Skip to main content

KAPITOLA ŠEDESÁTÁ SEDMÁ

Pán Balarāma zabíjí gorilu Dvividu

Tato kapitola popisuje, jak si Pán Baladeva užíval společnosti dívek na hoře Raivataka a jak tam zabil opa Dvividu.

Narakāsura, démon, jehož zabil Pán Kṛṣṇa, mĕl přítele opa jménem Dvivida. Ten chtĕl pomstít smrt svého přítele, a tak zapálil domovy pastevců, zničil provincii Ānarta Pána Kṛṣṇy a zaplavil pobřežní území kvedláním vody oceánu svými mocnými pažemi. Ten darebák potom kácel stromy v āśramech velkých mudrců a dokonce kálel a močil na jejich obĕtní ohnĕ. Unášel muže a ženy a vĕznil je v horských jeskyních, které uzavíral balvany. Když Dvivida takto zpustošil celou zemi a zneuctil mnoho mladých žen z úctyhodných rodin, přišel k hoře Raivataka, kde našel Pána Baladevu, jak si užívá ve společnosti skupiny přitažlivých žen. Dvivida nebral na Pána Baladevu, který byl zdánlivĕ opilý likérem Vāruṇī, ohled, vystrkoval na ženy zadek přímo před Pánem a dále je urážel oplzlými gesty obočí, kálením a močením.

Dvividovo urážlivé chování Pána Baladevu rozzlobilo a hodil po opovi kámen, kterému se však Dvivida vyhnul. Potom Pána Baladevu zesmĕšňoval a tahal ženy za odĕv. Při pohledu na tuto drzost se Pán Baladeva rozhodl Dvividu zabít a uchopil tedy svůj kyj a pluh. Mocný Dvivida se pak ozbrojil stromem śāla, který vytrhl ze zemĕ, a tímto stromem udeřil Pána do hlavy. S Pánem Baladevou to však neotřáslo a roztříštil kmen na kusy. Dvivida vytrhl další strom a pak další a další, dokud nebylo po lese ani památky. Ačkoliv však bil Baladevu do hlavy jedním stromem za druhým, Pán všechny stromy jednoduše tříštil na kusy. Pak začal pošetilý op vrhat příval kamení, které Pán Baladeva rozdrtil na prach. Nato Dvivida Pána napadl a udeřil Ho do hrudi pĕstmi, čímž Ho rozzuřil. Pán Balarāma odložil kyj a pluh a udeřil Dvividu do hrdla a ramene, načež začal op zvracet krev a padl na zem mrtvý.

Po zabití Dvividy se Pán Baladeva vydal do Dvāraky, zatímco polobozi a mudrci shazovali z oblohy kvĕtiny a zahrnovali Ho chválou, modlitbami a poklonami.

Verš

śrī-rājovāca
bhuyo ’haṁ śrotum icchāmi
rāmasyādbhuta-karmaṇaḥ
anantasyāprameyasya
yad anyat kṛtavān prabhuḥ

Synonyma

śrī-rājā — slavný král (Parīkṣit); uvāca — pravil; bhūyaḥ — dále; aham — já; śrotum — slyšet; icchāmi — přeji si; rāmasya — Pána Balarāmy; adbhuta — úžasné; karmaṇaḥ — jehož činnosti; anantasya — neomezené; aprameyasya — nezmĕrné; yat — co; anyat — jiného; kṛtavān — vykonal; prabhuḥ — Pán.

Překlad

Slavný král Parīkṣit pravil: Přeji si slyšet více o Śrī Balarāmovi, neomezeném a nezmĕrném Nejvyšším Pánu, jehož všechny činnosti jsou úžasné. Co jiného vykonal?

