Skip to main content

KAPITOLA ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Kṛṣṇa a Balarāma vstupují do Mathury

Tato kapitola popisuje, jak Pán Kṛṣṇa vstoupil do mĕsta Mathury, zabil pradláka a požehnal tkalci a také výrobci girland, který se jmenoval Sudāmā.

Poté, co Pán Kṛṣṇa ukázal Akrūrovi ve vodĕ Yamuny svou podobu Viṣṇua a přijal Akrūrovy modlitby, odstranil tuto vizi jako herec ukončující své představení. Akrūra se vynořil z vody a užasle přišel za Pánem, který se ho zeptal, zda bĕhem koupání vidĕl nĕco podivuhodného. Akrūra odpovĕdĕl: „Všechny podivuhodné vĕci v říších vody, zemĕ nebo nebes existují v Tobĕ. Když tedy nĕkdo spatří Tebe, nezbývá nic, co by nespatřil.“ Poté Akrūra zase vyjel s kočárem na cestu.

Kṛṣṇa, Balarāma a Akrūra dorazili do Mathury pozdĕ odpoledne. Po setkání s Nandou Mahārājem a ostatními pastevci, kteří jeli napřed, Kṛṣṇa požádal Akrūru, aby se vrátil domů, a slíbil mu, že ho navštíví, jen co zabije Kaṁsu. Akrūra se s Pánem nešťastnĕ rozloučil, zašel oznámit králi Kaṁsovi, že Kṛṣṇa a Balarāma přijeli, a odebral se domů.

Kṛṣṇa a Balarāma vzali pasáčky s sebou, aby zhlédli nádherné mĕsto. Když všichni vstoupili do Mathury, mĕstské ženy dychtivĕ vyšly ze svých domů, aby spatřily Kṛṣṇu. Často o Nĕm slýchaly a dávno k Nĕmu vyvinuly hlubokou připoutanost. Když Ho však nyní opravdu uvidĕly, zaplavilo je štĕstí a veškeré jejich utrpení způsobené Jeho nepřítomností skončilo.

Kṛṣṇa a Balarāma pak potkali Kaṁsova zlotřilého pradláka. Kṛṣṇa ho požádal o nĕjaké z prvotřídních odĕvů, které nesl, ale on odmítl a dokonce oba Pány pokáral. To Kṛṣṇu velmi rozzlobilo a konečky prstů mu srazil hlavu. Když pradlákovi pomocníci vidĕli jeho předčasný skon, na místĕ upustili své rance s odĕvy a rozprchli se na všechny strany. Kṛṣṇa a Balarāma si pak vzali nĕkteré z šatů, které se Jim zvláštĕ líbily.

Poté přišel za obĕma Pány tkadlec a oblékl Je, jak se slušelo. Za tuto službu získal od Kṛṣṇy bohatství v tomto a osvobození v příštím životĕ. Kṛṣṇa a Balarāma pak šli do domu navlékače girland Sudāmy. Sudāmā se Jim poklonil, uctil Je omytím nohou, obĕtováním vĕcí, jako je arghya a santálová pasta, a pronesl modlitby na Jejich poctu. Potom Je ozdobil girlandami z vonných kvĕtů. Potĕšení Pánové mu nabídli jakákoliv požehnání si přál a pak pokračovali dál.

Verš

śrī-śuka uvāca
stuvatas tasya bhagavān
darśayitvā jale vapuḥ
bhūyaḥ samāharat kṛṣṇo
naṭo nāṭyam ivātmanaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; stuvataḥ — zatímco se modlil; tasya — on, Akrūra; bhagavān — Nejvyšší Pán; darśayitvā — poté, co ukázal; jale — ve vodĕ; vapuḥ — svou osobní podobu; bhūyaḥ — znovu; samāharat — nechal zmizet; kṛṣṇaḥ — Śrī Kṛṣṇa; naṭaḥ — herec; nāṭyam — představení; iva — jako; ātmanaḥ — své.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Zatímco se Akrūra modlil, Nejvyšší Pán Kṛṣṇa odstranil svou podobu, kterou zjevil ve vodĕ, tak jako herec ukončuje své představení.

