Skip to main content

Sloka 41

Text 41

Verš

Text

yathā bhramarikā-dṛṣṭyā
bhrāmyatīva mahīyate
citte kartari tatrātmā
kartevāhaṁ-dhiyā smṛtaḥ
yathā bhramarikā-dṛṣṭyā
bhrāmyatīva mahīyate
citte kartari tatrātmā
kartevāhaṁ-dhiyā smṛtaḥ

Synonyma

Synonyms

yathā — jako; bhramarikā — kvůli točení se; dṛṣṭyā — ve vlastním zorném poli; bhrāmyati — točící se; iva — jakoby; mahī — zemĕ; īyate — vypadá; citte — mysl; kartari — která je konatel; tatra — tam; ātmā — vlastní já; kartā — konatel; iva — jako kdyby; aham-dhiyā — kvůli falešnému egu; smṛtaḥ — je myšleno.

yathā — as; bhramarikā — because of whirling around; dṛṣṭyā — in one’s vision; bhrāmyati — whirling; iva — as if; mahī — the ground; īyate — appears; citte — the mind; kartari — being the doer; tatra — there; ātmā — the self; kartā — the doer; iva — as if; aham-dhiyā — because of false ego; smṛtaḥ — is thought.

Překlad

Translation

Stejnĕ jako osoba, která se točí dokola, vnímá zemi, jako by se točila, považuje se ten, kdo je ovlivnĕný falešným egem, za konatele, zatímco ve skutečnosti jedná jen jeho mysl.

Just as a person who is whirling around perceives the ground to be turning, one who is affected by false ego thinks himself the doer, when actually only his mind is acting.

Význam

Purport

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí související obdobnou myšlenku: Ačkoliv naše štĕstí a neštĕstí způsobuje naše vlastní vzájemné působení s hmotnými kvalitami, vnímáme Pána jako jejich příčinu.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī gives a parallel idea: Although our happiness and distress are caused by our own interaction with the material qualities, we perceive the Lord to be their cause.