Skip to main content

KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Zabití Kaṁsy

Tato kapitola vypráví, jak Kṛṣṇa a Balarāma pobili zápasníky, jak Kṛṣṇa zabil Kaṁsu a utĕšil Kaṁsovy manželky, a jak se oba Pánové shledali se svou matkou a otcem.

Pán Kṛṣṇa se rozhodl zápasit s Cāṇūrou a Pán Baladeva se postavil Muṣṭikovi. Soupeři se potýkali paží proti paži, hlavou proti hlavĕ, kolenem proti kolenu a hrudí proti hrudi a napadali se tak prudce, že to vypadalo, že si zraňují i svá vlastní tĕla. Když ženy v arénĕ vidĕly tento souboj plný násilí, začaly odsuzovat krále a všechny ostatní členy shromáždĕní: „Ctihodné publikum nikdy nemĕlo dovolit zápas mezi tak obrovitými zápasníky, jejich ruce a nohy jsou tvrdé jako blesky, a tak křehkými chlapci, z nichž se teprve stávají mladíci. Inteligentní človĕk by nikdy nemĕl vstoupit do shromáždĕní, když vidí, že se tam dĕje nepravost.“ Jelikož Vasudeva a Devakī plnĕ nechápali moc Kṛṣṇy a Balarāmy, byly velmi nešťastní, když slyšeli ženy v publiku říkat tato slova.

Śrī Kṛṣṇa pak chytil Cāṇūru za ruce, nĕkolikrát jím zatočil dokola a mrštil jím o zem, čímž ho zabil. Muṣṭiku potkal podobný osud: po silném úderu dlaní Pána Baladevy začal zvracet krev a pak padl mrtvý k zemi. Poté předstoupili zápasníci, kteří se jmenovali Kūṭa, Śala a Tośala, ale Kṛṣṇa a Balarāma je snadno zabili ranami svých pĕstí a nohou. Všichni zbývající zápasníci prchli ve strachu o život.

Kromĕ Kaṁsy všichni přítomní provolávali Kṛṣṇovi a Balarāmovi slávu. Král vztekle zarazil slavnostní hudbu a přikázal, aby byli Vasudeva, Nanda, Ugrasena a všichni pastevci tvrdĕ potrestáni a Kṛṣṇa a Balarāma vyhnáni ze shromáždĕní. Jakmile Kṛṣṇa uslyšel Kaṁsu takto mluvit, rozlítil se a okamžitĕ vyskočil na vyvýšené královské pódium. Chytil Kaṁsu za vlasy, shodil ho na podlahu zápasnického ringu a vrhl se na nĕho. Tak potkala Kaṁsu smrt. Jelikož ve strachu neustále myslel na Kṛṣṇu, dosáhl po smrti osvobození, kdy získal stejnou podobu, jako má Pán.

Na Kṛṣṇu pak zaútočilo Kaṁsových osm bratrů, ale Balarāma každého z nich snadno zabil svým kyjem, tak jako lev zabíjí bezbranná zvířata. Na nebi se rozeznĕly kotle, jak radující se polobozi shazovali kvĕty a opĕvovali slávu Pána Kṛṣṇy a Pána Balarāmy.

Kaṁsovy manželky pro svého muže truchlily a naříkaly, že zemřel za své násilí vůči druhým živým bytostem a kvůli nedostatku úcty ke Kṛṣṇovi, Nejvyšší Duši, jenž tvoří, udržuje a ničí celý vesmír. Pán vdovy utĕšil, nechal pro Kaṁsu a jeho bratry vykonat posmrtné obřady a potom propustil svou matku a otce z vazby. Kṛṣṇa se poklonil u nohou rodičů, ale teď už o Nĕm vĕdĕli, že je Nejvyšší Osobnost Božství, a neobjali Ho.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ carcita-saṅkalpo
bhagavān madhusūdanaḥ
āsasādātha caṇūraṁ
muṣṭtikaṁ rohiṇī-sutaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; carcita — upevňující; saṅkalpaḥ — své odhodlání; bhagavān — Nejvyšší Pán; madhusūdanaḥ — Kṛṣṇa; āsasāda — střetl se; atha — poté; cāṇūram — s Cāṇūrou; muṣṭikam — s Muṣṭikou; rohiṇī-sutaḥ — syn Rohiṇī, Pán Balarāma.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Takto oslovený Pán Kṛṣṇa se rozhodl výzvu přijmout. Vytvořil dvojici s Cāṇūrou a Pán Balarāma s Muṣṭikou.

Verš

hastābhyāṁ hastayor baddhvā
padbhyām eva ca pādayoḥ
vicakarṣatur anyonyaṁ
prasahya vijigīṣayā

Synonyma

hastābhyām — rukama; hastayoḥ — ruce; baddhvā — svírající; padbhyām — nohama; eva ca — také; pādayoḥ — nohy; vicakarṣatuḥ — oni (Kṛṣṇa s Cāṇūrou a Balarāma s Muṣṭikou) táhli; anyonyam — jeden druhého; prasahya — silou; vijigīṣayā — s touhou po vítĕzství.

Překlad

Soupeři si navzájem sevřeli ruce, zaklesli se do sebe nohama a mocnĕ zápasili, dychtící po vítĕzství.

Verš

aratnī dve aratnibhyāṁ
jānubhyāṁ caiva jānunī
śiraḥ śīrṣṇorasoras tāv
anyonyam abhijaghnatuḥ

Synonyma

aratnī — proti pĕstem soupeře; dve — dvĕ; aratnibhyām — své pĕsti; jānubhyām — kolena; ca eva — také; jānunī — proti kolenům soupeře; śiraḥ — hlavu; śīrṣṇā — hlavou; urasā — hrudí; uraḥ — hruď; tau — ve dvojicích; anyonyam — jeden druhému; abhijaghnatuḥ — dávali rány.

Překlad

Bili se pĕstmi proti pĕstem, koleny proti kolenům, hlavou proti hlavĕ a hrudí proti hrudi.

Význam

Slovo aratni v tomto verši může znamenat loket i pĕst. Údery byly tedy možná provádĕny i loktem, což je technika, kterou dnes vidíme v různých bojových umĕních.

Verš

paribhrāmaṇa-vikṣepa-
parirambhāvapātanaiḥ
utsarpaṇāpasarpaṇaiś
cānyonyaṁ pratyarundhatām

Synonyma

paribhrāmaṇa — otáčením soupeřem; vikṣepa — strkající; parirambha — mačkající; avapātanaiḥ — a vrhající na zem; utsarpaṇa — pouštĕní a přebíhání dopředu; apasarpaṇaiḥ — přebíhání dozadu; ca — a; anyonyam — jeden druhému; pratyarundhatām — odporovali.