Význam

Pán Kṛṣṇa způsobil, že Akrūrova vize podoby Viṣṇua spolu s vizí duchovního nebe a jeho vĕčných obyvatel, opĕt zmizela.

Verš

so ’pi cāntarhitaṁ vīkṣya
jalād unmajya satvaraḥ
kṛtvā cāvaśyakaṁ sarvaṁ
vismito ratham āgamat

Synonyma

saḥ — on, Akrūra; api — vskutku; ca — a; antarhitam — zmizela; vīkṣya — když vidĕl; jalāt — z vody; unmajya — poté, co se vynořil; satvaraḥ — rychle; kṛtvā — poté, co vykonal; ca — a; āvaśyakam — své předepsané povinnosti; sarvam — všechny; vismitaḥ — udivený; ratham — ke kočáru; āgamat — šel.

Překlad

Když Akrūrova vize zmizela, vyšel z vody a rychle dokončil své různé obřadní povinnosti. Potom se celý udivený vrátil ke kočáru.

Verš

tam apṛcchad dhṛṣīkeśaḥ
kiṁ te dṛṣṭam ivādbhutam
bhūmau viyati toye vā
tathā tvāṁ lakṣayāmahe

Synonyma

tam — jeho; apṛcchat — zeptal se; hṛṣīkśaḥ — Pán Kṛṣṇa; kim — zda; te — tebou; dṛṣṭam — spatřeno; iva — vskutku; adbhutam — nĕco výjimečného; bhūmau — na zemi; viyati — na nebi; toye — ve vodĕ; va — nebo; tathā — tak; tvām — u tebe; lakṣayāmahe — domníváme se.

Překlad

Pán Kṛṣṇa se zeptal Akrūry: Spatřil jsi snad nĕco úžasného na zemi, na nebi nebo ve vodĕ? Z tvého výrazu se domníváme, že ano.

Verš

śrī-akrūra uvāca
adbhutānīha yāvanti
bhūmau viyati vā jale
tvayi viśvātmake tāni
kiṁ me ’dṛṣṭaṁ vipaśyataḥ

Synonyma

śrī-akrūraḥ uvāca — Śrī Akrūra řekl; adbhutāni — úžasné vĕci; iha — v tomto svĕtĕ; yāvanti — jakékoliv; bhūmau — na zemi; viyati — na nebi; — nebo; jale — ve vodĕ; tvayi — v Tobĕ; viśva-ātmake — který zahrnuješ vše; tāni — ony; kim — co; me — mnou; adṛṣṭam — nevidĕné; vipaśyataḥ — vidící (Tebe).

Překlad

Śrī Akrūra řekl: Všechny úžasné vĕci, které lze na zemi, na nebi nebo ve vodĕ najít, existují v Tobĕ. Ty zahrnuješ vše, a co jsem tedy nevidĕl, když vidím Tebe?

Verš

yatrādbhutāni sarvāṇi
bhūmau viyati vā jale
taṁ tvānupaśyato brahman
kiṁ me dṛṣṭam ihādbhutam

Synonyma

yatra — v nĕmž; adbhutāni — úžasné vĕci; sarvāṇi — všechny; bhūmau — na zemi; viyati — na nebi; — nebo; jale — ve vodĕ; tam — tu osobu; tvā — Tebe; anupaśyataḥ — když vidím; brahman — ó svrchovaná Absolutní Pravdo; kim — co; me — mnou; dṛṣṭam — vidĕno; iha — v tomto svĕtĕ; adbhutam — úžasné.

Překlad

Když teď vidím Tebe, ó svrchovaná Absolutní Pravdo, v níž spočívají všechny úžasné vĕci na zemi, na nebi a ve vodĕ, tak jaké úžasné vĕci mohu vidĕt v tomto svĕtĕ?

