Skip to main content

KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Kṛṣṇa zabíjí slona Kuvalayāpīḍu

Tato kapitola vypráví, jak Pán Kṛṣṇa zabil majestátního slona Kuvalayāpīḍu, jak Kṛṣṇa a Balarāma vstoupili do zápasnické arény a co Kṛṣṇa řekl zápasníku Cāṇūrovi.

Po dokončení svých časnĕ ranních obřadů Kṛṣṇa a Balarāma zaslechli tympány ohlašující začátek zápasů a šli se na slavnost podívat. U brány zápasnické arény narazili na slona jménem Kuvalayāpīḍa, který na pobídku svého vodiče Kṛṣṇu napadl. Mocný slon uchopil Kṛṣṇu chobotem, ale Pán ho udeřil a potom zmizel zvířeti z očí mezi jeho nohama. Kuvalayāpīḍa, rozzuřený, že Kṛṣṇu nevidí, Ho vyhledal čichem a chytil Ho. Pán se mu však vymanil. Tímto způsobem Kṛṣṇa dráždil a mučil Kuvalayāpīḍu, až mu nakonec vytrhl jeden z klů a ubil ho i s jeho vodiči.

Když Pán Kṛṣṇa, zbrocený slonovou krví a nesoucí jeden z jeho klů na rameni jako zbraň, vstoupil do zápasnické arény, vypadal nebývale krásnĕ. Různé skupiny lidí Ho tam vidĕly různými způsoby, každý podle svého konkrétního vztahu s Ním.

Když král Kaṁsa uslyšel, jak Kṛṣṇa a Balarāma zabili Kuvalayāpīḍu, uvĕdomil si, že jsou neporazitelní, a zmocnila se ho úzkost. Naopak diváci se radovali, když si navzájem připomínali úžasné zábavy Pánů. Lidé prohlásili, že Kṛṣṇa a Balarāma jsou jistĕ dvĕ expanze Nejvyššího Pána Nārāyaṇa, které sestoupily do Vasudevova domu.

Potom předstoupil Cāṇūra a vyzval Kṛṣṇu a Balarāmu k zápasu se slovy, že král Kaṁsa si přeje tento boj vidĕt. Kṛṣṇa odpovĕdĕl: „Ačkoliv jsme pouzí kočovní obyvatelé lesa, jsme přesto královi poddaní; nebudeme tedy váhat, zda ho potĕšit ukázkou zápasu.“ Jakmile to Cāṇūra uslyšel, navrhl, ať Kṛṣṇa zápasí s ním a Balarāma ať zápasí s Muṣṭikou.

Verš

śrī-śuka uvāca
atha kṛṣṇaś ca rāmaś ca
kṛta-śaucau parantapa
malla-dundubhi-nirghoṣaṁ
śrutvā draṣṭum upeyatuḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; atha — dále; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; ca — a; rāmaḥ — Balarāma; ca — také; kṛta — poté, co vykonali; śaucau — očistu; param-tapa — ó pokořiteli nepřátel; malla — zápasu; dundubhi — tympánů; nirghoṣam — dunĕní; śrutvā — když uslyšeli; draṣṭum — podívat se; upeyataḥ — přišli.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó pokořiteli nepřátel, poté, co Kṛṣṇa a Balarāma vykonali veškerou potřebnou očistu, uslyšeli tympány dunící v zápasnické arénĕ a šli se tam podívat, co se dĕje.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje slova kṛta-śaucau, „poté, co vykonali veškerou potřebnou očistu,“ takto: „Dva dny předtím Kṛṣṇa a Balarāma provedli svou očistu, oproštĕní se od přečinu (v podobĕ hrdinských činů. Pánové uvažovali:) ,I poté, co jsme ukázali svou moc zlomením luku a dalšími činy, Naši rodiče stále nebyli propuštĕni na svobodu. Kaṁsa se je opĕt snaží zabít. Proto neudĕláme nic špatného, když ho zabijeme, přestože je Naším strýcem z matčiny strany.̀ Touto úvahou se ujistili o své nevinnĕ.“

Verš

raṅga-dvāraṁ samāsādya
tasmin nāgam avasthitam
apaśyat kuvalayāpīḍaṁ
kṛṣṇo ’mbaṣṭha-pracoditam

Synonyma

raṅga — arény; dvāram — k bránĕ; samāsādya — když došel; tasmin — na tom místĕ; nāgam — slona; avasthitam — stojícího; apaśyat — uvidĕl; kuvalayāpīḍam — jménem Kuvalayāpīḍa; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; ambaṣṭha — svým vodičem; pracoditam — pobízeného.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa došel k bránĕ arény, spatřil slona Kuvalayāpīḍu, který se Mu na pobídku svého vodiče postavil do cesty.

Význam

Vodič slona odhalil svůj zlomyslný zámĕr tím, že zabránil Pánu Kṛṣṇovi vstoupit do arény.

Verš

baddhvā parikaraṁ śauriḥ
samuhya kuṭilālakān
uvāca hastipaṁ vācā
megha-nāda-gabhīrayā

Synonyma

baddhvā — poté, co si uvázal; parikaram — odĕv; śauriḥ — Pán Kṛṣṇa; samuhya — poté, co svázal; kuṭila — kudrnaté; alakān — své vlasy; uvāca — promluvil; hasti-pam — k vodiči; vācā — slovy; megha — mraku; nāda — jako hřmĕní; gabhīrayā — hlubokými.

