Skip to main content

KAPITOLA PADESÁTÁ ŠESTÁ

Drahokam Syamantaka

Tato kapitola popisuje, jak Pán Kṛṣṇa získal zpĕt drahokam Syamantaka, aby oslabil falešná obvinĕní proti sobĕ, a oženil se s dcerou Jāmbavāna a Satrājita. Sehráním zábavy týkající se drahokamu Syamantaka Pán ukázal marnost hmotného bohatství.

Když Śukadeva Gosvāmī zmínil, že král Satrājit urazil Pána Kṛṣṇu kvůli drahokamu Syamantaka, král Parīkṣit byl zvĕdavý na podrobnosti této události. Śukadeva Gosvāmī tedy vyprávĕl tento příbĕh.

Král Satrājit získal drahokam Syamantaka milostí svého nejlepšího dobrodince, boha slunce Sūryi. Satrājit připevnil drahokam k řetĕzu, který si poté zavĕsil na krk a odjel do Dvāraky. Obyvatelé si mysleli, že je samotný bůh slunce, šli za Kṛṣṇou a řekli Mu, že Ho přišel navštívit Pán Sūrya. Kṛṣṇa však odpovĕdĕl, že muž, který přišel, není Sūrya, ale král Satrājit, a nesmírnĕ září proto, že má na sobĕ drahokam Syamantaka.

Ve Dvārace Satrājit umístil cenný kámen na zvláštní oltář ve svém domĕ. Drahokam každý den vytvořil velké množství zlata a mĕl také další moc – zajišťoval, že všude tam, kde byl řádnĕ uctíván, nemohlo dojít k žádnému neštĕstí.

Při jedné příležitosti Pán Śrī Kṛṣṇa požádal Satrājita, aby drahokam daroval králi Yaduovců, Ugrasenovi. Satrājit však odmítl, neboť byl posedlý chamtivostí. Krátce nato Satrājitův bratr Prasena odjel na koni z mĕsta lovit s drahokamem Syamantaka na krku. Prasenu na cestĕ zabil lev a odnesl drahokam do jeskynĕ v hoře, kde shodou okolností žil král medvĕdů, Jāmbavān. Jāmbavān lva zabil a dal drahokam svému synovi na hraní.

Když se bratr krále Satrājita nevracel, král se domníval, že ho zabil Śrī Kṛṣṇa kvůli drahokamu Syamantaka. Pán Kṛṣṇa se doslechl o této zvĕsti kolující mezi lidmi a aby očistil své jméno, odjel s nĕkolika občany nalézt Prasenu. Jeli po jeho stopĕ a nakonec našli jeho tĕlo a tĕlo jeho konĕ ležet na cestĕ. Dál uvidĕli tĕlo lva, kterého Jāmbavān zabil. Pán Kṛṣṇa řekl občanům, aby zůstali před jeskyní, zatímco vešel dovnitř ji prozkoumat.

Pán vstoupil do Jāmbavānovy jeskynĕ a spatřil drahokam Syamantaka ležící vedle dítĕte. Když se však Kṛṣṇa pokusil drahokam vzít, chůva dítĕte varovnĕ vykřikla a přivolala rychle Jāmbavāna. Jāmbavān považoval Kṛṣṇu za obyčejného muže a začal s ním bojovat. Oba bojovali bez přestání dvacet osm dní, až nakonec Jāmbavān z Pánových úderů zeslábl. Nyní pochopil, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, a začal Ho velebit. Pán se dotkl Jāmbavāna svou lotosovou rukou, rozptýlil jeho strach a potom vysvĕtlil vše o drahokamu. Jāmbavān s velkou oddaností ochotnĕ daroval drahokam Syamantaka Pánu spolu se svou neprovdanou dcerou Jāmbavatī.

Mezitím společníci Pána Kṛṣṇy čekali dvanáct dní, až Kṛṣṇa vyjde z jeskynĕ, a pak se vrátili skleslí do Dvāraky. Všichni Kṛṣṇovi přátelé a členové rodiny byli nesmírnĕ zarmoucení a začali pravidelnĕ uctívat bohyni Durgu, aby zajistili Pánův bezpečný návrat. Zatímco konali toto uctívání, Pán Kṛṣṇa vstoupil do mĕsta ve společnosti své nové manželky. Zavolal Satrājita do královského snĕmu a po vyložení celého příbĕhu o záchranĕ drahokamu Syamantaka mu drahokam vrátil. Satrājit drahokam přijal, ale s velkou hanbou a lítostí. Vrátil se domů a tam se rozhodl vĕnovat Pánu Kṛṣṇovi nejen drahokam, ale také svou dceru jako odčinĕní za svůj přestupek proti Pánovým lotosovým nohám. Śrī Kṛṣṇa přijal ruku Satrājitovy dcery Satyabhāmy, která byla obdařena všemi božskými vlastnostmi. Drahokam však odmítl a vrátil ho králi Satrājitovi.

Verš

śrī-śuka uvāca
satrājitaḥ sva-tanayāṁ
kṛṣṇāya kṛta-kilbiṣaḥ
syamantakena maṇinā
svayam udyamya dattavān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; satrājitaḥ — král Satrājit; sva — svou vlastní; tanayām — dceru; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; kṛta — poté, co spáchal; kilbiṣaḥ — přestupek; syamantakena — známým jako Syamantaka; maṇinā — spolu s drahokamem; svayam — osobnĕ; udyamya — snažící se; dattavān — daroval.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Satrājit urazil Pána Kṛṣṇu, snažil se to odčinit, jak nejlépe mohl, darem v podobĕ své dcery a drahokamu Syamantaka.

