Skip to main content

KAPITOLA PADESÁTÁ OSMÁ

Kṛṣṇa se žení s pĕti princeznami

Tato kapitola popisuje, jak se Pán Kṛṣṇa oženil s pĕti nevĕstami počínaje Kālindī a odjel do Indraprasthy navštívit Pāṇḍuovce.

Poté, co Pāṇḍuovci dokončili své vyhnanství nepoznáni, Pán Kṛṣṇa je jel se Sātyakim a ostatními Yaduovci navštívit do Indraprasthy. Pāṇḍuovci přivítali Pána a ve velké extázi Ho objali. Jejich čerstvá nevĕsta Draupadī ke Kṛṣṇovi stydlivĕ přistoupila a poklonila se Mu. Potom Pāṇḍuovci řádnĕ uctili a přivítali Sātyakiho a Pánovy ostatní společníky a nabídli jim sedadla.

Pán Kṛṣṇa navštívil královnu Kuntī a poté, co se jí poklonil, zeptali se jeden druhého na členy své rodiny. Když si Kuntī-devī připomnĕla různé strasti, které jí a jejím synům Duryodhana způsobil, poznamenala, že Kṛṣṇa je jejich jediný ochránce. „Jsi dobrodinec celého vesmíru“ řekla, „a přesto i když jsi nedotčen mylným pojetím ,mojè a ,cizí̀, sídlíš v srdcích tĕch, kdo o Tobĕ neustále meditují a z nitra jejich srdcí ničíš veškeré jejich strasti.“ Pak řekl Yudhiṣṭhira Kṛṣṇovi: „Jen proto, že jsme vykonali mnoho zbožných činů, můžeme vidĕt Tvé lotosové nohy, kterých nemohou dosáhnout ani velcí yogī.“ Śrī Kṛṣṇa poctĕný králem Yudhiṣṭhirou šťastnĕ zůstal jako host v Indraprastĕ nĕkolik mĕsíců.

Jednoho dne si Kṛṣṇa a Arjuna vyjeli na lov do lesa. Když se koupali v řece Yamunĕ, spatřili okouzlující dívku. Na Kṛṣṇovu žádost šel Arjuna za dívkou a zeptal se jí, kdo je. Krasavice odpovĕdĕla: „Jsem Kālindī, dcera boha slunce. Konala jsem tvrdou askezi s nadĕjí, že získám Pána Viṣṇua za manžela. Nepřijmu za manžela nikoho jiného a dokud si mĕ nevezme, zůstanu v Yamunĕ a budu žít v domĕ, který mi tu postavil otec.“ Když Arjuna vše sdĕlil Kṛṣṇovi, vševĕdoucí Pán vzal Kālindī do svého kočáru a potom se všichni tři vrátili do Yudhiṣṭhirova sídla.

Pozdĕji Pāṇḍuovci požádali Kṛṣṇu, aby pro nĕ postavil mĕsto, a On tak učinil. Nechal Viśvakarmu, architekta polobohů, postavit jedno nesmírnĕ přitažlivé. Pán Kṛṣṇa potĕšil své milované oddané tím, že s nimi nĕjaký čas zůstal. Potom, aby potĕšil Agniho, boha ohnĕ, zařídil pro nĕj obĕť v podobĕ lesa Khāṇḍava. Pán požádal Arjunu, aby les spálil a doprovázel ho jako jeho vozataj. Agni byl s obĕtí tak spokojen, že Arjunovi daroval luk Gāṇḍīvu, koňské spřežení, kočár, dva nevyčerpatelné toulce a brnĕní. Zatímco les Khāṇḍava hořel, Arjuna z plamenů zachránil démona jménem Maya. Maya Dānava mu to oplatil postavením skvostného paláce. V této budovĕ se Duryodhana pozdĕji pořádnĕ vymáchal, když si spletl hladinu nádrže s pevnou podlahou, a tak byl uveden do rozpaků.

Pak se Pán Kṛṣṇa se svolením Arjuny a svých ostatních příbuzných vrátil se svým doprovodem do Dvāraky. Tam se oženil s Kālindī. Po nĕjakém čase odjel do Avantīpuru, kde před zraky mnoha králů unesl sestru krále Avantī Mitravindu, které se velmi líbil.

V království Ayodhyi žil oddaný král jménem Nagnajit. Mĕl výjimečnĕ krásnou dceru na vdávání jménem Satyā či Nāgnajitī. Dívčini příbuzní určili podmínku, že muž, který dokáže zkrotit jistou skupinu sedmi divokých býků, získá její ruku. Když se Kṛṣṇa doslechl o této princeznĕ, odjel do Ayodhyi s velkou skupinou vojáků. Král Nagnajit Ho pohostinnĕ přivítal a radostnĕ Ho uctil různými obĕtinami. Jakmile Satyā spatřila Kṛṣṇu, ihned si Ho přála za manžela, a král Nagnajit, který pochopil úmysly své dcery, sdĕlil Pánu Kṛṣṇovi své vlastní přání, aby se Pán a jeho dcera vzali. Král láskyplnĕ řekl Pánu: „Ty jediný jsi vhodný manžel pro moji dceru a jestli zkrotíš sedm býků, zajisté se s ní můžeš oženit.“

Pán Kṛṣṇa se potom projevil v sedmi oddĕlených podobách a sedm býků zkrotil. Král Nagnajit řádnĕ předal dceru Pánu s vĕnem v podobĕ hojných darů a Pán vzal Satyu do svého kočáru, aby odjeli zpĕt do Dvāraky. Vzápĕtí nato se královští soci, kteří byli poraženi býky, pokusili Pána Kṛṣṇu napadnout. Arjuna je však snadno odrazil a Kṛṣṇa pokračoval v cestĕ s Nāgnajitī do Dvāraky.

[--podle Vb 2011--]Poté se Śrī Kṛṣṇa oženil s Bhadrou, kterou unesl z jejího obřadu svayaṁ-vara, a také s Lakṣmaṇou, královskou dcerou krále Madry.

Verš

śrī-śuka uvāca
ekadā pāṇḍavān draṣṭuṁ
pratītān puruṣottamaḥ
indraprasthaṁ gataḥ śṛīmān
yuyudhānādibhir vṛtaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; ekadā — jednou; pāṇḍavān — syny Pāṇḍua; draṣṭum — navštívit; pratītān — viditelné; puruṣa-uttamaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; indraprastham — do Indraprasthy, hlavního mĕsta Pāṇḍuovců; gataḥ — odjel; śrī-mān — vlastník veškerého majestátu; yuyudhāna-ādibhir — Yuyudhānou (Sātyakim) a ostatními; vṛtaḥ — doprovázený.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Jednou svrchovanĕ majestátní Pán, Osobnost Božství, odjel do Indraprasthy navštívit Pāṇḍuovce, kteří se znovu objevili na veřejnosti. Pána doprovázeli Yuyudhāna a ostatní společníci.

Význam

Témĕř každý kromĕ Pána Kṛṣṇy a Pána Balarāmy si myslel, že Pāṇḍuovci zahynuli v ohni založeném Duryodhanou v domĕ ze šelaku. Nyní se Pāṇḍuovci znovu objevili na veřejnosti a Kṛṣṇa je navštívil.

Verš

dṛṣṭvā tam āgataṁ pārthā
mukundam akhileśvaram
uttasthur yugapad vīrāḥ
prāṇā mukhyam ivāgatam

Synonyma

dṛṣṭvā — když uvidĕli; tam — Ho; āgatam — jenž přijel; pārthāḥ — synové Pṛthy (Kuntī); mukundam — Kṛṣṇu; akhila — všeho; īśvaram — Pána; uttasthuḥ — povstali; yugapat — všichni najednou; vīraḥ — hrdinové; prāṇāḥ — smysly; mukhyam — jejich vůdce, životní vzduch; iva — jako; āgatam — vrácený.

Překlad

Když Pāṇḍuovci uvidĕli, že přijel Pán Mukunda, tito hrdinní synové Pṛthy všichni najednou povstali, jako smysly reagující na návrat životního vzduchu.