Překlad

Pán Kṛṣṇa si pevnĕ utáhl odĕv, svázal si své kudrnaté vlasy dozadu a oslovil vodiče slona slovy hlubokými jako hřmĕní v mraku.

Význam

Pán Kṛṣṇa se zjevnĕ připravoval na boj. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura si Pán odložil vestu, upevnil opasek a svázal vlasy dozadu.

Verš

ambaṣṭhāmbaṣṭha mārgaṁ nau
dehy apakrama mā ciram
no cet sa-kuñjaraṁ tvādya
nayāmi yama-sādanam

Synonyma

ambaṣṭha ambaṣṭha — ó vodiči slona, vodiči slona; mārgam — cestu; nau — Nám; dehi — dej; apakrama — uhni; ma ciram — bez otálení; na u cet — pokud ne; sa-kuñjaram — spolu s tvým slonem; tva — tebe; adya — dnes; nayāmi — pošlu; yama — pána smrti; sādanam — do sídla.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Ó vodiči, vodiči, okamžitĕ uhni a nech Nás projít! Jinak ještĕ dnes pošlu tebe i tvého slona do sídla Yamarāje!

Verš

evaṁ nirbhartsito ’mbaṣṭhaḥ
kupitaḥ kopitaṁ gajam
codayām āsa kṛṣṇāya
kālāntaka-yamopamam

Synonyma

evam — takto; nirbhartsitaḥ — jemuž bylo vyhrožováno; ambaṣṭhaḥ — vodič slona; kupitaḥ — rozlícený; kopitam — rozzuřeného; gajam — slona; codayām āsa — pobídl; kṛṣṇāya — proti Kṛṣṇovi; kāla — časem; antaka — smrtí; yama — a Yamarājem; upamam — srovnatelný s.

Překlad

Tato výhrůžka vodiče slona rozlítila. Pobídl svého zuřivého slona, který vypadal, že se vyrovná času, smrti i Yamarājovi, aby Pána Kṛṣṇu napadl.

Verš

karīndras tam abhidrutya
kareṇa tarasāgrahīt
karād vigalitaḥ so ’muṁ
nihatyāṅghriṣv alīyata

Synonyma

kari — slonů; indraḥ — vládce; tam — k Nĕmu; abhidrutya — bĕžící; kareṇa — chobotem; tarasā — prudce; agrahīt — uchopil; karāt — z chobotu; vigalitaḥ — vyklouzávající; saḥ — On, Kṛṣṇa; amum — jeho, Kuvalayāpīḍu; nihatya — poté, co udeřil; aṅghriṣu — mezi jeho nohama; alīyata — zmizel.

Překlad

Vládce slonů na Kṛṣṇu zaútočil a prudce Ho uchopil chobotem. Kṛṣṇa mu však vyklouzl, udeřil ho a zmizel mu z očí mezi jeho nohama.

Význam

Pán Kṛṣṇa dal slonovi ránu pĕstí a potom mu zmizel mezi nohama.

Verš

saṅkruddhas tam acakṣāṇo
ghrāṇa-dṛṣṭiḥ sa keśavam
parāmṛśat puṣkareṇa
sa prasahya vinirgataḥ

Synonyma

saṅkruddhaḥ — zuřící; tam — Jeho; acakṣāṇaḥ — nevidící; ghrāṇa — čich; dṛṣṭiḥ — jehož zrak; saḥ — on, slon; keśavam — Pána Keśavu; parāmṛśat — lapil; puṣkareṇa — koncem chobotu; saḥ — On, Kṛṣṇa; prasahya — silou; vinirgataḥ — vyprostil se.

Překlad

Kuvalayāpīḍa, zuřící kvůli tomu, že Pána Keśavu nevidí, Ho vyhledal čichem. Znovu Pána lapil koncem chobotu, ale Pán se silou vyprostil.

Význam

Pán Kṛṣṇa slonovi dovolil Ho chytit, aby zvíře povzbudil k dalšímu boji. Jakmile díky tomu Kuvalayāpīḍa zpyšnĕl, Pán Kṛṣṇa znovu zmařil jeho zámĕr svou vyšší mocí.

Verš

pucche pragṛhyāti-balaṁ
dhanuṣaḥ pañca-viṁśatim
vicakarṣa yathā nāgaṁ
suparṇa iva līlayā

Synonyma

pucche — za ocas; pragṛhya — poté, co ho chytil; ati-balam — nesmírnĕ mocného (slona); dhanuṣaḥ — délek luku; pañca-viṁśatim — dvacet pĕt; vicakarṣa — táhl; yathā — jako; nāgam — hada; suparṇaḥ — Garuḍa; iva — tak; līlayā — hravĕ.

Překlad

Pán Kṛṣṇa poté chytil mocného Kuvalayāpīḍu za ocas a hravĕ ho táhl dvacet pĕt délek luku stejnĕ snadno, jako by Garuḍa táhl hada.

Verš

sa paryāvartamānena
savya-dakṣiṇato ’cyutaḥ
babhrāma bhrāmyamāṇena
go-vatseneva bālakaḥ

Synonyma

saḥ — On; paryāvartamānena — s ním (slonem), který byl smýkán kolem; savya-dakṣiṇataḥ — doleva a potom doprava; acyutaḥ — Pán Kṛṣṇa; babhrāma — se také pohyboval; bhrāmyamāṇena — s ním, kterým bylo pohybováno; go-vatsena — s teletem; iva — jako; bālakaḥ — chlapec.