Význam

Akrūra si nyní uvĕdomuje, že Pán Kṛṣṇa není jen jeho synovec.

Verš

ity uktvā codayām āsa
syandanaṁ gāndinī-sutaḥ
mathurām anayad rāmaṁ
kṛṣṇaṁ caiva dinātyaye

Synonyma

iti — takto; uktvā — když promluvil; codayām āsa — řídil vpřed; syandanam — kočár; gāndinī-sutaḥ — syn Gāndinī, Akrūra; mathurām — do Mathury; anayat — přivezl; rāmam — Pána Balarāmu; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; ca — a; eva — také; dina — dne; atyaye — na sklonku.

Překlad

S tĕmito slovy Akrūra, syn Gāndinī, znovu rozjel kočár. Na sklonku dne dorazil s Pánem Balarāmou a Pánem Kṛṣṇou do Mathury.

Verš

mārge grāma-janā rājaṁs
tatra tatropasaṅgatāḥ
vasudeva-sutau vīkṣya
prītā dṛṣṭiṁ na cādaduḥ

Synonyma

mārge — po cestĕ; grāma — z vesnic; janāḥ — lidé; rājan — ó králi (Parīkṣite); tatra tatra — tu a tam; upasaṅgatāḥ — přicházející; vasudeva-sutau — na dva syny Vasudevy; vīkṣya — hledící; prītāḥ — potĕšení; dṛṣṭim — svůj zrak; na — ne; ca — a; ādaduḥ — dokázali odtrhnout.

Překlad

Všude, kde projíždĕli po cestĕ, ó králi, se scházeli vesničtí lidé a s velkým potĕšením hledĕli na oba syny Vasudevy. Vůbec od Nich nedokázali odtrhnout oči.

Verš

tāvad vrajaukasas tatra
nanda-gopādayo ’grataḥ
puropavanam āsādya
pratīkṣanto ’vatasthire

Synonyma

tāvat — v té dobĕ; vraja-okasaḥ — obyvatelé Vraji; tatra — tam; nanda-gopa-ādayaḥ — v čele s Nandou, králem pastevců; agrataḥ — před; pura — mĕstem; upavanam — zahradu; āsādya — narazili na; pratīkṣantaḥ — čekající; avatasthire — zůstali tam.

Překlad

Nanda Mahārāja a ostatní obyvatelé Vṛndāvanu dorazili do Mathury dřív než kočár a zastavili se v zahradĕ na okraji mĕsta, aby na Kṛṣṇu a Balarāmu počkali.

Význam

Nanda a ostatní dorazili do Mathury jako první, protože kočár vezoucí Kṛṣṇu a Balarāmu se zdržel Akrūrovou koupelí.

Verš

tān sametyāha bhagavān
akrūraṁ jagad-īśvaraḥ
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṁ
praśritaṁ prahasann iva

Synonyma

tān — s nimi; sametya — když se setkal; āha — řekl; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; akrūram — Akrūrovi; jagat-īśvaraḥ — Pán vesmíru; gṛhītvā — beroucí; pāṇinā — do své ruky; pāṇim — jeho ruku; praśritam — pokornému; prahasan — usmívající se; iva — vskutku.

Překlad

Poté, co se Nejvyšší Pán Kṛṣṇa, vládce vesmíru, setkal s Nandou a ostatními, vzal ruku pokorného Akrūry do své a s úsmĕvem promluvil.

Verš

bhavān praviśatām agre
saha-yānaḥ purīṁ gṛham
vayaṁ tv ihāvamucyātha
tato drakṣyāmahe purīm

Synonyma

bhavān — ty; praviśatām — mĕl bys vstoupit; agre — napřed; saha — spolu s; yānaḥ — kočárem; purīm — do mĕsta; gṛham — a svého domova; vayam — my; tu — naopak; iha — zde; avamucya — když sesedneme; atha — potom; tataḥ — nato; drakṣyāmahe — uvidíme; purīm — mĕsto.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Vezmi kočár a jeď do mĕsta před námi. Potom jdi domů. My se půjdeme do mĕsta podívat, až si zde chvíli odpočineme.

