Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Text

uvāsa katicin māsān
rājño vṛtta-vivitsayā
duṣprajasyālpa-sārasya
khala-cchandānuvartinaḥ
uvāsa katicin māsān
rājño vṛtta-vivitsayā
duṣprajasyālpa-sārasya
khala-cchandānuvartinaḥ

Synonyma

Synonyms

uvāsa — pobýval; katicit — nĕkolik; māsān — mĕsíců; rājñaḥ — krále (Dhṛtarāṣṭry); vṛtta — působení; vivitsayā — s přáním zjistit; duṣprajasya — jehož synové byli zlotřilí; alpa — slabá; sārasya — jehož odhodlanost; khala — zlomyslných osob (jako byl Karṇa); chanda — touhy; anuvartinaḥ — který mĕl sklon následovat.

uvāsa — resided; katicit — some; māsān — months; rājñaḥ — of the King (Dhṛtarāṣṭra); vṛtta — the activity; vivitsayā — with the desire of finding out; duṣprajasya — whose sons were wicked; alpa — weak; sārasya — whose determination; khala — of mischievous persons (like Karṇa); chanda — the desires; anuvartinaḥ — who tended to follow.

Překlad

Translation

Zdržel se v Hastināpuru nĕkolik mĕsíců, aby prozkoumal chování krále, který mĕl slabou vůli, špatné syny a sklon podléhat rozmarům zlomyslných rádců.

He remained in Hastināpura for several months to scrutinize the conduct of the weak-willed King, who had bad sons and who was inclined to give in to the whims of mischievous advisers.