Význam

Zde použitá metafora je opravdu poetická. Když je osoba v bezvĕdomí, smysly nefungují. Když se však vĕdomí do tĕla vrátí, všechny smysly najednou ožijí a začnou fungovat. Podobnĕ všichni Pāṇḍuovci najednou povstali, potĕšeni tím, že mohou přivítat svého Pána, Śrī Kṛṣṇu.

Verš

pariṣvajyācyutaṁ vīrā
aṅga-saṅga-hatainasaḥ
sānurāga-smitaṁ vaktraṁ
vīkṣya tasya mudaṁ yayuḥ

Synonyma

pariṣvajya — objímající; acyutam — Pána Kṛṣṇu; vīrāḥ — hrdinové; aṅga — s Jeho tĕlem; saṅga — dotekem; hata — zničené; enasaḥ — všechny jejich hříšné reakce; sa-anurāga — laskavou; smitam — s úsmĕvem; vaktram — tvář; vīkṣya — hledící na; tasya — Nĕho; mudam — radost; yayuḥ — prožívali.

Překlad

Hrdinové objali Pána Acyutu a dotek Jeho tĕla je zbavil hříchu. Při pohledu na Jeho láskyplnou, usmĕvavou tvář se nesmírnĕ radovali.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že jelikož Pāṇḍuovci nebyli nikdy hříšní, výraz enasaḥ se zde vztahuje na utrpení způsobené odloučením od Kṛṣṇy. Toto neštĕstí nyní překonal Pánův návrat.

Verš

yudhiṣṭhirasya bhīmasya
kṛtvā pādābhivandanam
phālgunaṁ parirabhyātha
yamābhyāṁ cābhivanditaḥ

Synonyma

yudhiṣṭhirasya bhīmasya — Yudhiṣṭhirovi a Bhīmovi; kṛtvā — poté, co vĕnoval; pāda — u jejich nohou; abhivandanam — poklony; phālgunam — Arjunu; parirabhya — pevnĕ objímající; atha — potom; yamābhyām — bratry dvojčaty, Nakulou a Sahadevou; ca — a; abhivanditaḥ — uctivĕ pozdraven.

Překlad

Poté, co se Pán poklonil u nohou Yudhiṣṭhiry a Bhīmy a pevnĕ objal Arjunu, přijal poklony od bratrů dvojčat, Nakuly a Sahadevy.

Význam

Navenek byl Kṛṣṇa bratranec Pāṇḍuovců a jejich vztah byl stejný jako vztah mezi bratranci. Protože Yudhiṣṭhira a Bhīma byli navenek starší než Kṛṣṇa, Pán se poklonil u jejich nohou, zatímco objal vĕkem sobĕ rovného Arjunu a přijal poklony od mladších bratrů Nakuly a Sahadevy. Nĕkdy si nezkušení oddaní myslí, že je hříšné uctít nebo se poklonit staršímu bratrovi ve vĕdomí Kṛṣṇy. Z příkladu Pána Kṛṣṇy zde však můžeme učinit závĕr, že prokázání veškeré úcty staršímu bratrovi ve vĕdomí Kṛṣṇy hříšné není.

Verš

paramāsana āsīnaṁ
kṛṣṇā kṛṣṇam aninditā
navoḍhā vrīḍitā kiñcic
chanair etyābhyavandata

Synonyma

parama — vznešeném; āsane — na sedadle; āsīnam — sedícímu; kṛṣṇā — Draupadī; kṛṣṇam — Kṛṣṇovi; aninditā — bezchybná; nava — čerstvĕ; ūḍhā — vdaná; vrīḍitā — stydlivá; kiñcit — ponĕkud; śanaiḥ — pomalu; etya — přistupující ke; abhyavandata — poklonila se.

Překlad

Bezchybná Draupadī, čerstvá manželka Pāṇḍuovců, pomalu a ponĕkud stydlivĕ přistoupila k Pánu Kṛṣṇovi, který sedĕl na vznešeném sedadle, a poklonila se Mu.

Význam

Śrīmatī Draupadī byla tak oddaná Kṛṣṇovi, že ona samotná byla nazývána Kṛṣṇā, což je ženská podoba tohoto jména, a Arjuna byl také nazýván Kṛṣṇa kvůli jeho oddanosti Pánu. Podobnĕ oddaní v moderním hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy jsou často nazýváni „Kṛṣṇovci“. Vypadá to tedy, že zvyk oslovovat Kṛṣṇovy oddané Jeho jménem má dlouhou historii.

Verš

tathaiva sātyakiḥ pārthaiḥ
pūjitaś cābhivanditaḥ
niṣasādāsane ’nye ca
pūjitāḥ paryupāsata

Synonyma

tathā eva — podobnĕ; sātyakiḥ — Sātyaki; pārthaiḥ — syny Pṛthy; pūjitaḥ — uctívaný; ca — a; abhivanditaḥ — uvítaný; niṣasāda — usedl; āsane — na sedadlo; anye — ostatní; ca — také; pūjitāḥ — uctívaní; paryupāsata — usedli kolem.

Překlad

Také Sātyaki přijal čestné sedadlo po uctívání a uvítání od Pāṇḍuovců a Pánovi ostatní společníci, řádnĕ uctĕni, usedli na různá místa.

Verš

pṛthām samāgatya kṛtābhivādanas
tayāti-hārdārdra-dṛśābhirambhitaḥ
āpṛṣṭavāṁs tāṁ kuśalaṁ saha-snuṣāṁ
pitṛ-ṣvasāram paripṛṣṭa-bāndhavaḥ

Synonyma

pṛthām — ke královnĕ Kuntī; samāgatya — jdoucí; kṛta — vzdávající; abhivādanaḥ — poklony; tayā — jí; ati — nesmírnou; hārda — s náklonností; ardra — mokré; dṛśā — jejíž oči; abhirambhitaḥ — obejmutý; āpṛṣṭavān — zeptal se; tām — jí; kuśalam — na její blaho; saha — společnĕ; snuṣām — se svou snachou, Draupadī; pitṛ — svého otce, Vasudevy; svasāram — sestra; paripṛṣṭa — vyptávaly se dopodrobna; bāndhavaḥ — na jejich příbuzné (žijící ve Dvārace).

Překlad

Pán potom šel navštívit svou tetu, královnu Kuntī. Poklonil se jí a ona Ho objala s očima vlhkýma z velké náklonnosti. Pán Kṛṣṇa se jí a její snachy Draupadī zeptal na jejich blaho a ony se Ho na oplátku dlouze vyptávaly na Jeho příbuzné (ve Dvārace).

Význam

Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura popisuje vizi, že když Pán Kṛṣṇa sedĕl na sedadle, spatřil svou tetu Kuntī, jak přichází s velkou dychtivostí Ho spatřit. Poté ihned vstal, rychle k ní přišel a poklonil se jí. Oči jí zvlhly z nesmírné lásky, objala Ho a přičichla Mu k hlavĕ.

Verš

tam āha prema-vaiklavya-
ruddha-kaṇṭhāśru-locanā
smarantī tān bahūn kleśān
kleśāpāyātma-darśanam

Synonyma

tam — Jemu; āha — pravila; prema — z lásky; vaiklavya — z úzkosti; ruddha — zalykající se; kaṇṭhā — jejíž hrdlo; aśru — (plné) slz; locanā — jejíž oči; smarantī — vzpomínající; tān — ty; bahūn — mnohé; kleśān — bolesti; kleśa — bolesti; apāya — pro rozptýlení; ātma — On sám; darśanam — který se zjevuje.

Překlad

Královnu Kuntī natolik přemohla láska, že se jí zalklo hrdlo a oči se jí zalily slzami, a vzpomnĕla si na mnohé strasti, které se svými syny protrpĕla. Oslovila tedy Pána Kṛṣṇu, který se zjevuje svým oddaným, aby zahnal jejich úzkost.