Verš

śrī-akrūra uvāca
nāhaṁ bhavadbhyāṁ rahitaḥ
pravekṣye mathurāṁ prabho
tyaktuṁ nārhasi māṁ nātha
bhaktaṁ te bhakta-vatsala

Synonyma

śrī-akrūraḥ uvāca — Śrī Akrūra řekl; na — nemohu; aham — já; bhavadbhyām — Vás dvou; rahitaḥ — bez; pravekṣye — vstoupit; mathurām — do Mathury; prabho — ó Pane; tyaktum — opouštĕt; na arhasi — nemĕl bys; mām — mĕ; nātha — ó Pane; bhaktam — oddaného; te — svého; bhakta-vatsala — ó Ty, jenž chováš ke svým oddaným rodičovskou lásku.

Překlad

Śrī Akrūra řekl: Ó Pane, bez Vás dvou do Mathury nevstoupím. Jsem Tvůj oddaný, ó Pane, takže od Tebe není správné mĕ opouštĕt, neboť vždy chováš lásku ke svým oddaným.

Verš

āgaccha yāma gehān naḥ
sa-nāthān kurv adhokṣaja
sahāgrajaḥ sa-gopālaiḥ
suhṛdbhiś ca suhṛttama

Synonyma

āgaccha — prosím pojď; yāma — pojďme; gehān — do domu; naḥ — našeho; sa — majícího; nāthān — pána; kuru — prosím učiň ho; adhokṣaja — ó transcendentální Pane; saha — se; agra-jaḥ — svým starším bratrem; sa-gopālaiḥ — s pastevci; suhṛdbhiḥ — se svými přáteli; ca — a; suhṛt-tama — ó svrchovaný dobrodinče.

Překlad

Pojďme s Tvým starším bratrem, pastevci a Tvými společníky do mého domu. Ó nejlepší z přátel, ó transcendentální Pane, pocti takto prosím můj dům přítomností jeho pána.

Verš

punīhi pāda-rajasā
gṛhān no gṛha-medhinām
yac-chaucenānutṛpyanti
pitaraḥ sāgnayaḥ surāḥ

Synonyma

punīhi — prosím očisti; pāda — z Tvých nohou; rajasā — prachem; gṛhān — domov; naḥ — náš; gṛha-medhinām — kteří jsme připoutaní k domácím obřadním povinnostem; yat — kteroužto; śaucena — očistou; anutṛpyanti — budou uspokojeni; pitaraḥ — moji předkové; sa — spolu s; agnayaḥ — obĕtními ohni; surāḥ — a polobohy.

Překlad

Já jsem jen obyčejný hospodář připoutaný k obřadním obĕtem, tak prosím očisti můj domov prachem z Tvých lotosových nohou. Tato očista uspokojí mé předky, obĕtní ohnĕ i polobohy.

Verš

avanijyāṅghri-yugalam
āsīt ślokyo balir mahān
aiśvaryam atulaṁ lebhe
gatiṁ caikāntināṁ tu yā

Synonyma

avanijya — omývající; aṅghri-yugalam — obĕ nohy; āsīt — stal se; ślokyaḥ — slavným; baliḥ — král Bali; mahān — vznešený; aiśvaryam — moc; atulam — nesrovnatelnou; lebhe — získal; gatīm — cíl; ca — a; ekāntinām — čistých oddaných Pána; tu — vskutku; — který.

Překlad

Omýváním Tvých nohou získal vznešený Bali Mahārāja nejen slávu a nesrovnatelnou moc, ale také dosáhl konečného cíle čistých oddaných.

