Skip to main content

KAPITOLA ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

Pán Kṛṣṇa bojuje s Bāṇāsurou

Tato kapitola popisuje bitvu mezi Pánem Kṛṣṇou a Pánem Śivou, jakož i Śivovu oslavu Kṛṣṇy poté, co Pán usekl Bāṇāsurovy paže.

Když se Aniruddha nevrátil ze Śoṇitapuru, Jeho rodina a přátelé prožili čtyři mĕsíce období dešťů v nesmírné úzkosti. Když se nakonec doslechli od Nārady Muniho, jak byl Aniruddha zajat, do Bāṇāsurova hlavního mĕsta se vydalo velké vojsko složené z nejlepších yaduovských bojovníků pod Kṛṣṇovou ochranou a oblehlo je. Bāṇāsura se mu tvrdĕ postavil na odpor s vlastním vojskem o stejné velikosti. Pán Śiva doprovázený Kārtikeyou a hordou mystických mudrců se postavil se zbraní v ruce Balarāmovi a Kṛṣṇovi, aby Bāṇāsurovi pomohl. Bāṇa se pustil do boje se Sātyakim a Bāṇův syn bojoval se Sāmbou. Všichni polobozi se shromáždili na nebi, aby pozorovali bitvu. Pán Kṛṣṇa svými šípy sužoval následovníky Pána Śivy a tím, že uvrhl Pána Śivu ve zmatek, se Mu podařilo zničit Bāṇāsurovo vojsko. Kārtikeya byl na hlavu poražen Pradyumnou a uprchl z bojištĕ, zatímco zbytky Bāṇāsurova vojska trýznĕného údery kyje Pána Balarāmy se rozprchly do všech svĕtových stran.

Bāṇāsura, rozzuřený pohledem na zkázu svého vojska, se rozehnal na Kṛṣṇu. Pán však v okamžiku zabil Bāṇova vozataje, zničil mu kočár a luk a potom zadul do své lastury Pāñcajanya. Pak se před Pánem Kṛṣṇou objevila nahá Bāṇāsurova matka, snažící se zachránit syna. Pán odvrátil tvář, aby se vyhnul pohledu na ni. Bāṇa spatřil svou šanci a uprchl do svého mĕsta.

Poté, co Pán Kṛṣṇa zcela porazil zlé duchy bojující pod vedením Pána Śivy, přiblížila k Nĕmu zbraň Śiva-jvara, zosobnĕní horečky se třemi hlavami a třemi nohami, aby s Ním bojovala. Při pohledu na Śiva-jvaru Kṛṣṇa vypustil svou Viṣṇu-jvaru. Śiva-jvara byla přemožena Viṣṇu-jvarou, a protože nikde jinde nenacházela útočištĕ, oslovila Pána Kṛṣṇu, chválila Ho a žádala Ho o milost. Pána Kṛṣṇu potĕšila a poté, co jí Pán slíbil osvobození od strachu, Śiva-jvara se Mu poklonila a odešla.

Pak se vrátil Bāṇāsura a znovu Pána Śrī Kṛṣṇu napadl, přičemž ve svých tisíci rukách třímal všechny druhy zbraní. Pán Kṛṣṇa však vzal svůj disk Sudarśana a začal utínat všechny démonovy paže. Pán Śiva přišel za Kṛṣṇou, aby se modlil o Bāṇāsurův život, a když Pán souhlasil s tím, že ho ušetří, promluvil k Śivovi: „Bāṇāsura si nezaslouží zemřít, neboť se narodil v rodinĕ Prahlāda Mahārāje. Uťal jsem mu všechny paže kromĕ čtyř, jen abych zničil jeho pýchu, a pobil jsem jeho vojsko, protože bylo pro Zemi břemenem. Od nynĕjška bude osvobozen od stáří a smrti, bude za všech okolností nebojácný a stane se jedních ze tvých hlavních společníků.“

Bāṇāsura, ujištĕný, že se nemá čeho bát, se poté poklonil Pánu Kṛṣṇovi, nechal usadit Ūṣu a Aniruddhu do jejich svatebního kočáru a přivézt je před Pána. Nato se Kṛṣṇa vydal do Dvāraky s Aniruddhou a Jeho nevĕstou v čele průvodu. Když novomanželé dorazili do Pánova hlavního mĕsta, byli s poctami přivítáni obyvateli, Pánovými příbuznými a brāhmaṇy.

Verš

śṛī-śuka uvāca
apaśyatāṁ cāniruddhaṁ
tad-bandhūnāṁ ca bhārata
catvāro vārṣikā māsā
vyatīyur anuśocatām

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; apaśyatām — kteří nevidĕli; ca — a; aniruddham — Aniruddhu; tat — Jeho; bandhūnām — pro příbuzné; ca — a; bhārata — ó potomku Bharaty (Parīkṣite Mahārāji); catvāraḥ — čtyři; vārṣikaḥ — období dešťů; māsāḥ — mĕsíce; vyatīyuḥ — uplynuly; anuśocatām — kteří naříkali.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó potomku Bharaty, Aniruddhovi příbuzní, kteří Ho nevidĕli se vrátit, stále naříkali, zatímco uplynuly čtyři mĕsíce období dešťů.

Verš

nāradāt tad upākarṇya
vārtāṁ baddhasya karma ca
prayayuḥ śoṇita-puraṁ
vṛṣṇayaḥ kṛṣṇa-daivatāḥ

Synonyma

nāradāt — od Nārady; tat — tu; upākarṇya — slyšící; vārtām — zprávu; baddhasya — o Nĕm, který byl zajat; karma — činnosti; ca — a; prayayuḥ — odebrali se; śoṇita-puram — do Śoṇitapuru; vṛṣṇayaḥ — Vṛṣṇiovci; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; daivatāḥ — mající za své uctívané Božstvo.

Překlad

Poté, co vyslechli od Nārady zprávu o Aniruddhových činech a zajetí, Vṛṣṇiovci, kteří uctívali Pána Kṛṣṇu jako své osobní Božstvo, se odebrali do Śoṇitapuru.

Verš

pradyumno yuyudhānaś ca
gadaḥ sāmbo ’tha sāraṇaḥ
nandopananda-bhadrādyā
rāma-kṛṣṇānuvartinaḥ
akṣauhiṇībhir dvādaśabhiḥ
sametāḥ sarvato diśam
rurudhur bāṇa-nagaraṁ
samantāt sātvatarṣabhāḥ

Synonyma

pradyumnaḥ yuyudhānaḥ ca — Pradyumna a Yuyudhāna (Sātyaki); gadaḥ sāmbaḥ atha sāraṇaḥ — Gada, Sāmba a Sāraṇa; nanda-upananda-bhadra — Nanda, Upananda a Bhadra; ādyāḥ — a ostatní; rāma-kṛṣṇa-anuvartinaḥ — následující Balarāmu a Kṛṣṇu; akṣauhiṇībhiḥ — s vojenskými jednotkami; dvādaśabhiḥ — dvanácti; sametāḥ — shromáždĕní; sarvataḥ diśam — ze všech svĕtových stran; rurudhuḥ — oblehli; bāṇa-nagaram — Bāṇāsurovo mĕsto; samantāt — zcela; sātvata-ṛṣabhāḥ — vůdci Sātvatů.

Překlad

Vůdci klanu Sātvatů – Pradyumna, Sātyaki, Gada, Sāmba, Sāraṇa, Nanda, Upananda, Bhadra a ostatní – v čele s Pánem Balarāmou a Pánem Kṛṣṇou se spojili s vojskem o dvanácti jednotkách a oblehli Bāṇasurovo hlavní mĕsto ze všech stran.

Verš

bhajyamāna-purodyāna-
prākārāṭṭāla-gopuram
prekṣamāṇo ruṣāviṣṭas
tulya-sainyo ’bhiniryayau

Synonyma

bhajyamāna — zničené; pura — mĕsta; udyāna — zahrady; prākāra — vysoké zdi; aṭṭāla — rozhledny; gopuram — a brány; prekṣamāṇaḥ — vidící; ruṣā — hnĕvem; āviṣṭaḥ — naplnĕný; tulya — stejnĕ velkým; sainyaḥ — s vojskem; abhiniryayau — vyrazil proti nim.

Překlad

Bāṇāsura se rozhnĕval, když je vidĕl ničit předmĕstské zahrady, hradby, rozhledny a brány jeho mĕsta, a tak vyrazil proti nim s vojskem o stejné velikosti.

Verš

bāṇārthe bhagavān rudraḥ
sa-sutaḥ pramathair vṛtaḥ
āruhya nandi-vṛṣabhaṁ
yuyudhe rāma-kṛṣṇayoḥ

Synonyma

bāṇa-arthe — v Bāṇův prospĕch; bhagavān rudraḥ — Pán Śiva; sa-sutaḥ — spolu se svým synem (Kārtikeyou, generálem vojska polobohů); pramathaiḥ — Pramathy (mystickými mudrci, kteří vždy slouží Pánu Śivovi a zjevují se v mnoha podobách); vṛtaḥ — doprovázený; āruhya — jedoucí; nandi — na Nandim; vṛṣabham — svém býku; yuyudhe — bojoval; rāma-kṛṣṇayoḥ — s Balarāmou a Kṛṣṇou.

