bhṛtyam
uddhavaṁ prāha keśavaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; tatra — tam; teṣu — oni (Yaduovci); ātma — své vlastní; pakṣeṣu — podporovatele; agṛṇatsu — nesouhlasící; vijigīṣayā — kvůli jejich touze porazit (Jarāsandhu); vācaḥ — řeči; peśaiḥ — okouzlujícím použitím; smayan — usmívající se; bhṛtyam — ke svému služebníkovi; uddhavam — Śrī Uddhavovi; prāha — promluvil; keśavaḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Jeho podporovatelé, Yaduovci, namítali proti tomuto návrhu z dychtivosti porazit Jarāsandhu, Pán Keśava se obrátil ke svému služebníkovi Uddhavovi a s úsmĕvem ho oslovil příjemnými slovy.

Význam

Śrīla Prabhupāda vysvĕtluje: „Tĕsnĕ před tím, než se velký mudrc Nārada objevil ve dvārackém snĕmovním paláci Sudharmĕ, zvažoval Pán Kṛṣṇa a Jeho ministři a tajemníci, jak zaútočit na Jarāsandhovo království. Jelikož se vážnĕ zaobírali tímto tématem, Nāradův návrh, aby se Pán Kṛṣṇa vypravil do Hastināpuru na velkou obĕť Rājasūyu Mahārāje Yudhiṣṭhiry, se u nich nesetkal s příliš velkým ohlasem. Pán Kṛṣṇa znal úmysly svých společníků, protože je vládcem dokonce i Pána Brahmy. Aby je tedy upokojil, obrátil se s úsmĕvem na Uddhavu.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že se Pán usmál, protože se chystal předvést Uddhavovu vynikající schopnost radit v obtížných situacích.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
tvaṁ hi naḥ paramaṁ cakṣuḥ
suhṛn mantrārtha-tattva-vit
athātra brūhy anuṣṭheyaṁ
śraddadhmaḥ karavāma tat

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Pán, Osobnost Božství, pravil; tvam — ty; hi — vskutku; naḥ — naše; paramam — svrchované; cakṣuḥ — oko; suhṛt — přítel; mantra — rady; artha — cenu; tattva-vit — který dokonale zná; atha — takto; atra — v tomto ohledu; brūhi — prosím řekni; anuṣṭheyam — co je třeba udĕlat; śraddadhmaḥ — důvĕřujeme; karavāma — vykonáme; tat — to.

Překlad

Pán, Osobnost Božství, pravil: Jsi vskutku Naše nejlepší oko a nejbližší přítel, neboť dokonale znáš relativní cenu různých druhů rad. Proto Nám prosím řekni, co je třeba v této situaci udĕlat. Důvĕřujeme tvému úsudku a učiníme, co řekneš.

Verš

ity upāmantrito bhartrā
sarva-jñenāpi mugdha-vat
nideśaṁ śirasādhāya
uddhavaḥ pratyabhāṣata

Synonyma

iti — takto; upāmantritaḥ — požádaný; bhartrā — svým pánem; sarva-jñena — vševĕdoucí; api — i když; mugdha — zmatený; vat — jako kdyby; nideśam — pokyn; śirasa — na svou hlavu; ādhāya — beroucí; uddhavaḥ — Uddhava; pratyabhāṣata — odpovĕdĕl.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Uddhava, takto požádaný svým pánem, který, třebaže vševĕdoucí, jednal jako kdyby byl zmatený, přijal tento pokyn na svou hlavu a odpovĕdĕl.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmdesáté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Denní činnosti Pána Kṛṣṇy.“