Verš

āpas te ’ṅghry-avanejanyas
trīḻ lokān śucayo ’punan
śirasādhatta yāḥ śarvaḥ
svar yātāḥ sagarātmajāḥ

Synonyma

āpaḥ — voda (konkrétnĕ řeka Ganga); te — Tvých; aṅghri — nohou; avanejanyaḥ — pocházející z omývání; trīn — tři; lokān — svĕty; śucayaḥ — jelikož je čistĕ duchovní; apunan — očistila; śirasā — na svou hlavu; ādhatta — vzal; yāḥ — kterou; śarvaḥ — Pán Śiva; svaḥ — na nebesa; yātāḥ — odebrali se; sagara-ātmajāḥ — synové krále Sagary.

Překlad

Voda řeky Gangy se omytím Tvých nohou stala transcendentální a pak očistila tři svĕty. Pán Śiva přijal tuto vodu na svou hlavu a milostí této vody se synové krále Sagary dostali do nebes.

Verš

deva-deva jagan-nātha
puṇya-śravaṇa-kīrtana
yadūttamottamaḥ-śloka
nārāyaṇa namo ’stu te

Synonyma

deva-deva — ó Pane pánů; jagat-nātha — ó Pane vesmíru; puṇya — zbožné; śravaṇa — naslouchání; kīrtana — a opĕvování (jehož); yadu-uttama — ó nejlepší z Yaduovců; uttamaḥ-śloka — ó Ty, jehož oslavují vynikající verše; nārāyaṇa — ó Nejvyšší Pane Nārāyaṇe; namaḥ — poklony; astu — nechť jsou; te — Tobĕ.

Překlad

Ó Pane pánů, Pane vesmíru, ó Ty, o jehož slávĕ je nanejvýš zbožné naslouchat a zpívat! Ó nejlepší z Yaduovců, ó Ty, jehož vĕhlas líčí vynikající poezie! Ó Nejvyšší Pane Nārāyaṇe, klaním se Ti.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
āyāsye bhavato geham
aham arya-samanvitaḥ
yadu-cakra-druhaṁ hatvā
vitariṣye suhṛt-priyam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; āyāsye — přijdu; bhavataḥ — do tvého; geham — domu; aham — Já; ārya — svým starším (bratrem, Balarāmou); samanvitaḥ — doprovázený; yadu-cakra — kruhu Yaduovců; druham — nepřítele (Kaṁsu); hatvā — až zabiju; vitariṣye — udĕlím; suhṛt — svým dobrodincům; priyam — uspokojení.

Překlad

Nejvyšší Pán řekl: Přijdu do Tvého domu se svým starším bratrem, ale nejprve musím uspokojit své přátele a dobrodince zabitím nepřítele yaduovského rodu.

Význam

Akrūra oslavoval Kṛṣṇu v 16. sloce jako yadūttamu, „nejlepšího z Yaduovců“. Śrī Kṛṣṇa to zde potvrzuje tím, že v podstatĕ říká: „Jelikož jsem nejlepší z Yaduovců, musím zabít Jejich nepřítele Kaṁsu, a potom přijdu do tvého domu.“

Verš

śrī-śuka uvāca
evam ukto bhagavatā
so ’krūro vimanā iva
purīṁ praviṣṭaḥ kaṁsāya
karmāvedya gṛhaṁ yayau

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; uktaḥ — oslovený; bhagavatā — Pánem; saḥ — on; akrūraḥ — Akrūra; vimanāḥ — sklíčený; iva — ponĕkud; purīm — do mĕsta; praviṣṭaḥ — vstupující; kaṁsāya — Kaṁsu; karma — o svých činnostech; āvedya — poté, co zpravil; gṛham — do svého domu; yayau — odešel.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Akrūra, takto oslovený Pánem, vstoupil do mĕsta s tĕžkým srdcem. Zpravil krále Kaṁsu o úspĕšném splnĕní svého úkolu a pak odešel domů.

