Skip to main content

Sloka 31

ТЕКСТ 31

Verš

Текст

ity aṅgopadiśanty eke
vismṛtya prāg udāhṛtam
muni-vāsa-nivāse kiṁ
ghaṭetāriṣṭa-darśanam
итй агопадиантй эке
висмтйа прг удхтам
муни-вса-нивсе ки
гхаетриша-даранам

Synonyma

Пословный перевод

iti — takto; aṅga — můj milý (králi Parīkṣite); upadiśanti — navrhovali; eke — nĕkteří; vismṛtya — zapomínající; prāk — dříve; udāhṛtam — co bylo popsáno; muni — mudrců; vāsa — sídlo; nivāse — když Pán sídlí; kim — jak; ghaṭeta — může vzniknout; ariṣṭa — pohrom; darśanam — objevení se.

ити — так; ага — мой дорогой (царь Парикшит); упадианти — предполагали; эке — некоторые; висмтйа — забыв; прк — ранее; удхтам — что описывалось; муни — мудрецов; вса — место обитания; нивсе — когда Он живет; ким — как; гхаета — может случиться; ариша — несчастий; даранам — появление.

Překlad

Перевод

Nĕkteří lidé navrhovali (že za potíže může Akrūrova nepřítomnost), ale zapomnĕli na slávu Nejvyššího Pána, kterou sami tak často popisovali. Jak může vůbec dojít k pohromám na místĕ, kde sídlí Osobnost Božství, sídlo všech mudrců?

Некоторые решили, что несчастья происходили из-за отъезда Акруры, однако эти люди позабыли о величии Верховного Господа, которое сами же так часто воспевали. Как могут несчастья прийти туда, где живет Сам Верховный Господь, обитель всех мудрецов?

Význam

Комментарий

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poskytuje tento vhled do tohoto verše: Ve Vārāṇasī se Akrūra stal slavným díky konání obĕtí na zlatých oltářích a svému hojnému rozdávání milodarů brāhmaṇům. Když se o tom doslechli obyvatelé Dvāraky, nĕkteří šířili pomluvy, že Kṛṣṇa považoval Akrūru za soka, a proto ho poslal do vyhnanství. Aby Pán Kṛṣṇa rozptýlil tuto novou a neuvĕřitelnou poskvrnu své povĕsti, vytvořil ve Dvārace různé pohromy, čímž přimĕl obyvatele, aby volali po Akrūrovĕ návratu, který Pán poté nařídil.

Шрила Вишванатха Чакраварти так разъясняет смысл этого стиха. В Бенаресе Акрура прославился тем, что проводил роскошные жертвоприношения на золотых алтарях и раздавал брахманам щедрые пожертвования. Узнав об этом, некоторые жители Двараки стали распускать слухи о том, что Кришна якобы считает Акруру Своим соперником и потому отправил его в изгнание. Чтобы смыть со Своей репутации новое и совершенно нелепое обвинение, Господь Кришна сделал так, что на Двараку обрушились все эти несчастья, побудив тем самым горожан просить Его о возвращении Акруры. Когда жители Двараки попросили Его об этом, Господь тотчас распорядился вернуть его.