Skip to main content

Sloka 38

Text 38

Verš

Text

satrājitaṁ samāhūya
sabhāyāṁ rāja-sannidhau
prāptiṁ cākhyāya bhagavān
maṇiṁ tasmai nyavedayat
satrājitaṁ samāhūya
sabhāyāṁ rāja-sannidhau
prāptiṁ cākhyāya bhagavān
maṇiṁ tasmai nyavedayat

Synonyma

Synonyms

satrājitam — Satrājita; samāhūya — když povolal; sabhāyām — do královského snĕmu; rāja — krále (Ugraseny); sannidhau — v přítomnosti; prāptim — záchranu; ca — a; ākhyāya — oznamující; bhagavān — Nejvyšší Pán; maṇim — drahokam; tasmai — jemu; nyavedayat — předal.

satrājitam — Satrājit; samāhūya — calling; sabhāyām — into the royal assembly; rāja — of the King (Ugrasena); sannidhau — in the presence; prāptim — the recovery; ca — and; ākhyāya — announcing; bhagavān — the Supreme Lord; maṇim — the jewel; tasmai — to him; nyavedayat — presented.

Překlad

Translation

Pán Kṛṣṇa povolal Satrājita do královského snĕmu. Tam Kṛṣṇa v přítomnosti krále Ugraseny oznámil záchranu drahokamu a potom jej formálnĕ předal Satrājitovi.

Lord Kṛṣṇa summoned Satrājit to the royal assembly. There, in the presence of King Ugrasena, Kṛṣṇa announced the recovery of the jewel and then formally presented it to Satrājit.