Překlad

Každý zápasník bojoval se svým soupeřem tak, že ho vláčel v kruzích, strkal do nĕj, mačkal ho, vrhal ho na zem a přebíhal před nĕj a za nĕj.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že slovo parirambha znamená tisknout soupeře pažemi.

Verš

utthāpanair unnayanaiś
cālanaiḥ sthāpanair api
parasparaṁ jigīṣantāv
apacakratur ātmanaḥ

Synonyma

utthāpanaiḥ — zvedající; unnayanaiḥ — nosící; cālanaiḥ — odstrkující; sthāpanaiḥ — držící nehnutĕ; api — také; parasparam — jeden druhého; jigīṣantau — toužící po vítĕzství; apacakratuḥ — zraňovali; ātmanaḥ — (dokonce) sebe samotné.

Překlad

Zápasníci jeden druhého mocnĕ zvedali a pak nosili ve vzduchu, odstrkovali se od sebe a drželi se na zemi. Ve své velké dychtivosti po vítĕzství zraňovali dokonce i svá vlastní tĕla.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že Kṛṣṇa a Balarāma sami sebe samozřejmĕ nezraňovali, ale Cāṇūrovi, Muṣṭikovi a ostatním se svĕtským zrakem to tak připadalo. Jinak řečeno, Pánové byli plnĕ pohrouženi ve hře na zápasníky.

Verš

tad balābalavad yuddhaṁ
sametāḥ sarva-yoṣitaḥ
ūcuḥ parasparaṁ rājan
sānukampā varūthaśaḥ

Synonyma

tat — ten; bala-abala — silné a slabé; vat — mající účastníky; yuddham — zápas; sametāḥ — shromáždĕné; sarva — všechny; yoṣitaḥ — ženy; ūcuḥ — říkaly; parasparam — jedna druhé; rājan — ó králi (Parīkṣite); sa-anukampāḥ — se soucitem; varūthaśaḥ — ve skupinách.

Překlad

Můj milý králi, všechny přítomné ženy považovaly zápas za nečestné střetnutí silných se slabými a jejich soucit je naplňoval nesmírnou úzkostí. Shromažďovaly se ve skupinách kolem arény a takto mezi sebou hovořily:

Verš

mahān ayaṁ batādharma
eṣāṁ rāja-sabhā-sadām
ye balābalavad yuddhaṁ
rājño ’nvicchanti paśyataḥ

Synonyma

mahān — velký; ayam — tento; bata — bĕda; adharmaḥ — bezbožný čin; eṣām — tĕch; rāja-sabhā — v královĕ shromáždĕní; sadām — osob přítomných; ye — které; bala-abala-vat — mezi silnými a slabými; yuddham — zápas; rājñaḥ — zatímco král; anvicchanti — také si přejí; paśyataḥ — přihlíží.

Překlad

(Ženy říkaly:) Bĕda, jak bezbožný čin páchají členové tohoto královského shromáždĕní! I král přihlíží tomuto zápasu mezi silnými a slabými, a oni si jej také přejí vidĕt.

Význam

Ženy vyjadřují myšlenku, že i když král z nĕjakého důvodu chce vidĕt tak nečestný zápas, proč by si jej mĕli přát vidĕt i úctyhodní členové obecenstva? To jsou přirozené pocity. I dnes, když na veřejném místĕ vidíme rvačku mezi nĕjakou silnou, mohutnou osobou a nĕkým slabším a menším, probudí to v nás rozhořčení. Zvláštĕ soucitné ženy se cítí dotčené a zlobí se nad takovým nečestným násilím.

Verš

kva vajra-sāra-sarvāṅgau
mallau śailendra-sannibhau
kva cāti-sukumārāṅgau
kiśorau nāpta-yauvanau

Synonyma

kva — kde, na jedné stranĕ; vajra — blesku; sāra — se silou; sarva — všechny; aṅgau — jejichž končetiny; mallau — dva zápasníci; śaila — hory; indra — jako hlavní; sannibhau — jejichž vzezření; kva — kde; ca — a, na druhé stranĕ; ati — velmi; su-kumāra — křehké; aṅgau — jejichž údy; kiśorau — dva mladíci; na āpta — kteří ještĕ nedosáhli; yauvanau — zralosti.

Překlad

Jak může nĕkdo srovnávat tyto dva profesionální zápasníky, kteří mají ruce a nohy silné jako blesky a tĕla podobná mocným horám, a tyto dva mladé, nedospĕlé chlapce s tak křehkými tĕly?

Verš

dharma-vyatikramo hy asya
samājasya dhruvaṁ bhavet
yatrādharmaḥ samuttiṣṭhen
na stheyaṁ tatra karhicit

Synonyma

dharma — náboženských zásad; vyatikramaḥ — porušení; hi — zajisté; asya — touto; samājasya — společností; dhruvam — jistĕ; bhavet — musí být; yatra — kde; adharmaḥ — bezbožnost; samuttiṣṭhet — se plnĕ projevila; na stheyam — človĕk by nemĕl zůstat; tatra — tam; karhicit — po jakoukoliv dobu.

Překlad

Toto shromáždĕní zajisté porušilo náboženské zásady. Nikdo by nemĕl ani na okamžik zůstávat na místĕ, kde vzkvétá bezbožnost.

Verš

na sabhāṁ praviśet prājñaḥ
sabhya-doṣān anusmaran
abruvan vibruvann ajño
naraḥ kilbiṣam aśnute

Synonyma

na — ne; sabhām — do shromáždĕní; praviśet — mĕl by vstoupit; prājñaḥ — moudrý človĕk; sabhya — členů shromáždĕní; doṣān — hříšné přečiny; anusmaran — mající na pamĕti; abruvan — nemluvící; vibruvan — mluvící nesprávnĕ; ajñaḥ — nevĕdomý (nebo přestírající nevĕdomost); naraḥ — človĕk; kilbiṣam — hřích; aśnute — přivodí si.

Překlad

Moudrý človĕk by nemĕl vstoupit do shromáždĕní, pokud ví, že jeho účastníci páchají nepravosti. A pokud poté, co do takového shromáždĕní vstoupil, nepromluví pravdu, promluví lživĕ nebo se vymlouvá na nevĕdomost, zajisté si přivodí hřích.

Verš

valgataḥ śatrum abhitaḥ
kṛṣṇasya vadanāmbujam
vīkṣyatāṁ śrama-vāry-uptaṁ
padma-kośam ivāmbubhiḥ

Synonyma

valgataḥ — skákajícího; śatrum — svého nepřítele; abhitaḥ — na všech stranách; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; vadana — tvář; ambujam — podobnou lotosu; vīkṣyatām — mĕly byste vidĕt; śrama — únavy; vāri — potem; uptam — pokrytou; padma — lotosu; kośam — kalich; iva — jako; ambubhiḥ — kapkami vody.

