Skip to main content

Sloka 25

Text 25

Verš

Text

kvāpi sandhyām upāsīnaṁ
japantaṁ brahma vāg-yatam
ekatra cāsi-carmābhyāṁ
carantam asi-vartmasu
kvāpi sandhyām upāsīnaṁ
japantaṁ brahma vāg-yatam
ekatra cāsi-carmābhyāṁ
carantam asi-vartmasu

Synonyma

Synonyms

kva api — nĕkde; sandhyām — obřady za soumraku; upāsīnam — uctívající; japantam — tiše pronášející; brahma — védskou mantru (Gāyatrī); vāk-yatam — ovládající svou řeč; ekatra — na jednom místĕ; ca — a; asi — s mečem; carmābhyām — a štítem; carantam — pohybující se; asi-vartmasu — v chodbách vyhrazených pro cvičení s mečem.

kva api — somewhere; sandhyām — the rituals of sunset; upāsīnam — worshiping; japantam — quietly chanting; brahma — the Vedic mantra (Gāyatrī); vāk-yatam — controlling His speech; ekatra — in one place; ca — and; asi — with sword; carmābhyām — and shield; carantam — moving about; asi-vartmasu — in the corridors set aside for sword practice.

Překlad

Translation

Nĕkde Pán Kṛṣṇa následoval obřady pro uctívání za soumraku mlčením a tichým pronášením Gāyatrī mantry a jinde se pohyboval s mečem a štítem na místech vyhrazených pro cvičení s mečem.

Somewhere Lord Kṛṣṇa was observing the rituals for worship at sunset by refraining from speech and quietly chanting the Gāyatrī mantra, and elsewhere He was moving about with sword and shield in the areas set aside for sword practice.

Význam

Purport

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho slova sandhyām upāsīnam označují obřady za soumraku, zatímco slova asi-carmābhyāṁ carantam se týkají cvičení s mečem, které probíhá za rozbřesku.

According to Śrīla Viśvanātha Cakravartī, the words sandhyām upāsīnam indicate sunset rituals, whereas the words asi-carmābhyāṁ carantam refer to sword practice, which takes place at dawn.