Překlad

Když Pán Acyuta držel sloní ocas, zvíře se pokoušelo vykroutit doleva a doprava, čímž přimĕlo Pána uhýbat v opačném smĕru, jako by uhýbal malý chlapec, který by tahal tele za ocas.

Verš

tato ’bhimakham abhyetya
pāṇināhatya vāraṇam
prādravan pātayām āsa
spṛśyamānaḥ pade pade

Synonyma

tataḥ — potom; abhimukham — tváří v tvář; abhyetya — když přišel; pāṇinā — rukou; āhatya — když vlepil políček; vāraṇam — slona; prādravan — utíkající pryč; pātayām āsa — přinutil ho spadnout; spṛśyamānaḥ — dotýkaný; pade pade — na každém kroku.

Překlad

Kṛṣṇa potom přišel proti slonovi tváří v tvář, vlepil mu políček a utekl. Kuvalayāpīḍa Pána pronásledoval, přičemž se mu na každém kroku dařilo znovu a znovu se Ho dotýkat, ale Kṛṣṇa svými manévry dosáhl toho, že slon klopýtnul a spadnul.

Verš

sa dhāvan kṛīdayā bhūmau
patitvā sahasotthitaḥ
tam matvā patitaṁ kruddho
dantābhyāṁ so ’hanat kṣitim

Synonyma

saḥ — On; dhāvan — bĕžící; krīḍayā — pro zábavu; bhūmau — na zem; patitvā — poté, co spadl; sahasā — náhle; utthitaḥ — vstalý; tam — Jeho; matvā — považující; patitam — za spadlého; kruddhaḥ — zuřící; dantābhyām — kly; saḥ — on, Kuvalayāpīḍa; ahanat — vrážel; kṣitim — do zemĕ.

Překlad

Jak se Kṛṣṇa uhýbal, pro zábavu upadl na zem a pak zase rychle vstal. Zuřící slon si myslel, že Kṛṣṇa ještĕ leží, a pokusil se Ho ubodat kly, ale místo toho jen bodal do zemĕ.

Verš

sva-vikrame pratihate
kuñjarendro ’ty-amarṣitaḥ
codyamāno mahāmātraiḥ
kṛṣṇam abhyadravad ruṣā

Synonyma

sva — jeho; vikrame — síla; pratihate — když neuspĕla; kuñjara-indraḥ — vládce slonů; ati — nesmírným; amarṣitaḥ — s hnĕvem z frustrace; codyamānaḥ — pobízený; mahāmātraiḥ — vodiči; kṛṣṇam — na Kṛṣṇu; abhyadravat — zaútočil; ruṣā — divoce.

Překlad

Majestátní slon Kuvalayāpīḍa, jehož síla byla znemožnĕna, z frustrace bĕsnil jako šílený. Vodiči ho však pobízeli, a tak na Kṛṣṇu ještĕ jednou divoce zaútočil.

Verš

tam āpatantam āsādya
bhagavān madhusūdanaḥ
nigṛhya pāṇinā hastaṁ
pātayām āsa bhū-tale

Synonyma

tam — proti nĕmu; āpatantam — útočícímu; āsādya — když se postavil; bhagavān — Nejvyšší Pán; madhu-sūdanaḥ — hubitel démona Madhua; nigṛhya — poté, co pevnĕ chytil; pāṇinā — rukou; hastam — jeho chobot; pātayām āsa — přinutil ho spadnout; bhū-tale — na zem.

Překlad

Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, hubitel démona Madhua, se postavil útočícímu slonu čelem. Jednou rukou ho chytil za chobot a strhl ho na zem.

Verš

patitasya padākramya
mṛgendra iva līlayā
dantam utpāṭya tenebhaṁ
hastipāṁś cāhanad dhariḥ

Synonyma

patitasya — padlého (slona); padā — nohou; ākramya — poté, co na nĕho vystoupil; mṛgendraḥ — lev; iva — jako; līlayā — snadno; dantam — jeden z klů; utpāṭya — poté, co vytrhl; tena — s ním; ibham — slona; hasti-pān — vodiče slona; ca — také; ahanat — zabil; hariḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Pán Hari pak na slona vylezl stejnĕ snadno jako mocný lev, vytrhl mu kel a s ním zabil jak zvíře, tak i jeho vodiče.

Verš

mṛtakaṁ dvipam utsṛjya
danta-pāṇiḥ samāviśat
aṁsa-nyasta-viṣāṇo ’sṛṅ-
mada-bindubhir aṅkitaḥ
virūḍha-sveda-kaṇikā
vadanāmburuho babhau

Synonyma

mṛtakam — mrtvého; dvipam — slona; utsṛjya — nestarající se o; danta — jeho kel; pāṇiḥ — v ruce; samāviśat — vstoupil (do arény); aṁsa — na rameno; nyasta — pokládající si; viṣāṇaḥ — kel; asṛk — krve; mada — a sloního potu; bindubhiḥ — kapkami; aṅkitaḥ — postříkaný; virūḍha — vylučující; sveda — (vlastního) potu; kaṇikā — jemnými kapkami; vadana — Jeho tvář; ambu-ruhaḥ — podobná lotosu; babhau — zářila.