Verš

śrī-śuka uvāca
narakasya sakhā kaścid
dvivido nāma vānaraḥ
sugrīva-sacivaḥ so ’tha
bhrātā maindasya vīryavān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; narakasya — démona Naraky; sakhā — přítel; kaścit — jistý; dvividaḥ — Dvivida; nāma — jménem; vānaraḥ — op; sugrīva — král Sugrīva; sacivaḥ — jehož rádce; saḥ — on; atha — také; bhrātā — bratr; maindasya — Maindy; vīrya-vān — mocný.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Žil jeden op jménem Dvivida, který byl přítelem Narakāsury. Tento mocný Dvivida, bratr Maindy, byl poučen králem Sugrīvou.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī uvádí o opovi Dvividovi nĕkteré zajímavé skutečnosti. Ačkoliv byl Dvivida společník Pána Rāmacandry, pozdĕji se zkazil špatnou společností démona Naraky, jak je uvedeno zde: narakasya sakhā. Tato špatná společnost byla reakcí na přestupek, který Dvivida spáchal, když v pýše na svou sílu urazil bratra Pána Rāmacandry Lakṣmaṇu a ostatní. Ti, kdo uctívají Pána Rāmacandru, nĕkdy zpívají hymny určené Maindovi a Dvividovi, božstvům sloužícím Pánu. Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho Mainda a Dvivida zmínĕní v tomto verši jsou zmocnĕné expanze tĕchto božstev, která jsou obyvateli Vaikuṇṭhy Pána Rāmacandry.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura souhlasí s názorem Śrīly Jīvy Gosvāmīho, že Dvividu zničila špatná společnost, která byla trestem za jeho urážku Śrīmāna Lakṣmaṇy. Śrīla Viśvanātha Cakravartī však uvádí, že zde zmínĕní Mainda a Dvivida jsou ve skutečnosti vĕčnĕ osvobození oddaní oslovovaní jako služebnická božstva při uctívání Pána Rāmacandry. Říká, že Pán zařídil jejich degradaci, aby ukázal zlo špatné společnost, která je výsledkem urážky vznešených osobností. Śrīla Viśvanātha Cakravartī tedy přirovnává poklesnutí Dvividy a Maindy k poklesnutí Jayi a Vijayi.

Verš

sakhyuḥ so ’pacitiṁ kurvan
vānaro rāṣṭra-viplavam
pura-grāmākarān ghoṣān
adahad vahnim utsṛjan

Synonyma

sakhyuḥ — jeho přítele (Naraky, jehož zabil Pán Kṛṣṇa); saḥ — on; apacitim — splátku jeho dluhu; kurvan — činící; vānaraḥ — op; rāṣṭra — království; viplavam — působící velké zpustošení; pura — mĕsta; grāma — vesnice; ākarān — a doly; ghoṣān — společenství pastevců; adahat — spálil; vahnim — oheň; utsṛjan — šířící.

Překlad

Aby op Dvivida pomstil smrt svého přítele (Naraky), zpustošil zemi tím, že zakládal ohnĕ, které spálily mĕsta, vesnice, doly a sídla pastevců.

Význam

Kṛṣṇa zabil Dvividova přítele Naraku a na oplátku chtĕl op zničit kvetoucí království Pána Kṛṣṇy. V knize Kṛṣṇa Śrīla Prabhupāda píše: „Nejprve zapálil vesnice, mĕsta a řemeslnická a hornická místa i sídla kupců, kteří se vĕnovali mlékárenství a ochranĕ krav.“

Verš

kvacit sa śailān utpāṭya
tair deśān samacūrṇayat
ānartān sutarām eva
yatrāste mitra-hā hariḥ

Synonyma

kvacit — jednou; saḥ — on, Dvivida; śailān — hory; utpāṭya — vyvracející; taiḥ — jimi; deśān — všechna království; samacūrṇayat — zničil; ānartān — provincii Ānartů (ve které leží Dvārakā); sutarām eva — zvláštĕ; yatra — kde; āste — je přítomný; mitra — jeho přítele; — vrah; hariḥ — Kṛṣṇa.

Překlad

Jednou Dvivida vyvrátil množství hor a použil je ke zničení všech sousedních království, zvláštĕ provincie Ānarty, kde sídlil vrah jeho přítele, Pán Hari.

Verš

kvacit samudra-madhya-stho
dorbhyām utkṣipya taj-jalam
deśān nāgāyuta-prāṇo
velā-kūle nyamajjayat

Synonyma

kvacit — jednou; samudra — oceánu; madhya — uprostřed; sthaḥ — stojící; dorbhyām — svými pažemi; utkṣipya — kvedlající; tat — jeho; jalam — vodu; deśān — království; nāga — slony; ayuta — (jako) deset tisíc; prāṇaḥ — jehož tĕlesná síla; velā — pobřeží; kūle — břeh; nyamajjayat — zaplavil.