Verš

śrī-rājovāca
satrājitaḥ kim akarod
brahman kṛṣṇasya kilbiṣaḥ
syamantakaḥ kutas tasya
kasmād dattā sutā hareḥ

Synonyma

śrī-rājā — král (Parīkṣit Mahārāja); uvāca — pravil; satrājitaḥ — Satrājit; kim — jaký; akarot — spáchal; brahman — ó brāhmaṇo; kṛṣṇasya — proti Pánu Kṛṣṇovi; kilbiṣaḥ — přestupek; syamantakaḥ — drahokam Syamantaka; kutaḥ — odkud; tasya — jeho; kasmāt — proč; dattā — darovaná; sutā — jeho dcera; hareḥ — Pánu Harimu.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit se zeptal: Ó brāhmaṇo, čím král Satrājit urazil Pána Kṛṣṇu? Kde vzal drahokam Syamantaka a proč dal svou dceru Nejvyššímu Pánovi?

Verš

śrī-śuka uvāca
āsīt satrājitaḥ sūryo
bhaktasya paramaḥ sakhā
prītas tasmai maṇiṁ prādāt
sa ca tuṣṭaḥ syamantakam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; āsīt — byl; satrājitaḥ — Satrājita; sūryaḥ — bůh slunce; bhaktasya — který byl jeho oddaný; paramaḥ — nejlepší; sakhā — dobrodinec a přítel; prītaḥ — milující; tasmai — jemu; maṇim — drahokam; prādāt — dal; saḥ — on; ca — a; tuṣṭaḥ — spokojený; syamantakam — jménem Syamantaka.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Sūrya, bůh slunce, cítil velkou náklonnost ke svému oddanému Satrājitovi. Polobůh se zachoval jako jeho nejvĕtší přítel a jako symbol své spokojenosti mu dal drahokam zvaný Syamantaka.

Verš

sa taṁ bibhran maṇiṁ kaṇṭhe
bhrājamāno yathā raviḥ
praviṣṭo dvārakāṁ rājan
tejasā nopalakṣitaḥ

Synonyma

saḥ — on, král Satrājit; tam — ten; bibhrat — nesoucí; maṇim — drahokam; kaṇṭhe — na krku; bhrājamānaḥ — jasnĕ zářící; yathā — jako; raviḥ — slunce; praviṣṭaḥ — když vstoupil do; dvārakām — mĕsta Dvāraky; rājan — ó králi (Parīkṣite); tejasā — kvůli záři; na — ne; upalakṣitaḥ — rozpoznán.

Překlad

Satrājit vstoupil do Dvāraky s drahokamem na krku. Zářil jasnĕ jako samotné slunce, ó králi, a kvůli záři drahokamu nebyl nerozpoznán.

Verš

taṁ vilokya janā dūrāt
tejasā muṣṭa-dṛṣṭayaḥ
dīvyate ’kṣair bhagavate
śaśaṁsuḥ sūrya-śaṅkitāḥ

Synonyma

tam — jeho; vilokya — když vidĕli; janāḥ — lidé; dūrāt — z jisté vzdálenosti; tejasā — jeho září; muṣṭa — ukradená; dṛṣṭayaḥ — jejich schopnosti vidĕt; dīvyate — který hrál; akṣaiḥ — v kostky; bhagavate — Nejvyššímu Pánu, Śrī Kṛṣṇovi; śaśaṁsuḥ — oznámili; sūrya — boha slunce; śaṅkitāḥ — považující ho za.

Překlad

Když lidé zdálky hledĕli na Satrājita, jeho záře je oslepila. Považovali ho za boha slunce Sūryu a šli to říci Pánu Kṛṣṇovi, který v té dobĕ hrál v kostky.

Verš

nārāyaṇa namas te ’stu
śaṅkha-cakra-gadā-dhara
dāmodarāravindākṣa
govinda yadu-nandana

Synonyma

nārāyaṇa — ó Pane Nārāyaṇe; namaḥ — poklony; te — Tobĕ; astu — nechť jsou; śaṅkha — lastury; cakra — disku; gadā — a kyje; dhara — ó držiteli; dāmodara — ó Pane Dāmodare; aravinda-akṣa — ó lotosooký; govinda — ó Pane Govindo; yadu-nandana — ó milovaný synu Yaduovců.

Překlad

(Obyvatelé Dvāraky řekli:) Poklony Tobĕ, ó Nārāyaṇe, ó držiteli lastury, disku a kyje, ó lotosooký Dāmodare, ó Govindo, ó milovaný potomku Yaduovců!

Verš

eṣa āyāti savitā
tvāṁ didṛkṣur jagat-pate
muṣṇan gabhasti-cakreṇa
nṛṇāṁ cakṣūṁṣi tigma-guḥ

Synonyma

eṣaḥ — tento; āyāti — přichází; savitā — bůh slunce; tvām — Tebe; didṛkṣuḥ — toužící spatřit; jagat-pate — ó Pane vesmíru; muṣṇan — jež krade; gabhasti — svých paprsků; cakreṇa — kruhem; nṛṇām — lidí; cakṣūṁṣi — oči; tigma — silná; guḥ — jehož záře.

Překlad

Pán Savitā Tĕ přišel navštívit, ó Pane vesmíru. Oslepuje každému oči svými silnĕ zářícími paprsky.

Verš

nanv anvicchanti te mārgaṁ
trī-lokyāṁ vibudharṣabhāḥ
jñātvādya gūḍhaṁ yaduṣu
draṣṭuṁ tvāṁ yāty ajaḥ prabho

Synonyma

nanu — jistĕ; anvicchanti — vyhledávají; te — Tvoji; mārgam — cestu; tri-lokyām — ve všech třech svĕtech; vibudha — z moudrých polobohů; ṛṣabhāḥ — nejvznešenĕjší; yñātvā — znající; adya — nyní; gūḍham — skrytý; yaduṣu — mezi Yaduovci; draṣṭum — spatřit; tvām — Tebe; yāti — přichází; ajaḥ — nezrozený (bůh slunce); prabho — ó Pane.

