Skip to main content

Sloka 42

ТЕКСТ 42

Verš

Текст

atho muhūrta ekasmin
nānāgāreṣu tāḥ striyaḥ
yathopayeme bhagavān
tāvad-rūpa-dharo ’vyayaḥ
атхо мухӯрта экасмин
ннгрешу т стрийа
йатхопайеме бхагавн
твад-рӯпа-дхаро ’вйайа

Synonyma

Пословный перевод

atha u — a potom; muhūrte — v příznivou dobu; ekasmin — stejný; nānā — různých; agāreṣu — v sídlech; tāḥ — tĕmi; striyaḥ — ženami; yathā — řádnĕ; upayeme — oženil se s; bhagavān — Nejvyšší Pán; tāvat — právĕ tolik; rūpa — podob; dharaḥ — přijímající; avyayaḥ — nepomíjející.

атха у — а затем; мухӯрте — в благоприятное время; экасмин — одинаковую; нн — разных; агрешу — во дворцах; т — на тех; стрийа — женщинах; йатх — как подобает; упайеме — женился; бхагавн — Верховный Господь; тват — столько; рӯпа — форм; дхара — приняв; авйайа — неистощимый.

Překlad

Перевод

Poté se nepomíjející Nejvyšší Pán, jenž přijal odlišnou podobu pro každou nevĕstu, řádnĕ oženil se všemi princeznami zároveň, s každou v jejím paláci.

Затем неистощимый Верховный Господь, приняв столько форм, сколько было царевен, по всем правилам в одно и то же время женился на них, отведя каждой по дворцу.

Význam

Комментарий

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že slovo yathā zde vyjadřuje, že každá svatba řádnĕ probĕhla. To znamená, že se veškeré Pánovo příbuzenstvo, včetnĕ Jeho matky Devakī, objevilo v každém paláci a zúčastnilo se každé svatby. Jelikož probĕhly všechny zároveň, byla tato událost zajisté projevem Pánovy nepochopitelné energie.

Как объясняет Шрила Шридхара Свами, слово йатха указывает здесь на то, что каждая свадьба была проведена по всем правилам. Это значит, что на каждой свадьбе, в каждом дворце, присутствовали все родственники Господа, включая Его мать Деваки. Все эти свадьбы проходили в одно и то же время, а потому событие это было несомненным проявлением непостижимой энергии Господа.

Když Pán Kṛṣṇa jedná, činí tak stylovĕ. Není tedy úžasné, že se zároveň zjevil na 16 100 svatbách odehrávajících se v 16 100 královských palácích doprovázen v každém paláci všemi svými příbuznými. Vskutku, toto je způsob, který by se dal od Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství očekávat. Koneckonců, není to bĕžná lidská bytost.

Когда Господь делает что-то, Он делает это с размахом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Он одновременно присутствовал во всех шестнадцати тысячах ста дворцах на всех шестнадцати тысячах ста свадьбах, окруженный в каждом из дворцов всеми Своими родственниками. Поистине, от Верховного Господа следует ожидать чего-то подобного. В конце концов, Он не обычный человек.

Śrīla Śrīdhara Svāmī dále vysvĕtluje, že při této konkrétní příležitosti Pán projevil svou původní podobu v každém ze svých paláců. Jinými slovy, aby se zúčastnil svatebních slibů, projevil totožné podoby (prakāśa) ve všech palácích.

Шрила Шридхара Свами также объясняет, что в тот день в каждом из дворцов Господь проявил Свою изначальную форму. Другими словами, во всех дворцах Он проявил полностью идентичные друг другу формы, называемые пракаша.