Překlad

Jen pohleďte na lotosovou tvář Kṛṣṇy, když skáče kolem svého soka! Ta tvář pokrytá kapkami potu z tĕžkého zápasu připomíná lotos pokrytý rosou.

Verš

kiṁ na paśyata rāmasya
mukham ātāmra-locanam
muṣṭikaṁ prati sāmarṣaṁ
hāsa-saṁrambha-śobhitam

Synonyma

kim — proč; na paśyata — nevidíte; rāmasya — Pána Balarāmy; mukham — tvář; ātāmra — jako mĕď; locanam — s očima; muṣṭikam — Muṣṭikovi; prati — vůči; sa-amarṣam — s hnĕvem; hāsa — Jeho smíchem; saṁrambha — a Jeho zaujetím; śobhitam — zkrášlenou.

Překlad

Nevidíte snad tvář Pána Balarāmy s očima, kterým hnĕv vůči Muṣṭikovi dodal barvu mĕdi, a zkrášlenou Jeho smíchem a zaujetím v boji?

Verš

puṇyā bata vraja-bhuvo yad ayaṁ nṛ-liṅga
gūḍhaḥ purāṇa-puruṣo vana-citra-mālyaḥ
gāḥ pālayan saha-balaḥ kvaṇayaṁś ca veṇuṁ
vikrīdayāñcati giritra-ramārcitāṅghriḥ

Synonyma

puṇyāḥ — zbožné; bata — vskutku; vraja-bhuvaḥ — různé oblasti Vraji; yat — v nichž; ayam — tato; nṛ — lidskými; liṅga — vlastnostmi; gūḍhaḥ — maskovaná; purāṇa-puruṣaḥ — prvotní Osobnost Božství; vana — složené z kvĕtů a jiných darů lesa; citra — úžasnĕ rozmanité; mālyaḥ — jehož girlandy; gāḥ — krávy; pālayan — pasoucí; saha — s; balaḥ — Pánem Balarāmou; kvaṇayan — hrající; ca — a; veṇum — na svou flétnu; vikrīḍayā — s různými zábavami; añcati — prochází se kolem; giritra — Pánem Śivou; ramā — a bohyní štĕstí; arcita — uctívané; aṅghriḥ — Jeho nohy.

Překlad

Jak zbožné jsou oblasti Vraji, neboť se jimi prochází prvotní Osobnost Božství, maskující se lidskými vlastnostmi, a vĕnuje se svým mnoha zábavám! Pán, jehož nohy uctívá Pán Śiva i bohynĕ Ramā, je ozdobený úžasnĕ rozmanitými lesními girlandami, a jak ve společnosti Balarāmy pase krávy, hraje přitom na flétnu.

Význam

V tomto verši oddané ženy v publiku poukazují na rozdíl mezi Mathurou a Vṛndāvanem. Chtĕjí vyjádřit, že ve Vṛndāvanu se Kṛṣṇa jen baví se svými přítelkynĕmi a přáteli, zatímco zde v Mathuře je vystaven tyranizování od profesionálních zápasníků. Tak ženy zavrhují mĕsto Mathuru, jelikož se souží, když hledí na Kṛṣṇu bĕhem toho, co považují za nečestný zápas. Mathurā je samozřejmĕ také jedno z Pánových vĕčných sídel, ale zde ženy ve shromáždĕní projevují svou lásku v kritickém duchu.

Verš

gopyas tapaḥ kim acaran yad amuṣya rūpaṁ
lāvaṇya-sāram asamordhvam ananya-siddham
dṛgbhiḥ pibanty anusavābhinavaṁ durāpam
ekānta-dhāma yaśasaḥ śriya aiśvarasya

Synonyma

gopyaḥgopī; tapaḥ — odříkání; kim — jaké; acaran — provádĕly; yat — díky kterému; amuṣya — onoho (Pána Kṛṣṇy); rūpam — podobu; lāvaṇya-sāram — esenci líbeznosti; asama-ūrdhvam — nesrovnatelnou a nepřekonatelnou; ananya-siddham — kterou žádná ozdoba nemůže zdokonalit (dokonalou samu o sobĕ); dṛgbhiḥ — očima; pibanti — pijí; anusava-abhinavam — stále novou; durāpam — tĕžké získat; ekānta-dhāma — jediné sídlo; yaśasaḥ — slávy; śriyaḥ — krásy; aiśvarasya — majestátu.

Překlad

Gopī očima neustále pijí nektar Kṛṣṇovy podoby, která je esencí líbeznosti a jíž se nic nevyrovná, ani ji nic nepředčí. Jaké odříkání asi musely podstoupit! Jeho líbeznost je jediným sídlem krásy, slávy a majestátu, je sama o sobĕ dokonalá, vĕčnĕ svĕží a velmi vzácná.

Význam

Významy slov a překlad tohoto verše jsou z Caitanya-caritāmṛty (Ādi 4.156) Śrīly Prabhupādy.

Verš

yā dohane ’vahanane mathanopalepa
preṅkheṅkhanārbha-ruditokṣaṇa-mārjanādau
gāyanti cainam anurakta-dhiyo ’śru-kaṇṭhyo
dhanyā vraja-striya urukrama-citta-yānāḥ

Synonyma

yaḥ — které (gopī); dohane — když dojí; avahanane — když mlátí; mathana — když kvedlají; upalepa — když roztírají; preṅkha — na houpačkách; iṅkhana — když se houpou; arbha-rudita — (když se starají o) plačící nemluvňata; ukṣaṇa — když kropí; mārjana — když uklízejí; ādau — a tak dále; gāyanti — zpívají; ca — a; enam — o Nĕm; anurakta — velmi připoutané; dhiyaḥ — jejichž mysli; aśru — se slzami; kaṇṭhyaḥ — jejichž hrdla; dhanyāḥ — požehnané; vraja-striyaḥ — ženy z Vraji; urukrama — Pána Kṛṣṇy; citta — díky vĕdomí; yānāḥ — jejichž získání všeho kýženého.

Překlad

Ženy z Vraji jsou ty nejpožehnanĕjší z žen, protože s myslí plnĕ připoutanou ke Kṛṣṇovi a s hrdlem vždy zalknutým slzami o Nĕm neustále zpívají, ať už dojí krávy, oddĕlují zrno od plev, kvedlají máslo, střádají kravský hnůj na topení, houpou se na houpačkách, starají se o svá plačící mimina, kropí zem vodou, uklízejí své domovy a tak dále. Svým vznešeným vĕdomím Kṛṣṇy automaticky získávají vše, co potřebují.