Překlad

Nejvznešenĕjší polobozi ve třech svĕtech Tĕ jistĕ dychtí vyhledat, ó Pane, když ses nyní skryl v yaduovské dynastii. Přišel Tĕ sem tedy navštívit nezrozený bůh slunce.

Verš

śrī-śuka uvāca
niśamya bāla-vacanaṁ
prahasyāmbuja-locanaḥ
prāha nāsau ravir devaḥ
satrājin maṇinā jvalan

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; niśamya — slyšící; bāla — dĕtinská; vacanam — tato slova; prahasya — široce se usmívající; ambuja — podobné lotosu; locanaḥ — On, jehož oči; prāha — pravil; na — ne; asau — tato osoba; raviḥ devaḥ — bůh slunce; satrājit — král Satrājit; maṇinā — kvůli svému drahokamu; jvalan — zářivý.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když lotosooký Pán slyšel tato nevinná slova, široce se usmál a řekl: „To není bůh slunce Ravi, ale Satrājit, který září díky svému drahokamu.“

Verš

satrājit sva-gṛhaṁ śrīmat
kṛta-kautuka-maṅgalam
praviśya deva-sadane
maṇiṁ viprair nyaveśayat

Synonyma

satrājit — Satrājit; sva — svého; gṛham — domova; śrīmat — honosného; kṛta — (kde byly) vykonány; kautuka — slavnostnĕ; maṅgalam — příznivé obřady; praviśya — poté, co vstoupil; deva-sadane — do chrámové místnosti; maṇim — drahokam; vipraiḥ — učenými brāhmaṇy; nyaveśayat — nechal instalovat.

Překlad

Král Satrājit vstoupil do svého honosného domova a slavnostnĕ vykonal příznivé obřady. Kvalifikované brāhmaṇy nechal instalovat drahokam Syamantaka ve své domácí chrámové místnosti.

Verš

dine dine svarṇa-bhārān
aṣṭau sa sṛjati prabho
durbhikṣa-māry-ariṣṭāni
sarpādhi-vyādhayo ’śubhāḥ
na santi māyinas tatra
yatrāste ’bhyarcito maṇiḥ

Synonyma

dine dine — den za dnem; svarṇa — zlata; bhārānbhār (váhová jednotka); aṣṭau — osm; saḥ — ten; sṛjati — vytvářel; prabho — ó pane (Parīkṣite Mahārāji); durbhikṣa — hlad; māri — předčasná úmrtí; ariṣṭāni — neštĕstí; sarpa — hadí (uštknutí); ādhi — mentální nemoci; vyādhayaḥ — choroby; aśubhāḥ — nepříznivé; na santi — žádné nejsou; māyinaḥ — podvodníci; tatra — tam; yatra — kde; āste — je přítomný; abhyarcitaḥ — řádnĕ uctívaný; maṇiḥ — drahokam.

Překlad

Drahokam každý den vytvářel osm bhār zlata, můj milý Prabhu, a na místĕ, kde byl uchováván a řádnĕ uctíván, se nevyskytovala neštĕstí jako hlad či předčasná smrt a také zla jako hadí uštknutí, mentální a fyzické nemoci a podvodníci.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī podává tento odkaz śāster týkající se bhāry:

caturbhir vrīhibhir guñjāṁ
guñjāḥ pañca paṇaṁ paṇān
aṣṭau dharaṇam aṣṭau ca
karṣaṁ tāṁś caturaḥ palam
tulāṁ pala-śataṁ prāhur
bhāraḥ syād viṁśatis tulāḥ

„Čtyři rýžová zrna se nazývají jedna guñjā, pĕt guñj jedna paṇa, osm paṇ jedna karṣa, čtyři karṣi jedna pala a jedno sto pal jedna tulā. Dvacet tul tvoří jednu bhāru.“ Jelikož v jedné unci je asi 3  700 rýžových zrn, drahokam Syamantaka vytvářel přibližnĕ 77 kilogramů zlata každý den.

Verš

sa yācito maṇiṁ kvāpi
yadu-rājāya śauriṇā
naivārtha-kāmukaḥ prādād
yācñā-bhaṅgam atarkayan

Synonyma

saḥ — on, Satrājit; yācitaḥ — požádaný; maṇim — drahokam; kva api — při jedné příležitosti; yadu-rājāya — pro krále Yaduovců, Ugrasenu; śauriṇā — Pánem Kṛṣṇou; na — ne; eva — vskutku; artha — bohatství; kāmukaḥ — chtivý; prādāt — dal; yācñā — žádosti; bhaṅgam — porušení; atarkayan — neberoucí v úvahu.

Překlad

Při jedné příležitosti Pán Kṛṣṇa požádal Satrājita, aby drahokam dal yaduovskému králi Ugrasenovi, ale Satrājit byl tak chamtivý, že odmítl. Nepomyslel na závažnost přestupku, který spáchal odepřením Pánovy žádosti.

Verš

tam ekadā maṇiṁ kaṇṭhe
pratimucya mahā-prabham
praseno hayam āruhya
mṛgāyāṁ vyacarad vane

Synonyma

tam — ten; ekadā — jednou; maṇim — drahokam; kaṇṭhe — na krk; pratimucya — zavĕšující si; mahā — velmi; prabham — zářivý; prasenaḥ — Prasena (Satrājitův bratr); hayam — konĕ; āruhya — usedl na; mṛgāyām — na lov; vyacarat — odjel; vane — do lesa.

