Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.62.10

Verš

tasyoṣā nāma duhitā
svapne prādyumninā ratim
kanyālabhata kāntena
prāg adṛṣṭa-śrutena sā

Synonyma

tasya — jeho; ūṣā nāma — jménem Ūṣā; duhitā — dcera; svapne — ve snu; prādyumninā — s Pradyumnovým synem (Aniruddhou); ratim — milostné setkání; kanyā — neprovdaná dívka; alabhata — získala; kāntena — se svým milencem; prāk — v minulosti; adṛṣṭa — nikdy nevidĕným; śrutena — ani neslyšela o; — ona.

Překlad

Ve snu Bāṇova dcera, dívka jménem Ūṣā, zažila milostné setkání s Pradyumnovým synem, ačkoliv svého milence nikdy předtím nevidĕla ani o nĕm neslyšela.

Význam

Nyní popsané události povedou k boji předpovĕzenému Pánem Śivou. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura cituje tyto verše z Viṣṇu Purāṇy, které vysvĕtlují Ūṣin sen:

ūṣā bāṇa-sutā vipra
pārvatīm śambhunā saha
krīḍantīm upalakṣyoccaiḥ
spṛhāṁ cakre tad-āśrayām

„Ó brāhmaṇo, když Ūṣā, Bāṇova dcera, shodou okolností spatřila Pārvatī dovádĕjící se svým manželem, Pánem Śambhuem, silnĕ zatoužila prožívat stejné pocity.“

tataḥ sakala-citta-jña
gaurī tām aha bhāvinīm
alam atyartha-tāpena
bhartrā tvam api raṁsyase

„Tehdy bohynĕ Gaurī (Pārvatī), která zná srdce všech bytostí, řekla citlivé dívce: ,Nebuď tak rozrušená! Budeš mít příležitost užívat si s vlastním manželem.̀“

ity uktā sā tadā cakre
kadeti matim ātmanaḥ
ko vā bhartā mamety enāṁ
punar apy āha pārvatī

„Když to Ūṣā uslyšela, pomyslela si: ,Ale kdy? A kdo bude můj manžel?̀ Pārvatī ji proto opĕt oslovila.“

vaiśākha-śukla-dvādaśyāṁ
svapne yo 'bhibhavaṁ tava
kariṣyati sa te bhartā
rāja-putri bhaviṣyati

„,Muž, který k tobĕ přijde ve snu dvanáctého lunárního dne jasné poloviny mĕsíce Vaiśākha, se stane tvým manželem, ó princezno.̀“