Skip to main content

Sloka 44

Text 44

Verš

Text

taṁ tvā jagat-sthity-udayānta-hetuṁ
samaṁ prasāntaṁ suhṛd-ātma-daivam
ananyam ekaṁ jagad-ātma-ketaṁ
bhavāpavargāya bhajāma devam
taṁ tvā jagat-sthity-udayānta-hetuṁ
samaṁ prasāntaṁ suhṛd-ātma-daivam
ananyam ekaṁ jagad-ātma-ketaṁ
bhavāpavargāya bhajāma devam

Synonyma

Synonyms

tam — Jeho; tvā — Ty; jagat — vesmíru; sthiti — udržování; udaya — vznik; anta — a zánik; hetum — příčina; samam — vyrovnaný; praśāntam — dokonale klidný; suhṛt — přítel; ātma — Já; daivam — Pán hodný uctívání; ananyam — jeden jediný; ekam — jedinečný; jagat — všech svĕtů; ātma — a všech duší; ketam — útočištĕ; bhava — hmotného života; apavargāya — pro ukončení; bhajāma — uctívejme; devam — Nejvyššího Pána.

tam — Him; tvā — You; jagat — of the universe; sthiti — of the maintenance; udaya — the rise; anta — and the demise; hetum — the cause; samam — equipoised; praśāntam — perfectly at peace; suhṛt — the friend; ātma — Self; daivam — and worshipable Lord; ananyam — without a second; ekam — unique; jagat — of all the worlds; ātma — and all souls; ketam — the shelter; bhava — of material life; apavargāya — for the cessation; bhajāma — let us worship; devam — the Supreme Lord.

Překlad

Translation

Uctívejme Tebe, Nejvyššího Pána, abychom byli osvobozeni z hmotného života. Jsi udržovatel vesmíru a příčina jeho stvoření a zániku. Jsi vyrovnaný, dokonale klidný, skutečný přítel, Já a Pán hodný uctívání. Jsi jeden jediný, útočištĕ všech svĕtů a všech duší.

Let us worship You, the Supreme Lord, to be freed from material life. You are the maintainer of the universe and the cause of its creation and demise. Equipoised and perfectly at peace, You are the true friend, Self and worshipable Lord. You are one without a second, the shelter of all the worlds and all souls.

Význam

Purport

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí, že Pán je skutečný přítel, protože uvádí v činnost správnou inteligenci osoby, pokud ta zatouží poznat pravdu o Bohu a duši. Śrīla Jīva Gosvāmī i Śrīla Viśvanātha Cakravartī zdůrazňují, že výraz bhavāpavargāya vyjadřuje nejvyšší osvobození v podobĕ čisté lásky k Bohu charakterizované čistou oddanou službou Pánu.

Śrīla Śrīdhara Svāmī states that the Lord is a true friend because He sets one’s proper intelligence into motion if one desires to know the truth about God and the soul. Śrīla Jīva Gosvāmī and Śrīla Viśvanātha Cakravartī both emphasize that the term bhavāpavargāya indicates the highest liberation of pure love of Godhead, characterized by unalloyed devotional service unto the Lord.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī také vysvĕtluje, že Nejvyšší Pán je samam, „dokonale objektivní a vyrovnaný“, zatímco jiné živé bytosti nemohou být dokonale objektivní kvůli neúplnému chápání skutečnosti. Ti, kdo se odevzdají Pánu, se také stávají plnĕ objektivními přijetím útočištĕ u Jeho svrchovaného vĕdomí.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī also explains that the Supreme Lord is samam, “perfectly objective and balanced,” whereas other living beings, having an incomplete grasp of reality, cannot be perfectly objective. Those who surrender unto the Lord also become fully objective by taking shelter of His supreme consciousness.