Verš

athāparāhne bhagavān
kṛṣṇaḥ saṅkarṣaṇānvitaḥ
mathurāṁ prāviśad gopair
didṛkṣuḥ parivāritaḥ

Synonyma

atha — potom; apara-ahne — odpoledne; bhagavān — Nejvyšší Pán; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; saṅkarṣaṇa-anvitaḥ — s Pánem Balarāmou; mathurām — do Mathury; prāviśat — vstoupil; gopaiḥ — pasáčky; didṛkṣuḥ — chtĕjící vidĕt; parivāritaḥ — doprovázený.

Překlad

Pán Kṛṣṇa si přál vidĕt Mathuru, takže k večeru vzal Pána Balarāmu a pasáčky s sebou a vstoupil do mĕsta.

Verš

dadarśa tāṁ sphāṭika-tuṇga-gopura-
dvārāṁ bṛhad-dhema-kapāṭa-toraṇām
tāmrāra-koṣṭhāṁ parikhā-durāsadām
udyāna-ramyopavanopaśobhitām
sauvarṇa-śṛṅgāṭaka-harmya-niṣkuṭaiḥ
śreṇī-sabhābhir bhavanair upaskṛtām
vaidūrya-vajrāmala-nīla-vidrumair
muktā-haridbhir valabhīṣu vediṣu
juṣṭeṣu jālāmukha-randhra-kuṭṭimeṣv
āviṣṭa-pārāvata-barhi-nāditām
saṁsikta-rathyāpaṇa-mārga-catvarāṁ
prakīrṇa-mālyāṅkura-lāja-taṇḍulām
āpūrṇa-kumbhair dadhi-candanokṣitaiḥ
prasūna-dīpāvalibhiḥ sa-pallavaiḥ
sa-vṛnda-rambhā-kramukaiḥ sa-ketubhiḥ
sv-alaṅkṛta-dvāra-gṛhāṁ sa-paṭṭikaiḥ

Synonyma

dadarśa — Pán vidĕl; tām — to (mĕsto); sphāṭika — z křišťálu; tuṅga — vysoké; gopura — jehož hlavní brány; dvārām — a brány domů; bṛhat — obrovské; hema — zlatá; kapāṭa — jehož vrata; toraṇām — a zdobené oblouky; tāmra — mĕdi; āra — a mosazi; koṣṭhām — jehož skladištĕ; parikhā — se svými vodními příkopy; durāsadām — nedobytné; udyāna — veřejnými zahradami; ramya — přitažlivými; upavana — a parky; upaśobhitām — zkrášlené; sauvarṇa — zlatými; śṛṅgāṭaka — s křižovatkami; harmya — sídly; niṣkuṭaiḥ — a zahradami pro odpočinek; śreṇī — cechů; sabhābhiḥ — se snĕmovnami; bhavanaiḥ — a s domy; upaskṛtām — zdobenými; vaidūrya — drahokamy vaidūrya; vajra — diamanty; amala — křišťálem; nīla — safíry; vidrumaiḥ — a korálem; muktā — s perlami; haridbhiḥ — a smaragdy; valabhīṣu — na dřevĕných panelech zdobících střešní trámy čnící před domy; vediṣu — na balkónech se sloupy; juṣṭeṣu — posázenými; jāla-āmukha — zamřížovaných oken; randhra — v mezerách; kuṭṭimeṣu — a na drahokamy vykládaných podlahách; āviṣṭa — sedícími; pārāvata — s ochočenými holubicemi; barhi — a pávy; nāditām — znĕjící jejich křikem; saṁsikta — postříkanými vodou; rathyā — s královskými třídami; āpaṇa — obchodními ulicemi; mārga — ostatními cestami; catvarām — a dvory; prakīrṇa — roztroušenými; mālya — s kvĕtinovými girlandami; aṅkura — čerstvými výhonky; lāja — praženým obilím; taṇḍulām — a rýží; āpūrṇa — naplnĕnými; kumbhaiḥ — s nádobami; dadhi — s jogurtem; candana — a santálovou pastou; ukṣitaiḥ — potřenými; prasūna — s okvĕtními lístky; dīpa-āvalibhiḥ — a řadami lamp; sa-pallavaiḥ — s listy; sa-vṛnda — s trsy kvĕtin; rambhā — s kmeny banánovníků; kramukaiḥ — a kmeny arekových palem; sa-ketubhiḥ — s prapory; su-alaṅkṛta — pĕknĕ ozdobenými; dvāra — se vchody; gṛhām — jejichž domy; sa-paṭṭikaiḥ — se stuhami.