Verš

tadaiva kuśalaṁ no ’bhūt
sa-nāthās te kṛtā vayam
jñatīn naḥ smaratā kṛṣṇa
bhrātā me preṣitas tvayā

Synonyma

tadā — tehdy; eva — pouze; kuśalam — blaho; naḥ — naše; abhūt — nastalo; sa — s; nāthāḥ — ochráncem; te — Tebou; kṛtāḥ — učinĕné; vayam — my; jñātīn — Tvoji příbuzní; naḥ — nás; smaratā — kdo pamatoval na; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; bhrātā — bratr (Akrūra); me — můj; preṣitaḥ — poslaný; tvayā — Tebou.

Překlad

(Královna Kuntī řekla:) Můj milý Kṛṣṇo, naše blaho bylo zajištĕno pouze tehdy, když jsi na nás, své příbuzné, pamatoval a poskytl jsi nám svoji ochranu tím, že jsi poslal mého bratra, aby nás navštívil.

Verš

na te ’sti sva-para-bhrāntir
viśvasya suhṛd-ātmanaḥ
tathāpi smaratāṁ śaśvat
kleśān haṁsi hṛdi sthitaḥ

Synonyma

na — ne; te — pro Tebe; asti — je; sva — vlastní; para — a ostatních; bhrāntiḥ — klam; viśvasya — vesmíru; suhṛt — pro dobrodince; ātmanaḥ — a Duši; tathā api — přesto; smaratām — tĕch, kdo vzpomínají; śaśvat — neustále; kleśān — utrpení; haṁsi — ničíš; hṛdi — v srdci; sthitaḥ — setrvávající.

Překlad

Pro Tebe, příteli a Nejvyšší Duše vesmíru, nikdy neexistuje žádný klam v podobĕ „my“ a „oni“. Přesto sídlíš v srdcích všech bytostí a ničíš utrpení tĕch, kdo na Tebe neustále vzpomínají.

Význam

Inteligentní královna Kuntī zde poukazuje na to, že i když s ní Pán Kṛṣṇa jedná láskyplnĕ jako příbuzný, nedĕlá ústupky ze svého postavení přející Duše vesmíru. Jinak řečeno, Pán nemá žádné oblíbence. V Bhagavad-gītĕ (9.29) říká: samo 'haṁ sarva-bhūteṣu – „Jsem stejnĕ naklonĕn všem.“ Zatímco tedy Pán odpovídá všem duším, je přirozené, že ty, kdo Ho vroucnĕ milují, získávají Jeho zvláštní pozornost, neboť chtĕjí Jeho a nic jiného.

Verš

yudhiṣṭhira uvāca
kiṁ na ācaritaṁ śreyo
na vedāham adhīśvara
yogeśvarāṇāṁ durdarśo
yan no dṛṣṭaḥ ku-medhasām

Synonyma

yudhiṣṭhiraḥ uvāca — Yudhiṣṭhira pravil; kim — jaká; naḥ — námi; ācaritam — vykonaná; śreyaḥ — zbožná činnost; na veda — nevím; aham — já; adhīśvara — ó svrchovaný vládce; yoga — mystické yogy; īśvarāṇām — mistry; durdarśaḥ — vzácnĕ vídaný; yat — ten; naḥ — námi; dṛṣṭaḥ — vidĕný; ku-medhasam — kteří jsme neinteligentní.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira pravil: Ó svrchovaný vládce, nevím, jaké zbožné činy jsme my pošetilci vykonali, že můžeme vidĕt Tebe, jehož mistři yogové dokonalosti vídají vzácnĕ.

Verš

iti vai vārṣikān māsān
rājñā so ’bhyarthitaḥ sukham
janayan nayanānandam
indraprasthaukasāṁ vibhuḥ

Synonyma

iti — takto; vai — vskutku; vārṣikān — období dešťů; māsān — mĕsíce; rājñā — králem; saḥ — On; abhyarthitaḥ — pozvaný; sukham — štastnĕ; janayan — vytvářející; nayana — pro oči; ānandam — blaženost; indraprastha-okasām — obyvatel Indraprasthy; vibhuḥ — všemocný Pán.

Překlad

Všemocný Pán požádaný králem, aby s nimi zůstal, šťastnĕ setrval v Indraprastĕ bĕhem mĕsíců období dešťů a poskytoval radost očím obyvatel mĕsta.

Význam

Pokud je to možné, čtenáři Bhāgavatamu by se mĕli snažit správnĕ pronášet sanskrtské verše, které jsou dokonale poetické.

Verš

ekadā ratham āruhya
vijayo vānara-dhvajam
gāṇḍīvaṁ dhanur ādāya
tūṇau cākṣaya-sāyakau
sākaṁ kṛṣṇena sannaddho
vihartuṁ vipinaṁ mahat
bahu-vyāla-mṛgākīrṇaṁ
prāviśat para-vīra-hā

Synonyma

ekadā — jednou; ratham — svého kočáru; āruhya — usedající do; vijayaḥ — Arjuna; vānara — opice (Hanumān); dhvajam — na jehož vlajce; gāṇḍīvam — jménem Gāṇḍīva; dhanuḥ — luk; ādāya — beroucí si; tūṇau — dva toulce; ca — a; akṣaya — nevyčerpatelné; sāyakau — jejichž šípy; sākam — spolu; kṛṣṇena — s Pánem Kṛṣṇou; sannaddhaḥ — v brnĕní; vihartum — bavit se; vipinam — lesa; mahat — velkého; bahu — s mnoha; vyāla-mṛga — šelmami; ākīrṇam — plného; prāviśat — vstoupil; para — nepřátelských; vīra — hrdinů; — hubitel.

Překlad

Jednou si Arjuna, hubitel mocných nepřátel, oblékl brnĕní, usedl do svého kočáru s vlajkou s Hanumānem, vzal si luk a dva nevyčerpatelné toulce a odjel se bavit s Pánem Kṛṣṇou do velkého lesa plného dravých zvířat.

Význam

Tato událost se musela odehrát po spálení lesa Khāṇḍava, neboť Arjuna nyní používá luk Gāṇḍīva a ostatní zbranĕ, které bĕhem té události získal.

Verš

tatrāvidhyac charair vyāghrān
śūkarān mahiṣān rurūn
śarabhān gavayān khaḍgān
hariṇān śaśa-śallakān

Synonyma

tatra — tam; avidhyat — střílel; śaraiḥ — svými šípy; vyāghrān — tygry; śūkarān — kance; mahiṣān — divoké buvoly; rurūn — druh antilopy; śarabhān — druh jelena; gavayān — divoký turovitý savec; khaḍgān — nosorožce; hariṇān — černé jeleny; śaśa — králíky; śallakān — a dikobrazy.

Překlad

Arjuna v tom lese svými šípy střílel tygry, kance a buvoly, spolu s ruruy, śarabhy, gavayi, nosorožci, černými jeleny, králíky a dikobrazy.

Verš

tān ninyuḥ kiṅkarā rājñe
medhyān parvaṇy upāgate
tṛṭ-parītaḥ pariśrānto
bibhatsur yamunām agāt

Synonyma

tān — je; ninyuḥ — odnesli; kiṅkarāḥ — služebníci; rājñe — králi; medhyān — vhodné pro obĕtování; parvaṇi — zvláštní příležitost; upāgate — blížící se; tṛṭ — žízní; parītaḥ — zmožený; pariśrāntaḥ — unavený; bibhatsuḥ — Arjuna; yamunām — k řece Yamunĕ; agāt — odjel.

Překlad

Skupina služebníků odnesla králi Yudhiṣṭhirovi zabitá zvířata vhodná pro obĕtování při nĕjaké zvláštní příležitosti. Potom Arjuna, žíznivý a unavený, odjel ke břehu Yamuny.

Význam

Jak Śrīla Prabhupāda často vysvĕtloval, kṣatriyové, neboli bojovníci, lovili v lese za nĕkolika účely: aby se cvičili ve svých bojových dovednostech, aby omezovali populaci šelem, které ohrožovaly lidi a aby získávali zvířata pro védské obĕti. Zabitá zvířata dostávala mocí obĕti nová tĕla. Jelikož knĕží již tuto moc nemají, obĕti by nyní představovaly pouhé zabíjení a jsou tedy zakázány.