Překlad

Jednou Satrājitův bratr Prasena poté, co si povĕsil zářivý drahokam na krk, usedl na konĕ a odjel lovit do lesa.

Význam

Nepříznivý následek Satrājitova odmítnutí žádosti Pána Kṛṣṇy se záhy projeví.

Verš

prasenaṁ sa-hayaṁ hatvā
maṇim ācchidya keśarī
giriṁ viśan jāmbavatā
nihato maṇim icchatā

Synonyma

prasenam — Prasenu; sa — spolu s; hayam — jeho konĕm; hatvā — když zabil; maṇim — drahokam; ācchidya — poté, co vzal; keśarī — lev; girim — (jeskynĕ v) hoře; viśan — vstoupil do; jāmbavatā — Jāmbavānem, králem medvĕdů; nihataḥ — zabitý; maṇim — drahokam; icchatā — který chtĕl.

Překlad

Prasenu a jeho konĕ zabil lev a drahokam vzal. Když však vstoupil do jeskynĕ v hoře, zabil ho Jāmbavān, který drahokam chtĕl.

Verš

so ’pi cakre kumārasya
maṇiṁ krīḍanakaṁ bile
apaśyan bhrātaraṁ bhrātā
satrājit paryatapyata

Synonyma

saḥ — on, Jāmbavān; api — navíc; cakre — učinil; kumārasya — pro své dítĕ; maṇim — drahokam; krīḍanakam — hračkou; bile — v jeskyni; apaśyan — když nevidĕl; bhrātaram — svého bratra; bhrātā — bratr; satrājit — Satrājit; paryatapyata — byl hluboce znepokojen.

Překlad

V jeskyni Jāmbavān nechal svého mladého syna hrát si s drahokamem Syamantaka jako s hračkou. Když mezitím Satrājit vidĕl, že se jeho bratr nevrací, byl hluboce znepokojen.

Verš

prāyaḥ kṛṣṇena nihato
maṇi-grīvo vanaṁ gataḥ
bhrātā mameti tac chrutvā
karṇe karṇe ’japan janāḥ

Synonyma

prāyaḥ — pravdĕpodobnĕ; kṛṣṇena — Kṛṣṇou; nihataḥ — zabitý; maṇi — drahokam; grīvaḥ — nesoucí na krku; vanam — do lesa; gataḥ — odjel; bhrātā — bratr; mama — můj; iti — tak pravící; tat — to; śrutvā — když slyšeli; karṇe karṇe — navzájem si do uší; ajapan — šeptali; janāḥ — lidé.

Překlad

Řekl: „Mého bratra, který odjel do lesa s drahokamem na krku, pravdĕpodobnĕ zabil Kṛṣṇa.“ Lidé se doslechli o tomto nařčení a začali si je navzájem šeptat do uší.

Verš

bhagavāṁs tad upaśrutya
duryaśo liptam ātmani
mārṣṭuṁ prasena-padavīm
anvapadyata nāgaraiḥ

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán, Kṛṣṇa; tat — to; upaśrutya — když se doslechl; duryaśaḥ — pohanou; liptam — pošpinĕný; ātmani — na sobĕ; mārṣṭum — aby očistil; prasena-padavīm — Prasenovu cestu; anvapadyata — následoval; nāgaraiḥ — spolu s lidmi z mĕsta.

Překlad

Když se Pán Kṛṣṇa doslechl tuto zvĕst, chtĕl odstranit poskvrnĕní své povĕsti. Vzal tedy s sebou nĕkolik obyvatel Dvāraky a vydal se zpĕt po Prasenovĕ stopĕ.

Verš

hataṁ prasenaṁ aśvaṁ ca
vīkṣya keśariṇā vane
taṁ cādri-pṛṣṭhe nihatam
ṛkṣeṇa dadṛśur janāḥ

Synonyma

hatam — zabitého; prasenam — Prasenu; aśvam — jeho konĕ; ca — a; vīkṣya — uvidĕli; keśariṇā — lvem; vane — v lese; tam — toho (lva); ca — také; adri — hory; pṛṣṭhe — na úbočí; nihatam — zabitého; ṛkṣeṇa — Ṛkṣou (Jāmbavānem); dadṛśuḥ — spatřili; janāḥ — lidé.

Překlad

V lese našli Prasenu a jeho konĕ, oba zabité lvem. Dále pak našli na úbočí hory mrtvého lva zabitého Ṛkṣou (Jāmbavānem).

Verš

ṛkṣa-rāja-bilaṁ bhīmam
andhena tamasāvṛtam
eko viveśa bhagavān
avasthāpya bahiḥ prajāḥ

Synonyma

ṛkṣa-rāja — krále medvĕdů; bilam — jeskynĕ; bhīmam — hrozivé; andhena tamasā — oslepující temnotou; āvṛtam — zahalené; ekaḥ — sám; viveśa — vstoupil do; bhagavān — Nejvyšší Pán; avasthāpya — rozmisťující; bahiḥ — venku; prajāḥ — občany.

Překlad

Pán rozmístil své poddané venku před hrozivou, velmi temnou jeskyní krále medvĕdů a potom do ní sám vstoupil.

Verš

tatra dṛṣṭvā maṇi-preṣṭhaṁ
bāla-krīḍanakaṁ kṛtam
hartuṁ kṛta-matis tasminn
avatasthe ’rbhakāntike

Synonyma

tatra — tam; dṛṣṭvā — když uvidĕl; maṇi-preṣṭham — nejcennĕjší z drahokamů; bāla — dítĕte; krīḍanakam — hračkou; kṛtam — učinĕný; hartum — vzít pryč; kṛta-matiḥ — rozhodující se; tasmin — tam; avatasthe — postavil se; arbhaka-antike — poblíž dítĕte.

