Skip to main content

Sloka 16

ТЕКСТ 16

Verš

Текст

taṁ tasyāvinayaṁ dṛṣṭvā
deśāṁś ca tad-upadrutān
kruddho muṣalam ādatta
halaṁ cāri-jighāṁsayā
та тасйвинайа дшв
де ча тад-упадрутн
круддхо мушалам датта
хала чри-джигхсай

Synonyma

Пословный перевод

tam — tuto; tasya — jeho; avinayam — nevychovanost; dṛṣṭvā — vidící; deśān — království; ca — a; tat — jím; upadrutān — zpustošená; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; muṣalam — svůj kyj; ādatta — vzal; halam — svůj pluh; ca — a; ari — nepřítele; jighāṁsayā — zamýšlející zabít.

там — эту; тасйа — его; авинайам — грубость; дшв — видя; ден — царства; ча — и; тат — им; упадрутн — разоренные; круддха — разгневанный; мушалам — Свою палицу; датта — взял; халам — Свой плуг; ча — и; ари — врага; джигхсай — намереваясь убить.

Překlad

Перевод

Pán Balarāma vidĕl opovo nestoudné chování a pomyslel na spoušť, kterou vytvořil v okolních královstvích. Proto rozhnĕvanĕ vzal svůj kyj a pluh, neboť se rozhodl svého nepřítele zabít.

Наблюдая за непристойным поведением Двивиды, Господь Баларама вспомнил о бедствиях, которые тот устраивал в соседних государствах. Разгневанный, Господь схватил Свою палицу и плуг, твердо решив убить этого врага.

Význam

Комментарий

Slovo avinayam znamená „bez pokory“. Dvivida zcela postrádal skromnost a pokoru, a tak se bezostyšnĕ dopouštĕl tĕch nejvĕtších zlotřilostí. Pán Balarāma vĕdĕl o velkých škodách, které Dvivida způsobil obyčejným lidem, kromĕ vulgárního chování, které op vykazoval v Pánovĕ přítomnosti. Urážlivý op bude muset nyní zemřít.

Слово авинайам означает «без смирения». Двивида, лишенный скромности и смирения, потеряв всякий стыд, творил бесчинства. Господь Баларама знал, что Двивида не только непристойно вел себя в Его присутствии, но и принес много горя другим. Теперь же преступника ждала смерть.