Skip to main content

Sloka 9

ТЕКСТ 9

Verš

Текст

dharma-vyatikramo hy asya
samājasya dhruvaṁ bhavet
yatrādharmaḥ samuttiṣṭhen
na stheyaṁ tatra karhicit
dharma-vyatikramo hy asya
samājasya dhruvaṁ bhavet
yatrādharmaḥ samuttiṣṭhen
na stheyaṁ tatra karhicit

Synonyma

Пословный перевод

dharma — náboženských zásad; vyatikramaḥ — porušení; hi — zajisté; asya — touto; samājasya — společností; dhruvam — jistĕ; bhavet — musí být; yatra — kde; adharmaḥ — bezbožnost; samuttiṣṭhet — se plnĕ projevila; na stheyam — človĕk by nemĕl zůstat; tatra — tam; karhicit — po jakoukoliv dobu.

дхарма — заповедей религии; вйатикрамах̣ — нарушение; хи — несомненно; асйа — этим; сама̄джасйа — собранием; дхрувам — конечно; бхавет — должно; йатра — где; адхармах̣ — безбожие; самуттишт̣хет — процветает; на стхейам — не следует оставаться; татра — там; кархичит — ни на мгновение.

Překlad

Перевод

Toto shromáždĕní zajisté porušilo náboženské zásady. Nikdo by nemĕl ani na okamžik zůstávat na místĕ, kde vzkvétá bezbožnost.

В этом собрании, без сомнения, нарушены заповеди религии. А в том месте, где процветает безбожие, нельзя оставаться ни на мгновение.