Ve čtvrtém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu vidíme, že velký mudrc Nārada přísnĕ pokáral krále Prācīnabarhiṣata za porušení této zásady autorizovaného lovu. Král se ve skutečnosti podobal moderním sportovním lovcům, kteří krutĕ zabíjejí zvířata jako takzvané hobby.

Verš

tatropaspṛśya viśadaṁ
pītvā vāri mahā-rathau
kṛṣṇau dadṛśatuḥ kanyāṁ
carantīṁ cāru-darśanām

Synonyma

tatra — tam; upaspṛśya — koupající se; viśadam — čistou; pītvā — pijící; vāri — vodu; mahā-rathau — velcí bojovníci na kočárech; kṛṣṇau — dva Kṛṣṇové; dadṛśatuḥ — spatřili; kanyām — dívku; carantīm — kráčející; cāru-darśanām — okouzlující na pohled.

Překlad

Když se tam oba Kṛṣṇové vykoupali, napili se čisté říční vody. Velcí bojovníci potom spatřili poblíž kráčet přitažlivou mladou dívku.

Verš

tām āsādya varārohāṁ
su-dvijāṁ rucirānanām
papraccha preṣitaḥ sakhyā
phālgunaḥ pramadottamām

Synonyma

tām — ní; āsādya — přistupující k; varā — vynikající; ārohām — jejíž boky; su — krásné; dvijām — zuby; rucira — přitažlivá; ānanām — tvář; papraccha — zeptal se; preṣitaḥ — poslaný; sakhyā — svým přítelem, Śrī Kṛṣṇou; phālgunaḥ — Arjuna; pramadā — žena; uttamām — mimořádná.

Překlad

Arjuna, poslaný svým přítelem, přistoupil k té mimořádné mladé ženĕ obdařené krásnými boky, zuby a rozkošnou tváří a zeptal se jí.

Význam

Kṛṣṇa chtĕl, aby Arjuna vidĕl hlubokou oddanost této dívky, a tak ho vybídl, aby položil úvodní dotazy.

Verš

kā tvaṁ kasyāsi su-śroṇi
kuto vā kiṁ cikīrṣasi
manye tvāṁ patim icchantīṁ
sarvaṁ kathaya śobhane

Synonyma

— kdo; tvam — ty; kasya — čí; asi — jsi; su-śroṇi — ó ty s krásným pasem; kutaḥ — odkud; — nebo; kim — co; cikīrṣasi — přeješ si dĕlat; manye — myslím si; tvām — ty; patim — manžela; icchantīm — hledající; sarvam — vše; kathaya — prosím řekni; śobhane — ó krásná.

Překlad

(Arjuna řekl:) Kdo jsi, ó ženo s krásným pasem? Čí jsi dcera a odkud pocházíš? Co tu dĕláš? Myslím si, že určitĕ hledáš manžela. Prosím vše vysvĕtli, ó krásná.

Verš

śrī-kālindy uvāca
ahaṁ devasya savitur
duhitā patim icchatī
viṣṇuṁ vareṇyaṁ vara-daṁ
tapaḥ paramam āsthitaḥ

Synonyma

śrī-kālindī uvāca — Śrī Kālindī pravila; aham — já; devasya — poloboha; savituḥ — Savity (boha slunce); duhitā — dcera; patim — jako svého manžela; icchatī — přející si; viṣṇum — Pána Viṣṇua; vareṇyam — nejlepší volba; vara-dam — dárce volby; tapaḥ — askezi; paramam — nesmírné; āsthitaḥ — vĕnující se.

Překlad

Śrī Kālindī pravila: Jsem dcera boha slunce. Přeji si získat za manžela nejlepšího a nejvelkorysejšího Pána Viṣṇua, a proto konám tvrdou askezi.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že Śrīmatī Kālindī správnĕ pochopila, že Pán Viṣṇu je jako zdroj všech požehnání svrchovaným manželem, a tak může splnit všechny touhy své manželky.

Verš

nānyaṁ patiṁ vṛṇe vīra
tam ṛte śrī-niketanam
tuṣyatāṁ me sa bhagavān
mukundo ’nātha-saṁśrayaḥ

Synonyma

na — ne; anyam — jiného; patim — manžela; vṛṇe — zvolím si; vīra — ó hrdino; tam — Nĕho; ṛte — kromĕ; śrī — bohynĕ štĕstí; niketanam — sídlo; tuṣyatām — nechť je prosím spokojen; me — se mnou; saḥ — On; bhagavān — Nejvyšší Pán; mukundaḥ — Kṛṣṇa; anātha — tĕch, kdo nemají žádného pána; saṁśrayaḥ — útočištĕ.

Překlad

Nepřijmu za manžela nikoho jiného než Jeho, sídlo bohynĕ štĕstí. Nechť je tento Mukunda, Nejvyšší Osobnost, útočištĕ bezmocných, se mnou spokojen.

Význam

Krásná Kālindī zde odhaluje jistou obavu. Trvá na tom, že nepřijme jiného manžela kromĕ Pána Kṛṣṇy, a uvádí, že On je útočištĕm tĕch, kdo nemají žádného jiného pána. Jelikož nepřijme žádné jiné útočištĕ, musí jí je poskytnout Kṛṣṇa. Říká také: tuṣyatāṁ me sa bhagavān – „Nechť je tento Nejvyšší Pán se mnou spokojen.“ To je její modlitba.

Jak poukazuje Śrīla Viśvanātha Cakravartī, ačkoliv je Kālindī mladá, bezmocná dívka zdržující se na odlehlém místĕ, nebojí se. Tato pevná víra v Pána Kṛṣṇu a oddanost Jemu je dokonalé vĕdomí Kṛṣṇy a touha Śrīmatī Kālindī se brzy splní.

Verš

kālindīti samākhyātā
vasāmi yamunā-jale
nirmite bhavane pitrā
yāvad acyuta-darśanam

Synonyma

kālindī — Kālindī; iti — takto; samākhyātā — jménem; vasāmi — žiji; yamunā-jale — ve vodĕ Yamuny; nirmite — postaveném; bhavane — v sídle; pitrā — mým otcem; yāvat — dokud; acyuta — Pána Kṛṣṇy; darśanam — spatření.

Překlad

Jsem známa jako Kālindī a žiji v sídle, které pro mĕ postavil můj otec ve vodĕ Yamuny. Tam zůstanu, dokud nepotkám Pána Acyutu.

Význam

Jelikož byla Kālindī milovaným dítĕtem samotného boha slunce, kdo by se ji odvážil obtĕžovat? Na této události můžeme ocenit krásné duchovní procesy konané v předchozích vĕcích velkými dušemi. Na rozdíl od takzvané lásky ve svĕtských „milostných vztazích“ byla láska krásné Kālindī k Pánu Kṛṣṇovi čistá a dokonalá. I když byla Kālindī jemná mladá dívka, její odhodlanost vdát se za Kṛṣṇu byla tak silná, že přimĕla svého otce postavit jí dům v Yamunĕ, kde by se mohla vĕnovat tvrdé askezi až do dne, kdy přijde její milý.

Verš

tathāvadad guḍākeśo
vāsudevāya so ’pi tām
ratham āropya tad-vidvān
dharma-rājam upāgamat

Synonyma

tathā — takto; avadat — pravil; guḍākeśaḥ — Arjuna; vāsudevāya — Pánu Kṛṣṇovi; saḥ — On; api — a; tām — ji; ratham — do svého kočáru; āropya — beroucí; tat — toho všeho; vidvān — již si vĕdom; dharma-rājam — ke králi Yudhiṣṭhirovi; upāgamat — odjel.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Arjuna to vše zopakoval Pánu Vāsudevovi, který si toho byl již vĕdom. Pán potom vzal Kālindī do svého kočáru a vrátil se navštívit krále Yudhiṣṭhiru.