Překlad

Pán Rudra, doprovázený svým synem Kārtikeyou a Pramathy, přijel na Nandim, svém býčím přepravci, bojovat s Balarāmou a Kṛṣṇou v Bāṇův prospĕch.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí, že slovo bhagavān je zde použito k vyjádření, že Pán Śiva je svou povahou vševĕdoucí, a tak si je dobře vĕdom vznešenosti Pána Kṛṣṇy. Přesto, ačkoliv Śiva vĕdĕl, že ho Pán Kṛṣṇa porazí, zapojil se do bitvy proti Nĕmu, aby ukázal slávu Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí, že Pán Śiva vstoupil do bitvy ze dvou důvodů: zaprvé, aby zvýšil radost a nadšení Pána Kṛṣṇy, a zadruhé, aby ukázal, že Pánova inkarnace v podobĕ Kṛṣṇy, ačkoliv předvádí zábavy podobné lidským, je nadřazená ostatním avatārům jako je Pán Rāmacandra. Śrīla Viśvanātha Cakravartī v této souvislosti dále uvádí, že Yogamāyā, vnitřní energie Pána Kṛṣṇy, Pána Śivu zmátla tak jako Brahmu. Na podporu tohoto výroku ācārya cituje slovní spojení brahma-rudrādi-mohanam z Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Úkolem Yogamāyi jsou samozřejmĕ vynikající přípravy Pánových zábav, a tak Śiva získal nadšení do boje s Nejvyšším Pánem, Kṛṣṇou.

Verš

āsīt su-tumulaṁ yuddham
adbhutaṁ roma-harṣaṇam
kṛṣṇa-śaṅkarayo rājan
pradyumna-guhayor api

Synonyma

āsīt — nastala; su-tumulam — velmi bouřlivá; yuddham — bitva; adbhutam — úžasná; roma-harṣaṇam — z níž se ježí vlasy; kṛṣṇa-śaṅkarayoḥ — mezi Pánem Kṛṣṇou a Pánem Śivou; rājan — ó králi (Parīkṣite); pradyumna-guhayoḥ — mezi Pradyumnou a Kārtikeyou; api — také.

Překlad

Pak se strhla nanejvýš úžasná, bouřlivá bitva, z níž se ježily vlasy – Pán Kṛṣṇa bojoval s Pánem Śaṅkarou a Pradyumna s Kārtikeyou.

Verš

kumbhāṇḍa-kūpakarṇābhyāṁ
balena saha saṁyugaḥ
sāmbasya bāṇa-putreṇa
bāṇena saha sātyakeḥ

Synonyma

kumbhāṇḍa-kūpakarṇābhyām — s Kumbhāṇḍou a Kūpakarṇou; balena saha — s Pánem Balarāmou; saṁyugaḥ — boj; sāmbasya — Sāmby; bāṇa-putreṇa — s Bāṇovým synem; bāṇena saha — s Bāṇou; sātyakeḥ — Sātyakiho.

Překlad

Pán Balarāma bojoval s Kumbhāṇdou a Kūpakarṇou, Sāmba s Bāṇovým synem a Sātyaki s Bāṇou.

Verš

brahmādayaḥ surādhīśā
munayaḥ siddha-cāraṇāḥ
gandharvāpsaraso yakṣā
vimānair draṣṭum āgaman

Synonyma

brahma-ādayaḥ — v čele s Pánem Brahmou; sura — polobohů; adhīśāḥ — vládci; munayaḥ — velcí mudrci; siddha-cāraṇāḥ — Siddhové a Cāraṇové; gandharva-apsarasaḥ — Gandharvové a Apsary; yakṣāḥ — Yakṣové; vimānaiḥ — v letadlech; draṣṭum — sledovat; āgaman — dostavili se.

Překlad

Brahmā a ostatní vládnoucí polobozi spolu se Siddhy, Cāraṇy, velkými mudrci, Gandharvy, Apsarami a Yakṣi se dostavili ve svých nebeských letadlech, aby sledovali bitvu.

Verš

śaṅkarānucarān śaurir
bhūta-pramatha-guhyakān
ḍākinīr yātudhānāṁś ca
vetālān sa-vināyakān
preta-mātṛ-piśācāṁś ca
kuṣmāṇḍān brahma-rākṣasān
drāvayām āsa tīkṣṇāgraiḥ
śaraiḥ śārṅga-dhanuś-cyutaiḥ

Synonyma

śaṅkara — Pána Śivy; anucarān — následovníky; śauriḥ — Pán Kṛṣṇa; bhūta-pramatha — Bhūty a Pramathy; guhyakān — Guhyaky (služebníci Kuvery, kteří mu pomáhají střežit nebeský poklad); ḍākinīḥ — démonky, které slouží bohyni Kālī; yātudhānān — masožravé démony, také známé jako Rākṣasové; ca — a; vetālān — upíry; sa-vināyakān — spolu s Vināyaky; preta — duchy; mātṛ — matky-démonky; piśācān — masožravé démony, kteří žijí ve středních úrovních vesmíru; ca — také; kuṣmāṇḍān — následovníky Pána Śivy, kteří ruší meditaci yogīch; brahma-rākṣasān — démonské duchy brāhmaṇů, kteří zemřeli hříšnĕ; drāvayām āsa — zahnal na útĕk; tīkṣṇa-agraiḥ — ostrými; śaraiḥ — šípy; śārṅga-dhanuḥ — ze svého luku jménem Śārṅga; cyutaiḥ — vypouštĕnými.

Překlad

Pán Kṛṣṇa ostrými šípy vypouštĕnými ze svého luku Śārṅga zahnal na útĕk různé následovníky Pána Śivy – Bhūty, Pramathy, Guhyaky, Ḍākinī, Yātudhāny, Vetāly, Vināyaky, Prety, Māty, Piśācy, Kuṣmāṇḍy a Brahma-rākṣasy.

Verš

pṛthag-vidhāni prāyuṅkta
piṇāky astrāṇi śārṅgiṇe
praty-astraiḥ śamayām āsa
śārṅga-pāṇir avismitaḥ

Synonyma

pṛthak-vidhāni — různých druhů; prāyuṅkta — použil; piṇākī — Pán Śiva, nositel trojzubce; astrāṇi — zbranĕ; śārṅgiṇe — proti Pánu Kṛṣṇovi, nositeli Śārṅgy; prati-astraiḥ — protizbranĕmi; śamayām āsa — zneutralizoval je; śārṅga-pāṇiḥ — nositel Śārṅgy; avismitaḥ — nezmaten.

Překlad

Pán Śiva, nositel trojzubce, střílel různé zbranĕ na Pána Kṛṣṇu, nositele Śārṅgy. Pán Kṛṣṇa však nebyl ani v nejmenším zmaten: zneutralizoval všechny tyto zbranĕ vhodnými protizbranĕmi.

Verš

brahmāstrasya ca brahmāstraṁ
vāyavyasya ca pārvatam
āgneyasya ca pārjanyaṁ
naijaṁ pāśupatasya ca

Synonyma

brahma-astrasyabrahmāstry; ca — a; brahma-astrambrahmāstra; vāyavyasya — zbranĕ vytvářející vítr; ca — a; parvatam — zbraň vytvářející hory; āgneyasya — zbranĕ vytvářející oheň; ca — a; pārjanyam — zbraň vytvářející déšť; naijam — Jeho vlastní zbraň (nārāyaṇāstra); pāśupatasyapāśupatāstry Pána Śivy; ca — a.

Překlad

Pán Kṛṣṇa zneutralizoval brahmāstru jinou brahmāstrou, zbraň vytvářející vítr zbraní vytvářející hory, zbraň vytvářející oheň zbraní vytvářející déšť a Śivovu osobní zbraň pāśupatāstru svou osobní zbraní, nārāyaṇāstrou.

Verš

mohayitvā tu giriśaṁ
jṛmbhaṇāstreṇa jṛmbhitam
bāṇasya pṛtanāṁ śaurir
jaghānāsi-gadeṣubhiḥ

Synonyma

mohayitvā — matoucí; tu — potom; giriśam — Pána Śivu; jṛmbhaṇa-astreṇa — zbraní vytvářející zívání; jṛmbhitam — přinuceného zívat; bāṇasya — Bāṇovo; pṛtanām — vojsko; śauriḥ — Pán Kṛṣṇa; jaghāna — napadl; asi — svým mečem; gadā — kyjem; iṣubhiḥ — a šípy.

Překlad

Poté, co Pán Kṛṣṇa zmátl Pána Śivu tím, že ho přinutil zívat zbraní vytvářející zívání, pobíjel Bāṇāsurovo vojsko svým mečem, kyjem a šípy.

Verš

skandaḥ pradyumna-bāṇaughair
ardyamānaḥ samantataḥ
asṛg vimuñcan gātrebhyaḥ
śikhināpakramad raṇāt

Synonyma

skandaḥ — Kārtikeya; pradyumna-bāṇa — Pradyumnových šípů; oghaiḥ — přívaly; ardyamānaḥ — přiveden do úzkých; samantataḥ — ze všech stran; asṛk — krev; vimuñcan — prýštící; gātrebhyaḥ — z jeho končetin; śikhinā — na svém pavím přepravci; apākramat — odjel; raṇāt — z bojištĕ.

Překlad

Pán Kārtikeya byl přiveden do úzkých přívalem Pradyumnových šípů pršících ze všech stran, a tak uprchl z bojištĕ na svém pávu, zatímco mu z končetin prýštila krev.