Překlad

Pán Kṛṣṇa nechal mrtvého slona ležet stranou a s klem v ruce vstoupil do zápasnické arény. S klem položeným rameni, kapkami sloní krve a potu po celém tĕle a lotosovou tváří pokrytou jemnými kapkami vlastního potu Pán zářil nesmírnou krásou.

Verš

vṛtau gopaiḥ katipayair
baladeva-janārdanau
raṅgaṁ viviśatū rājan
gaja-danta-varāyudhau

Synonyma

vṛtau — obklopeni; gopaiḥ — pasáčky; katipayaiḥ — nĕkolika; baladeva-janārdanau — Balarāma a Kṛṣṇa; raṅgam — do arény; viviśatuḥ — vstoupili; rājan — ó králi (Parīkṣite); gaja-danta — sloní kly; vara — zvolené; āyudhau — jejichž zbranĕ.

Překlad

Můj milý králi, Pán Baladeva a Pán Janārdana, každý nesoucí jeden ze sloních klů jako svou zvolenou zbraň, vstoupili do arény s nĕkolika dalšími pasáčky.

Verš

mallānām aśanir nṛṇāṁ nara-varaḥ strīṇāṁ smaro mūrtimān
gopānāṁ sva-jano ’satāṁ kṣiti-bhujāṁ śāstā sva-pitroḥ śiśuḥ
mṛtyur bhoja-pater virāḍ aviduṣāṁ tattvaṁ paraṁ yogināṁ
vṛṣṇīnāṁ para-devateti vidito raṅgaṁ gataḥ sāgrajaḥ

Synonyma

mallānām — pro zápasníky; aśaniḥ — blesk; nṛṇām — pro muže; nara-varaḥ — nejlepší z mužů; strīṇām — pro ženy; smaraḥ — Amor; mūrti-mān — vtĕlený; gopānām — pro pastevce; sva-janaḥ — jejich příbuzný; asatām — bezbožné; kṣiti-bhujām — pro krále; śāstā — vykonavatel trestu; sva-pitroḥ — pro své rodiče; śiśuḥ — dítĕ; mṛtyuḥ — smrt; bhoja-pateḥ — pro krále Bhojů, Kaṁsu; virāṭ — souhrn hmotného vesmíru; aviduṣām — pro neinteligentní lidi; tattvam — Pravda; param — Nejvyšší; yoginām — pro yogī; vṛṣṇīnām — pro členy Vṛṣṇiho dynastie; para-devatā — jejich nanejvýš uctíváníhodné Božstvo; iti — tĕmito způsoby; viditaḥ — chápaný; raṅgam — do arény; gataḥ — vstoupil; sa — spolu se; agra-jaḥ — svým starším bratrem.

Překlad

Různé skupiny lidí v arénĕ vnímaly Kṛṣṇu různými způsoby, když do ní se svým starším bratrem vešel. Zápasníci vidĕli Kṛṣṇu jako blesk, muži z Mathury jako nejlepšího z mužů, ženy jako zosobnĕného Amora, pastevci jako svého příbuzného, bezbožní vládci jako vykonavatele trestu, Jeho rodiče jako své dítĕ, král Bhojů jako smrt, neinteligentní lidé jako vesmírnou podobu Nejvyššího Pána, yogī jako Absolutní Pravdu a Vṛṣṇiovci jako své svrchované Božstvo hodné uctívání.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī cituje následující verš, který vysvĕtluje zde popsaných deset přístupů ke Kṛṣṇovi:

raudro 'dbhutaś ca śṛṅgāro
hāsyaṁ vīro dayā tathā
bhayānakaś ca bībhatsaḥ
śāntaḥ sa-prema-bhaktikaḥ

„(Existuje deset různých nálad:) hnĕv (vnímaný zápasníky), úžas (muži), milostná přitažlivost (ženy), smích (pastevci), hrdinství (králové), soucit (Jeho rodiče), hrůza (Kaṁsa), bázeň (neinteligentní lidé), klidná neutralita (yogī) a láskyplná oddanost (Vṛṣṇiovci).“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že lidé jako zápasníci, Kaṁsa a bezbožní vládci vnímají Kṛṣṇu jako nebezpečného, hnĕvivého či hrozivého, protože nechápou skutečné postavení Osobnosti Božství. Pán Kṛṣṇa je ve skutečnosti přítel a dobrodinec všech, ale protože se proti Nĕmu bouříme, trestá nás, a tak Ho můžeme vnímat jako hrozivého. Kṛṣṇa neboli Bůh je ve skutečnosti milostivý, a když nás trestá, je to také Jeho milost.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura cituje následující výrok Véd: raso vai saḥ rasaṁ hy evāyaṁ labdhvānandī bhavati. „On sám je rasa, chuť či nálada konkrétního vztahu. A ten, kdo tuto rasu získá, bude zajisté ānandī, plný blaženosti.“ (Taittirīya Upaniṣad 2.7.1)

Na vysvĕtlení slova rasa cituje Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī také další verš:

vyatītya bhāvanā-vartma
yaś camatkāra-bhāra-bhūḥ
hṛdi sattvojjvale bāḍhaṁ
svadate sa raso mataḥ

„To, co je mimo dosah představivosti, zatížené úžasem a vychutnávané v srdci, jež září dobrem  –  to je známé jako rasa.