Verš

yadaiva kṛṣṇaḥ sandiṣṭaḥ
pārthānāṁ paramādbutam
kārayām āsa nagaraṁ
vicitraṁ viśvakarmaṇā

Synonyma

yadā eva — když; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; sandiṣṭaḥ — požádaný; pārthānām — pro syny Pṛthy; parama — nanejvýš; adbhutam — úžasné; kārayām āsa — postavil; nagaram — mĕsto; vicitram — plné rozmanitostí; viśvakarmaṇā — prostřednictvím Viśvakarmy, architekta polobohů.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī, popisující předchozí událost, řekl:) Na žádost Pāṇḍuovců pro nĕ nechal Pán Kṛṣṇa Viśvakarmou postavit nanejvýš úžasné mĕsto.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī zmiňuje, že toto mĕsto bylo postaveno před spálením lesa Khāṇḍava a tedy předtím, než Pán našel svou nevĕstu Kālindī.

Verš

bhagavāṁs tatra nivasan
svānāṁ priya-cikīrṣayā
agnaye khāṇḍavaṁ dātum
arjunasyāsa sārathiḥ

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; tatra — tam; nivasan — sídlící; svānām — pro své (oddané); priya — potĕšení; cikīrṣayā — toužící darovat; agnaye — Agnimu, polobohu ohnĕ; khāṇḍavam — les Khāṇḍava; dātum — aby daroval; arjunasya — Arjunovým; āsa — stal se; sārathiḥ — vozatajem.

Překlad

Nejvyšší Pán se v tom mĕstĕ nĕjaký čas zdržel, aby potĕšil své oddané. Při jedné příležitosti chtĕl Śrī Kṛṣṇa darovat les Khāṇḍava Agnimu, a tak se Pán stal Arjunovým vozatajem.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje posloupnost událostí, ke kterým došlo bĕhem pobytu Pána Kṛṣṇy s Pāṇḍuovci. Uvádí, že nejprve shořel les Khāṇḍava, pak byla nalezena Kālindī, poté bylo postaveno mĕsto a potom byla Pāṇḍuovcům darována snĕmovna.

Verš

so ’gnis tuṣṭo dhanur adād
dhayān śvetān rathaṁ nṛpa
arjunāyākṣayau tūṇau
varma cābhedyam astribhiḥ

Synonyma

saḥ — ten; agniḥ — Pán Agni; tuṣṭaḥ — potĕšený; dhanuḥ — luk; adāt — dal; hayān — konĕ; śvetān — bílé; ratham — kočár; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); arjunāya — Arjunovi; akṣayau — nevyčerpatelné; tūṇau — dva toulce; varma — brnĕní; ca — a; abhedyam — nerozbitné; astribhiḥ — ozbrojenci.

Překlad

Potĕšený Pán Agni daroval Arjunovi luk, spřežení bílých koní, kočár, dva nevyčerpatelné toulce a brnĕní, které nemohl žádný bojovník zbranĕmi prorazit, ó králi.

Verš

mayaś ca mocito vahneḥ
sabhāṁ sakhya upāharat
yasmin duryodhanasyāsīj
jala-sthala-dṛśi-bhramaḥ

Synonyma

mayaḥ — démon jménem Maya; ca — a; mocitaḥ — zachránĕný; vahneḥ — z ohnĕ; sabhām — snĕmovnu; sakhye — svému příteli, Arjunovi; upāharat — daroval; yasmin — ve které; duryodhanasya — Duryodhany; āsīt — byla; jala — vody; sthala — a suché zemĕ; dṛśi — při spatření; bhramaḥ — zmatenost.

Překlad

Když byl démon Maya zachránĕn z ohnĕ svým přítelem Arjunou, daroval mu snĕmovnu, ve které si pozdĕji Duryodhana spletl vodu s pevnou podlahou.

Verš

sa tena samanujñātaḥ
suhṛdbhiś cānumoditaḥ
āyayau dvārakāṁ bhūyaḥ
sātyaki-pramakhair vṛtaḥ

Synonyma

saḥ — On, Pán Kṛṣṇa; tena — od nĕho, Arjuny; samanujñātaḥ — dostal svolení odjet; su-hṛdbhiḥ — od svých dobrodinců; ca — a; anumoditaḥ — s dovolením; āyayau — odjel; dvārakām — do Dvāraky; bhūyaḥ — znovu; sātyaki-pramukhaiḥ — tĕmi vedenými Sātyakim; vṛtaḥ — doprovázený.

Překlad

Potom se Pán Kṛṣṇa, když dostal od Arjuny a ostatních příbuzných a přátel svolení odjet, vrátil do Dvāraky se Sātyakim a zbytkem svého doprovodu.

Verš

athopayeme kālindīṁ
su-puṇya-rtv-ṛkṣa ūrjite
vitanvan paramānandaṁ
svānāṁ parama-maṅgalaḥ

Synonyma

atha — potom; upayeme — oženil se s; kālindīm — Kālindī; su — velmi; puṇya — příznivé; ṛtu — roční období; ṛkṣe — a lunární dům; ūrjite — (v den) kdy byla dobrá postavení slunce a ostatních nebeských tĕles; vitanvan — šířící; parama — nejvĕtší; ānandam — potĕšení; svānām — pro své oddané; parama — svrchovanĕ; maṅgalaḥ — příznivý.

Překlad

Svrchovanĕ příznivý Pán se potom oženil s Kālindī v den, kdy byly roční období, lunární dům a postavení slunce a ostatních nebeských tĕles veskrze příznivé. Tímto způsobem přinesl nejvĕtší potĕšení svým oddaným.

Verš

vindyānuvindyāv āvantyau
duryodhana-vaśānugau
svayaṁvare sva-bhaginīṁ
kṛṣṇe saktāṁ nyaṣedhatām

Synonyma

vindya-anuvindyau — Vindya a Anuvindya; āvantyau — dva králové Avantī; duryodhana-vaśa-anugau — podřízení Duryodhanovi; svayamvare — při obřadu vybírání si manžela; sva — své; bhaginīm — sestře; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; saktām — která byla přitahována; nyaṣedhatām — zakázali.

Překlad

Vindya a Anuvindya, kteří se dĕlili o trůn Avantī, byli následovníci Duryodhany. Když nastal čas, aby si jejich sestra (Mitravindā) vybrala manžela při obřadu svayaṁvara, zakázali jí vybrat si Kṛṣṇu, ačkoliv k Nĕmu byla přitahována.

Význam

Nepřátelská nálada mezi Kuruovci a Pāṇḍuovci byla tak silná, že Mitravindini bratři kvůli přátelství vůči Duryodhanovi zakázali mladé dívce přijmout za manžela Kṛṣṇu.

Verš

rājādhidevyās tanayāṁ
mitravindāṁ pitṛ-ṣvasuḥ
prasahya hṛtavān kṛṣṇo
rājan rājñāṁ prapaśyatām

Synonyma

rājādhidevyāḥ — královny Rājādhidevī; tanayām — dceru; mitravindām — Mitravindu; pitṛ — svého otce; svasuḥ — sestry; prasahya — násilím; hṛtavān — unesl; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; rājan — ó králi (Parīkṣite); rājñām — králové; prapaśyatām — zatímco přihlíželi.

Překlad

Můj milý králi, Pán Kṛṣṇa násilím unesl princeznu Mitravindu, dceru své tety Rājādhidevī, před očima svých královských soků.

Verš

nagnajin nāma kauśalya
āsīd rājāti-dhārmikaḥ
tasya satyābhavat kanyā
devī nāgnajitī nṛpa

Synonyma

nagnajit — Nagnajit; nāma — jménem; kauśalyaḥ — vládce Kośaly (Ayodhyi); āsīt — byl; rājā — král; ati — velmi; dhārmikaḥ — zbožný; tasya — jeho; satyā — Satyā; abhavat — byla; kanyā — dcera; devī — půvabná; nāgnajitī — také zvaná Nāgnajitī; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ó králi, Nagnajit, velmi zbožný král Kośaly, mĕl půvabnou dceru jménem Satyā neboli Nāgnajitī.