Překlad

Pán vidĕl Mathuru s jejími vysokými branami a vchody do domů z křišťálu, s obrovskými oblouky a s hlavními vraty ze zlata, se sýpkami a dalšími skladišti mĕdi a mosazi a s jejími nedobytnými vodními příkopy. Mĕsto zkrášlovaly příjemné zahrady a parky. Hlavní křižovatky byly ze zlata, stála tam sídla se soukromými zahradami, určenými k odpočinku, spolu se snĕmovními halami cechů a mnoha dalšími budovami. Mathurou se nesl křik pávů a ochočených holubic sedících v malých otvorech zamřížovaných oken, na drahokamy vykládaných podlahách a také na balkónech opatřených sloupy a na zdobených dřevĕných panelech na střešních trámech čnících před domy. Tyto balkóny a trámy byly ozdobené drahokamy vaidūrya, diamanty, křišťálem, safíry, korálem, perlami a smaragdy. Všechny královské třídy a obchodní ulice byly postříkané vodou, stejnĕ jako postranní cesty a dvory, a všude byly roztroušené kvĕtinové girlandy, čerstvé výhonky, pražené obilí a rýže. Branám domů dodávaly na honosnosti složitĕ ozdobené nádoby s vodou, které byly pokryté listy manga, potřené jogurtem a santálovou pastou a obsypané okvĕtními lístky a obtočené stuhami. U nádob byly ještĕ prapory, řady lamp, trsy kvĕtin a kmeny banánovníků a arekových palem.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura podává tento popis složitĕ zdobených nádob: „Po obou stranách každé brány stojí nad rozsypanou rýží jedna nádoba. Každou obkružují okvĕtní lístky, na hrdle má stuhy a v otvoru listy manga a dalších stromů. Nad každou nádobou jsou řady lamp na zlatém podnose. Kmen banánovníku stojí napravo i nalevo od každé nádoby a kmen arekové palmy stojí před ní a za ní. O nádoby jsou opřené prapory.“

Verš

tāṁ sampraviṣṭau vasudeva-nandanau
vṛtau vayasyair naradeva-vartmanā
draṣṭuṁ samīyus tvaritāḥ pura-striyo
harmyāṇi caivāruruhur nṛpotsukāḥ

Synonyma

tām — do té (Mathury); sampraviṣṭau — vstupující; vasudeva — Vasudevy; nandanau — oba synové; vṛtau — obklopeni; vayasyaiḥ — svými mladými přáteli; nara-deva — krále; vartmanā — cestou; draṣṭum — vidĕt; samīyuḥ — přišly společnĕ; tvaritāḥ — spĕšnĕ; pura — z mĕsta; striyaḥ — ženy; harmyāṇi — svých domů; ca — a; eva — také; āruruhuḥ — vystoupily na střechy; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); utsukāḥ — dychtivé.

Překlad

Když oba synové Vasudevy vcházeli královskou cestou do mĕsta, obklopeni svými přáteli pasáčky, ženy z Mathury se spĕšnĕ shromáždily a šly se na Nĕ podívat. Nĕkteré z žen, můj milý králi, dychtivĕ vystoupily na střechy svých domů, aby Je spatřily.