Śrīla Rūpa Gosvāmī obšírnĕ vysvĕtluje ve svém Bhakti-rasāmṛta-sindhu, že existuje pĕt hlavních ras  –  neutralita, služebnictví, přátelství, rodičovská láska a milostná láska  –  a sedm druhotných ras  –  úžas, humor, hrdinství, soucit, hnĕv, strach a hrůza. Celkem je zde tedy dvanáct ras a svrchovaným cílem jich všech je samotný Śrī Kṛṣṇa. Jinak řečeno, naše láska a náklonnost jsou ve skutečnosti určené pro Śrī Kṛṣṇu. Kvůli nevĕdomosti se bohužel zarputile snažíme vyždímat štĕstí a lásku z hmotných vztahů, které nejsou přímo spojené s Kṛṣṇou, a tak je náš život stále naplnĕný zklamáním. Řešení je prosté: odevzdat se Kṛṣṇovi, milovat Kṛṣṇu, milovat Kṛṣṇovy oddané a být vĕčnĕ šťastný.

Verš

hataṁ kuvalayāpīḍaṁ
dṛṣṭvā tāv api durjayau
kaṁso manasy api tadā
bhṛśam udvivije nṛpa

Synonyma

hatam — zabitého; kuvalayāpīḍam — slona Kuvalayāpīḍu; dṛṣṭvā — když vidĕl; tau — Oni dva, Kṛṣṇa a Balarāma; api — a; durjayau — neporazitelní; kaṁsaḥ — král Kaṁsa; manasi — v mysli; api — vskutku; tadā — tehdy; bhṛśam — nesmírnĕ; udvivije — zneklidnĕl; nṛpa — ó králi (Parīkṣite).

Překlad

Když Kaṁsa vidĕl, že Kuvalayāpīḍa je mrtvý a oba bratři jsou neporazitelní, přemohla ho úzkost, ó králi.

Verš

tau rejatū raṅga-gatau mahā-bhujau
vicitra-veṣābharaṇa-srag-ambarau
yathā naṭāv uttama-veṣa-dhāriṇau
manaḥ kṣipantau prabhayā nirīkṣatām

Synonyma

tau — oba dva; rejatuḥ — zářili; raṅga-gatau — přítomní v arénĕ; mahā-bhujau — Pánové s mocnými pažemi; vicitra — rozmanitý; veṣa — jejichž styl oblečení; ābharaṇa — ozdoby; srak — girlandy; ambarau — a šaty; yathā — jako; naṭau — dva herci; uttama — vynikající; veṣa — kostýmy; dhāriṇau — mající na sobĕ; manaḥ — mysli; kṣipantau — zasahující; prabhayā — svou září; nirīkṣatām — přihlížejících.

Překlad

Oba Pánové s mocnými pažemi, rozmanitými ozdobami, girlandami a šaty, jako pár herců v překrásných kostýmech, v arénĕ skvostnĕ zářili. Však si také svou září podmanili mysli všech přihlížejících.

Verš

nirīkṣya tāv uttama-pūruṣau janā
mañca-sthitā nāgara-rāṣṭrakā nṛpa
praharṣa-vegotkalitekṣaṇānanāḥ
papur na tṛptā nayanais tad-ānanam

Synonyma

nirīkṣya — když vidĕli; tau — oba; uttama-pūruṣau — Nejvyšší Pány; janāḥ — lidé; mañca — na diváckých tribunách; sthitāḥ — sedící; nāgara — mĕšťané; rāṣṭrakāḥ — a lidé z přilehlých oblastí; nṛpa — ó králi; praharṣa — jejich radosti; vega — silou; utkalita — rozšířené; īkṣaṇa — jejich oči; ānanāḥ — a tváře; papuḥ — pili; na — ne; tṛptāḥ — nasycení; nayanaiḥ — očima; tat — Jejich; ānanam — tváře.

Překlad

Ó králi, když mĕšťané a lidé z přilehlých oblastí upřenĕ hledĕli ze svých sedadel na tribunách na ty dvĕ Nejvyšší Osobnosti, síla jejich štĕstí jim doširoka otevřela oči a jejich tváře rozkvetly. Očima pili tváře Pánů a nemohli se nasytit.

Verš

pibanta iva cakṣurbhyāṁ
lihanta iva jihvayā
jighranta iva nāsābhyāṁ
śliṣyanta iva bāhubhiḥ
ūcuḥ parasparaṁ te vai
yathā-dṛṣṭaṁ yathā-śrutam
tad-rūpa-guṇa-mādhurya-
prāgalbhya-smāritā iva

Synonyma

pibantaḥ — pijící; iva — jako by; cakṣurbhyām — očima; lihantaḥ — lízající; iva — jako by; jihvayā — jazyky; jighrantaḥ — čichající; iva — jako by; nāsābhyām — nosními dírkami; sliṣyantaḥ — objímající; iva — jako by; bāhubhiḥ — pažemi; ūcuḥ — mluvili; parasparam — mezi sebou; te — oni; vai — vskutku; yathā — jako by; dṛṣṭam — vidĕli; yathā — jako by; śrutam — slyšeli; tat — Jejich; rūpa — krása; guṇa — vlastnosti; mādhurya — šarm; prāgalbhya — a odvaha; smāritāḥ — jimž byly připomenuty; iva — jako by.