Verš

kumbhāṇḍa-kūpakarṇaś ca
petatur muṣalārditau
dudruvus tad-anīkani
hata-nāthāni sarvataḥ

Synonyma

kumbhāṇḍa-kūpakarṇaḥ ca — Kumbhāṇḍa a Kūpakarṇa; petatuḥ — padli; muṣala — kyjem (Pána Balarāmy); arditau — v úzkých; dudruvuḥ — rozprchla se; tat — jejich; anīkāni — vojska; hata — zabiti; nāthāni — jejichž vůdci; sarvataḥ — na všechny strany.

Překlad

Kumbhāṇḍa a Kūpakarṇa, sužovaní kyjem Pána Balarāmy, padli. Když vojáci tĕchto dvou démonů vidĕli, že jejich vůdci byli zabiti, rozprchli se na všechny strany.

Verš

viśīryamāṇam sva-balaṁ
dṛṣṭvā bāṇo ’ty-amarṣitaḥ
kṛṣṇam abhyadravat saṅkhye
rathī hitvaiva sātyakim

Synonyma

viśīryamāṇam — rozervané; sva — jeho; balam — vojsko; dṛṣṭvā — vidící; bāṇaḥ — Bāṇāsura; ati — nesmírnĕ; amarṣitaḥ — rozzuřený; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; abhyadravat — napadl; saṅkhye — na bojišti; rathī — jedoucí na svém kočáru; hitvā — opouštĕjící; eva — vskutku; sātyakim — Sātyakiho.

Překlad

Bāṇāsuru rozzuřil pohled na jeho rozervané vojsko. Zanechal boje se Sātyakim, rozehnal se přes bojištĕ na svém kočáru a napadl Pána Kṛṣṇu.

Verš

dhanūṁṣy ākṛṣya yugapad
bāṇaḥ pañca-śatāni vai
ekaikasmin śarau dvau dvau
sandadhe raṇa-durmadaḥ

Synonyma

dhanūṁṣi — luků; ākṛṣya — napínající; yugapat — zároveň; bāṇaḥ — Bāṇa; pañca-śatāni — pĕt set; vai — vskutku; eka-ekasmin — na každý; śarau — šípy; dvau dvau — po dvou; sandadhe — přiložil; raṇa — vlivem boje; durmadaḥ — šílený pýchou.

Překlad

Bāṇa, šílící z boje, zároveň napjal všechny tĕtivy svých pĕti set luků a přiložil na každou dva šípy.

Verš

tāni ciccheda bhagavān
dhanūṁsi yugapad dhariḥ
sārathiṁ ratham aśvāṁś ca
hatvā śaṅkham apūrayat

Synonyma

tāni — tyto; ciccheda — zlomil; bhagavān — Nejvyšší Pán; dhanūṁsi — luky; yugapat — zároveň; hariḥ — Śrī Kṛṣṇa; sārathim — vozataje; ratham — kočár; aśvān — konĕ; ca — a; hatvā — když zasáhl; śaṅkham — svou lasturu; apūrayat — naplnil.

Překlad

Pán Śrī Hari zlomil zároveň všechny Bāṇāsurovy luky a také srazil k zemi jeho vozataje, kočár a konĕ. Potom Pán zadul na svou lasturu.

Verš

tan-mātā koṭarā nāma
nagnā makta-śiroruhā
puro ’vatasthe kṛṣṇasya
putra-prāṇa-rirakṣayā

Synonyma

tat — jeho (Bāṇāsurova); mātā — matka; koṭarā nāma — jménem Koṭarā; nagnā — nahá; mukta — rozpuštĕné; śiraḥ-ruhā — vlasy; puraḥ — před; avatasthe — stála; kṛṣṇasya — Kṛṣṇou; putra — svého syna; prāṇa — život; rirakṣayā — doufající zachránit.

Překlad

Právĕ tehdy se před Pánem Kṛṣṇou objevila Bāṇāsurova matka Koṭarā, nahá a s rozpuštĕnými vlasy, toužící zachránit svému synovi život.

Verš

tatas tiryaṅ-mukho nagnām
anirīkṣan gadāgrajaḥ
bāṇaś ca tāvad virathaś
chinna-dhanvāviśat puram

Synonyma

tataḥ — potom; tiryak — odvrátil; mukhaḥ — svou tvář; nagnām — nahou ženu; anirīkṣan — nehledící na; gadāgrajaḥ — Pán Kṛṣṇa; bāṇaḥ — Bāṇa; ca — a; tāvat — s touto příležitostí; virathaḥ — připravený o kočár; chinna — polámaný; dhanvā — jeho luk; āviśat — vstoupil do; puram — mĕsta.

Překlad

Pán Gadāgraja odvrátil tvář, aby se vyhnul pohledu na nahou ženu, a Bāṇāsura – připravený o kočár a s polámaným lukem – využil této příležitosti k útĕku do svého mĕsta.

Verš

vidrāvite bhūta-gaṇe
jvaras tu trī-śirās trī-pāt
abhyadhāvata dāśārhaṁ
dahann iva diśo daśa

Synonyma

vidrāvite — poté, co byli zahnáni na útĕk; bhūta-gaṇe — všichni následovníci Pána Śivy; jvaraḥ — zosobnĕná horečka, která slouží Pánu Śivovi; tu — ale; tri — tři; śirāḥ — hlavy; tri — tři; pāt — nohy; abhyadhāvata — rozbĕhla se k; dāśārham — Pánu Kṛṣṇovi; dahan — hořících; iva — jako kdyby; diśaḥ — svĕtových stran; daśa — deset.

Překlad

Poté, co byli následovníci Pán Śivy zahnáni na útĕk, pustila se do útoku na Pána Kṛṣṇu Śiva-jvara, která mĕla tři hlavy a tři nohy. Když se Śiva-jvara blížila, vypadalo to, že spaluje všechno na deseti svĕtových stranách.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī cituje tento popis Śiva-jvary:

jvaras tri-padas tri-śirāḥ
ṣaḍ-bhujo nava-locanaḥ
bhasma-praharaṇo raudraḥ
kālāntaka-yamopamaḥ

„Dĕsivá Śiva-jvara mĕla tři nohy, tři hlavy, šest paží a devĕt očí. Dštila popel a vypadala jako rovnocenná času, smrti a Yamarājovi.“

Verš

atha nārāyaṇaḥ devaḥ
taṁ dṛṣṭvā vyasṛjaj jvaram
māheśvaro vaiṣṇavaś ca
yuyudhāte jvarāv ubhau

Synonyma

atha — poté; nārāyaṇaḥ devaḥ — Pán Nārāyaṇa (Kṛṣṇa); tam — ji (Śiva-jvaru); dṛṣṭvā — vidící; vyasṛjat — vypustil; jvaram — svou zosobnĕnou horečku (vyvářející nesmírný chlad, v protikladu k nesmírnému horku Śiva-jvary); māheśvaraḥ — Pána Maheśvary; vaiṣṇavaḥ — Pána Viṣṇua; ca — a; yuyudhāte — bojovaly; jvarau — dvĕ horečky; ubhau — proti sobĕ.

Překlad

Když Pán Nārāyaṇa vidĕl blížit se tuto zosobnĕnou zbraň, vypustil svou vlastní zosobnĕnou horečnou zbraň, Viṣṇu-jvaru. Śiva-jvara a Viṣṇu-jvara tak bojovaly proti sobĕ.

Verš

māheśvaraḥ samākrandan
vaiṣṇavena balārditaḥ
alabdhvābhayam anyatra
bhīto māheśvaro jvaraḥ
śaraṇārthī hṛṣīkeśaṁ
tuṣṭāva prayatāñjaliḥ

Synonyma

māheśvaraḥ — (horečná zbraň) Pána Śivy; samākrandan — naříkající; vaiṣṇavena — Vaiṣṇava-jvary; bala — silou; arditaḥ — trýznĕná; alabdhvā — nezískávající; abhayam — nebojácnost; anyatra — jinde; bhītaḥ — vydĕšená; māheśvaraḥ jvaraḥ — Māheśvara-jvara; śaraṇa — po útočišti; arthī — dychtící; hṛṣīkeśam — Pána Kṛṣṇu, vládce smyslů všech bytostí; tuṣṭāva — chválila; prayata-añjaliḥ — s prosebnĕ sepjatýma rukama.

Překlad

Śiva-jvara, přemožená silou Viṣṇu-jvary, naříkala bolestí. Protože vydĕšená Śiva-jvara nenacházela žádné útočištĕ, přišla za Pánem Kṛṣṇou, vládcem smyslů, s nadĕjí, že získá útočištĕ u Nĕho. Tak začala Pána se sepjatýma rukama chválit.

Význam

Jak poukazuje Śrīla Viśvanātha Cakravartī, je významné, že Śiva-jvara musela opustit svého vládce, Pána Śivu, a přímo se uchýlit do útočištĕ Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Kṛṣṇy.

Verš

jvara uvāca
namāmi tvānanta-śaktiṁ pareśam
sarvātmānaṁ kevalaṁ jñapti-mātram
viśvotpatti-sthāna-saṁrodha-hetuṁ
yat tad brahma brahma-liṅgam praśāntam

Synonyma

jvaraḥ uvāca — horečná zbraň (Pána Śivy) pravila; namāmi — klaním se; tvā — Tobĕ; ananta — neomezené; śaktim — jehož energie; para — Nejvyššímu; īśam — Pánu; sarva — všech; ātmānam — Duši; kevalam — čisté; jñapti — vĕdomí; mātram — souhrn; viśva — vesmíru; utpatti — stvoření; sthāna — udržování; saṁrodha — a zničení; hetum — příčina; yat — která; tat — ta; brahma — Absolutní Pravda; brahmaVedami; lingam — nepřímý odkaz na niž; praśāntam — dokonale klidnou.