Překlad

Tam Pán Kṛṣṇa uvidĕl, že se z nejcennĕjšího z drahokamů stala dĕtská hračka. Rozhodl se jej odnést a přistoupil k dítĕti.

Verš

tam apūrvaṁ naraṁ dṛṣṭvā
dhātrī cukrośa bhīta-vat
tac chrutvābhyadravat kruddho
jāmbavān balināṁ varaḥ

Synonyma

tam — tu; apūrvam — nikdy předtím (nevidĕnou); naram — osobu; dṛṣṭvā — když uvidĕla; dhātrī — chůva; cukrośa — vykřikla; bhīta-vat — polekaná; tat — to; śrutvā — když slyšel; abhyadravat — rozbĕhl se k; kruddhaḥ — rozhnĕvaný; jāmbavān — Jāmbavān; balinām — ze silných; varaḥ — nejlepší.

Překlad

Chůva dítĕte při spatření té pozoruhodné osoby vykřikla strachem. Jāmbavān, nejsilnĕjší ze silných, zaslechl její výkřiky a rozhnĕvanĕ se rozbĕhl k Pánu.

Verš

sa vai bhagavatā tena
yuyudhe svāmīnātmanaḥ
puruṣam prākṛtaṁ matvā
kupito nānubhāva-vit

Synonyma

saḥ — on; vai — vskutku; bhagavatā — s Pánem; tena — s Ním; yuyudhe — bojoval; svāmīnā — vládcem; ātmanaḥ — svým vlastním; puruṣam — osobu; prākṛtam — svĕtskou; matvā — jelikož Ho považoval za; kupitaḥ — rozhnĕvaný; na — ne; anubhāva — Jeho postavení; vit — vĕdom si.

Překlad

Jāmbavān si nebyl vĕdom Jeho pravého postavení a považoval Ho za obyčejného človĕka. Proto se hnĕvivĕ pustil s Nejvyšším Pánem, svým vládcem, do boje.

Význam

Slova puruṣaṁ prākṛtaṁ matvā, „považující Ho za svĕtskou osobu“, jsou velmi významná. Takzvaní védští učenci, včetnĕ vĕtšiny západních, rádi překládají slovo puruṣam jako „muž“, i když se to slovo týká Pána Kṛṣṇy, a tak jsou jejich neautorizované překlady védské literatury znečištĕny jejich materialistickými představami o Bohu. Zde je však jasnĕ uvedeno, že Jāmbavān považoval Pána za prākṛta-puruṣu, „svĕtskou osobu“, protože mylnĕ pochopil Jeho postavení. Jinak řečeno, Pán je ve skutečnosti puruṣottama,„ svrchovaná transcendentální osoba“.

Verš

dvandva-yuddhaṁ su-tumulam
ubhayor vijigīṣatoḥ
āyudhāśma-drumair dorbhiḥ
kravyārthe śyenayor iva

Synonyma

dvandva — v páru; yuddham — boj; su-tumulam — velmi divoký; ubhayoḥ — mezi obĕma; vijigīṣatoḥ — jež se oba snažili zvítĕzit; āyudha — se zbranĕmi; aśma — kameny; drumaiḥ — a stromy; dorbhiḥ — s pažemi; kravya — mršinĕ; arthe — kvůli; śyenayoḥ — mezi dvĕma jestřáby; iva — jako kdyby.

Překlad

Oba se zuřivĕ potýkali a každý byl odhodlaný zvítĕzit. Bojovali proti sobĕ různými zbranĕmi a potom kameny, kmeny stromů a nakonec holýma rukama jako dva jestřábi bojující o kus masa.

Verš

āsīt tad aṣṭā-vimśāham
itaretara-muṣṭibhiḥ
vajra-niṣpeṣa-paruṣair
aviśramam ahar-niśam

Synonyma

āsīt — byl; tat — ten; aṣṭā-viṁśa — dvacet osm; aham — dní; itara-itara — navzájem; muṣṭibhiḥ — pĕsti; vajra — blesku; niṣpeṣa — jako údery; paruṣaiḥ — tvrdé; aviśramam — bez oddechu; ahaḥ-niśam — ve dne v noci.

Překlad

Boj pokračoval bez oddechu dvacet osm dní. Oba protivníci do sebe bili pĕstmi, které dopadaly jako rachotící údery blesku.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že boj pokračoval bez přestání ve dne v noci.

Verš

kṛṣṇa-muṣṭi-viniṣpāta
niṣpiṣṭāṅgoru bandhanaḥ
kṣīṇa-sattvaḥ svinna-gātras
tam āhātīva vismitaḥ

Synonyma

kṛṣṇa-muṣṭi — pĕstí Pána Kṛṣṇy; viniṣpāta — údery; niṣpiṣṭa — bitý; aṅga — jehož tĕla; uru — obrovské; bandhanaḥ — svaly; kṣīṇa — zmenšená; sattvaḥ — jehož síla; svinna — potící se; gātraḥ — jehož končetiny; tam — k Nĕmu; āha — promluvil; atīva — nesmírnĕ; vismitaḥ — užaslý.

Překlad

Jāmbavān, na jehož vyboulené svaly dopadaly údery pĕstí Pána Kṛṣṇy, jehož síla ochabovala a končetiny se potily, velmi žasl a nakonec promluvil k Pánu.

Verš

jāne tvāṁ saṛva-bhūtānāṁ
prāṇa ojaḥ saho balam
viṣṇuṁ purāṇa-puruṣaṁ
prabhaviṣṇum adhīśvaram

Synonyma

jāne — vím; tvām — Ty (jsi); sarva — všech; bhūtānām — živých bytostí; prāṇaḥ — životní vzduch; ojaḥ — síla smyslů; sahaḥ — mentální síla; balam — fyzická síla; viṣṇum — Pán Viṣṇu; purāṇa — prvotní; puruṣam — Nejvyšší Osoba; prabhaviṣṇum — všemocný; adhīśvaram — svrchovaný vládce.