Verš

na tāṁ śekur nṛpā voḍhum
ajitvā sapta-go-vṛṣān
tīkṣṇa-śṛṅgān su-durdharṣān
vīrya-gandhāsahān khalān

Synonyma

na — ne; tām — s ní; śekuḥ — byli schopni; nṛpāḥ — králové; voḍhum — oženit se; ajitvā — bez poražení; sapta — sedmi; go-vṛṣān — býků; tīkṣṇa — ostré; śṛṅgān — jejichž rohy; su — velmi; durdharṣān — nezvladatelní; vīrya — bojovníků; gandha — pach; asahān — nesnášející; khalān — zlostní.

Překlad

Králové, kteří se dostavili jako nápadníci, se s ní nemohli oženit, pokud nedokázali porazit sedm býků s ostrými rohy. Tito býci byli nesmírnĕ zlostní a nezvladatelní a nesnesli ani pach bojovníků.

Verš

tāṁ śrutvā vṛṣa-jil-labhyāṁ
bhagavān sātvatāṁ patiḥ
jagāma kauśalya-puraṁ
sainyena mahatā vṛtaḥ

Synonyma

tām — o ní; śrutvā — slyšící; vṛṣa — býky; jit — tím, kdo přemůže; labhyām — dosažitelné; bhagavān — Nejvyšší Pán; sātvatām — vaiṣṇavů; patiḥ — vládce; jagāma — odjel; kauśalya-puram — do hlavního mĕsta království Kośala; sainyena — vojskem; mahatā — velkým; vṛtaḥ — obklopený.

Překlad

Když se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, vládce vaiṣṇavů, doslechl o princeznĕ, kterou mĕl získat přemožitel býků, odjel s velkým vojskem do hlavního mĕsta Kośaly.

Verš

sa kośala-patiḥ prītaḥ
pratyutthānāsanādibhiḥ
arhaṇenāpi guruṇā
pūjayan pratinanditaḥ

Synonyma

saḥ — on; kośala-patiḥ — vládce Kośaly; prītaḥ — potĕšený; pratyutthāna — povstáním; āsana — nabízející sedadlo; ādibhiḥ — a tak dále; arhaṇena — a obĕtinami; api — také; guruṇā — hojné; pūjayan — uctívání; pratinanditaḥ — byl na oplátku pozdraven.

Překlad

Král Kośaly, potĕšený, že vidí Pána Kṛṣṇu, Ho uctil povstáním ze svého trůnu, nabídnutím čestného sedadla a hojnými dary. Také Pán Kṛṣṇa krále uctivĕ pozdravil.

Verš

varaṁ vilokyābhimataṁ samāgataṁ
narendra-kanyā cakame ramā-patim
bhūyād ayaṁ me patir āśiṣo ’nalaḥ
karotu satyā yadi me dhṛto vrataḥ

Synonyma

varam — nápadníka; vilokya — vidící; abhimatam — sympatického; samāgatam — který přijel; narendra — krále; kanyā — dcera; cakame — zatoužila; ramā — bohynĕ štĕstí; patim — manžel; bhūyāt — nechť se stane; ayam — On; me — mým; patiḥ — manželem; āśiṣaḥ — nadĕje; analaḥ — oheň; karotu — nechť učiní; satyāḥ — skutečný; yadi — jestli; me — mnou; dhṛtaḥ — dodržené; vrataḥ — mé sliby.

Překlad

Když králova dcera uvidĕla tohoto nanejvýš sympatického nápadníka, který přijel, ihned Jej, Pána bohynĕ Ramy, zatoužila získat. Modlila se: „Nechť se stane mým manželem. Jestli jsem dodržela své sliby, nechť mi posvátný oheň přinese splnĕní mých nadĕjí.

Verš

yat-pāda-paṅkaja-rajaḥ śirasā bibharti
śṛīr abya-jaḥ sa-giriśaḥ saha loka-pālaiḥ
līlā-tanuḥ sva-kṛta-setu-parīpsayā yaḥ
kāle ’dadhat sa bhagavān mama kena tuṣyet

Synonyma

yat — jehož; pāda — nohou; paṅkaja — lotosových; rajaḥ — prach; śirasā — na své hlavĕ; bibharti — nese; śṛīḥ — bohynĕ štĕstí; abja-jaḥ — Pán Brahmā, který se narodil z lotosu; sa — spolu s; giri-śaḥ — Pán Śiva, vládce hory Kailāsu; saha — spolu s; loka — planet; pālaiḥ — různí vládci; līlā — jako svoji zábavu; tanuḥ — tĕlo; sva — sebou samotným; kṛta — vytvořené; setu — zákony náboženství; parīpsayā — s touhou ochránit; yaḥ — kdo; kāle — v průbĕhu času; adadhat — přijal; saḥ — On; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; mama — se mnou; kena — na základĕ čehož; tuṣyet — nechť je spokojen.

Překlad

„Bohynĕ Lakṣmī, Pán Brahmā, Pán Śiva a vládci různých planet umisťují prach Jeho lotosových nohou na své hlavy a aby ochránil zákony náboženství, které vytvořil, v různých dobách přijímá inkarnace určené pro zábavu. Jak se mnou může být tento Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, spokojen?“

Verš

arcitaṁ punar ity āha
nārāyaṇa jagat-pate
ātmānandena pūrṇasya
karavāṇi kim alpakaḥ

Synonyma

arcitam — Jemu, který byl uctíván; punaḥ — dále; iti — takto; āha — on (král Nagnajit) řekl; nārāyaṇa — ó Nārāyaṇe; jagat — vesmíru; pate — ó Pane; ātma — v sobĕ; ānandena — s blažeností; pūrṇasya — pro Nĕho, který je úplný; karavāṇi — mohu učinit; kim — co; alpakaḥ — nepatrný.

Překlad

Král Nagnajit nejprve Pána řádnĕ uctil a potom Ho oslovil: „Ó Nārāyaṇe, Pane vesmíru, oplýváš svou vlastní duchovní blažeností. Co pro Tebe tedy může tato nepatrná osoba učinit?“

Verš

śrī-śuka uvāca
tam āha bhagavān hṛṣṭaḥ
kṛtāsana-parigrahaḥ
megha-gambhīrayā vācā
sa-smitaṁ kuru-nandana

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; tam — jemu; āha — řekl; bhagavān — Nejvyšší Pán; hṛṣṭaḥ — potĕšený; kṛta — když učinil; āsana — sedadla; parigrahaḥ — přijetí; megha — jako mrak; gambhīrayā — hlubokým; vācā — hlasem; sa — s; smitam — úsmĕvem; kuru — Kuruovců; nandana — ó milovaný potomku.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó milovaný potomku Kurua, Nejvyšší Pán byl potĕšen, přijal pohodlné sedadlo, usmál se a oslovil krále hlasem hlubokým jako hřmĕní mraku.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
narendra yācñā kavibhir vigarhitā
rājanya-bandhor nija-dharma-vartinaḥ
tathāpi yāce tava sauhṛdecchayā
kanyāṁ tvadīyāṁ na hi śulka-dā vayam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; nara-indra — ó vládce lidí; yācñā — žebrání; kavibhiḥ — učenými autoritami; vigarhitā — zavržené; rājanya — královského stavu; bandhoḥ — pro člena; nija — ve svých vlastních; dharma — náboženských standardech; vartinaḥ — který setrvává; tathā api — přesto; yāce — žebrám; tava — s tebou; sauhṛda — po přátelství; icchayā — z touhy; kanyām — dceru; tvadīyām — tvoji; na — ne; hi — vskutku; śulka-dāḥ — dárci platby; vayam — My.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Ó vládce lidí, učené autority zavrhují žebrání pro osobu královského stavu, která plní své náboženské povinnosti. Přesto toužím po tvém přátelství, a tak tĕ žádám o tvoji dceru, i když za ni na oplátku nenabízíme žádné dary.