Překlad

Śiva-jvara pravila: Klaním se Ti, majiteli neomezených energií, Nejvyššímu Pánu, Nadduši všech bytostí. Máš čisté a úplné vĕdomí a jsi příčina stvoření, udržování a zničení vesmíru. Jsi dokonale klidná Absolutní Pravda, na niž nepřímo odkazují Vedy.

Význam

Śiva-jvara se původnĕ cítila neomezenĕ mocná, a tak se pokusila Śrī Kṛṣṇu spálit. Nyní však byla sama popálena, a jelikož pochopila, že Śrī Kṛṣṇa je Nejvyšší Pán, pokornĕ se přichází Absolutní Pravdĕ poklonit a chválit Ji.

Podle ācāryů slovo sarvātmānam vyjadřuje, že Pán Śrī Kṛṣṇa je Nadduše, dárce vĕdomí všech živých bytostí. Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītĕ (15.15): mataḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca. „Ode Mne pochází pamĕť, poznání a zapomnĕní.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī ve svém komentáři zdůrazňuje, že Śiva-jvara si mnoha způsoby uvĕdomila svrchovanost Pána Kṛṣṇy nad jejím vlastním vládcem, Pánem Śivou. Śiva-jvara proto oslovuje Kṛṣṇu jako ananta-śakti, „majitele neomezených energií“; pareśu, „svrchovaného vládce“; a sarvātmu, „Nadduši všech bytostí“ – dokonce i Pána Śivy.

Slova kevalaṁ jñapti-mātram vyjadřují, že Pán Kṛṣṇa vlastní čistou vševĕdoucnost. My podle svého omezeného chápání jednáme v tomto svĕtĕ, ale Pán Kṛṣṇa se svým neomezeným chápáním koná nekončící činy stvoření, udržování a ničení. Śrīla Jīva Gosvāmī poukazuje na to, že i činnosti hrubých prvků jako vzduch závisejí na Nĕm. Taittirīya Upaniṣad (2.8.1) to potvrzuje: bhīṣāsmād vātaḥ-pavate. „Vítr vane ze strachu z Nĕho.“ Tak je Pán Śrī Kṛṣṇa svrchovaným objektem uctívání pro všechny živé bytosti.

Verš

kālo daivaṁ karma jīvaḥ svabhāvo
dravyaṁ kṣetraṁ prāṇa ātmā vikāraḥ
tat-saṅghāto bīja-roha-pravāhas
tvan-māyaiṣā tan-niṣedhaṁ prapadye

Synonyma

kālaḥ — čas; daivam — osud; karma — reakce hmotné práce; jīvaḥ — individuální živá bytost; svabhāvaḥ — její sklony; dravyam — jemné podoby hmoty; kṣetram — tĕlo; prāṇaḥ — životní vzduch; ātmā — falešné ego; vikāraḥ — promĕny (jedenácti smyslů); tat — tĕchto všech; saṅghāṭaḥ — souhrn (jako subtilní tĕlo); bīja — semene; roha — výhonek; pravāhaḥ — neustálý tok; tvat — Tvé; māyā — hmotné klamné energie; eṣā — tento; tat — toho; niṣedham — negace (Tebe); prapadye — obracím se, abych získala útočištĕ.

Překlad

Čas, osud, karma, jīva a její sklony, jemné podoby hmoty, hmotné tĕlo, životní vzduch, falešné ego, různé smysly a souhrn tĕchto všech odrážející se v subtilním tĕle živé bytosti – to všechno tvoří /uvádí v činnost nekonečný kolobĕh Tvé/ Tvou hmotnou klamnou energii, māyu, nekonečný kolobĕh jako ten týkající se semene a rostliny. Přijímám útočištĕ u Tebe, negace této māyi.

Význam

Slovo bīja-roha-pravāha je vysvĕtleno takto: podmínĕná duše přijímá hmotné tĕlo, se kterým se snaží užívat si hmotného svĕta. Toto tĕlo je semeno (bīja) budoucí hmotné existence, protože když osoba jedná s tímto tĕlem, vytváří další reakce (karma), které přerůstají (roha) v nutnost přijmout další hmotné tĕlo. Jinak řečeno, hmotný život je řetĕz akcí a reakcí. Jednoduché rozhodnutí odevzdat se Nejvyššímu Pánu vyprošťuje podmínĕnou duši z tohoto marného opakování hmotného růstu a reakce.

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho slova tan-niṣedhaṁ prapadye vyjadřují, že Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Kṛṣṇa, je niṣedhāvadhi-bhūtam, „hranicí negace“. Jinými slovy, poté, co je veškerý klam negován, zůstává Absolutní Pravda.

Proces vzdĕlávání lze stručnĕ popsat jako způsob vymýcení nevĕdomosti dosažením poznání. Induktivním, deduktivním a intuitivním způsobem se snažíme vyvrátit lákavé, klamné a nedokonalé a pozvednout se na úroveň dokonalého poznání. Když je nakonec veškerý klam negován, to, co zůstane pevnĕ na místĕ, je Absolutní Pravda, Nejvyšší Osobnost Božství.

V předchozím textu Śiva-jvara popsala Nejvyššího Pána jako sarvātmānaṁ kevalaṁ jñapti-mātram, „čisté, soustředĕné duchovní vĕdomí“. Nyní Śiva-jvara ukončuje svůj filozofický popis Pána tím, že různé aspekty hmotné existence jsou také energie Nejvyššího Pána.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že ačkoliv se jīva liší od māyi, je zde zahrnuta mezi složky māyi, protože ji māyā ovládá. Viśvanātha Cakravartī také zmiňuje, že vlastní tĕlo a smysly Nejvyššího Pána, jak je zde naznačeno slovem tan-niṣedham, se neliší od Pánovy čisté duchovní existence. Pánovo tĕlo a smysly se nenacházejí mimo Nĕj, ani Ho nepokrývají, ale naopak Pán je totožný se svou duchovní podobou a smysly. Úplná Absolutní Pravda, neomezená v úžasné rozmanitosti, je Pán Śrī Kṛṣṇa.

Verš

nānā-bhāvair līlayaivopapannair
devān sādhūn loka-setūn bibharṣi
haṁsy unmārgān hiṁsayā vartamānān
janmaitat te bhāra-hārāya bhūmeḥ

Synonyma

nānā — různými; bhāvaiḥ — se zámĕry; līlayā — jako zábavy; eva — vskutku; upapannaiḥ — přijaté; devān — polobohy; sādhūn — svaté mudrce; loka — svĕta; setūn — náboženské zásady; bibharṣi — udržuješ; haṁsi — zabíjíš; ut-mārgān — ty, kdo se odchýlí z cesty; hiṁsayā — násilím; vartamānān — žijící; janma — zrození; etat — toto; te — Tvé; bhāra — břemene; hārāya — zbavit; bhūmeḥ — Zemĕ.

Překlad

S různými zámĕry provádíš zábavy na ochranu polobohů, svatých osob a náboženských zásad určených pro tento svĕt. V tĕchto zábavách také zabíjíš ty, kdo se odchýlí ze správné cesty a žijí násilím. Vždyť i Tvá současná inkarnace má zbavit Zemi jejího břemene.

Význam

Pán Kṛṣṇa uvádí v Bhagavad-gītĕ (9.29):

samo 'haṁ sarva-bhūteṣu
na me dveṣyo 'sti na priyaḥ
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā
mayi te teṣu cāpy aham

„Vůči nikomu nechovám zášť a nikomu nestraním. Jsem stejnĕ naklonĕn všem. Ale každý, kdo Mi oddanĕ slouží, je Můj přítel – je u Mĕ – a Já jsem také přítelem jemu.“

Polobozi a mudrci (devān sādhūn) jsou oddáni plnĕní vůle Nejvyššího Pána. Polobozi jednají jako správci vesmíru a mudrci svým vyučováním a dobrým příkladem osvĕtlují cestu seberealizace a svatosti. Ti, kdo však porušují přírodní zákon, zákon Boha, a žijí pácháním násilí vůči ostatním, jsou zabiti Nejvyšším Pánem v Jeho různých inkarnacích přijímaných pro zábavy. Pán uvádí v Bhagavad-gītĕ (4.11): ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. Je nestranný, ale vhodnĕ odpovídá na činnosti živých bytostí.

Verš

tapto ’ham te tejasā duḥsahena
śāntogreṇāty-ulbaṇena jvareṇa
tāvat tāpo dehināṁ te ’nghri-mūlaṁ
no severan yāvad āśānubaddhāḥ

Synonyma

taptaḥ — popálená; aham — já; te — Tvou; tejasā — mocí; duḥsahena — nesnesitelným; śānta — chladem; ugreṇa — přesto spalující; ati — nesmírnĕ; ulbaṇena — hrozivá; jvareṇa — horečka; tāvat — tak dlouho; tāpaḥ — spalující trýzeň; dehinām — vtĕlených duší; te — Tvých; aṅghri — nohou; mūlam — chodidlům; na — ne; u — vskutku; severan — slouží; yāvat — dokud; āśā — hmotnými touhami; anubaddhāḥ — neustále spoutané.