Překlad

Jindy vstoupil do oceánu a silou deseti tisíc slonů kvedlal jeho vodu pažemi, čímž zaplavil pobřežní oblasti.

Verš

āśramān ṛṣi-mukhyānāṁ
kṛtvā bhagna-vanaspatīn
adūṣayac chakṛn-mūtrair
agnīn vaitānikān khalaḥ

Synonyma

āśramān — duchovní společenství; ṛṣi — mudrců; mukhyānām — vznešených; kṛtva — činící; bhagna — zlomené; vanaspatīn — jejichž stromy; adūṣayat — znečišťoval; śakṛt — výkaly; mūtraiḥ — a močí; agnīn — ohnĕ; vaitānikān — obĕtní; khalaḥ — zlotřilý.

Překlad

Zlotřilý op kácel stromy v poustevnách vznešených mudrců a znečišťoval jejich obĕtní ohnĕ svými výkaly a močí.

Verš

puruṣān yoṣito dṛptaḥ
kṣmābhṛd-dronī-guhāsu saḥ
nikṣipya cāpyadhāc chailaiḥ
peśaṣkārīva kīṭakam

Synonyma

puruṣān — muže; yoṣitaḥ — a ženy; dṛptaḥ — drzý; kṣmā-bhṛt — hory; droṇī — v údolí; guhāsu — do jeskyň; saḥ — on; nikṣipya — uvrhávající; ca — a; apyadhāt — zavíral; śailaiḥ — balvany; peśaṣkārī — vosa; iva — jako; kīṭakam — malý hmyz.

Překlad

Tak jako vosa uvĕzňuje menší hmyz, drze uvrhával muže i ženy do jeskyň v horském údolí a jeskynĕ zavíral balvany.

Verš

evaṁ deśān viprakurvan
dūṣayaṁś ca kula-striyaḥ
śrutvā su-lalitaṁ gītaṁ
giriṁ raivatakaṁ yayau

Synonyma

evam — takto; deśān — různá království; viprakurvan — pustošící; dūṣayan — zneucťující; ca — a; kula — úctyhodných rodin; striyaḥ — ženy; śrutvā — slyšící; su-lalitam — velmi sladkou; gītam — píseň; girim — k hoře; raivatakam — jménem Raivataka; yayau — šel.

Překlad

Když jednou Dvivida takto sužoval sousední království a zneucťoval ženy z úctyhodných rodin, zaslechl velmi sladký zpĕv linoucí se z hory Raivataky, a tak se tam vydal.

Verš

tatrāpaśyad yadu-patiṁ
rāmaṁ puṣkara-mālinam
sudarśanīya-sarvāṅgaṁ
lalanā-yūtha-madhya-gam
gāyantaṁ vāruṇīṁ pītvā
mada-vihvala-locanam
vibhrājamānaṁ vapuṣā
prabhinnam iva vāraṇam

Synonyma

tatra — tam; apaśyat — spatřil; yadu-patim — Pána Yaduovců; rāmam — Balarāmu; puṣkara — z lotosů; mālinam — majícího girlandu; su-darśanīya — nanejvýš přitažlivé; sarva — všechny; aṅgam — jehož končetiny; lalanā — žen; yūtha — skupiny; madhya-gam — uprostřed; gāyantam — zpívající; vāruṇīm — likér vāruṇī; pītvā — pijící; mada — opojením; vihvala — neklidné; locanam — jehož oči; vibhrājamānam — jasnĕ zářícím; vapuṣā — s tĕlem; prabhinnam — v říji; iva — jako; vāraṇam — slon.

Překlad

Tam spatřil Śrī Balarāmu, Pána Yaduovců, ozdobeného girlandou z lotosů a se všemi končetinami nanejvýš přitažlivými. Zpíval uprostřed davu mladých žen, a protože pil likér vāruṇī, oči se Mu koulely, jako kdyby byl opilý. Jeho tĕlo jasnĕ zářilo a choval se jako slon v říji.