Verš

prātar vrajād vrajata āviśataś ca sāyaṁ
gobhiḥ samaṁ kvaṇayato ’sya niśamya veṇum
nirgamya tūrṇam abalāḥ pathi bhūri-puṇyāḥ
paśyanti sa-smita-mukhaṁ sa-dayāvalokam

Synonyma

prātaḥ — za časného rána; vrajāt — z Vraji; vrajataḥ — Jeho, který odchází; āviśataḥ — přicházejícího; ca — a; sāyam — večer; gobhiḥ samam — s kravami; kvaṇayataḥ — který si hraje; asya — Jehož; niśamya — když slyší; veṇum — flétnu; nirgamya — poté, co vycházejí; tūrṇam — rychle; abalāḥ — ženy; pathi — na cestu; bhūri — nesmírnĕ; puṇyāḥ — zbožné; paśyanti — vidí; sa — s; smita — usmĕvavou; mukham — tváří; sa-daya — milostivými; avalokam — pohledy.

Překlad

Když mladé gopī slyší Kṛṣṇu hrát na flétnu bĕhem toho, jak ráno s kravami opouští Vraju nebo jak se s nimi při západu slunce vrací, rychle vycházejí ze svých domovů, aby Ho spatřily. Musely vykonat mnoho zbožných činností, aby Ho mohly vidĕt, když jde po cestĕ a Jeho usmĕvavá tvář na nĕ vrhá milostivé pohledy.

Verš

evaṁ prabhāṣamāṇāsu
strīṣu yogeśvaro hariḥ
śatruṁ hantuṁ manaś cakre
bhagavān bharatarṣabha

Synonyma

evam — takto; prabhāṣamāṇāsu — zatímco hovořily; strīṣu — ženy; yoga-īśvaraḥ — vládce veškerých mystických sil; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; śatrum — svého nepřítele; hantum — zabít; manaḥ cakre — rozhodl se; bhagavān — Nejvyšší Pán; bharata-ṛṣabha — ó hrdino z Bharatova rodu.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Zatímco ženy takto hovořily, ó hrdino mezi Bhāratovci, Pán Kṛṣṇa, vládce veškerých mystických sil, se rozhodl svého soupeře zabít.

Verš

sa-bhayāḥ strī-giraḥ śrutvā
putra-sneha-śucāturau
pitarāv anvatapyetāṁ
putrayor abudhau balam

Synonyma

sa-bhayāḥ — plná obav; strī — žen; giraḥ — slova; śrutvā — když slyšeli; putra — ke svým synům; sneha — náklonností; śuca — žalem; āturau — přemožení; pitarau — Jejich rodiče (Devakī a Vasudeva); anvatapyetām — pociťovali výčitky svĕdomí; putrayoḥ — svých dvou synů; abudhau — neznající; balam — sílu.

Překlad

Když rodiče obou Pánů (Devakī a Vasudeva) slyšeli slova žen plná obav, z lásky k Nim je přemáhal žal. Rmoutili se, neboť neznali sílu svých synů.

Význam

Kṛṣṇovi rodiče v této situaci přirozenĕ bĕdovali, protože uvažovali: „Proč jsme nenechali naše syny doma? Proč jsme Jim dovolili zúčastnit se tohoto nechutného představení?“

Verš

tais tair niyuddha-vidhibhir
vividhair acyutetarau
yuyudhāte yathānyonyaṁ
tathaiva bala-muṣṭikau

Synonyma

taiḥ taiḥ — s tĕmito všemi; niyuddha — zápasnickými; vidhibhiḥ — technikami; vividhaiḥ — různými; acyuta-itarau — Pán Acyuta a Jeho soupeř; yuyudhāte — bojovali; yathā — jako; anyonyam — spolu; tathā eva — tak jako; bala-muṣṭikau — Pán Balarāma a Muṣṭika.

Překlad

Pán Balarāma a Muṣṭika, dovednĕ předvádĕjící četné zápasnické techniky, spolu bojovali stejným způsobem jako Pán Kṛṣṇa a Jeho soupeř.

Verš

bhagavad-gātra-niṣpātair
vajra-nīṣpeṣa-niṣṭhuraiḥ
cāṇūro bhajyamānāṅgo
muhur glānim avāpa ha

Synonyma

bhagavat — Nejvyššího Pána; gātra — končetin; niṣpātaiḥ — kvůli úderům; vajra — blesku; niṣpeṣa — jako drtivý zásah; niṣṭhuraiḥ — tvrdým; cāṇūraḥ — Cāṇūra; bhajyamāna — lámané; aṅgaḥ — celé jeho tĕlo; muhuḥ — čím dál víc; glānim — bolest a únavu; avāpa ha — cítil.

Překlad

Tvrdé údery rukou a nohou Nejvyššího Pána dopadaly na Cāṇūru jako drtivé zásahy blesku, lámaly mu celé tĕlo a stále jen stupňovaly jeho bolest a únavu.

Význam

Cāṇūrovy lokty, paže, kolena a všechny ostatní části tĕla slábly.

Verš

sa śyena-vega utpatya
muṣṭī-kṛtya karāv ubhau
bhagavantaṁ vāsudevaṁ
kruddho vakṣasy abādhata

Synonyma

saḥ — on, Cāṇūra; śyena — sokola; vegaḥ — rychlostí; utpatya — poté, co se na Nĕho vrhl; muṣṭī — v pĕsti; kṛtya — poté, co zatnul; karau — ruce; ubhau — obĕ; bhagavantam — Nejvyššího Pána; vāsudevam — Kṛṣṇu; kruddhaḥ — rozzuřený; vakṣasi — do hrudi; abādhata — udeřil.

Překlad

Rozzuřený Cāṇūra napadl Pána Vāsudevu rychlostí sokola a obĕma pĕstmi Ho udeřil do hrudi.

Význam

Cāṇūra si zjevnĕ uvĕdomil, že prohrává, a tak se rozzuřil a podnikl poslední pokus Pána Kṛṣṇu porazit. Démonovi rozhodnĕ nechybĕl bojový duch, ale pokud doufal ve vítĕzství, byl zkrátka na nevhodném místĕ v nevhodnou dobu s nevhodnou osobou.

