Skip to main content

Sloka 29

Text 29

Verš

Text

yo durvimarśa-pathayā nija-māyayedaṁ
sṛṣṭvā guṇān vibhajate tad-anupraviṣṭaḥ
tasmai namo duravabodha-vihāra-tantra-
saṁsāra-cakra-gataye parameśvarāya
yo durvimarśa-pathayā nija-māyayedaṁ
sṛṣṭvā guṇān vibhajate tad-anupraviṣṭaḥ
tasmai namo duravabodha-vihāra-tantra-
saṁsāra-cakra-gataye parameśvarāya

Synonyma

Synonyms

yaḥ — který; durvimarśa — nepředstavitelná; pathayā — jehož cesta; nija — svou vlastní; māyayā — tvořivou energií; idam — tento vesmír; sṛṣṭvā — poté, co stvořil; guṇān — jeho kvality; vibhajate — rozprostírá; tat — v nĕm; anupraviṣṭaḥ — vstupující; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; duravabodha — nepochopitelný; vihāra — jehož zábav; tantra — význam; saṁsāra — rození a umírání; cakra — kolobĕh; gataye — a osvobození (pocházející od nĕhož); parama-īśvarāya — nejvyššímu vládci.

yaḥ — who; durvimarśa — inconceivable; pathayā — whose path; nija — by His own; māyayā — creative energy; idam — this universe; sṛṣṭvā — creating; guṇān — its modes; vibhajate — He distributes; tat — within it; anupraviṣṭaḥ — entering; tasmai — to Him; namaḥ — obeisances; duravabodha — unfathomable; vihāra — of whose pastimes; tantra — the purport; saṁsāra — of birth and death; cakra — the cycle; gataye — and liberation (coming from whom); parama-īśvarāya — to the supreme controller.

Překlad

Translation

Klaním se Jemu, Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž tvoří tento vesmír nepředstavitelným působením své hmotné energie a potom šíří různé kvality přírody tak, že vstupuje do svého stvoření. Od Nĕho, jehož zábavy mají nepochopitelný význam, pochází jak svazující kolobĕh rození a umírání, tak proces umožňující se z nĕho vysvobodit.

I offer my obeisances to Him, the Supreme Personality of Godhead, who creates this universe by the inconceivable activity of His material energy and then distributes the various modes of nature by entering within the creation. From Him, the meaning of whose pastimes is unfathomable, come both the entangling cycle of birth and death and the process of deliverance from it.

Význam

Purport

Dhṛtarāṣṭra přece jenom nebyl obyčejný človĕk, ale společník Nejvyššího Pána, Kṛṣṇy. Obyčejný človĕk by jistĕ nemohl přednést tak učený hymnus opĕvující Pána.

When all is said and done, Dhṛtarāṣṭra was not an ordinary person but an associate of the Supreme Lord, Kṛṣṇa. Certainly an ordinary person could not offer such a learned hymn to the Lord.