Verš

śrī-rājovāca
ko ’nyas te ’bhyadhiko nātha
kanyā-vara ihepsitaḥ
guṇaika-dhāmno yasyāṅge
śrīr vasaty anapāyinī

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Nagnajit pravil; kaḥ — kdo; anyaḥ — jiný; te — Tobĕ; abhyadhikaḥ — nadřazený; nātha — ó vládce; kanyā — pro moji dceru; varaḥ — ženich; iha — v tomto svĕtĕ; īpsitaḥ — vytoužených; guṇa — transcendentálních vlastností; eka — pouze; dhāmnaḥ — který jsi sídlem; yasya — na jehož; aṅge — tĕle; śrīḥ — bohynĕ štĕstí; vasati — sídlí; anapāyinī — nikdy neopouštĕjící.

Překlad

Král pravil: Můj Pane, kdo by mohl být lepším manželem pro moji dceru než Ty, výlučné sídlo všech transcendentálních vlastností? Na Tvém tĕle sídlí sama bohynĕ štĕstí a nikdy Tĕ ze žádného důvodu neopouští.

Verš

kintv asmābhiḥ kṛtaḥ pūrvaṁ
samayaḥ sātvatarṣabha
puṁsāṁ vīrya-parīkṣārthaṁ
kanyā-vara-parīpsayā

Synonyma

kintu — ale; asmābhiḥ — námi (její rodinou); kṛtaḥ — učinĕna; pūrvam — v minulosti; samayaḥ — podmínka; sātvata-ṛṣabha — ó vládce Sātvatů; puṁsām — mužů (kteří přišli jako nápadníci); vīrya — statečnosti; parīkṣā — vyzkoušení; artham — za účelem; kanyā — pro moji dceru; vara — manžela; parīpsayā — s touhou nalézt.

Překlad

Pro zjištĕní vhodného manžela pro moji dceru, ó vládce Sātvatů, jsme však v minulosti zavedli podmínku kvůli vyzkoušení statečnosti jejích nápadníků.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho byl králův skutečný zámĕr při stanovení zkoušky získat za svého zetĕ Śrī Kṛṣṇu, neboť pouze On mohl býky zkrotit. Bez takové zkoušky by bylo pro Nagnajita obtížné odmítnout mnohé zdánlivĕ kvalifikované prince a krále, kteří se přišli ucházet o ruku jeho dcery.

Verš

saptaite go-vṛṣā vīra
durdāntā duravagrahāḥ
etair bhagnāḥ su-bahavo
bhinna-gātrā nṛpātmajāḥ

Synonyma

sapta — sedm; ete — tĕchto; go-vṛṣāḥ — býků; vīra — ó hrdino; durdāntāḥ — divokých; duravagrahāḥ — nezkrotných; etaiḥ — jimi; bhagnāḥ — poraženo; su-bahavaḥ — velmi mnoho; bhinna — polámané; gātrāḥ — jejich končetiny; nṛpa — králů; ātma-jāḥ — synů.

Překlad

Tĕchto sedm divokých býků nelze zkrotit, ó hrdino. Porazili mnoho princů a polámali jim končetiny.

Verš

yad ime nigṛhītāḥ syus
tvayaiva yadu-nandana
varo bhavān abhimato
duhitur me śriyaḥ-pate

Synonyma

yat — jestli; ime — oni; nigṛhītāḥ — zkroceni; syuḥ — stanou se; tvayā — Tebou; eva — vskutku; yadu-nandana — ó potomku Yadua; varaḥ — ženich; bhavān — Ty; abhimataḥ — schválený; duhituḥ — pro dceru; me — moji; śriyaḥ — bohynĕ štĕstí; pate — ó manželi.

Překlad

Jestli je dokážeš zkrotit, ó potomku Yadua, budeš jistĕ vhodným ženichem pro moji dceru, ó Pane Śrī.

Verš

evaṁ samayam ākarṇya
baddhvā parikaraṁ prabhuḥ
ātmānaṁ saptadhā kṛtvā
nyagṛhṇāl līlayaiva tān

Synonyma

evam — takto; samayam — podmínku; ākarṇya — když vyslechl; baddhvā — upevňující si; parikaram — svůj odĕv; prabhuḥ — Pán; ātmānam — sebe; saptadhā — jako sedm; kṛtvā — když učinil; nyagṛhṇāt — zkrotil; līlayā — jako hru; eva — jednoduše; tān — je.

Překlad

Po vyslechnutí tĕchto podmínek si Pán upevnil odĕv, expandoval se do sedmi podob a býky snadno zkrotil.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho se Pán Kṛṣṇa expandoval do sedmi podob nejen proto, aby hravĕ přemohl sedm býků, ale také aby princeznĕ Satye ukázal, že nebude muset soupeřit s Jeho ostatními královnami, neboť si může užívat se všemi zároveň.

Verš

baddhvā tān dāmabhiḥ śaurir
bhagna-darpān hataujasaḥ
vyakarsal līlayā baddhān
bālo dāru-mayān yathā

Synonyma

baddhvā — svazující; tān — je; dāmabhiḥ — provazy; śauriḥ — Pán Kṛṣṇa; bhagna — zlomil; darpān — jejich pýchu; hata — ztracená; ojasaḥ — jejich síla; vyakarṣat — táhl; līlayā — hravĕ; baddhān — svázané; bālaḥ — chlapec; dāru — ze dřeva; mayān — vyrobené; yathā — jako.

Překlad

Pán Śauri svázal býky, jejichž pýcha a síla byly nyní zlomeny, a táhl je za provazy jako dítĕ hravĕ táhne dřevĕné hračky v podobĕ býků.

Verš

tataḥ prītaḥ sutāṁ rājā
dadau kṛṣṇāya vismitaḥ
tāṁ pratyagṛhṇād bhagavān
vidhi-vat sadṛśīṁ prabhuḥ

Synonyma

tataḥ — potom; prītaḥ — potĕšený; sutām — svoji dceru; rājā — král; dadau — daroval; kṛṣṇāya — Kṛṣṇovi; vismitaḥ — užaslý; tām — ji; pratyagṛhṇāt — přijal; bhagavān — Nejvyšší Osoba; vidhi-vat — ve shodĕ s védskými předpisy; sadṛśīm — vhodnou; prabhuḥ — Nejvyšší Pán.

Překlad

Poté král Nagnajit, potĕšený a užaslý, daroval svoji dceru Pánu Kṛṣṇovi. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, přijal tuto vhodnou nevĕstu řádným védským způsobem.

Význam

Slovo sadṛśīm vyjadřuje, že půvabná princezna byla pro Pána vhodnou nevĕstou, protože mĕla úžasné transcendentální vlastnosti, které doplňovaly ty Jeho. Śrīla Jīva Gosvāmī poukazuje na to, že slovo vismitaḥ vyjadřuje, že král Nagnajit jistĕ žasl nad mnoha mimořádnými událostmi, ke kterým v jeho životĕ náhle došlo.

Verš

rāja-patnyaś ca duhituḥ
kṛṣṇaṁ labdhvā priyaṁ patim
lebhire paramānandaṁ
jātaś ca paramotsavaḥ

Synonyma

rāja — krále; patnyaḥ — manželky; ca — a; duhituḥ — jeho dcery; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; labdhvā — získávající; priyam — drahého; patim — manžela; lebhire — zažívaly; parama — nejvĕtší; ānandam — extázi; jātaḥ — propuklo; ca — a; parama — nejvĕtší; utsavaḥ — veselí.

Překlad

Královy manželky cítily tu nejvĕtší extázi při získání Pána Kṛṣṇy za drahého manžela královské princezny a propuklo velké veselí.

Verš

śaṅkha-bhery-ānakā nedur
gīta-vādya-dvijāśiṣaḥ
narā nāryaḥ pramuditāḥ
suvāsaḥ-srag-alaṅkṛtāḥ

Synonyma

śaṅkha — lastury; bherī — rohy; ānakāḥ — a bubny; neduḥ — znĕly; gīta — písnĕ; vādya — instrumentální hudba; dvijabrāhmaṇů; āśiṣaḥ — a požehnání; narāḥ — muži; nāryaḥ — ženy; pramuditāḥ — radostní; su-vāsaḥ — pĕkným oblečením; srak — a girlandami; alaṅkṛtāḥ — ozdobení.