Překlad

Trýzní mĕ strašlivá moc Tvé hrozivé horečné zbranĕ, která je chladná, a přesto spalující. Všechny vtĕlené duše musí trpĕt, dokud zůstávají připoutány k hmotným cílům, a tak odvráceny od služby Tvým nohám.

Význam

V předchozím verši Śiva-jvara uvedla, že ti, kdo žijí násilím, budou trpĕt podobným násilím z rukou Pána. Zde však dále uvádí, že ti, kdo se neodevzdají Nejvyššímu Pánu, si zvláštĕ zaslouží trest. Ačkoliv sama Śiva-jvara dosud jednala násilnĕ, jelikož se odevzdala Pánu a napravila se, doufá, že získá Pánovu milost. Jinak řečeno, nyní se stala Pánovou oddanou.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
tri-śiras te prasanno ’smi
vyetu te maj-jvarād bhayam
yo nau smarati saṁvādaṁ
tasya tvan na bhaved bhayam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; tri-śiraḥ — ó tříhlavá; te — s tebou; prasannaḥ — spokojen; asmi — jsem; vyetu — nechť odejde; te — tvůj; mat — Mé; jvarāt — z horečné zbranĕ; bhayam — strach; yaḥ — kdokoliv; nau — náš; smarati — vzpomíná na; saṁvādam — rozhovor; tasya — pro nĕho; tvat — z tebe; na bhavet — nebude; bhayam — strach.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Ó tříhlavá, jsem s tebou spokojen. Nechť je tvůj strach z Mé horečné zbranĕ rozptýlen a nechť kdokoliv, kdo vzpomíná na tento náš rozhovor, nemá důvod se tĕ bát.

Význam

Zde Pán přijímá Śiva-jvaru jako svou oddanou a dává jí svůj první pokyn – any nikdy nedĕsila horečkou ty, kdo s vírou naslouchají této Pánovĕ zábavĕ.

Verš

ity ukto ’cyutam ānamya
gato māheśvaro jvaraḥ
bāṇas tu ratham ārūḍhaḥ
prāgād yotsyan janārdanam

Synonyma

iti — takto; uktaḥ — oslovena; acyutam — Kṛṣṇovi, neklesajícímu Nejvyššímu Pánu; ānamya — klanĕjící se; gataḥ — odešla; māheśvaraḥ — Pána Śivy; jvaraḥ — horečná zbraň; bāṇaḥ — Bāṇāsura; tu — ale; ratham — na svém kočáru; ārūḍhaḥ — jedoucí; prāgāt — přijel; yotsyan — zamýšlející bojovat s; janārdanam — Pánem Kṛṣṇou.

Překlad

Takto oslovená Māheśvara-jvara se poklonila neklesajícímu Pánu a odešla. Poté však přijel Bāṇāsura na svém kočáru bojovat s Pánem Kṛṣṇou.

Verš

tato bāhu-sahasreṇa
nānāyudha-dharo ’suraḥ
mumoca parama-kruddho
bāṇāṁś cakrāyudhe nṛpa

Synonyma

tataḥ — poté; bāhu — svými pažemi; sahasreṇa — tisíci; nānā — četné; āyudha — zbranĕ; dharaḥ — nesoucí; asuraḥ — démon; mumoca — vypustil; parama — svrchovanĕ; kruddhaḥ — rozzuřený; bāṇān — šípy; cakra-āyudhe — na Nĕho, jehož zbraní je disk; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Ó králi, nesmírnĕ rozzuřený démon nesoucí ve svých tisíci rukách četné zbranĕ vystřelil mnoho šípů na Pána Kṛṣṇu, nositele zbranĕ v podobĕ disku.

Verš

tasyāsyato ’strāṇy asakṛc
cakreṇa kṣura-neminā
ciccheda bhagavān bāhūn
śākhā iva vanaspateḥ

Synonyma

tasya — jeho; asyataḥ — který vrhal; astrāṇi — zbranĕ; asakṛt — opakovanĕ; cakreṇa — svým diskem; kṣura — ostrý jako břitva; neminā — jehož obvod; ciccheda — usekal; bhagavān — Nejvyšší Pán; bāhūn — paže; śākhāḥ — vĕtve; iva — jako kdyby; vanaspateḥ — stromu.

Překlad

Když Ho Bāṇa nepřestával zasypávat Nejvyššího Pána zbranĕmi, ten použil svou jako břitva ostrou cakru, aby usekal Bāṇāsurovy paže, jako kdyby to byly vĕtve stromů.

Verš

bāhuṣu chidyamāneṣu
bāṇasya bhagavān bhavaḥ
bhaktānakampy upavrajya
cakrāyudham abhāṣata

Synonyma

bāhuṣu — paže; chidyamāneṣu — když byly utínány; bāṇasya — Bāṇāsurovy; bhagavān bhavaḥ — velký Pán Śiva; bhakta — se svým oddaným; anukampī — soucitný; upavrajya — přicházející; cakra-āyudham — za Pánem Kṛṣṇou, nositelem zbranĕ v podobĕ disku; abhāṣata — promluvil.

Překlad

Pán Śiva mĕl soucit se svým oddaným Bāṇāsurou, jehož paže byly utínány, a tak přišel za Pánem Cakrāyudhou (Kṛṣṇou) a takto k Nĕmu promluvil.

Verš

śrī-rudra uvāca
tvaṁ hi brahma paraṁ jyotir
gūḍhaṁ brahmaṇi vāṅ-maye
yaṁ paśyanty amalātmāna
ākāśam iva kevalam

Synonyma

śrī-rudraḥ uvāca — Pán Śiva pravil; tvam — Ty; hi — jediný; brahma — Absolutní Pravda; param — svrchované; jyotiḥ — svĕtlo; gūḍham — skryté; brahmaṇi — v Absolutním; vāk-maye — v její jazykové podobĕ (Vedách); yam — jehož; paśyanti — vidí; amala — neposkvrnĕná; ātmānaḥ — jejichž srdce; ākāśam — nebe; iva — jako; kevalam — čisté.

Překlad

Śrī Rudra pravil: Ty jediný jsi Absolutní Pravda, svrchované svĕtlo, tajemství skryté v jazykovém projevu Absolutního. Ti, jejichž srdce jsou neposkvrnĕná, Tĕ mohou vidĕt, neboť jsi neposkvrnĕný jako nebe.

Význam

Absolutní Pravda je zdroj veškerého svĕtla, a je proto svrchované svĕtlo, zářící samo o sobĕ. Tato Absolutní Pravda je důvĕrnĕ vysvĕtlena ve Vedách, a je proto obtížnĕ pochopitelná pro bĕžného čtenáře. Následující výroky citované Śrīlou Jīvou Gosvāmīm z Gopāla-tāpanī Upaniṣady ukazují, jak védské hlásky příležitostnĕ odhalují Absolutního: Te hocur upāsanam etasya parātmano govindasyākhilādhāriṇo brūhi (Pūrva-khaṇḍa 17): „Oni (čtyři Kumārové) řekli (Brahmovi): ,Prosíme řekni nám, jak uctívat Govindu, Nejvyšší Duši a základ všeho, co existuje.̀“ Cetanaś cetanānām (Pūrva-khaṇḍa 21): „On je hlavní ze všech živých bytostí.“ A taṁ ha devam ātma-vṛtti-prakāśam (Pūrva-khaṇḍa 23): „Osoba realizuje tohoto Svrchovaného Boha tím, že nejprve realizuje vlastní já.“ Velký ācārya Jīva Gosvāmī také cituje verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (7.10.48)gūḍhaṁ paraṁ brahma manuṣya-liṅgam – který poukazuje na „Nejvyšší Pravdu skrytou v tĕle podobném lidskému.“

Jelikož je Pán čistý, proč nĕkteří lidé vnímají Kṛṣṇovu podobu a činnosti jako nečisté? Ācārya Jīva vysvĕtluje, že ti, jejichž srdce jsou nečistá, nemohou porozumĕt čistému Pánu. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále cituje Pánův vlastní pokyn Arjunovi ve Śrī Hari-vaṁśe:

tat-paraṁ paramaṁ brahma
sarvaṁ vibhajate jagat
mamaiva tad ghanaṁ tejo
jñātum arhasi bhārata

„Vyšší než tato (celková hmotná příroda) je Nejvyšší Brahman, z nĕhož se expanduje celé toto stvoření. Ó potomku Bharaty, mĕl bys vĕdĕt, že Nejvyšší Brahman je tvořen Mou koncentrovanou září.“

Takto, aby zachránil svého oddaného, Śiva nyní oslavuje Nejvyššího Pána, Kṛṣṇu, svého vĕčného pána hodného uctívání. Pánova matoucí energie Śivu přimĕla s Pánem Kṛṣṇou bojovat, ale nyní je po boji a Pán Śiva vĕnuje pro záchranu svého oddaného tyto krásné modlitby.