Překlad

(Jāmbavān řekl:) Nyní vím, že jsi životní vzduch a smyslová, mentální a tĕlesná síla všech živých bytostí. Jsi Pán Viṣṇu, původní osoba, svrchovaný, všemocný vládce.

Verš

tvaṁ hi viśva-sṛjām sraṣṭā
sṛṣṭānām api yac ca sat
kālaḥ kalayatām īśaḥ
para ātmā tathātmanām

Synonyma

tvam — Ty; hi — vskutku; viśva — vesmíru; sṛjām — stvořitelů; sraṣṭā — stvořitel; sṛṣṭānām — stvořených bytostí; api — také; yat — která; ca — a; sat — základní podstata; kālaḥ — pokořitel; kalayatām — pokořitelů; īśaḥ — Nejvyšší Pán; paraḥ ātmā — Nejvyšší Duše; tathā — také; ātmanām — všech duší.

Překlad

Jsi svrchovaný stvořitel všech stvořitelů vesmíru a základní podstata všeho stvořeného. Jsi pokořitel všech pokořitelů, Nejvyšší Pán a Nejvyšší Duše všech duší.

Význam

Pán Kapila uvádí ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.42): mṛtyuś carati mad-bhayāt. „Ze strachu přede Mnou si smrt vybírá svou daň.“

Verš

yasyeṣad-utkalita-roṣa-kaṭākṣa-mokṣair
vartmādiśat kṣubhita-nakra-timiṅgalo ’bdhiḥ
setuḥ kṛtaḥ sva-yaśa ujjvalitā ca laṅkā
rakṣaḥ-śirāṁsi bhuvi petur iṣu-kṣatāni

Synonyma

yasya — jehož; īṣat — lehce; utkalita — projeveného; roṣa — z hnĕvu; kaṭā-akṣa — pohledů koutky očí; mokṣaiḥ — kvůli vypuštĕní; vartma — cesta; ādiśat — ukázaná; kṣubhita — rozrušení; nakra — (v nĕmž) krokodýli; timiṅgalaḥ — a obrovské ryby timiṅgila; abdhiḥ — oceán; setuḥ — most; kṛtaḥ — postavil; sva — svoji; yaśaḥ — slávu; ujjvalitā — zapálil; ca — a; laṅkā — mĕsto Laṅku; rakṣaḥ — démona (Rāvaṇy); śirāṁsi — hlavy; bhuvi — na zem; petuḥ — spadly; iṣu — jehož šípy; kṣatāni — uťaté.

Překlad

Jsi ten, který donutil oceán udĕlat cestu, když jsi svými pohledy koutky očí lehce projevil svůj hnĕv a rozrušil krokodýly a ryby timiṅgila ve vodních hlubinách. Jsi ten, který postavil velký most, aby si získal slávu, kdo spálil mĕsto Laṅku a jehož šípy uťaly Rāvaṇovy hlavy, které potom spadly na zem.

Verš

iti vijñāta-viijñānam
ṛkṣa-rājānam acyutaḥ
vyājahāra mahā-rāja
bhagavān devakī-sutaḥ
abhimṛśyāravindākṣaḥ
pāṇinā śaṁ-kareṇa tam
kṛpayā parayā bhaktaṁ
megha-gambhīrayā girā

Synonyma

iti — takto; vijñāta-vijñānam — který pochopil pravdu; ṛkṣa — medvĕdů; rājānam — ke králi; acyutaḥ — Pán Kṛṣṇa; vyājahāra — promluvil; mahā-rāja — ó králi (Parīkṣite); bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-suraḥ — syn Devakī; abhimṛśya — dotýkající se; aravinda-akṣaḥ — lotosooký; pāṇinā — svou rukou; śam — přízeň; kareṇa — která udĕluje; tam — k nĕmu; kṛpayā — se soucitem; parayā — velkým; bhaktam — ke svému oddanému; megha — jako mrak; gambhīrayā — hlubokým; girā — hlasem.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Ó králi, potom Pán Kṛṣṇa oslovil krále medvĕdů, který pochopil pravdu. Lotosooký Pán, Osobnost Božství, syn Devakī, se dotkl Jāmbavāna rukou, která udĕluje veškerá požehnání, a promluvil ke svému oddanému se vznešeným soucitem. Jeho důstojný hlas dunĕl hluboce jako mrak.

Verš

maṇi-hetor iha prāptā
vayam ṛkṣa-pate bilam
mithyābhiśāpaṁ pramṛjann
ātmano maṇināmunā

Synonyma

maṇi — drahokamu; hetoḥ — kvůli; iha — sem; prāptāḥ — přišli jsme; vayam — my; ṛkṣa-pate — ó vládce medvĕdů; bilam — do jeskynĕ; mithyā — falešné; abhiśāpam — nařčení; pramṛjan — rozptýlit; ātmanaḥ — proti Mĕ; maṇinā — s drahokamem; amunā — tímto.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa pravil:) To kvůli tomuto drahokamu, ó vládce medvĕdů, jsme přišli do tvé jeskynĕ. Zamýšlím drahokam použít k vyvrácení falešných nařčení vůči Mé osobĕ.

Verš

ity uktaḥ svāṁ duhitaraṁ
kanyāṁ jāmbavatīṁ mudā
arhaṇārtham sa maṇinā
kṛṣṇāyopajahāra ha

Synonyma

iti — takto; uktaḥ — oslovený; svām — svoji; duhitaram — dceru; kanyām — pannu; jāmbavatīm — jménem Jāmbavatī; mudā — šťastnĕ; arhaṇa-artham — jako uctivý dar; saḥ — on; maṇinā — s drahokamem; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; upajahāra ha — daroval.

