Skip to main content

Sloka 34

Text 34

Verš

Text

śrī-rukmiṇy uvāca
nanv evam etad aravinda-vilocanāha
yad vai bhavān bhagavato ’sadṛśī vibhūmnaḥ
kva sve mahimny abhirato bhagavāṁs try-adhīśaḥ
kvāhaṁ guṇa-prakṛtir ajña-gṛhīta-pādā
śrī-rukmiṇy uvāca
nanv evam etad aravinda-vilocanāha
yad vai bhavān bhagavato ’sadṛśī vibhūmnaḥ
kva sve mahimny abhirato bhagavāṁs try-adhīśaḥ
kvāhaṁ guṇa-prakṛtir ajña-gṛhīta-pādā

Synonyma

Synonyms

śrī-rukmiṇī uvāca — Śrī Rukmiṇī pravila; nanu — dobře; evam — budiž; etat — toto; aravinda-vilocana — ó lotosooký; āha — pravila; yat — který; vai — vskutku; bhavān — Tobĕ; bhagavataḥ — k Nejvyššímu Pánu; asadṛśī — bez sobĕ rovného; vibhūmnaḥ — ke všemocnému; kva — kde, ve srovnání; sve — ze své vlastní; mahimni — slávy; abhirataḥ — tĕšící se; bhagavān — Nejvyšší Pán; tri — tří (hlavních božstev, jmenovitĕ Brahmy, Viṣṇua a Śivy); adhīśaḥ — vládce; kva — a kde; aham — já; guṇa — hmotných vlastností; prakṛtiḥ — jejíž charakter; ajña — pošetilci; gṛhīta — uchopené; pādā — jejíž nohy.

śrī-rukmiṇī uvāca — Śrī Rukmiṇī said; nanu — well; evam — so be it; etat — this; aravinda-vilocana — O lotus-eyed one; āha — said; yat — which; vai — indeed; bhavān — You; bhagavataḥ — to the Supreme Lord; asadṛśī — unequal; vibhūmnaḥ — to the almighty; kva — where, in comparison; sve — in His own; mahimni — glory; abhirataḥ — taking pleasure; bhagavān — the Supreme Lord; tri — of the three (principal deities, namely Brahmā, Viṣṇu and Śiva); adhīśaḥ — the controller; kva — and where; aham — myself; guṇa — of material qualities; prakṛtiḥ — whose character; ajña — by foolish persons; gṛhīta — taken hold of; pādā — whose feet.

Překlad

Translation

Śrī Rukmiṇī pravila: Ve skutečnosti jsi řekl pravdu, ó lotosooký. Vskutku se nehodím pro všemocného Pána, Osobnost Božství. Jak lze srovnávat tohoto Nejvyššího Pána, který je vládcem tří hlavních božstev a tĕší se ze své vlastní slávy, a mĕ, ženu se svĕtskými vlastnostmi, jejíž nohou se chytají pošetilci?

Śrī Rukmiṇī said: Actually, what You have said is true, O lotus-eyed one. I am indeed unsuitable for the almighty Personality of Godhead. What comparison is there between that Supreme Lord, who is master of the three primal deities and who delights in His own glory, and myself, a woman of mundane qualities whose feet are grasped by fools?

Význam

Purport

Śrīla Śrīdhara Svāmī vyjmenovává chyby, které na sobĕ Pán Kṛṣṇa popsal, když se prohlásil za nekvalifikovaného být Rukmiṇiným manželem. Ty zahrnují nesoulad, bojácnost, přijetí útočištĕ v oceánu, spory s mocnými, opuštĕní svého království, nejistota o vlastní totožnosti, jednání v rozporu s obvyklými standardy chování, nevlastnĕní dobrých vlastností, falešné oslavování své osoby žebráky, odtažitost a nedostatek touhy po rodinném životĕ. Pán tvrdil, že u Nĕho Rukmiṇī tyto špatné vlastnosti nerozpoznala. Ona nyní začíná odpovídat na všechny Pánovy výroky.

Śrīla Śrīdhara Svāmī lists the faults Lord Kṛṣṇa had described in Himself that He claimed disqualified Him from being Rukmiṇī’s husband. These include incompatibility, fearfulness, taking shelter in the ocean, quarreling with the powerful, abandoning His kingdom, uncertainty as to His identity, acting against ordinary standards of behavior, having no good qualities, being praised falsely by beggars, aloofness, and lack of desire for family life. The Lord claimed that Rukmiṇī had failed to recognize these bad qualities in Him. Now she begins to respond to all the Lord’s statements.

Nejprve odpovídá na výrok Śrī Kṛṣṇy ve verši 11 této kapitoly: kasmān no vavṛṣe 'samān — „Proč sis vybrala Nás, kteří se ti nevyrovnáme?“ Zde Śrīmatī Rukmiṇī-devī říká, že ona a Kṛṣṇa si určitĕ nejsou rovni, neboť Nejvyššímu Pánu se nemůže nikdo vyrovnat. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dále poukazuje na to, že ve své nesmírné pokoře se Rukmiṇī ztotožňuje s Pánovou vnĕjší energií, která je ve skutečnosti její expanzí, neboť Rukmiṇī je bohynĕ štĕstí.

First she responds to Śrī Kṛṣṇa’s statement in text 11 of this chapter: kasmān no vavṛṣe ’samān. “Why did you select Us, who are not equal to you?” Here Śrīmatī Rukmiṇī-devī says that she and Kṛṣṇa are certainly not equal, for no one can be equal to the Supreme Lord. Śrīla Viśvanātha Cakravartī further points out that in her extreme humility Rukmiṇī is identifying herself with the Lord’s external energy, which in fact is her expansion, Rukmiṇī being the goddess of fortune.