Verš

nācalat tat-prahāreṇa
mālāhata iva dvipaḥ
bāhvor nigṛhya cāṇūraṁ
bahuśo bhrāmayan hariḥ
bhū-pṛṣṭhe pothayām āsa
tarasā kṣīṇa jīvitam
visrastākalpa-keśa-srag
indra-dhvaja ivāpatat

Synonyma

na acalat — On (Pán Kṛṣṇa) se nepohnul; tat-prahāreṇa — následkem jeho úderů; mālā — girlandou; āhata — udeřený; iva — jako; dvipaḥ — slon; bāhvoḥ — obĕma pažemi; nigṛhya — poté, co chytil; cāṇūram — Cāṇūru; bahuśaḥ — nĕkolikrát; bhrāmayan — točící jím dokola; hariḥ — Pán Kṛṣṇa; bhū — zemĕ; pṛṣṭhe — na povrch; pothayām āsa — mrštil; tarasā — silou; kṣīṇa — ztracený; jīvitam — jeho život; visrasta — rozhozený; ākalpa — jeho šaty; keśa — vlasy; srak — a kvĕtinová girlanda; indra-dhvajaḥ — vysoký festivalový sloup; iva — jako kdyby; apatat — spadl.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, jímž démonovy mocné rány neotřásly víc, než by úder kvĕtinovou girlandou otřásl slonem, chytil Cāṇūru za ruce, zatočil jím nĕkolikrát dokola a mrštil jím velkou silou na zem. Zápasník padl mrtvý, jako kdyby se skácel obrovský festivalový sloup, a jeho šaty, vlasy a girlanda ležely rozházené na zemi.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje slova indra-dhvaja takto: „V Bengálsku lidé bĕhem jistého festivalu vztyčují vysoký sloup v podobĕ muže a zdobí ho vlajkami, prapory a podobnĕ. On (Cāṇūra) padl právĕ tak, jak by mohl padnout takový sloup.“

Verš

tathaiva muṣṭikaḥ pūrvaṁ
sva-muṣṭyābhihatena vai
balabhadreṇa balinā
talenābhihato bhṛśam
pravepitaḥ sa rudhiram
udvaman mukhato ’rditaḥ
vyasuḥ papātorvy-upasthe
vātāhata ivāṅghripaḥ

Synonyma

tathā — také; eva — podobnĕ; muṣṭikaḥ — Muṣṭika; pūrvam — dříve; sva-muṣṭyā — jeho pĕstí; abhihatena — jenž byl udeřen; vai — vskutku; balabhadreṇa — Pánem Balarāmem; balinā — mocnou; talena — Jeho dlaní; abhihataḥ — udeřený; bhṛśam — prudce; pravepitaḥ — třesoucí se; saḥ — on, Muṣṭika; rudhiram — krev; udvaman — zvracející; mukhataḥ — z úst; arditaḥ — soužený; vyasuḥ — bez života; papāta — padl; urvī — zemĕ; upasthe — do klína; vāta — vĕtrem; āhataḥ — poražený; iva — jako; aṅghripaḥ — strom.

Překlad

Také Muṣṭika udeřil Pána Balabhadru svou pĕstí a vzápĕtí byl usmrcen. Démon utržil prudký úder Pánovou mocnou dlaní, velkou bolestí se roztřásl po celém tĕle, chvíli zvracel krev a potom padl bez života na zem jako strom poražený vĕtrem.

Verš

tataḥ kūṭam anuprāptaṁ
rāmaḥ praharatāṁ varaḥ
avadhīl līlayā rājan
sāvajñaṁ vāma-muṣṭinā

Synonyma

tataḥ — poté; kūṭam — démonského zápasníka Kūṭu; anuprāptam — který se objevil na scénĕ; rāmaḥ — Pán Balarāma; praharatām — ze zápasníků; varaḥ — nejlepší; avadhīt — zabil; līlayā — hravĕ; rājan — ó králi, Parīkṣite; sa-avajñam — ledabyle; vāma — levou; muṣṭinā — pĕstí.

Překlad

Ó králi, když se pak Pánu Balarāmovi, nejlepšímu z bojovníků, postavil zápasník Kūṭa, Pán ho hravĕ a nonšalantnĕ zabil levou pĕstí.

Verš

tarhy eva hi śalaḥ kṛṣṇa-
prapadāhata-śīrṣakaḥ
dvidhā vidīrṇas tośalaka
ubhāv api nipetatuḥ

Synonyma

tarhi eva — a potom; hi — vskutku; śalaḥ — zápasník Śala; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; prapada — prsty na noze; āhata — zasažená; śīrṣakaḥ — hlava; dvidhā — vedví; vidīrnaḥ — roztržený; tośalaka — Tośala; ubhau api — oba; nipetatuḥ — padli na zem.

Překlad

Potom Kṛṣṇa kopl špičkou nohy zápasníka Śalu do hlavy a roztrhl ho vedví. S Tośalou naložil stejnĕ, a oba zápasníci padli na zem mrtví.

Verš

cāṇūre muṣṭike kūṭe
śale tośalake hate
śeṣāḥ pradudruvur mallāḥ
sarve prāṇa-parīpsavaḥ

Synonyma

cāṇūre muṣṭike kūṭe — Cāṇūra, Muṣṭika a Kūṭa; śale tośalake — Śala a Tośala; hate — zabiti; śeṣāḥ — zbývající; pradudruvuḥ — uprchli; mallāḥ — zápasníci; sarve — všichni; prāṇa — své životy; parīpsavaḥ — doufající, že si zachrání.

Překlad

Když byli Cāṇūra, Muṣṭika, Kūṭa, Śala a Tośala zabiti, všichni zbývající zápasníci uprchli, aby si zachránili život.

Verš

gopān vayasyān ākṛṣya
taiḥ saṁsṛjya vijahratuḥ
vādyamāneṣu tūryeṣu
valgantau ruta-nūpurau

Synonyma

gopān — pasáčky; vayasyān — své mladé přátele; ākṛṣya — poté, co shromáždili; taiḥ — s nimi; saṁsṛjya — poté, co se spojili; vijahratuḥ — bavili se; vādyamāneṣu — zatímco hráli; tūryeṣu — na hudební nástroje; valgantau — oba tančící kolem; ruta — zvonící; nūpurau — Jejich nákotníčky.

Překlad

Kṛṣṇa a Balarāma pak zavolali své mladé přátele pasáčky, aby se k Nim připojili, a v jejich společnosti Pánové tančili a dovádĕli. Nákotníčky Jim přitom zvonily, a do toho hrály hudební nástroje.

Význam

V dnešní dobĕ při mistrovských přeborech v boxu vídáme, že jakmile nĕkdo zvítĕzí, všichni jeho přátelé a příbuzní vtrhnou do ringu, aby mu gratulovali, a šampión často ze samého štĕstí tančí. Přesnĕ v této náladĕ tančili Kṛṣṇa a Balarāma, když s přáteli a příbuznými slavili své vítĕzství.

Verš

janāḥ prajahṛṣuḥ sarve
karmaṇā rāma-kṛṣṇayoḥ
ṛte kaṁsaṁ vipra-mukhyāḥ
sādhavaḥ sādhu sādhv iti

Synonyma

janāḥ — lidé; prajahṛṣuḥ — radovali se; sarve — všichni; karmaṇā — z hrdinského jednání; rāma-kṛṣṇayoḥ — Balarāmy a Kṛṣṇy; ṛte — kromĕ; kaṁsam — Kaṁsy; vipra — z brāhmaṇů; mukhyāḥ — nejlepší; sādhavaḥ — svĕtci; sādhu sādhu iti — (volali) „výbornĕ! výbornĕ!“

Překlad

Každý kromĕ Kaṁsy se radoval z úžasného jednání Kṛṣṇy a Balarāmy. Vznešení brāhmaṇové a velcí svĕtci volali „Výbornĕ! Výbornĕ!“

Význam

Rozumí se, že zatímco nejlepší z brāhmaṇů a svĕtců volali „Výbornĕ! Výbornĕ!“, nejhorší z brāhmaṇů, totiž Kaṁsovi knĕží, hluboce truchlili.