Překlad

Takto oslovený Jāmbavān šťastnĕ uctil Pána Kṛṣṇu tím, že Mu nabídl svou panenskou dceru Jāmbavatī spolu s drahokamem.

Verš

adṛṣṭvā nirgamaṁ śaureḥ
praviṣṭasya bilaṁ janāḥ
pratīkṣya dvādaśāhāni
duḥkhitāḥ sva-puraṁ yayuḥ

Synonyma

adṛṣṭvā — nevidící; nirgamam — východ; śaureḥ — Pána Kṛṣṇy; praviṣṭasya — který vešel do; bilam — jeskynĕ; janaḥ — lidé; pratīkṣya — po čekání; dvādaśa — dvanáct; ahāni — dní; duḥkhitāḥ — nešťastní; sva — svého; puram — do mĕsta; yayuḥ — odešli.

Překlad

Poté, co Pán Śauri vstoupil do jeskynĕ, lidé z Dvāraky, kteří Ho doprovázeli, čekali dvanáct dní, aniž Ho spatřili vyjít opĕt ven. Nakonec čekání vzdali a vrátili se s velkým zármutkem do svého mĕsta.

Verš

niśamya devakī devī
rakmiṇy ānakadundubhiḥ
suhṛdo jñātayo ’śocan
bilāt kṛṣṇam anirgatam

Synonyma

niśamya — když slyšeli; devakī — Devakī; devī rukmiṇī — božská Rukmiṇī; ānakadundubhiḥ — Vasudeva; suhṛdaḥ — přátelé; jñātayaḥ — příbuzní; aśocan — naříkali; bilāt — z jeskynĕ; kṛṣṇam — Kṛṣṇa; anirgatam — nevyšlý.

Překlad

Když Devakī, Rukmiṇī-devī, Vasudeva a Pánovi ostatní příbuzní a přátelé slyšeli, že nevyšel z jeskynĕ, všichni naříkali.

Verš

satrājitaṁ śapantas te
duḥkhitā dvārakaukasaḥ
upatasthuś candrabhāgāṁ
durgāṁ kṛṣṇopalabdhaye

Synonyma

satrājitam — Satrājita; śapantaḥ — proklínající; te — oni; duḥkhitāḥ — zarmoucení; dvārakā-okasaḥ — obyvatelé Dvāraky; upatasthuḥ — uctívali; candrabhāgām — Candrabhāgu; durgām — Durgu; kṛṣṇa-upalabdhaye — aby získali Kṛṣṇu.

Překlad

Zarmoucení obyvatelé Dvāraky prokleli Satrājita a obrátili se na božstvo Durgy jménem Candrabhāgā, ke které se modlili o Kṛṣṇův návrat.

Verš

teṣāṁ tu devy-upasthānāt
pratyādiṣṭāśiṣā sa ca
prādurbabhūva siddhārthaḥ
sa-dāro harṣayan hariḥ

Synonyma

teṣām — jim; tu — ale; devī — polobohynĕ; upasthānāt — po uctívání; pratyādiṣṭa — udĕlila jako odpovĕď; āśiṣāḥ — požehnání; saḥ — On; ca — a; prādurbabhūva — objevil se; siddha — poté, co dosáhl; arthaḥ — svého zámĕru; sa-dāraḥ — spolu se svou manželkou; harṣayan — působící radost; hariḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Když obyvatelé dokončili uctívání polobohynĕ, odpovĕdĕla jim a slíbila splnit jejich žádost. Právĕ tehdy se Pán Kṛṣṇa, který dosáhl svého zámĕru, před nimi objevil ve společnosti své nové manželky, čímž jim způsobil radost.

Verš

upalabhya hṛṣīkeśaṁ
mṛtaṁ punar ivāgatam
saha patnyā maṇi-grīvaṁ
sarve jāta-mahotsavāḥ

Synonyma

upalabhya — považující; hṛṣīkeśam — Pána smyslů; mṛtam — nĕkdo mrtvý; punaḥ — znovu; iva — jako kdyby; āgatam — přišel; saha — s; patnyā — manželkou; maṇi — drahokam; grīvam — na krku; sarve — všichni; jāta — vzniklý; mahā — velký; utsavāḥ — jásot.

Překlad

Když všichni lidé uvidĕli Pána Hṛṣīkeśu vrátit se jako z mrtvých, doprovázeného svou novou manželkou a s drahokamem Syamantaka na krku, vyvolalo to jejich jásot.

Význam

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Jāmbavān zavĕsil drahokam na Pánův krk, když Mu při svatbĕ předával svou dceru.

Verš

satrājitaṁ samāhūya
sabhāyāṁ rāja-sannidhau
prāptiṁ cākhyāya bhagavān
maṇiṁ tasmai nyavedayat

Synonyma

satrājitam — Satrājita; samāhūya — když povolal; sabhāyām — do královského snĕmu; rāja — krále (Ugraseny); sannidhau — v přítomnosti; prāptim — záchranu; ca — a; ākhyāya — oznamující; bhagavān — Nejvyšší Pán; maṇim — drahokam; tasmai — jemu; nyavedayat — předal.

Překlad

Pán Kṛṣṇa povolal Satrājita do královského snĕmu. Tam Kṛṣṇa v přítomnosti krále Ugraseny oznámil záchranu drahokamu a potom jej formálnĕ předal Satrājitovi.