Překlad

Lidé z obecenstva jako by pili Kṛṣṇu a Balarāmu očima, lízali Je svými jazyky, čichali k Nim svými nosními dírkami a objímali Je svými pažemi. Připomnĕla se jim krása, charakter, šarm a odvaha Pánů a začali si tyto rysy navzájem popisovat podle toho, co vidĕli a slyšeli.

Význam

Ti, kdo se shromáždili v Mathuře na zápasnický festival, přirozenĕ slyšeli nejnovĕjší zprávy o dobrodružstvích Kṛṣṇy a Balarāmy ve mĕstĕ  –  jak Pánové zlomili obĕtní luk, přemohli policii a zabili slona Kuvalayāpīḍu. A nyní, když lidé vidĕli Kṛṣṇu a Balarāmu vstupovat do arény, jejich nejodvážnĕjší očekávání se potvrdila. Kṛṣṇa je ztĕlesnĕní veškeré krásy, slávy a majestátu, a proto ti, kdo se shromáždili v zápasnické arénĕ, byli plnĕ uspokojeni oslavováním toho, co o Nĕm slyšeli a nyní i vidĕli.

Verš

etau bhagavataḥ sākṣād
dharer nārāyaṇasya hi
avatīrṇāv ihāṁśena
vasudevasya veśmani

Synonyma

etau — tito dva; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána; sākṣāt — přímo; hareḥ — Pána Hariho; nārāyaṇasya — Nārāyaṇa; hi — jistĕ; avatīrṇau — sestoupili; iha — do tohoto svĕta; aṁśena — jako expanze; vasudevasya — Vasudevy; veśmani — v domĕ.

Překlad

(Lidé říkali:) Tito dva chlapci jsou jistĕ expanze Nejvyššího Pána Nārāyaṇa, které sestoupily do tohoto svĕta v domĕ Vasudevy.

Verš

eṣa vai kila devakyāṁ
jāto nītaś ca gokulam
kālam etaṁ vasan gūḍho
vavṛdhe nanda-veśmani

Synonyma

eṣaḥ — tento (Kṛṣṇa); vai — jistĕ; kila — vskutku; devakyām — z lůna Devakī; jātaḥ — zrozený; nītaḥ — přinesený; ca — a; gokulam — do Gokuly; kālam — dobu; etam — celou tuto; vasan — žijící; gūḍhaḥ — skrytý; vavṛdhe — vyrostl; nanda-veśmani — v domĕ Nandy Mahārāje.

Překlad

Tento hoch (Kṛṣṇa) se narodil matce Devakī a byl přinesen do Gokuly, kde celou tu dobu zůstával skrytý, když vyrůstal v domĕ krále Nandy.

Verš

pūtanānena nītāntaṁ
cakravātaś ca dānavaḥ
arjunau guhyakaḥ keśī
dhenuko ’nye ca tad-vidhāḥ

Synonyma

pūtanā — čarodĕjnice Pūtanā; anena — Jím; nītā — přivedeni; antam — ke konci; cakravātaḥ — vĕtrný vír; ca — a; dānavaḥ — démon; arjunau — dva arjunové stromy; guhyakaḥ — démon Śaṅkhacūḍa; keśī — koňský démon, Keśī; dhenukaḥ — oslí démon, Dhenuka; anye — ostatní; ca — a; tat-vidhāḥ — jako oni.

Překlad

To On způsobil, že Pūtanu a vĕtrného démona potkala smrt, to On strhl dva arjunové stromy a zabil Śaṅkhacūḍu, Keśīho, Dhenuku a podobné démony.

Verš

gāvaḥ sa-pālā etena
dāvāgneḥ parimocitāḥ
kāliyo damitaḥ sarpa
indraś ca vimadaḥ kṛtaḥ
saptāham eka-hastena
dhṛto ’dri-pravaro ’munā
varṣa-vātāśanibhyaś ca
paritrātaṁ ca gokulam

Synonyma

gāvaḥ — krávy; sa — spolu s; pālāḥ — jejich ochránci; etena — Jím; dāva-agneḥ — před lesním požárem; parimocitāḥ — zachránĕné; kāliyaḥ — Kāliya; damitaḥ — podmanĕný; sarpaḥ — had; indraḥ — Indra; ca — a; vimadaḥ — zbaveným pýchy; kṛtaḥ — učinĕn; sapta-aham — po sedm dní; eka-hastena — jednou rukou; dhṛtaḥ — držená; adri — z hor; pravaraḥ — nejvýznamnĕjší; amunā — Jím; varṣa — před deštĕm; vāta — vĕtrem; aśanibhyaḥ — a kroupami; ca — také; paritrātam — osvobození; ca — a; gokulam — obyvatelé Gokuly.

Překlad

Zachránil krávy a pasáčky před lesním požárem a podmanil si hada Kāliyu. Pána Indru zbavil pýchy tím, že jednou rukou po celý týden držel nejlepší z hor, a tak chránil obyvatele Gokuly před deštĕm, vĕtrem i kroupami.

Verš

gopyo ’sya nitya-mudita-
hasita-prekṣaṇaṁ mukham
paśyantyo vividhāṁs tāpāṁs
taranti smāśramaṁ mudā

Synonyma

gopyaḥ — mladé gopī; asya — Jeho; nitya — vždy; mudita — radostnou; hasita — usmĕvavý; prekṣaṇam — jehož pohled; mukham — tvář; paśyantyaḥ — vidící; vividhān — různých druhů; tāpān — nesnáze; taranti sma — překonaly; aśramam — prostou únavy; mudā — šťastnĕ.

