Skip to main content

Sloka 45

Text 45

Verš

Text

śrī-śuka uvāca
tatra teṣv ātma-pakṣeṣv a-
gṛṇatsu vijigīṣayā
vācaḥ peśaiḥ smayan bhṛtyam
uddhavaṁ prāha keśavaḥ
śrī-śuka uvāca
tatra teṣv ātma-pakṣeṣv a-
gṛṇatsu vijigīṣayā
vācaḥ peśaiḥ smayan bhṛtyam
uddhavaṁ prāha keśavaḥ

Synonyma

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; tatra — tam; teṣu — oni (Yaduovci); ātma — své vlastní; pakṣeṣu — podporovatele; agṛṇatsu — nesouhlasící; vijigīṣayā — kvůli jejich touze porazit (Jarāsandhu); vācaḥ — řeči; peśaiḥ — okouzlujícím použitím; smayan — usmívající se; bhṛtyam — ke svému služebníkovi; uddhavam — Śrī Uddhavovi; prāha — promluvil; keśavaḥ — Pán Kṛṣṇa.

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; tatra — there; teṣu — they (the Yādavas); ātma — His own; pakṣeṣu — supporters; agṛṇatsu — not agreeing; vijigīṣayā — because of their desire to conquer (Jarāsandha); vācaḥ — of speech; peśaiḥ — with charming usage; smayan — smiling; bhṛtyam — to His servant; uddhavam — Śrī Uddhava; prāha — spoke; keśavaḥ — Lord Kṛṣṇa.

Překlad

Translation

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Jeho podporovatelé, Yaduovci, namítali proti tomuto návrhu z dychtivosti porazit Jarāsandhu, Pán Keśava se obrátil ke svému služebníkovi Uddhavovi a s úsmĕvem ho oslovil příjemnými slovy.

Śukadeva Gosvāmī said: When His supporters, the Yādavas, objected to this proposal out of eagerness to defeat Jarāsandha, Lord Keśava turned to His servant Uddhava and, smiling, addressed him with fine words.

Význam

Purport

Śrīla Prabhupāda vysvĕtluje: „Tĕsnĕ před tím, než se velký mudrc Nārada objevil ve dvārackém snĕmovním paláci Sudharmĕ, zvažoval Pán Kṛṣṇa a Jeho ministři a tajemníci, jak zaútočit na Jarāsandhovo království. Jelikož se vážnĕ zaobírali tímto tématem, Nāradův návrh, aby se Pán Kṛṣṇa vypravil do Hastināpuru na velkou obĕť Rājasūyu Mahārāje Yudhiṣṭhiry, se u nich nesetkal s příliš velkým ohlasem. Pán Kṛṣṇa znal úmysly svých společníků, protože je vládcem dokonce i Pána Brahmy. Aby je tedy upokojil, obrátil se s úsmĕvem na Uddhavu.“

Śrīla Prabhupāda explains, “Just before the great sage Nārada arrived in the Sudharmā assembly house of Dvārakā, Lord Kṛṣṇa and His ministers and secretaries had been considering how to attack the kingdom of Jarāsandha. Because they were seriously considering this subject, Nārada’s proposal that Lord Kṛṣṇa go to Hastināpura for Mahārāja Yudhiṣṭhira’s great Rājasūya sacrifice did not much appeal to them. Lord Kṛṣṇa could understand the intentions of His associates because He is the ruler of even Lord Brahmā. Therefore, in order to pacify them, He smilingly [spoke] to Uddhava.”

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že se Pán usmál, protože se chystal předvést Uddhavovu vynikající schopnost radit v obtížných situacích.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī points out that the Lord smiled because He was about to demonstrate Uddhava’s brilliant ability to give counsel in difficult situations.