Verš

duṣṭaḥ śākhā-mṛgaḥ śākhām
ārūḍhaḥ kampayan drumān
cakre kilakilā-śabdam
ātmānaṁ sampradarśayan

Synonyma

duṣṭaḥ — zlomyslný; śākhā-mṛgaḥ — op („zvíře, které žije na vĕtvích“); śākhām — vĕtev; ārūḍhaḥ — poté, co vylezl na; kampayan — lomcující; drumān — stromy; cakre — učinil; kilakilā-śabdam — zvuk kilakilā; ātmānam — sám; sampradarśayan — ukazující se.

Překlad

Zlomyslný op vylezl na vĕtev stromu a o sobĕ dal vĕdĕt lomcováním stromy a vydáváním zvuku kilakilā.

Význam

Slovo śākhā-mṛga vyjadřuje, že op Dvivida, tak jako obyčejné opice, mĕl přirozený sklon šplhat po stromech. Śrīla Prabhupāda píše: „Opičák Dvivida umĕl šplhat po stromech a skákat z vĕtve na vĕtev. Občas lomcoval vĕtvemi a vydával typický zvuk kilakilā, aby Pánu Balarāmovi narušil příjemnou atmosféru.“

Verš

tasya dhārṣṭyaṁ kaper vīkṣya
taruṇyo jāti-cāpalāḥ
hāsya-priyā vijahasur
baladeva-parigrahāḥ

Synonyma

tasya — jeho; dhārṣṭyam — nestoudnnost; kapeḥ — opovu; vīkṣya — vidící; taruṇyaḥ — mladé ženy; jāti — povahou; cāpalāḥ — nikoliv vážné; hāsya-priyāḥ — milující smích; vijahasuḥ — hlasitĕ se rozesmály; baladeva-parigrahāḥ — společnice Pána Baladevy.

Překlad

Když společnice Pána Baladevy vidĕly opovu nestoudnost, rozesmály se. Byly to koneckonců mladé dívky, které rády žertovaly a mĕly sklon k pošetilému chování.

Verš

tā helayām āsa kapir
bhrū-kṣepair sammukhādibhiḥ
darśayan sva-gudaṁ tāsāṁ
rāmasya ca nirīkṣitaḥ

Synonyma

tāḥ — je (dívky); helayām āsa — zesmĕšnil; kapiḥ — op; bhrū — svých obočí; kṣepaiḥ — výstředními gesty; sammukha — tím, že se postavil přímo před nĕ; ādibhiḥ — a tak dále; darśayan — ukazující; sva — svůj; gudam — konečník; tāsām — jim; rāmasya — zatímco Pán Balarāma; ca — a; nirīkṣitaḥ — přihlížel.

Překlad

Před zraky Pán Balarāmy Dvivida dívky urazil výstředními gesty obočím, tím, že přišel přímo před nĕ a ukazoval jim svůj konečník.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Dvivida byl ale tak neurvalý, že i v Balarāmovĕ přítomnosti začal před ženami odhalovat dolní část svého tĕla a nĕkdy před nĕ předstoupil s vycenĕnými zuby a hýbal přitom obočím.“ Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí, že Dvivida přicházel přímo k ženám a pohyboval se kolem, močil a tak dále.

Verš

taṁ grāvṇā prāharat kruddho
balaḥ praharatāṁ varaḥ
sa vañcayitvā grāvāṇaṁ
madirā-kalaśaṁ kapiḥ
gṛhītvā helayām āsa
dhūrtas taṁ kopayan hasan
nirbhidya kalaśaṁ duṣṭo
vāsāṁsy āsphālayad balam
kadarthī-kṛtya balavān
vipracakre madoddhataḥ

Synonyma

tam — na nĕho, Dvividu; grāvṇā — kámen; prāharat — hodil; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; balaḥ — Pán Balarāma; praharatām — z vrhačů zbraní; varaḥ — nejlepší; saḥ — on, Dvivida; vañcayitvā — vyhýbající se; grāvāṇam — kameni; madirā — likéru; kalaśam — nádoby; kapiḥ — op; gṛhītvā — zmocňující se; helayām āsa — zesmĕšnil; dhūrtaḥ — darebák; tam — Jeho, Pána Balarāmu; kopayan — přivádĕjící k zuřivosti; hasan — smĕjící se; nirbhidya — rozbíjející; kalaśam — nádobu; duṣṭaḥ — zlomyslný; vāsāṁsi — šaty (dívek); āsphālayat — tahal za; balam — Pánu Balarāmovi; kadarthīkṛtya — prokazující neúctu; bala-vān — mocný; vipracakre — urážející; mada — pýchou; uddhataḥ — namyšlený.