Verš

hateṣu malla-varyeṣu
vidruteṣu ca bhoja-rāṭ
nyavārayat sva-tūryāṇi
vākyaṁ cedam uvāca ha

Synonyma

hateṣu — zabiti; malla-varyeṣu — nejlepší zápasníci; vidruteṣu — když utekli; ca — a; bhoja-rāṭ — král Bhojů, Kaṁsa; nyavārayat — zastavil; sva — své vlastní; tūryāṇi — hudební nástroje; vākyam — slova; ca — a; idam — tato; uvāca ha — pronesl.

Překlad

Když král Bhojů vidĕl, že všichni jeho nejlepší zápasníci byli zabiti nebo utekli, zastavil hudební produkci, určenou původnĕ pro jeho potĕšení, a pronesl tato slova:

Verš

niḥsārayata durvṛttau
vasudevātmajau purāt
dhanaṁ harata gopānāṁ
nandaṁ badhnīta durmatim

Synonyma

niḥsārayata — vyžeňte; durvṛttau — kteří se chovají zlotřile; vasudeva-ātmajau — dva syny Vasudevy; purāt — z mĕsta; dhanam — bohatství; harata — zabavte; gopānām — pastevců; nandam — Nandu Mahārāje; badhnīta — spoutejte; durmatim — pošetilce, jehož srdce je zlomyslné.

Překlad

(Kaṁsa řekl:) Vyžeňte ty dva zlotřilé syny Vasudevy z mĕsta! Zabavte majetek pastevců a zatknĕte toho pošetilce Nandu!

Verš

vasudevas tu durmedhā
hanyatām āśv asattamaḥ
ugrasenaḥ pitā cāpi
sānugaḥ para-pakṣa-gaḥ

Synonyma

vasudevaḥ — Vasudeva; tu — a dále; durmedhā — omezený; hanyatām — by mĕl být zabit; āśu — okamžitĕ; asat-tamaḥ — nejhorší z nečistých; ugrasenaḥ — Ugrasena; pitā — můj otec; ca api — také; sa — spolu s; anugaḥ — jeho následovníky; para — nepřítele; pakṣa-gaḥ — stojící na stranĕ.

Překlad

Zabijte toho zlovolného hlupáka Vasudevu! A také zabijte mého otce Ugrasenu spolu s jeho následovníky, kteří se všichni přidali na stranu našich nepřátel!

Verš

evaṁ vikatthamāne vai
kaṁse prakupito ’vyayaḥ
laghimnotpatya tarasā
mañcam uttuṅgam āruhat

Synonyma

evam — tak; vikatthamāne — nestoudnĕ vykřikující; vai — vskutku; kaṁse — Kaṁsa; prakupitaḥ — nesmírnĕ rozhnĕvaný; avyayaḥ — Pán, který nikdy nepomíjí; laghimnā — snadno; utpatya — poté, co vyskočil; tarasā — rychle; mañcam — na královské pódium; uttuṅgam — vysoké; āruhat — vystoupil.

Překlad

Zatímco Kaṁsa tak nestydatĕ bĕsnil, neslábnoucí Pán Kṛṣṇa, nesmírnĕ rozhnĕvaný, rychle a snadno vyskočil na vysoké královské pódium.

Verš

tam āviśantam ālokya
mṛtyum ātmana āsanāt
manasvī sahasotthāya
jagṛhe so ’si-carmaṇī

Synonyma

tam — Jeho, Kṛṣṇu; āviśantam — vstupujícího (do jeho soukromého lože); ālokya — když vidĕl; mṛtyum — smrt; ātmanaḥ — vlastní; āsanāt — ze svého trůnu; manasvī — inteligentní; sahasā — ihned; utthāya — poté, co vstal; jagṛhe — uchopil; saḥ — on; asi — svůj meč; carmaṇī — a štít.

Překlad

Jakmile bystrý Kaṁsa spatřil, že se k nĕmu Pán Kṛṣṇa blíží jako zosobnĕná smrt, okamžitĕ vstal ze svého trůnu a uchopil meč a štít.

Verš

taṁ khaḍga-pāṇiṁ vicarantam āśu
śyenaṁ yathā dakṣiṇa-savyam ambare
samagrahīd durviṣahogra-tejā
yathoragaṁ tārkṣya-sutaḥ prasahya

Synonyma

tam — jeho, Kaṁsu; khaḍga — s mečem; pāṇim — v ruce; vicarantam — pohybujícího se; āśu — rychle; śyenam — sokol; yathā — jako; dakṣiṇa-savyam — doprava a doleva; ambare — po obloze; samagrahīt — chytil; durviṣaha — neodolatelná; ugra — a hrozivá; tejāḥ — jehož síla; yathā — jako; uragam — hada; tārkṣya-sutaḥ — syn Tārkṣyi, Garuḍa; prasahya — silou.

Překlad

Kaṁsa se s mečem v ruce rychle pohyboval ze strany na stranu jako sokol na obloze, ale Pán Kṛṣṇa, jehož hrozivá síla je neodolatelná, démona ráznĕ chytil, jako by syn Tārkṣyi lapil hada.

Verš

pragṛhya keśeṣu calat-kirītaṁ
nipātya raṅgopari tuṅga-mañcāt
tasyopariṣṭāt svayam abja-nābhaḥ
papāta viśvāśraya ātma-tantraḥ

Synonyma

pragṛhya — poté, co popadl; keśeṣu — za vlasy; calat — srážející; kirīṭam — jehož korunu; nipātya — poté, co svrhl; raṅga-upari — na podlahu zápasnického ringu; tuṅga — vysokého; mañcāt — z pódia; tasya — jeho; upariṣṭāt — na nĕho; svayam — On sám; abja-nābhaḥ — Nejvyšší Pán, který má lotos v pupku; papāta — vrhl se; viśva — celého vesmíru; āśrayaḥ — opora; ātma-tantraḥ — nezávislý.

Překlad

Pán, z jehož pupku vyrůstá lotos, popadl Kaṁsu za vlasy, srazil mu korunu a svrhl ho z vyvýšeného pódia do zápasnického ringu. Potom se samotný nezávislý Pán, opora celého vesmíru, vrhl na krále.