Verš

nābhir nabho ’gnir mukham ambu reto
dyauḥ śīrṣam āśāḥ śrutir aṅghrir urvī
candro mano yasya dṛg arka ātmā
ahaṁ samudro jaṭharaṁ bhujendraḥ
romāṇi yasyauṣadhayo ’mbu-vāhāḥ
keśā viriñco dhiṣaṇā visargaḥ
prajā-patir hṛdayaṁ yasya dharmaḥ
sa vai bhavān puruṣo loka-kalpaḥ

Synonyma

nābhiḥ — pupek; nabhaḥ — nebe; agniḥ — oheň; mukham — tvář; ambu — voda; retaḥ — semeno; dyauḥ — nebesa; śīrṣam — hlava; āśāḥ — svĕtové strany; śrutiḥ — sluch; aṅghriḥ — noha; urvī — Zemĕ; candraḥ — Mĕsíc; manaḥ — mysl; yasya — jehož; dṛk — zrak; arkaḥ — Slunce; ātmā — vĕdomí; aham — já (Śiva); samudraḥ — oceán; jaṭharam — břicho; bhuja — paže; indraḥ — Indra; romāṇi — chlupy na tĕle; yasya — jehož; oṣadhayaḥ — byliny; ambu-vāhāḥ — mraky plné vody; keśāḥ — vlasy; viriñcaḥ — Pán Brahmā; dhiṣaṇā — rozlišující inteligence; visargaḥ — genitálie; prajā-patiḥ — stvořitel lidstva; hṛdayam — srdce; yasya — jehož; dharmaḥ — náboženství; saḥ — On; vai — vskutku; bhavān — Ty, vznešený; puruṣaḥ — prvotní stvořitel; loka — svĕty; kalpaḥ — stvořené z nĕhož.

Překlad

Nebe je Tvůj pupek, oheň Tvoje tvář, voda Tvé semeno a nebesa Tvá hlava. Hlavní svĕtové strany jsou Tvůj sluch, byliny chlupy na Tvém tĕle a mraky plné vody vlasy na Tvé hlavĕ. Zemĕ je Tvá noha, Mĕsíc Tvá mysl a Slunce Tvůj zrak, zatímco já jsem Tvé ego. Oceán je Tvé břicho, Indra Tvá paže, Pán Brahmā Tvá inteligence, stvořitel lidstva Tvé genitálie a náboženství Tvé srdce. Jsi vskutku původní puruṣa, stvořitel svĕtů.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že tak jako nepatrný hmyz žijící v plodu nemůže plodu porozumĕt, my nepatrné živé bytosti nemůžeme porozumĕt Nejvyšší Absolutní Pravdĕ, ve které existujeme. Je obtížné porozumĕt Pánovu vesmírnému projevu, o Jeho transcendentální podobĕ Śrī Kṛṣṇy nemluvĕ. Proto bychom se mĕli odevzdat s vĕdomím Kṛṣṇy a Pán samotný nám pomůže porozumĕt.

Verš

tavāvatāro ’yam akuṇṭha-dhāman
dharmasya guptyai jagato hitāya
vayaṁ ca sarve bhavatānubhāvitā
vibhāvayāmo bhuvanāni sapta

Synonyma

tava — Tvůj; avatāraḥ — příchod; ayam — tento; akuṇṭha — neomezená; dhāman — ó Ty, jehož moc; dharmasya — spravedlnosti; guptyai — na ochranu; jagataḥ — vesmíru; hitāya — ve prospĕch; vayam — my; ca — také; sarve — vše; bhavatā — Tebou; anubhāvitāḥ — osvícené a autorizované; vibhāvayāmaḥ — projevujeme a rozvíjíme; bhuvanāni — svĕtů; sapta — sedm.

Překlad

Tvůj současný příchod do hmotného svĕta, ó Pane neomezené moci, je určen pro ochranu zásad spravedlnosti a prospívá celému vesmíru. My polobozi, každý závisející na Tvé milosti a autoritĕ, rozvíjíme sedm planetárních systémů.

Význam

Když Pán Śiva oslavuje Pána Kṛṣṇu, může se objevit pochybnost, protože Pán Kṛṣṇa zdánlivĕ stojí před Pánem Śivou jako historická osobnost s tĕlem podobným lidskému. To, že se nám Pán zjevuje v podobĕ viditelné našim svĕtským očím, je však Jeho bezpříčinná milost. Jestli chceme porozumĕt Absolutní Pravdĕ, Śrī Kṛṣṇovi, musíme naslouchat uznávaným autoritám na proces vĕdomí Kṛṣṇy, jako Pánu Kṛṣṇovi samotnému v Bhagavad-gītĕ, nebo Pánu Śivovi, uznávané vaiṣṇavské autoritĕ, který zde oslavuje Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

tvam eka ādyaḥ puruṣo ’dvitīyas
turyaḥ sva-dṛg dhetur ahetur īśaḥ
pratīyase ’thāpi yathā-vikāraṁ
sva-māyayā sarva-guṇa-prasiddhyai

Synonyma

tvam — Ty; ekaḥ — jediná; ādyaḥ — původní; puruṣaḥ — Nejvyšší Osoba; advitīyaḥ — jedna jediná; turyaḥ — transcendentální; sva-dṛk — projevující sebe sama; hetuḥ — příčina; ahetuḥ — nemající příčinu; īśaḥ — svrchovaný vládce; pratīyase — jsi vnímán; atha api — přesto; yathā — podle; vikāram — různých přemĕn; sva — svou vlastní; māyayā — energií klamu; sarva — všech; guṇa — hmotných vlastností; prasiddhyai — pro úplné projevení.

Překlad

Jsi původní osoba, jedna jediná, transcendentální a projevující sebe sama. Nemáš příčinu, jsi příčina všeho a svrchovaný vládce. Přesto jsi vnímán z hlediska přemĕn hmoty způsobených Tvou energií klamu – přemĕn, které umožňuješ, aby se mohly plnĕ projevit různé hmotné vlastnosti.

Význam

Ācāryové komentují tento verš takto: Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že výraz ādyaḥ puruṣaḥ, „původní puruṣa“, vyjadřuje, že se Pán Kṛṣṇa expanduje jako Mahā-Viṣṇu, první ze tří puruṣů, kteří mají na starost projevení vesmíru. Pán je eka advitīyaḥ, „jeden jediný“, protože Mu není nikdo roven ani se od Nĕho neliší. Nikdo se zcela nevyrovná Nejvyššímu Bohu a přesto protože jsou všechny živé bytosti expanze energie Boha, nikdo se od Nĕho kvalitativnĕ neliší. Śrī Caitanya Mahāprabhu tuto nepochopitelnou situaci pĕknĕ vysvĕtluje prohlášením, že Absolutní Pravda a živá bytosti jsou kvalitativnĕ totožné ale kvantitativnĕ odlišné. Absolutní má neomezené duchovní vĕdomí, zatímco živé bytosti mají neomezenĕ malé vĕdomí, které může být zahaleno klamem.

Śrīla Jīva Gosvāmī, komentující výraz ādyaḥ puruṣaḥ, cituje ze Sātvata-tantry: viṣṇos tu trīṇi rūpāṇi. „Existují tři podoby Viṣṇua (pro projevení vesmíru, a tak dále).“ Śrīla Jīva Gosvāmī také cituje Pánův výrok ze śruti: pūrvam evāham ihāsam. „Na počátku jsem v tomto svĕtĕ existoval jen Já.“ Tento výrok popisuje podobu Pána zvanou puruṣa-avatāra, která existuje před projevením vesmíru. Śrīla Jīva Gosvāmī také cituje tuto śruti-mantru: tat-puruṣasya puruṣatvam, což znamená „toto tvoří Pánovo postavení puruṣi.“ Pán Kṛṣṇa je ve skutečnosti podstatou inkarnace puruṣi, protože je turīya, jak popisuje v tomto verši. Jīva Gosvāmī vysvĕtluje výraz turīya (doslova „čtvrtý“) citací komentáře Śrīdhara Svāmīho k verši Bhāgavatamu 11.15.16:

virāṭ hiraṇyagarbhaś ca
kāraṇaṁ cety upādhayaḥ
īśasya yat tribhir hīnaṁ
turīyaṁ tad vidur budhāḥ

„Pánova vesmírná podoba, Jeho podoba Hiraṇyagarbhy a prvotní příčinné projevení hmotné přírody jsou všechno relativní koncepty, ale protože Pán samotný není tĕmito třemi zahalen, inteligentní autority Ho nazývají ,čtvrtý̀.“

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho slovo turīya vyjadřuje, že Pán je čtvrtým členem čtverné expanze Boha zvané Catur-vyūha. Jinými slovy, Pán Kṛṣṇa is Vāsudeva.

Pán Kṛṣṇa je sva-dṛk – On sám se dokáže dokonale vnímat – protože je nekonečná duchovní existence, nekonečnĕ čistá. Je hetu, příčina všeho, a přesto je ahetu, bez příčiny. Proto je īśa, svrchovaný vládce.

Poslední dvĕ řádky tohoto verše mají zvláštní filozofický význam. Proč je Pán vnímán různými osobami různĕ, ačkoliv je jediný? Částečné vysvĕtlení je uvedeno zde. Vlivem Māyi, Pánovy externí energie, je hmotná příroda ve stavu neustálé přemĕny, vikāra. V jednom smyslu je tedy hmotná příroda „neskutečná“, asat. Protože je však Bůh svrchovaná skutečnost, a protože je přítomen ve všech vĕcech a všechny vĕci jsou Jeho energie, hmotné předmĕty a energie mají jistý stupeň skutečnosti. Proto nĕkteří lidé vidí jeden aspekt hmotné energie a myslí si: „Toto je skutečnost,“ zatímco ostatní lidé vidí odlišný aspekt hmotné energie a myslí si: „Ne, toto je skutečnost.“ Jako podmínĕné duše jsme zahaleni různými uspořádáními hmotné přírody, a tak popisujeme Nejvyšší Pravdu nebo Nejvyššího Pána z hlediska svého porušeného pohledu. Přesto jsou i zahalující vlastnosti hmotné přírody, jako naše podmínĕná inteligence, mysl a smysly, skutečné (neboť jsou energií Nejvyššího Pána), a proto můžeme skrze všechny vĕci vnímat, více či ménĕ subjektivnĕ, Nejvyšší Osobnost Božství. Proto tento verš uvádí pratīyase: „Jsi vnímán.“ Navíc bez projevení zahalujících vlastností hmotné přírody by stvoření nemohlo plnit svůj účel – dovolit podmínĕným duším pokusit se co nejlépe si užívat bez Boha, takže nakonec pochopí marnost této klamné představy.