Překlad

Rozhnĕvaný Pán Balarāma, nejlepší z bojovníků, po nĕm mrštil kámen, ale prohnaný op se mu vyhnul a chopil se Pánovy nádoby s likérem. Zlomyslný Dvivida Pána Balarāmu dále rozzuřil tím, že se Mu smál a zesmĕšňoval Ho. Potom nádobu rozbil a urazil Pána ještĕ více tím, že tahal dívky za šaty. Tak mocný op, namyšlený pýchou, pokračoval v urážení Śrī Balarāmy.

Verš

taṁ tasyāvinayaṁ dṛṣṭvā
deśāṁś ca tad-upadrutān
kruddho muṣalam ādatta
halaṁ cāri-jighāṁsayā

Synonyma

tam — tuto; tasya — jeho; avinayam — nevychovanost; dṛṣṭvā — vidící; deśān — království; ca — a; tat — jím; upadrutān — zpustošená; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; muṣalam — svůj kyj; ādatta — vzal; halam — svůj pluh; ca — a; ari — nepřítele; jighāṁsayā — zamýšlející zabít.

Překlad

Pán Balarāma vidĕl opovo nestoudné chování a pomyslel na spoušť, kterou vytvořil v okolních královstvích. Proto rozhnĕvanĕ vzal svůj kyj a pluh, neboť se rozhodl svého nepřítele zabít.

Význam

Slovo avinayam znamená „bez pokory“. Dvivida zcela postrádal skromnost a pokoru, a tak se bezostyšnĕ dopouštĕl tĕch nejvĕtších zlotřilostí. Pán Balarāma vĕdĕl o velkých škodách, které Dvivida způsobil obyčejným lidem, kromĕ vulgárního chování, které op vykazoval v Pánovĕ přítomnosti. Urážlivý op bude muset nyní zemřít.

Verš

dvivido ’pi mahā-vīryaḥ
śālam udyamya pāṇinā
abhyetya tarasā tena
balaṁ mūrdhany atāḍayat

Synonyma

dvividaḥ — Dvivida; api — také; mahā — velká; vīryaḥ — jehož moc; śālam — strom śāla; udyamya — zvedající; pāṇinā — rukou; abhyetya — blížící se; tarasā — rychle; tena — jím; balam — Pána Balarāmu; mūrdhani — do hlavy; atāḍayat — udeřil.

Překlad

Mocný Dvivida také vykročil do boje. Jednou rukou vyvrátil strom śāla, rozehnal se k Balarāmovi a udeřil Ho kmenem stromu do hlavy.

Verš

taṁ tu saṅkarṣaṇo mūrdhni
patantam acalo yathā
pratijagrāha balavān
sunandenāhanac ca tam

Synonyma

tam — ten (kmen stromu); tu — ale; saṅkarṣaṇaḥ — Pán Balarāma; mūrdhni — na Jeho hlavu; patantam — dopadající; acalaḥ — nehybná hora; yathā — jako; pratijagrāha — uchopil; bala-vān — mocný; sunandena — Sunandou, svým kyjem; ahanat — udeřil; ca — a; tam — ho, Dvividu.

Překlad

Pán Saṅkarṣaṇa však zůstal nehybný jako hora a jednoduše uchopil kmen, který dopadl na Jeho hlavu. Potom Dvividu udeřil svým kyjem jménem Sunanda.

