Skip to main content

Sloka 14

Text 14

Verš

Text

tathāpy ahaṁ na śocāmi
na prahṛṣyāmi karhicit
kālena daiva-yuktena
jānan vidrāvitaṁ jagat
tathāpy ahaṁ na śocāmi
na prahṛṣyāmi karhicit
kālena daiva-yuktena
jānan vidrāvitaṁ jagat

Synonyma

Synonyms

tathā api — přesto; aham — já; na śocāmi — nenaříkám; na prahṛṣyāmi — neraduji se; karhicit — nikdy; kālena — časem; daiva — osudem; yuktena — spojeným; jānan — když vím; vidrāvitam — řízen; jagat — svĕt.

tathā api — nonetheless; aham — I; na śocāmi — do not lament; na prahṛṣyāmi — do not rejoice; karhicit — ever; kālena — by time; daiva — with fate; yuktena — conjoined; jānan — knowing; vidrāvitam — driven; jagat — the world.

Překlad

Translation

Přesto nikdy nenaříkám ani se neraduji, protože vím, že tento svĕt je řízen časem a osudem.

But still I never lament or rejoice, because I know this world is driven by time and fate.

Význam

Purport

Jarāsandha prohlásil, že tento svĕt ovládá Nejvyšší Pán, a vysvĕtluje konkrétní metodu ovládání. Je třeba mít na pamĕti, že ve védském kontextu kāla, neboli čas neoznačuje pouze systém mĕření pohybů planet jako jsou dny, týdny, mĕsíce a roky, ale naopak způsob, jakým je s vĕcmi pohybováno. Vše se pohybuje podle svého osudu a tento osud je také popsán jako „čas“, protože osud každého je odhalen a vyvolán pohyby času.

Having stated that the Supreme Lord controls this world, Jarāsandha explains the specific method of control. It should be remembered that in the Vedic context kāla, or time, does not refer merely to a system of measuring planetary movements such as days, weeks, months and years but rather to the way things are being moved. Everything is moving according to its destiny, and this destiny is also described as “time,” since everyone’s destiny is revealed and imposed by the movements of time.