Překlad

Gopī překonaly všechny druhy nesnází a zažívaly velké štĕstí díky tomu, že vidĕly Jeho tvář, která je vždy radostná, jak vysílá usmĕvavé pohledy, a nikdy nenese známky únavy.

Verš

vadanty anena vaṁśo ’yaṁ
yadoḥ su-bahu-viśrutaḥ
śriyaṁ yaśo mahatvaṁ ca
lapsyate parirakṣitaḥ

Synonyma

vadanti — říkají; anena — díky Nĕmu; vaṁśaḥ — dynastie; ayam — tato; yadoḥ — pocházející od krále Yadua; su-bahu — velmi; viśrutaḥ — proslulá; śriyam — bohatství; yaśaḥ — slávu; mahatvam — moc; ca — a; lapsyate — získá; parirakṣitaḥ — chránĕná ze všech stran.

Překlad

Říká se, že pod Jeho plnou ochranou se yaduovská dynastie nesmírnĕ proslaví a získá bohatství, slávu a moc.

Verš

ayaṁ cāsyāgrajaḥ śrīmān
rāmaḥ kamala-locanaḥ
pralambo nihato yena
vatsako ye bakādayaḥ

Synonyma

ayam — tento; ca — a; asya — Jeho; agra-jaḥ — starší bratr; śrī-man — vlastník veškerého majestátu; rāmaḥ — Pán Balarāma; kamala-locanaḥ — s lotosovýma očima; pralambaḥ — démon Pralamba; nihataḥ — zabitý; yena — jímž; vatsakaḥ — Vatsāsura; ye — kteří; baka — Bakāsura; ādayaḥ — a jiní.

Překlad

Tento Jeho starší bratr s lotosovým očima, Pán Balarāma, je vlastníkem veškerého transcendentálního majestátu. Zabil Pralambu, Vatsaku, Baku a další démony.

Význam

Ve skutečnosti dva ze zde zmínĕných démonů zabil Kṛṣṇa, ne Balarāma. Důvod této chyby je ten, že když se zprávy o Kṛṣṇových hrdinských činech šířily mezi obyčejnými lidmi, fakta se ponĕkud popletla. Stejné tendence lze pozorovat i v moderních novinách.

Verš

janeṣv evaṁ bruvāṇeṣu
tūryeṣu ninadatsu ca
kṛṣṇa-rāmau samābhāṣya
cāṇūro vākyam abravīt

Synonyma

janeṣu — zatímco lidé; evam — takto; bruvāṇeṣu — hovořili; tūryeṣu — zatímco hudební nástroje; ninadatsu — hrály; ca — a; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇu a Balarāmu; samābhāṣya — oslovující; cānūraḥ — démonský zápasník Cāṇūra; vākyam — slova; abravīt — řekl.

Překlad

Zatímco lidé takto hovořili a hudební nástroje hrály, zápasník Cāṇūra pronesl ke Kṛṣṇovi a Balarāmovi následující slova.

Význam

Cāṇūra nemohl snést, že obecenstvo Kṛṣṇu tak uznale chválí. Musel proto obĕma bratrům nĕco říci.

Verš

he nanda-sūno he rāma
bhavantau vīra-sammatau
niyuddha-kuśalau śrutvā
rājñāhūtau didṛkṣuṇā

Synonyma

he nanda-sūno — ó synu Nandy; he rāma — ó Rāmo; bhavantau — Vy dva; vīra — hrdinů; sammatau — požíváte úcty; niyuddha — v zápase; kuśalau — zruční; śrutvā — poté, co slyšel; rājñā — králem; āhūtau — zavolaní; didṛkṣuṇā — který chtĕl vidĕt.

Překlad

(Cāṇūra řekl:) Ó synu Nandy, ó Rāmo, Vy dva požíváte úcty odvážných mužů a oba jste zruční v zápase. Když se král doslechl o Vaší dovednosti, zavolal Vás sem, protože ji chtĕl vidĕt na vlastní oči.

Verš

priyaṁ rājñaḥ prakurvatyaḥ
śreyo vindanti vai prajāḥ
manasā karmaṇā vācā
viparītam ato ’nyathā

Synonyma

priyam — potĕšení; rājñaḥ — krále; prakurvatyaḥ — konající; śreyaḥ — štĕstí; vindanti — získávají; vai — vskutku; prajāḥ — obyvatelé; manasā — svými myslemi; karmaṇā — svými činy; vācā — svými slovy; viparītam — opak; ataḥ — toho; anyathā — jinak.

Překlad

Královi poddaní, kteří se ho snaží potĕšit svými myšlenkami, činy a slovy, zajisté získají štĕstí, ale ti, kteří tak nečiní, budou postiženi opačným osudem.

Verš

nityaṁ pramuditā gopā
vatsa-pālā yathā-sphuṭam
vaneṣu malla-yuddhena
krīḍantaś cārayanti gāḥ

Synonyma

nityam — vždy; pramuditāḥ — velmi šťastní; gopāḥ — pasáčkové; vatsapālāḥ — starající se o telata; yathā-sphuṭam — jak je zřejmé; vaneṣu — v různých lesích; malla-yuddhena — zápasem; krīḍantaḥ — bavící se; cārayanti — pasou; gāḥ — krávy.