Význam

V knize Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrīla Prabhupāda popisuje Kaṁsovu smrt takto: „Kṛṣṇa si sedl obkročmo na jeho hruď a bil ho hlava nehlava. Samotné údery Jeho pĕsti stačily na to, aby Kaṁsu opustila životní síla.“

Verš

taṁ samparetaṁ vicakarṣa bhūmau
harir yathebhaṁ jagato vipaśyataḥ
hā heti śabdaḥ su-mahāṁs tadābhūd
udīritaḥ sarva-janair narendra

Synonyma

tam — jeho; samparetam — mrtvého; vicakarṣa — vlekl; bhūmau — po zemi; hariḥ — lev; yathā — jako; ibham — slona; jagataḥ — všichni lidé; vipaśyataḥ — zatímco přihlíželi; iti — „ó, ó!“; śabdaḥ — zvuk; su-mahān — mocný; tadā — tehdy; abhūt — rozlehl se; udīritaḥ — vydávaný; sarva-janaiḥ — všemi lidmi; nara-indra — ó vládce lidí (králi Parīkṣite).

Překlad

Pán pak před očima všech přítomných vlekl Kaṁsovo mrtvé tĕlo po zemi, jako když lev vleče mrtvého slona. Ó králi, všichni lidé v arénĕ bouřlivĕ volali „Ó! Ó!“

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že mnoho lidí v publiku si myslelo, že Kaṁsa po svržení z vyvýšeného pódia pouze ztratil vĕdomí. Proto Pán Kṛṣṇa vlekl jeho mrtvolu, aby si každý uvĕdomil, že zlý král je opravdu mrtvý. Volání hā hā tedy vyjadřuje, jak byli náhlou královou smrtí lidé překvapení.

Úžas publika je také zmínĕn ve Viṣṇu Purāṇĕ:

tato hāhā-kṛtaṁ sarvam
āsīt tad-raṅga-maṇḍalam
avajñayā hataṁ dṛṣṭvā
kṛṣṇena mathureśvaram

„Poté se celá aréna zaplnila výkřiky údivu, když lidé vidĕli, že vládce Mathury byl opovržlivĕ zabit Kṛṣṇou.“

Verš

sa nityadodvigna-dhiyā tam īśvaraṁ
pibann adan vā vicaran svapan śvasan
dadarśa cakrāyudham agrato yatas
tad eva rūpaṁ duravāpam āpa

Synonyma

saḥ — on, Kaṁsa; nityadā — vždy; udvigna — plnou úzkosti; dhiyā — s myslí; tam — Jeho; īśvaram — Nejvyššího Pána; piban — když pil; adan — když jedl; — nebo; vicaran — když chodil; svapan — když spal; śvasan — když dýchal; dadarśa — vidĕl; cakra — disk; āyudham — v Jeho ruce; agrataḥ — před sebou; yataḥ — protože; tat — tu; eva — stejnou; rūpam — osobní podobu; duravāpam — kterou je velmi obtížné získat; āpa — získal.

Překlad

Kaṁsu vždy zneklidňovala myšlenka, že ho má Nejvyšší Pán zabít. Proto když pil, jedl, chodil, spal nebo i jen dýchal, stále vidĕl Pána s diskem v ruce před sebou. Tak Kaṁsa získal to vzácné požehnání, že nabyl stejné podoby, jakou má Pán.

Význam

I když Kaṁsova neustálá meditace o Nejvyšším Pánovi pocházela ze strachu, vykořenila všechny jeho přestupky, a proto démon získal po smrti Pánovýma rukama osvobození.

Verš

tasyānujā bhrātaro ’ṣṭau
kaṅka-nyagrodhakādayaḥ
abhyadhāvann ati-kruddhā
bhrātur nirveśa-kāriṇaḥ

Synonyma

tasya — jeho, Kaṁsy; anujāḥ — mladších; bhrātaraḥ — bratrů; aṣṭau — osm; kaṅka-nyagrodhaka-ādayaḥ — Kaṅka, Nyagrodhaka a ostatní; abhyadhāvan — bĕželo, aby napadlo; ati-kruddhāḥ — rozzuřených; bhrātuḥ — svého bratra; nirveśa — splacení dluhu; kāriṇaḥ — konající.

Překlad

Poté Pány rozzuřenĕ napadlo Kaṁsových osm mladších bratrů v čele s Kaṅkou a Nyagrodhakou, kteří chtĕli pomstít bratrovu smrt.

Verš

tathāti-rabhasāṁs tāṁs tu
saṁyattān rohiṇī-sutaḥ
ahan parigham udyamya
paśūn iva mṛgādhipaḥ

Synonyma

tathā — takto; ati-rabhasān — velmi rychle bĕžící; tān — je; tu — a; saṁyattān — připravené udeřit; rohiṇī-sutaḥ — syn Rohiṇī, Pán Balarāma; ahan — pobil; parigham — svůj kyj; udyamya — třímající; paśūn — zvířata; iva — jako; mṛga-adhipaḥ — lev, král zvířat.

Překlad

Jak rychle bĕželi k obĕma Pánům, připravení udeřit, syn Rohiṇī je pobil svým kyjem, stejnĕ jako lev snadno zabíjí jiná zvířata.

Verš

nedur dundubhayo vyomni
brahmeśādyā vibhūtayaḥ
puṣpaiḥ kirantas taṁ prītāḥ
śaśaṁsur nanṛtuḥ striyaḥ

Synonyma

neduḥ — rozeznĕly se; dundubhayaḥ — kotle; vyomni — na nebi; brahma-īśa-ādyāḥ — Brahmā, Śiva a další polobozi; vibhūtayaḥ — Jeho expanze; puṣpaiḥ — kvĕty; kirantaḥ — shazující; tam — na Nĕho; prītāḥ — potĕšení; śaśaṁsuḥ — velebili Ho; nanṛtuḥ — tančily; striyaḥ — jejich manželky.

Překlad

Na nebi se rozeznĕly kotle a Brahmā, Śiva a další polobozi, Pánovy expanze, Ho s radostí zasypávali kvĕty. Velebili Ho, zatímco jejich manželky tančily.

Verš

teṣāṁ striyo mahā-rāja
suhṛn-maraṇa-duḥkhitāḥ
tatrābhīyur vinighnantyaḥ
śīrṣāṇy aśru-vilocanāḥ

Synonyma

teṣām — jich (Kaṁsy a jeho bratrů); striyaḥ — manželky; mahārāja — ó králi (Parīkṣite); suhṛt — svých dobrodinců (manželů); maraṇa — ze smrti; duḥkhitāḥ — zarmoucené; tatra — na to místo; abhīyuḥ — přišly; vinighnantyaḥ — bijící; śīrṣāṇi — své hlavy; aśru — zalité slzami; vilocanāḥ — jejich oči.