Verš

yathaiva sūryaḥ pihitaś chāyayā svayā
chāyāṁ ca rūpāṇi ca sañcakāsti
evaṁ guṇenāpihito guṇāṁs tvam
ātma-pradīpo guṇinaś ca bhūman

Synonyma

yathā eva — tak jako; sūryaḥ — slunce; pihitaḥ — zahalené; chāyayā — stínem; svayā — svým vlastním; chāyām — stín; ca — a; rūpāṇi — viditelné podoby; ca — také; sañcakāsti — osvĕtluje; evam — podobnĕ; guṇena — hmotnou kvalitou (falešného ega); apihitaḥ — zahalené; guṇān — kvality hmoty; tvam — Ty; ātma-pradīpaḥ — vydávající vlastní záři; guṇinaḥ — majitelé tĕchto kvalit (živé bytosti); ca — a; bhūman — ó všemocný.

Překlad

Ó všemocný, tak jako slunce, třebaže skryté za mrakem, osvĕtluje mrak a také všechny ostatní viditelné podoby, Ty, ačkoliv skrytý hmotnými kvalitami, vydáváš vlastní záři, a tak zjevuješ všechny tyto kvality, spolu se živými bytostmi, které je vlastní.

Význam

Zde Pán Śiva dále objasňuje myšlenku vyjádřenou v posledních dvou řádcích předchozího verše. Analogie mraků a slunce je vhodná. Slunce svou energií vytváří mraky, které zahalují náš pohled na slunce. A přesto je to slunce, co nám dovoluje vidĕt mraky i všechny ostatní vĕci. Podobnĕ Pán expanduje svou energii klamu, a tak nám brání Ho přímo vidĕt. A přesto je to samotný Bůh, kdo nám odhaluje svou zahalující energii – hmotný svĕt – a je tedy ātma-pradīpa, „vydávající vlastní záři“. Je to skutečnost Jeho existence, co činí všechny vĕci viditelnými.

Verš

yan-māyā-mohita-dhiyaḥ
putra-dāra-gṛhādiṣu
unmajjanti nimajjanti
prasaktā vṛjinārṇave

Synonyma

yat — jehož; māyā — energií klamu; mohita — zmatená; dhiyaḥ — jejich inteligence; putra — co se týče dĕtí; dāra — manželky; gṛha — domova; ādiṣu — a tak dále; unmajjanti — vynořují se na hladinu; nimajjanti — ponořují se; prasaktāḥ — plnĕ zapletené; vṛjina — utrpení; arṇave — v oceánu.

Překlad

Osoby pohroužené v oceánu hmotného utrpení se nĕkdy vynořují k hladinĕ a nĕkdy se ponořují, neboť je jejich inteligence zmatená Tvou māyou, a jsou plnĕ připoutané k dĕtem, manželce, domovu a tak dále.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že „vynořování se v oceánu utrpení“ vyjadřuje povznesení do vyšších druhů, jako jsou polobozi, a „být ponořen“ se týká poklesnutí do nižších druhů – dokonce až do nehybných druhů života jako jsou stromy. Vāyu Purāṇa uvádí: viparyayaś ca bhavati brahmatva-sthāvaratvayoḥ: „Živá bytost koluje mezi postavením Brahmy a nehybného tvora.“

Śrīla Jīva Gosvāmī poukazuje na to, že Śiva poté, co oslavil Pána, nyní sleduje svůj původní zámĕr zajistit Bāṇāsurovi Pánovu milost. V tomto a v následujících čtyřech verších tedy Pán Śiva poučuje Bāṇu o svém skutečném postavení ve vztahu k Pánu. Śivova prosba k Pánu o soucit s Bāṇou se nachází v textu 45.

Verš

deva-dattam imaṁ labdhvā
nṛ-lokam ajitendriyaḥ
yo nādriyeta tvat-pādau
sa śocyo hy ātma-vañcakaḥ

Synonyma

deva — Nejvyšším Pánem; dattam — dané; imam — toto; labdhvā — dosahující; nṛ — lidských bytostí; lokam — svĕta; ajita — neovládnuté; indriyaḥ — jeho smysly; yaḥ — kdo; na ādriyeta — nebude uctívat; tvat — Tvé; pādau — nohy; saḥ — on; śocyaḥ — politováníhodný; hi — vskutku; ātma — sebe sama; vañcakaḥ — podvodník.

Překlad

Ten, kdo dosáhl tohoto lidského tĕla jako daru od Boha, a přesto neovládá své smysly a neuctívá Tvé nohy, je jistĕ politováníhodný, neboť pouze podvádí sám sebe.

Význam

Pán Śiva zde zavrhuje ty, kdo se odmítají vĕnovat oddané službĕ Nejvyššímu Pánu.

Verš

yas tvāṁ visṛjate martya
ātmānaṁ priyam īśvaram
viparyayendriyārthārthaṁ
viṣam atty amṛtaṁ tyajan

Synonyma

yaḥ — kdo; tvām — Tebe; visṛjate — zavrhne; martyaḥ — smrtelník; ātmānam — své skutečné Já; priyam — nanejvýš drahý; īśvaram — Pán; viparyaya — které jsou přesnĕ opačné; indriya-artha — smyslovým předmĕtům; artham — kvůli; viṣam — jed; atti — pojídá; amṛtam — nektaru; tyajan — vyhýbá se.

Překlad

Ten smrtelník, který zavrhne Tebe – své skutečné Já, nanejvýš drahého přítele a Pána – kvůli smyslovým předmĕtům, jejichž povaha je přesnĕ opačná, odmítá nektar a místo toho pojídá jed.

Význam

Výše popsaná osoba je politováníhodná, protože zavrhuje to, co je ve skutečnosti drahé, Pána, a přijímá to, co není drahé, ale bezbožné: dočasný smyslový požitek, který vede k utrpení a zmatenosti.

Verš

ahaṁ brahmātha vibudhā
munayaś cāmalāśayāḥ
sarvātmanā prapannās tvām
ātmānaṁ preṣṭham īśvaram

Synonyma

aham — já; brahmā — Brahmā; atha — a také; vibudhāḥ — polobozi; munayaḥ — mudrci; ca — a; amala — čisté; āśayāḥ — jejichž vĕdomí; sarva-ātmanā — z celého srdce; prapannāḥ — odevzdaní; tvām — Tobĕ; ātmānam — Já; preṣṭham — nejdražšímu; īśvaram — Pánu.

Překlad

Já, Pán Brahmā, ostatní polobozi a mudrci s čistou myslí jsme se všichni odevzdali z celého srdce Tobĕ, našemu nanejvýš drahému Já a Pánu.

Verš

taṁ tvā jagat-sthity-udayānta-hetuṁ
samaṁ prasāntaṁ suhṛd-ātma-daivam
ananyam ekaṁ jagad-ātma-ketaṁ
bhavāpavargāya bhajāma devam

Synonyma

tam — Jeho; tvā — Ty; jagat — vesmíru; sthiti — udržování; udaya — vznik; anta — a zánik; hetum — příčina; samam — vyrovnaný; praśāntam — dokonale klidný; suhṛt — přítel; ātma — Já; daivam — Pán hodný uctívání; ananyam — jeden jediný; ekam — jedinečný; jagat — všech svĕtů; ātma — a všech duší; ketam — útočištĕ; bhava — hmotného života; apavargāya — pro ukončení; bhajāma — uctívejme; devam — Nejvyššího Pána.

Překlad

Uctívejme Tebe, Nejvyššího Pána, abychom byli osvobozeni z hmotného života. Jsi udržovatel vesmíru a příčina jeho stvoření a zániku. Jsi vyrovnaný, dokonale klidný, skutečný přítel, Já a Pán hodný uctívání. Jsi jeden jediný, útočištĕ všech svĕtů a všech duší.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí, že Pán je skutečný přítel, protože uvádí v činnost správnou inteligenci osoby, pokud ta zatouží poznat pravdu o Bohu a duši. Śrīla Jīva Gosvāmī i Śrīla Viśvanātha Cakravartī zdůrazňují, že výraz bhavāpavargāya vyjadřuje nejvyšší osvobození v podobĕ čisté lásky k Bohu charakterizované čistou oddanou službou Pánu.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī také vysvĕtluje, že Nejvyšší Pán je samam, „dokonale objektivní a vyrovnaný“, zatímco jiné živé bytosti nemohou být dokonale objektivní kvůli neúplnému chápání skutečnosti. Ti, kdo se odevzdají Pánu, se také stávají plnĕ objektivními přijetím útočištĕ u Jeho svrchovaného vĕdomí.

