Skip to main content

Sloka 9

Text 9

Verš

Text

dharma-vyatikramo hy asya
samājasya dhruvaṁ bhavet
yatrādharmaḥ samuttiṣṭhen
na stheyaṁ tatra karhicit
dharma-vyatikramo hy asya
samājasya dhruvaṁ bhavet
yatrādharmaḥ samuttiṣṭhen
na stheyaṁ tatra karhicit

Synonyma

Synonyms

dharma — náboženských zásad; vyatikramaḥ — porušení; hi — zajisté; asya — touto; samājasya — společností; dhruvam — jistĕ; bhavet — musí být; yatra — kde; adharmaḥ — bezbožnost; samuttiṣṭhet — se plnĕ projevila; na stheyam — človĕk by nemĕl zůstat; tatra — tam; karhicit — po jakoukoliv dobu.

dharma — of religious principles; vyatikramaḥ — transgression; hi — indeed; asya — by this; samājasya — company; dhruvam — certainly; bhavet — must be; yatra — wherein; adharmaḥ — irreligion; samuttiṣṭhet — has fully arisen; na stheyam — one should not remain; tatra — there; karhicit — for any duration of time at all.

Překlad

Translation

Toto shromáždĕní zajisté porušilo náboženské zásady. Nikdo by nemĕl ani na okamžik zůstávat na místĕ, kde vzkvétá bezbožnost.

Religious principles have certainly been violated in this assembly. One should not remain for even a moment in a place where irreligion is flourishing.