Překlad

Lastury, rohy a bubny znĕly spolu s vokální a instrumentální hudbou a hlasy brāhmaṇů pronášejících požehnání. Radostní muži a ženy se ozdobili pĕkným oblečením a girlandami.

Verš

daśa-dhenu-sahasrāṇi
pāribarham adād vibhuḥ
yuvatīnāṁ tri-sāhasraṁ
niṣka-grīva-suvāsasam
nava-nāga-sahasrāṇi
nāgāc chata-guṇān rathān
rathāc chata-guṇān aśvān
aśvāc chata-guṇān narān

Synonyma

daśa — deset; dhenu — krav; sahasrāṇi — tisíc; pāribarham — svatební dar; adāt — daroval; vibhuḥ — mocný (král Nagnajit); yuvatīnām — mladých žen; tri-sāhasram — tři tisíce; niṣka — zlaté ozdoby; grīva — na jejichž krcích; su — vynikající; vāsasam — jejichž šaty; nava — devĕt; nāga — slonů; sahasrāṇi — tisíc; nāgāt — než slonů; śata-guṇān — stokrát více (devĕt set tisíc); rathān — kočárů; rathāt — než kočárů; śata-guṇān — stokrát více (devadesát miliónů); aśvān — koní; aśvāt — než koní; śata-guṇān — stokrát více (devĕt miliard); narān — mužů.

Překlad

Jako vĕno daroval mocný král Nagnajit deset tisíc krav, tři tisíce mladých služebnic se zlatými ozdobami na krcích a ve vynikajících šatech, devĕt tisíc slonů, stokrát více kočárů než slonů, stokrát více koní než kočárů a stokrát více služebníků než koní.

Verš

dampatī ratham āropya
mahatyā senayā vṛtau
sneha-praklinna-hṛdayo
yāpayām āsa kośalaḥ

Synonyma

dam-patī — pár; ratham — jehož kočáru; āropya — nechal usednout do; mahatyā — velkým; senayā — vojskem; vṛtau — doprovázeného; sneha — náklonností; praklinna — tající; hṛdayaḥ — jehož srdce; yāpayām āsa — vyprovodil jej; kośalaḥ — král Kośaly.

Překlad

Král Kośaly, jehož srdce tálo náklonností, nechal nevĕstu a ženicha usednout do jejich kočáru a potom je vyprovodil na cestu, obklopené velkým vojskem.

Verš

śrutvaitad rurudhur bhūpā
nayantaṁ pathi kanyakām
bhagna-vīryāḥ su-durmarṣā
yadubhir go-vṛṣaiḥ purā

Synonyma

śrutvā — slyšící; etat — toto; rurudhuḥ — bránili; bhū-pāḥ — králové; nayantam — který si odvážel; pathi — po cestĕ; kanyakām — svou nevĕstu; bhagna — zlomená; vīryāḥ — jejichž síla; su — velmi; durmarṣāḥ — nesnášenliví; yadubhiḥ — Yaduovci; go-vṛṣaiḥ — býky; purā — předtím.

Překlad

Když nesnášenliví králové, kteří byli konkurenčními nápadníky, slyšeli, co se stalo, pokusili se Pána Kṛṣṇu zastavit na cestĕ, zatímco si odvážel nevĕstu domů. Ale tak jako předtím zlomili sílu králů býci, yaduovští bojovníci ji zlomili nyní.

Verš

tān asyataḥ śara-vrātān
bandhu-priya-kṛd arjunaḥ
gāṇḍīvī kālayām āsa
siṁhaḥ kṣudra-mṛgān iva

Synonyma

tān — je; asyataḥ — střílející; śara — šípů; vrātān — množství; bandhu — svého přítele (Pána Kṛṣṇu); priya — potĕšit; kṛt — jednající; arjunaḥ — Arjuna; gaṇḍīvī — majitel luku Gāṇḍīvy; kālayām āsa — zahnal je; siṁhaḥ — lev; kṣudra — nepatrná; mṛgān — zvířata; iva — jako.

Překlad

Arjuna, nositel luku Gāṇḍīvy, vždy dychtil potĕšit svého přítele Kṛṣṇu, a tak zahnal nepřátele, kteří na Pána stříleli záplavy šípů. Učinil tak přesnĕ jako lev, který zažene nepatrná zvířata.

Verš

pāribarham upāgṛhya
dvārakām etya satyayā
reme yadūnām ṛṣabho
bhagavān devakī-sutaḥ

Synonyma

pāribarham — vĕno; upāgṛhya — beroucí; dvārakām — do Dvāraky; etya — přijíždĕjící; satyayā — se Satyou; reme — užíval si; yadūnām — Yaduovců; ṛṣabhaḥ — vládce; bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-sutaḥ — syn Devakī.

Překlad

Pán Devakī-suta, vládce Yaduovců, potom vzal vĕno a Satyu do Dvāraky a dál tam šťastnĕ žil.

Verš

śrutakīrteḥ sutāṁ bhadrāṁ
upayeme pitṛ-ṣvasuḥ
kaikeyīṁ bhrātṛbhir dattāṁ
kṛṣṇaḥ santardanādibhiḥ

Synonyma

śrutakīrteḥ — Śrutakīrtinou; sutām — dcerou; bhadrām — jménem Bhadrā; upayeme — oženil se s; pitṛ-svasuḥ — otcovy sestry; kaikeyīm — princeznou z Kaikeyi; bhrātṛbhiḥ — jejími bratry; dattām — darovanou; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; santardana-ādibhiḥ — v čele se Santardanou.

Překlad

Bhadrā byla princezna z království Kaikeya a dcera tety Pána Kṛṣṇy z otcovy strany jménem Śrutakīrti. Pán se oženil s Bhadrou poté, co Mu ji její bratři v čele se Santardanou darovali.

Verš

sutāṁ ca madrādhipater
lakṣmaṇāṁ lakṣaṇair yatām
svayaṁvare jahāraikaḥ
sa suparṇaḥ sudhām iva

Synonyma

sutām — dceru; ca — a; madra-adhipateḥ — vládce Madry; lakṣmaṇām — Lakṣmaṇu; lakṣaṇaiḥ — všemi dobrými vlastnostmi; yutām — obdařenou; svayam-vare — bĕhem jejího obřadu vybírání si manžela; jahāra — unesl; ekaḥ — sám; saḥ — On, Pán Kṛṣṇa; suparṇaḥ — Garuḍa; sudhām — nektar; iva — jako.

Překlad

Poté se Pán oženil s Lakṣmaṇou, dcerou krále Madry. Kṛṣṇa se objevil sám při jejím obřadu svayaṁvara a unesl ji, tak jako Garuḍa kdysi ukradl nektar polobohů.

Verš

anyāś caivaṁ-vidhā bhāryāḥ
kṛṣṇasyāsan sahasraśaḥ
bhaumaṁ hatvā tan-nirodhād
āhṛtāś cāru-darśanāḥ

Synonyma

anyāḥ — ostatní; ca — a; evam-vidhāḥ — tak jako tyto; bhāryāḥ — manželkami; kṛṣṇasya — Kṛṣṇovými; āsan — staly se; sahasraśaḥ — po tisících; bhaumam — (démona) Bhaumy; hatvā — po zabití; tat — jím, Bhaumou; nirodhāt — ze zajetí; āhṛtāḥ — vzaté; cāru — krásný; darśanāḥ — jejichž vzhled.

Překlad

Pán Kṛṣṇa také získal tisíce ostatních manželek rovných tĕmto, když zabil Bhaumāsuru a osvobodil krásné dívky, které démon držel v zajetí.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k padesáté osmé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Kṛṣṇa se žení s pĕti princeznami.“