Verš

sa cāti-vrīḍito ratnaṁ
gṛhītvāvāṅ-mukhas tataḥ
anutapyamāno bhavanam
agamat svena pāpmanā

Synonyma

saḥ — on, Satrājit; ca — a; ati — nesmírnĕ; vrīḍitaḥ — zahanbený; ratnam — drahokam; gṛhītvā — beroucí; avāk — dolů; mukhaḥ — jeho tvář; tataḥ — odtamtud; anutapyamānaḥ — litující; bhavanam — domů; agamat — odešel; svena — svého; pāpmanā — hříšného chování.

Překlad

Satrājit velkou hanbou sklopil hlavu, vzal drahokam a vrátil se domů s lítostí nad svým hříšným chováním.

Verš

so ’nudhyāyaṁs tad evāghaṁ
balavad-vigrahākulaḥ
kathaṁ mṛjāmy ātma-rajaḥ
prasīded vācyutaḥ katham
kim kṛtvā sādhu mahyaṁ syān
na śaped vā jano yathā
adīrgha-darśanaṁ kṣudraṁ
mūḍhaṁ draviṇa-lolupam
dāsye duhitaraṁ tasmai
strī-ratnaṁ ratnam eva ca
upāyo ’yaṁ samīcīnas
tasya śāntir na cānyathā

Synonyma

saḥ — on; anudhyāyan — přemýšlející o; tat — tom; eva — vskutku; agham — přestupku; bala-vat — s mocnými; vigraha — sporu; ākulaḥ — obávající se; katham — jak; mṛjāmi — očistím; ātma — sebe; rajaḥ — znečištĕní; prasīdet — může být spokojen; — nebo; acyutaḥ — Pán Kṛṣṇa; katham — jak; kim — co; kṛtvā — dĕlající; sādhu — dobré; mahyam — pro mĕ; syāt — může být; na śapet — neproklejí; — nebo; janaḥ — lidé; yathā — jako; adīrgha — krátkozraký; darśanam — jehož pohled; kṣudram — lakomý; mūḍham — pošetilý; draviṇa — bohatství; lolupam — chtivý; dāsye — dám; duhitaram — svoji dceru; tasmai — Jemu; strī — žen; ratnam — drahokam; ratnam — drahokam; eva ca — taktéž; upāyaḥ — způsob; ayam — tento; samīcīnaḥ — účinný; tasya — Jeho; śāntiḥ — udobření; na — ne; ca — a; anyathā — jinak.

Překlad

Král Satrājit přemýšlel o svém ohavném přestupku a obával se možnosti sporu s Pánovými mocnými oddanými. Uvažoval: „Jak se mohu zbavit svého znečištĕní a jak se mnou může být Pán Acyuta spokojen? Co mohu udĕlat, abych získal zpĕt své štĕstí a vyhnul se kletbĕ lidí za to, že jsem tak krátkozraký, lakomý, pošetilý a chamtivý? Dám Pánu svoji dceru, drahokam všech žen, spolu s drahokamem Syamantaka. To je vskutku jediný správný způsob, jak si Ho udobřit.“

Verš

evaṁ vyavasito buddhyā
satrājit sva-sutāṁ śubhām
maṇiṁ ca svayam udyamya
kṛṣṇāyopajahāra ha

Synonyma

evam — takto; vyavasitaḥ — odhodlávající se; buddhyā — inteligencí; satrājit — král Satrājit; sva — svou; sutām — dceru; śubhām — krásnou; maṇim — drahokam; ca — a; svayam — sám; udyamya — vynakládající snahu; kṛṣṇāya — Pánu Kṛṣṇovi; upajahāra ha — předal.

Překlad

Poté, co se král Satrājit takto inteligentnĕ rozhodl, osobnĕ zařídil předání své krásné dcery a drahokamu Syamantaka Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

tāṁ satyabhāmāṁ bhagavān
upayeme yathā-vidhi
bahubhir yācitāṁ śīla-
rūpaudārya-guṇānvitām

Synonyma

tām — ní; satyabhāmām — se Satyabhāmou; bhagavān — Pán; upayeme — oženil se; yathā-vidhi — řádnými obřady; bahubhiḥ — mnoha muži; yācitām — žádanou; śīla — dobré povahy; rūpa — krásy; audārya — a velkodušnosti; guṇa — vlastnostmi; anvitām — obdařenou.

Překlad

Pán se oženil se Satyabhāmou řádným náboženským způsobem. Mĕla vynikající chování, spolu s krásou, velkodušností a všemi ostatními dobrými vlastnostmi, a ucházelo se o ni mnoho mužů.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že se o ruku Satyabhāmy ucházeli muži jako Kṛtavarmā.

Verš

bhagavān āha na maṇiṁ
pratīcchāmo vayaṁ nṛpa
tavāstāṁ deva-bhaktasya
vayaṁ ca phala-bhāginaḥ

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; āha — pravil; na — ne; maṇim — drahokam; pratīcchāmaḥ — toužíme získat zpĕt; vayam — My; nṛpa — ó králi; tava — tvůj; āstām — nechť zůstane; deva — poloboha (boha slunce Sūryi); bhaktasya — oddaného; vayam — My; ca — také; phala — jeho plodů; bhāginaḥ — poživatelé.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, sdĕlil Satrājitovi: Nemáme zájem vzít si ten drahokam zpĕt, ó králi. Jsi oddaný boha slunce, nechť tedy zůstane ve tvém vlastnictví. Tak z nĕj budeme mít také prospĕch.

Význam

Satrājit mĕl uctívat Pána Kṛṣṇu, Nejvyššího Boha. Ve slovech Pána Kṛṣṇy „Koneckonců, jsi oddaný boha slunce“ je tedy zajisté určitá ironie. Navíc Kṛṣṇa již získal Satrājitův nejvĕtší poklad, čistou a krásnou Satyabhāmu.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k padesáté šesté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Drahokam Syamantaka.“