Překlad

Je dobře známé, že když pasáčkové hlídají svá telata, neustále se radují, a že spolu pro zábavu zápasí, když svá zvířata pasou v různých lesích.

Význam

Zde Cāṇūra vysvĕtluje, jak se oba bratři stali zkušenými zápasníky.

Verš

tasmād rājñaḥ priyaṁ yūyaṁ
vayaṁ ca karavāma he
bhūtāni naḥ prasīdanti
sarva-bhūta-mayo nṛpaḥ

Synonyma

tasmāt — proto; rājñaḥ — královo; priyam — potĕšení; yūyam — Vy dva; vayam — my; ca — také; karavāma he — učiňme; bhūtāni — všechny živé bytosti; naḥ — s námi; prasīdanti — budou spokojené; sarva-bhūta — všechny bytosti; mayaḥ — zahrnující; nṛpaḥ — král.

Překlad

Učiňme tedy, co král chce. Všichni s námi budou spokojení, neboť král je vtĕlením všech živých bytostí.

Verš

tan niśamyābravīt kṛṣṇo
deśa-kālocitaṁ vacaḥ
niyuddham ātmano ’bhīṣṭaṁ
manyamāno ’bhinandya ca

Synonyma

tat — to; niśamya — když slyšel; abravīt — promluvil; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; deśa — pro místo; kāla — a čas; ucitam — vhodná; vacaḥ — slova; niyuddham — zápas; ātmanaḥ — pro sebe; abhīṣṭam — žádoucí; manyamānaḥ — považující; abhinandya — vítající; ca — a.

Překlad

Když to uslyšel Pán Kṛṣṇa, který zápasil rád a výzvu uvítal, odpovĕdĕl slovy, jež odpovídala danému času a místu.

Verš

prajā bhoja-pater asya
vayaṁ cāpi vane-carāḥ
karavāma priyaṁ nityaṁ
tan naḥ param anugrahaḥ

Synonyma

prajāḥ — poddaní; bhoja-pateḥ — krále Bhojů; asya — jeho; vayam — My; ca — také; api — i když; vane-carāḥ — toulající se lesem; karavāma — musíme učinit; priyam — jeho potĕšení; nityam — vždy; tat — to; naḥ — pro Nás; param — nejvĕtší; anugrahaḥ — prospĕch.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Ačkoliv jsme obyvatelé lesa, jsme také poddaní krále Bhojů. Musíme uspokojit jeho touhy, neboť takové chování Nám zajistí ten nejvĕtší prospĕch.

Verš

bālā vayaṁ tulya-balaiḥ
krīḍiṣyāmo yathocitam
bhaven niyuddhaṁ mādharmaḥ
spṛśen malla-sabhā-sadaḥ

Synonyma

bālāḥ — mladí chlapci; vayam — My; tulya — rovnocenná; balaiḥ — s tĕmi, jejichž síla; krīḍiṣyāmaḥ — budeme hrát; yathā ucitam — správným způsobem; bhavet — mĕl by probĕhnout; niyuddham — zápas; — ne; adharmaḥ — bezbožnost; spṛśet — mĕla by se dotknout; malla-sabhā — shromáždĕní v zápasnické arénĕ; sadaḥ — členů.

Překlad

Jsme jen mladí chlapci a mĕli bychom se utkat s nĕkým, kdo má stejnou sílu. Zápas musí probĕhnout správnĕ, aby vážené členy obecenstva neposkvrnila bezbožnost.

Verš

cāṇūra uvāca
na bālo na kiśoras tvaṁ
balaś ca balināṁ varaḥ
līlayebho hato yena
sahasra-dvipa-sattva-bhṛt

Synonyma

cāṇūraḥ uvāca — Cāṇūra řekl; na — ne; bālaḥ — chlapec; na — ne; kiśoraḥ — mladík; tvam — Ty; balaḥ — Balarāma; ca — a; balinām — ze silných; varaḥ — nejlepší; līlayā — jako hra; ibhaḥ — slon; hataḥ — zabit; yena — jímž; sahasra — jednoho tisíce; dvipa — slonů; sattva — síly; bhṛt — nositel.

Překlad

Cāṇūra řekl: Ty ve skutečnosti nejsi dítĕ, a dokonce nejsi ani mladík, stejnĕ jako Balarāma, nejsilnĕjší ze silných. Vždyť jsi hravĕ zabil slona, který mĕl sílu tisíce jiných slonů!

Verš

tasmād bhavadbhyāṁ balibhir
yoddhavyaṁ nānayo ’tra vai
mayi vikrama vārṣṇeya
balena saha muṣṭikaḥ

Synonyma

tasmāt — proto; bhavadbhyām — Vy dva; balibhiḥ — se silnými; yoddhavyam — mĕli byste zápasit; na — není; anayaḥ — nespravedlnost; atra — v tom; vai — jistĕ; mayi — mnĕ; vikrama — (ukaž) svou udatnost; vārṣṇeya — ó potomku Vṛṣṇiho; balena saha — s Balarāmou; muṣṭikaḥ — Muṣṭika (mĕl by zápasit).

Překlad

Proto byste Vy dva mĕli zápasit s mocnými zápasníky. Na tom jistĕ není nic nečestného. Ty, ó potomku Vṛṣṇiho, můžeš ukázat svou udatnost proti mnĕ, a Balarāma může zápasit s Muṣṭikou.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté třetí kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Kṛṣṇa zabíjí slona Kuvalayāpīḍu.“