Verš

ayaṁ mameṣṭo dayito ’nuvartī
mayābhayaṁ dattam amuṣya deva
sampādyatāṁ tad bhavataḥ prasādo
yathā hi te daitya-patau prasādaḥ

Synonyma

ayam — tento; mama — můj; iṣṭaḥ — oblíbený; dayitaḥ — velmi drahý; anuvartī — následovník; mayā — mnou; abhayam — nebojácnost; dattam — daná; amuṣya — jeho; deva — ó Pane; sampādyatām — prosím nechť je udĕlena; tat — proto; bhavataḥ — Tvá; prasādaḥ — milost; yathā — jako; hi — vskutku; te — Tvá; daitya — démonů; patau — vládci (Prahlādovi); prasādaḥ — milost.

Překlad

Tento Bāṇāsura je můj drahý a vĕrný následovník a já jsem mu udĕlil osvobození od strachu. Proto mu, můj Pane, prosím udĕl svou milost, tak jako jsi prokázal milost Prahlādovi, vládci démonů.

Význam

Pán Śiva chce Bāṇāsurovi pomoci, protože démon projevil velkou oddanost Pánu Śivovi, když poskytl hudební doprovod pro Śivův tanec tāṇḍava. Další důvod, proč Bāṇa požívá příznĕ Pána Śivy, je ten, že je potomkem velkých oddaných Prahlāda a Baliho.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
yad āttha bhagavaṁs tvaṁ naḥ
karavāma priyaṁ tava
bhavato yad vyavasitaṁ
tan me sādhv anumoditam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; yat — co; āttha — řekl jsi; bhagavan — ó pane; tvam — ty; naḥ — Nám; karavāma — mĕli bychom učinit; priyam — tĕšící; tava — tebe; bhavataḥ — tebou; yat — co; vyavasitam — rozhodnuto; tat — to; me — Mnou; sādhu — dobře; anumoditam — souhlasící se.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Můj milý pane, pro tvé potĕšení musíme jistĕ učinit to, oč jsi Nás požádal. Plnĕ souhlasím s tvým závĕrem.

Význam

Nemĕli bychom považovat za podivné, že Nejvyšší Pán Kṛṣṇa zde oslovuje Pána Śivu jako bhagavāna, „pána“. Všechny živé bytosti jsou nedílné části Pána, kvalitativnĕ s Ním totožné, a Pán Śiva je zvláštĕ mocná, čistá bytost s mnoha vlastnostmi Nejvyššího Pána. Tak jako je otec šťastný, když se může podĕlit o své bohatství s milovaným synem, Nejvyšší Pán šťastnĕ obdařuje čisté živé bytosti částí své energie a majestátu. A tak jako otec pyšnĕ a šťastnĕ pozoruje dobré vlastnosti svých dĕtí, Pán je nanejvýš šťastný, když oslavuje čisté živé bytosti mocné díky vĕdomí Kṛṣṇy. Nejvyššího Pána tedy tĕší oslavování Pána Śivy tím, že ho oslovuje jako bhagavāna.

Verš

avadhyo ’yaṁ mamāpy eṣa
vairocani-suto ’suraḥ
prahrādāya varo datto
na vadhyo me tavānvayaḥ

Synonyma

avadhyaḥ — nebýt zabit; ayam — on; mama — Mnou; api — vskutku; eṣaḥ — tento; vairocani-sutaḥ — Vairocaniho (Baliho) syn; asuraḥ — démon; prahrādāya — Prahlādovi; varaḥ — požehnání; dattaḥ — dané; na vadhyaḥ — nebýt zabiti; me — Mnou; tava — tvoji; anvayaḥ — potomci.

Překlad

Nezabiji tohoto démonského Vairocaniho syna, neboť jsem dal Prahlādovi Mahārājovi požehnání, že nezabiji žádné z jeho potomků.

Verš

darpopaśamanāyāsya
pravṛkṇā bāhavo mayā
sūditaṁ ca balaṁ bhūri
yac ca bhārāyitaṁ bhuvaḥ

Synonyma

darpa — pýchy; upaśamanāya — pro zmírnĕní; asya — jeho; pravṛkṇāḥ — usekané; bāhavaḥ — paže; mayā — Mnou; sūditam — pobité; ca — a; balam — vojsko; bhūri — obrovské; yat — které; ca — a; bhārāyitam — jelikož se stalo břemenem; bhuvaḥ — pro Zemi.

Překlad

To kvůli zmírnĕní Bāṇāsurovy pýchy jsem mu usekal paže. A jeho mocné vojsko jsem pobil, protože se stalo břemenem Zemĕ.

Verš

catvāro ’sya bhujāḥ śiṣṭā
bhaviṣyaty ajarāmaraḥ
pārṣada-mukhyo bhavato
na kutaścid-bhayo ’suraḥ

Synonyma

catvāraḥ — čtyři; asya — jeho; bhujāḥ — paže; śiṣṭāḥ — zbývající; bhaviṣyati — bude; ajara — nestárnoucí; amaraḥ — a nesmrtelný; pārṣada — společník; mukhyaḥ — hlavní; bhavataḥ — tvůj; na kutaścit-bhayaḥ — nemající strach za žádných okolností; asuraḥ — démon.

Překlad

Tento démon, který má stále čtyři paže, bude odolný vůči stáří a smrti a bude sloužit jako jeden ze tvých hlavních společníků. Tak se nebude mít za žádných okolností čeho bát.

Verš

iti labdhvābhayaṁ kṛṣṇaṁ
praṇamya śirasāsuraḥ
prādyumniṁ ratham āropya
sa-vadhvo samupānayat

Synonyma

iti — takto; labdhvā — získávající; abhayam — osvobození od strachu; kṛṣṇam — Pánu Kṛṣṇovi; praṇamya — klanící se; śirasā — hlavou; asuraḥ — démon; pradyumnim — Aniruddhu, Pradyumnova syna; ratham — na Jeho kočár; āropya — usazující; sa-vadhvaḥ — s Jeho manželkou; samupānayat — přivezl je vpřed.

Překlad

Poté, co Bāṇāsura takto dosáhl osvobození od strachu, se poklonil Pánu Kṛṣṇovi dotekem hlavy o zem. Pak Bāṇa posadil Aniruddhu a Jeho nevĕstu na jejich kočár a přivezl je před Pána.

Verš

akṣauhiṇyā parivṛtaṁ
su-vāsaḥ-samalaṅkṛtam
sa-patnīkaṁ puras-kṛtya
yayau rudrānumoditaḥ

Synonyma

akṣauhiṇyā — celou vojenskou jednotkou; parivṛtam — obklopené; su — skvostný; vāsaḥ — jejichž odĕv; samalaṅkṛtam — a ozdobené šperky; sa-patnīkam — Aniruddhu s Jeho manželkou; puraḥ-kṛtya — stavící dopředu; yayau — On (Pán Kṛṣṇa) odjel; rudra — Pánem Śivou; anumoditaḥ — propuštĕný.

Překlad

Pán Kṛṣṇa potom do čela průvodu postavil Aniruddhu a Jeho nevĕstu, oba krásnĕ ozdobené skvostnými odĕvy a šperky, a obklopil je celou vojenskou jednotkou. Tak se Pán Kṛṣṇa rozloučil s Pánem Śivou a odjel.

Verš

sva-rājadhānīṁ samalaṅkṛtāṁ dhvajaiḥ
sa-toraṇair ukṣita-mārga-catvarām
viveśa śaṅkhānaka-dundubhi-svanair
abhyudyataḥ paura-suhṛd-dvijātibhiḥ

Synonyma

sva — svého; rājadhānīm — hlavního mĕsta; samalaṅkṛtām — zcela vyzdobeného; dhvajaiḥ — vlajkami; sa — a s; toraṇaiḥ — vítĕznými oblouky; ukṣita — pokropené vodou; mārga — jehož třídy; catvarām — a křižovatky; viveśa — vstoupil; śaṅkha — lastur; ānaka — postranních bubnů; dundubhi — a kotlů; svanaiḥ — s dunĕním; abhyudyataḥ — uctivĕ uvítaný; paura — lidmi z mĕsta; suhṛt — svými příbuznými; dvijātibhiḥ — a brāhmaṇy.

Překlad

Pán potom vstoupil do svého hlavního mĕsta, bohatĕ vyzdobeného vlajkami a vítĕznými oblouky, s třídami a křižovatkami pokropenými vodou. Za dunĕní lastur a bubnů ānaka a dundubhi přišli všichni Pánovi příbuzní, brāhmaṇové a ostatní obyvatelé Pána uctivĕ přivítat.

Verš

ya evaṁ kṛṣṇa-vijayaṁ
śaṅkareṇa ca saṁyugam
saṁsmaret prātar utthāya
na tasya syāt parājayaḥ

Synonyma

yaḥ — kdokoliv; evam — takto; kṛṣṇa-vijayam — vítĕzství Pána Kṛṣṇy; śaṅkareṇa — s Pánem Śaṅkarou; ca — a; saṁyugam — bitvu; saṁsmaret — vzpomíná na; prātaḥ — za úsvitu; utthāya — probouzející se; na — ne; tasya — pro nĕho; syāt — bude; parājayaḥ — porážka.

Překlad

Kdokoliv vstává brzy ráno a vzpomíná na vítĕzství Pána Kṛṣṇy v Jeho boji s Pánem Śivou, nikdy nezažije porážku.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k šedesáté třetí kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Pán Kṛṣṇa bojuje s Bāṇāsurou.“