Verš

mūṣalāhata-mastiṣko
vireje rakta-dhārayā
girir yathā gairikayā
prahāraṁ nānucintayan
punar anyaṁ samutkṣipya
kṛtvā niṣpatram ojasā
tenāhanat su-saṅkruddhas
taṁ balaḥ śatadhācchinat
tato ’nyena ruṣā jaghne
taṁ cāpi śatadhācchinat

Synonyma

mūṣala — kyjem; āhata — udeřená; mastiṣkaḥ — jeho lebka; vireje — vypadal zářivĕ; rakta — krve; dhārayā — řinutím; giriḥ — hora; yathā — jako; gairikayā — s červeným oxidem; prahāram — úder; na — ne; anucintayan — beroucí vážnĕ; punaḥ — znovu; anyam — další (strom); samutkṣipya — vyvracející; kṛtvā — činící; niṣpatram — bez listí; ojasā — silnĕ; tena — jím; ahanat — udeřil; su-saṅkruddhaḥ — zcela rozhnĕvaného; tam — ten; balaḥ — Pán Balarāma; śatadhā — na stovky kusů; acchinat — rozbil; tataḥ — potom; anyena — dalším; ruṣā — zuřivĕ; jaghne — udeřil; tam — ten; ca — a; api — také; śatadhā — na stovky kusů; acchinat — rozbil.

Překlad

Dvividu, udeřeného do lebky Pánovým kyjem, zářivĕ ozdobila řinoucí se krev jako horu zkrášlenou červeným oxidem. Nebral na zranĕní ohled a vyvrátil další strom, zbavil jej násilím listí a udeřil Pána znovu. Nyní rozhnĕvaný Pán Balarāma rozbil strom na stovky kusů, načež se Dvivida chopil dalšího stromu a zuřivĕ Pána znovu udeřil. I tento strom Pán rozbil na stovky kusů.

Verš

evaṁ yudhyan bhagavatā
bhagne bhagne punaḥ punaḥ
ākṛṣya sarvato vṛkṣān
nirvṛkṣam akarod vanam

Synonyma

evam — takto; yudhyan — (Dvivida) bojující; bhagavatā — Pánem; bhagne bhagne — opakovanĕ rozbité; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; ākṛṣya — vytrhávající; sarvataḥ — odevšad; vṛkṣān — stromy; nirvṛkṣam — prostý stromů; akarot — učinil; vanam — les.

Překlad

Dvivida bojující s Pánem, který znovu a znovu ničil stromy, jimiž byl napaden, dále vyvracel stromy na všech stranách, dokud nebyl les prostý stromů.

Verš

tato ’muñcac chilā-varṣaṁ
balasyopary amarṣitaḥ
tat sarvaṁ cūrṇayāṁ āsa
līlayā muṣalāyudhaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; amuñcat — vypustil; śilā — kamenů; varṣam — déšť; balasya upari — na Pána Balarāmu; amarṣitaḥ — zklamaný; tat — to; sarvam — vše; cūrṇayām āsa — rozbil na prach; līlayā — snadno; muṣala-āyudhaḥ — nositel kyje.

Překlad

Potom rozhnĕvaný op zasypal Pána Balarāmu deštĕm kamenů, ale nositel kyje je snadno rozdrtil na prach.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když už Dvivida nemohl sehnat další stromy, vzal si na pomoc hory a zasypával Balarāmovo tĕlo deštĕm velkých kamenů. Pán Balarāma mĕl chuť se procvičit a tříštil tyto velké kameny na malé kaménky.“ I dnes existuje mnoho sportů, při nichž se lidé baví trefováním míčku nebo podobného předmĕtu holí nebo pálkou. Tento sportovní sklon existuje původnĕ v Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, který hravĕ (līlayā) rozdrtil smrtonosné balvany vrhané na nĕho mocným Dvividou.

Verš

sa bāhū tāla-saṅkāśau
muṣṭī-kṛtya kapīśvaraḥ
āsādya rohiṇī-putraṁ
tābhyāṁ vakṣasy arūrujat

Synonyma

saḥ — on; bāhū — obĕ paže; tāla — palmy; saṅkāśau — velké jako; muṣṭī — v pĕsti; kṛtya — činící; kapi — z opů; īśvaraḥ — nejmocnĕjší; āsādya — napadající; rohiṇī-putram — syna Rohiṇī, Balarāmu; tābhyām — jimi; vakṣasi — do hrudi; arūrujat — bil.

Překlad

Dvivida, nejmocnĕjší z opů, sevřel pĕsti na konci svých paží velkých jako palmy, přistoupil k Pánu Balarāmovi a bil Pánovo tĕlo pĕstmi.