Překlad

Můj milý králi, manželky Kaṁsy a jeho bratrů, zarmoucené smrtí svých manželů a dobrodinců, přišly s uslzenýma očima a bily se do hlavy.

Verš

śayānān vīra-śayāyāṁ
patīn āliṅgya śocatīḥ
vilepuḥ su-svaraṁ nāryo
visṛjantyo muhuḥ śucaḥ

Synonyma

śayānān — ležící; vīra — hrdiny; śayāyām — na lůžku (zemi); patīn — své manžely; āliṅgya — objímající; śocatīḥ — pociťující lítost; vilepuḥ — naříkaly; su-svaram — hlasitĕ; nāryaḥ — ženy; visṛjantyaḥ — ronící; muhuḥ — ustavičnĕ; śucaḥ — slzy.

Překlad

Zarmoucené ženy objímaly své manžely, kteří leželi na posledním lůžku hrdinů, hlasitĕ naříkaly a bez ustání ronily slzy.

Verš

hā nātha priya dharma-jña
karuṇānātha-vatsala
tvayā hatena nihatā
vayaṁ te sa-gṛha-prajāḥ

Synonyma

ha — bĕda; nātha — ó pane; priya — ó drahý; dharma-jña — ó znalče náboženských zásad; karuṇa — ó laskavý; anātha — vůči tĕm, jež postrádají ochránce; vatsala — ó ty, který jsi soucitný; tvayā — tebou; hatena — zabitým; nihatāḥ — jsme zabity; vayam — my; te — tvým; sa — spolu s; gṛha — domovem; prajāḥ — a potomstvem.

Překlad

(Ženy hořekovaly:) Bĕda, ó pane, ó drahý, ó znalče náboženských zásad! Ó laskavý a soucitný ochránče tĕch, jež nemají žádné útočištĕ! S tebou jsme byly zabity i my, a celý tvůj domov a potomstvo.

Verš

tvayā virahitā patyā
purīyaṁ puruṣarṣabha
na śobhate vayam iva
nivṛttotsava-maṅgalā

Synonyma

tvayā — tebe; virahitā — zbavené; patyā — pána; purī — mĕsto; iyam — toto; puruṣa — lidí; ṛṣabha — ó velký hrdino; na śobhate — postrádá krásu; vayam — my; iva — tak jako; nivṛtta — skončené; utsava — oslavy; maṅgalā — a štĕstí.

Překlad

Ó velký hrdino mezi lidmi, bez tebe, svého pána, toto mĕsto ztratilo svou krásu, stejnĕ jako my, a veškeré oslavy a štĕstí v nĕm vzaly za své.

Verš

anāgasāṁ tvaṁ bhūtānāṁ
kṛtavān droham ulbaṇam
tenemāṁ bho daśāṁ nīto
bhūta-dhruk ko labheta śam

Synonyma

anāgasām — bezhříšným; tvam — ty; bhūtānām — vůči tvorům; kṛtavān — páchal jsi; droham — násilí; ulbaṇam — hrozné; tena — kvůli tomu; imām — do tohoto; bho — ó drahý; daśām — stavu; nītaḥ — přiveden; bhūta — živým bytostem; dhruk — ubližující; kaḥ — kdo; labheta — může dosáhnout; śam — štĕstí.

Překlad

Ó drahý, do tohoto stavu ses dostal kvůli hroznému násilí, kterého ses dopouštĕl vůči nevinným tvorům. Jak může ten, kdo ubližuje druhým, získat štĕstí?

Význam

Poté, co ženy daly najevo svůj citový žal, nyní vyslovují praktickou moudrost. Začínají vidĕt vĕci v pravém svĕtle, protože jejich mysli byly očištĕny mukami z nedávných událostí a také společností Pána Kṛṣṇy.

Verš

sarveṣām iha bhūtānām
eṣa hi prabhavāpyayaḥ
goptā ca tad-avadhyāyī
na kvacit sukham edhate

Synonyma

sarveṣām — všech; iha — v tomto svĕtĕ; bhūtānām — živých bytostí; eṣaḥ — tento (Śrī Kṛṣṇa); hi — jistĕ; prabhava — původ; apyayaḥ — a zmizení; goptā — udržovatel; ca — a; tat — Jeho; avadhyāyī — ten, kdo nedbá; na kvacit — nikdy; sukham — šťastnĕ; edhate — vzkvétá.

Překlad

Pán Kṛṣṇa je příčina objevení se a zmizení všech bytostí v tomto svĕtĕ a je i jejich udržovatel. Ten, kdo Ho nemá v úctĕ, nemůže nikdy žít ve šťastném blahobytu.

Verš

śrī-śuka uvāca
rāja-yoṣita āśvāsya
bhagavāḻ loka-bhāvanaḥ
yām āhur laukikīṁ saṁsthāṁ
hatānāṁ samakārayat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; rāja — krále (a jeho bratrů); yoṣitaḥ — manželky; āśvāsya — poté, co utĕšil; bhagavān — Nejvyšší Pán; loka — všech svĕtů; bhāvanaḥ — udržovatel; yām — které; āhuḥ — přikazují (védské autority); laukikīm saṁsthām — pohřební obřady; hatānām — pro zemřelé; samakārayat — nechal vykonat.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Pán Kṛṣṇa, udržovatel všech svĕtů, utĕšil královské ženy, nechal vykonat předepsané pohřební obřady.

Verš

mātaraṁ pitaraṁ caiva
mocayitvātha bandhanāt
kṛṣṇa-rāmau vavandāte
śirasā spṛśya pādayoḥ

Synonyma

mātaram — svou matku; pitaram — otce; ca — a; eva — také; mocayitvā — poté, co vyprostili; atha — potom; bandhanāt — z jejich pout; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇa a Balarāma; vavandāte — poklonili se; śirasā — svými hlavami; spṛśya — dotýkající se; pādayoḥ — jejich nohou.

Překlad

Kṛṣṇa a Balarāma pak zbavili svou matku a otce pout a poklonili se jim, až se hlavami dotkli jejich nohou.

Verš

devakī vasudevaś ca
vijñāya jagad-īśvarau
kṛta-saṁvandanau putrau
sasvajāte na śaṅkitau

Synonyma

devakī — Devakī; vasudevaḥ — Vasudeva; ca — a; vijñāya — uvĕdomující si; jagat — vesmíru; īśvarau — dva Pánové; kṛta — vzdávající; saṁvandanau — veškerou úctu (tím, že stáli se sepjatýma rukama); putrau — své dva syny; sasvajāte na — neobjali; śaṅkitau — obávající se.

Překlad

Devakī a Vasudeva nyní vĕdĕli, že Kṛṣṇa a Balarāma jsou Pánové vesmíru, a tak jen stáli se sepjatýma rukama. Kvůli obavám své syny neobjali.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté čtvrté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Zabití Kaṁsy.“