Verš

yādavendro ’pi taṁ dorbhyāṁ
tyaktvā muṣala-lāṅgale
jatrāv abhyardayat kruddhaḥ
so ’patad rudhiraṁ vaman

Synonyma

yādava-indraḥ — Balarāma, Pán Yaduovců; api — a; tam — ho; dorbhyām — svýma rukama; tyaktvā — odhazující; muṣala-lāṅgale — svůj kyj a pluh; jatrau — do klíční kosti; abhyardayat — udeřil; kruddhaḥ — rozzuřený; saḥ — on, Dvivida; apatat — padl; rudhiram — krev; vaman — zvracející.

Překlad

Rozzuřený Pán Yaduovců potom odhodil svůj kyj a pluh a holýma rukama udeřil Dvividovu klíční kost. Op se zhroutil a zvracel krev.

Význam

V knize Kṛṣṇa Śrīla Prabhupāda píše: „To už Balarāmu rozzlobilo na nejvyšší míru. Jelikož Ho Dvivida napadl holýma rukama, Balarāma nechtĕl jeho útok odrážet svými zbranĕmi, kyjem či pluhem. Pouhou pĕstí udeřil gorilu do klíční kosti. Tento úder se stal Dvividovi osudným.“

Verš

cakampe tena patatā
sa-ṭaṅkaḥ sa-vanaspatiḥ
parvataḥ kuru-śārdūla
vāyunā naur ivāmbhasi

Synonyma

cakampe — otřásla se; tena — kvůli nĕmu; patatā — když padl; sa — spolu se; ṭaṅkaḥ — svými útesy; sa — spolu se; vanaspatiḥ — svými stromy; parvataḥ — hora; kuru-śārdūla — ó tygře mezi Kuruovci (Parīkṣite Mahārāji); vāyunā — vĕtrem; nauḥ — loď; iva — jako kdyby; ambhasi — na vodĕ.

Překlad

Když padl, ó tygře mezi Kuruovci, hora Raivataka se otřásla se svými útesy a stromy jako vĕtrem pohazovaná loď na moři.

Význam

Slovo ṭaṅka zde označuje nejen horské útesy, ale také trhliny a ostatní místa, kde se hromadila voda. Všechny tyto hornaté oblasti se otřásly a zachvĕly, když Dvivida padl.

Verš

jaya-śabdo namaḥ-śabdaḥ
sādhu sādhv iti cāmbare
sura-siddha-munīndrāṇām
āsīt kusuma-varṣiṇām

Synonyma

jaya-śabdaḥ — volání jaya („vítĕzství!“); namaḥ-śabdaḥ — volání namaḥ („poklony!“); sādhu sādhu iti — výkřiky „výbornĕ! skvĕle!“; ca — a; ambare — na obloze; sura — polobohů; siddha — pokročilých mystiků; muni-indrāṇām — a velkých mudrců; āsīt — byly; kusuma — kvĕtiny; varṣiṇām — kteří shazovali.

Překlad

Na obloze polobozi, dokonalí mystici a velcí mudrci volali: „Vítĕzství Tobĕ! Poklony Tobĕ! Výbornĕ! Skvĕle!“ a zasypávali Pána kvĕtinami.

Verš

evaṁ nihatya dvividaṁ
jagad-vyatikarāvaham
saṁstūyamāno bhagavān
janaiḥ sva-puram āviśat

Synonyma

evam — takto; nihatya — poté, co zabil; dvividam — Dvividu; jagat — svĕtu; vyatikara — neklid; āvaham — jenž přinesl; saṁstūyamānaḥ — oslavovaný pronášením modliteb; bhagavān — Nejvyšší Pán; janaiḥ — lidmi; sva — svého; puram — mĕsta (Dvāraky); āviśat — vstoupil do.

Překlad

Poté, co takto zabil Dvividu, který rozvrátil celý svĕt, se Nejvyšší Pán vrátil do svého hlavního mĕsta, zatímco lidé podél cesty opĕvovali Jeho slávu.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šedesáté sedmé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Pán Balarāma zabíjí gorilu Dvividu.“