Verš

kāścid viparyag-dhṛta-vastra-bhūṣaṇā
vismṛtya caikaṁ yugaleṣv athāparāḥ
kṛtaika-patra-śravanaika-nūpurā
nāṅktvā dvitīyaṁ tv aparāś ca locanam

Synonyma

kaścit — nĕkteré z nich; viparyak — zadní stranou dopředu; dhṛta — oblékající si; vastra — své šaty; bhūṣaṇaḥ — a ozdoby; vismṛtya — zapomínající; ca — a; ekam — jeden; yugaleṣu — z párů; atha — a; aparāḥ — jiné; kṛta — připínající si; eka — jen jednu; patra — náušnici; śravaṇa — na uši; eka — nebo jeden; nūpurāḥ — nákotníček; na aṅktvā — aniž by si nalíčily; dvitīyam — druhé; tu — ale; aparāḥ — další ženy; ca — a; locanam — oko.

Překlad

Nĕkteré ženy si oblékly šaty a ozdoby zadní stranou dopředu, jiné si zapomnĕly vzít jednu z náušnic či nákotníčků a další si jedno oko nalíčily, ale druhé ne.

Význam

Ženy velmi dychtily spatřit Kṛṣṇu, a ve spĕchu a rozrušení se úplnĕ zapomínaly.

Verš

aśnantya ekās tad apāsya sotsavā
abhyajyamānā akṛtopamajjanāḥ
svapantya utthāya niśamya niḥsvanaṁ
prapāyayantyo ’rbham apohya mātaraḥ

Synonyma

aśnantyaḥ — zatímco jedly; ekaḥ — nĕkteré; tat — to; apāsya — opouštĕjící; sa-utsavaḥ — radostnĕ; abhyajyamānāḥ — masírované; akṛta — nedokončující; upamajjanāḥ — svou koupel; svapantyaḥ — spící; utthāya — vstávající; niśamya — když zaslechly; niḥsvanam — hlasité zvuky; prapāyayantyaḥ — kojící; arbham — nemluvnĕ; apohya — odložily; mātaraḥ — matky.

Překlad

Ty, které jedly, jídlo opustily, jiné šly ven, aniž dokončily své koupele či masáže, ženy, které spaly, ihned vstaly, když zaslechly rozruch, který nastal, a matky kojící svá nemluvňata je jednoduše odložily.

Verš

manāṁsi tāsām aravinda-locanaḥ
pragalbha-līlā-hasitāvalokaiḥ
jahāra matta-dviradendra-vikramo
dṛśāṁ dadac chrī-ramaṇātmanotsavam

Synonyma

manāṁsi — mysli; tāsām — jejich; aravinda — jako lotosy; locanaḥ — On, jehož oči; pragalbha — smĕlými; līlā — se svými zábavami; hasita — usmĕvavými; avalokaiḥ — s pohledy; jahāra — sebral; matta — v říji; dvirada-indra — (jako) důstojný slon; vikramaḥ — jehož chůze; dṛśām — jejich očím; dadat — skýtající; śrī — bohynĕ štĕstí; ramaṇa — které je zdrojem potĕšení; ātmanā — se svým tĕlem; utsavam — festival.

Překlad

Pán s lotosovýma očima, usmívající se, když si připomínal své smĕlé zábavy, svými pohledy uchvátil mysli tĕch žen. Kráčel jako důstojný slon v říji a svým transcendentálním tĕlem, jež skýtá potĕšení bohyni štĕstí, vytvářel festival pro jejich oči.

Verš

dṛṣṭvā muhuḥ śrutam anudruta-cetasas
taṁ tat-prekṣaṇotsmita-sudhokṣaṇa-labdha-mānāḥ
ānanda-mūrtim upaguhya dṛśātma-labdhaṁ
hṛṣyat-tvaco jahur anantam arindamādhim

Synonyma

dṛṣṭvā — když spatřily; muhuḥ — opakovanĕ; śrutam — o nĕmž slýchaly; anudruta — rozteklá; cetasaḥ — jejichž srdce; tam — Ho; tat — Jeho; prekṣaṇa — pohledů; ut-smita — a širokých úsmĕvů; sudhā — nektarem; ukṣaṇa — pokropením; labdha — získávající; mānāḥ — poctu; ānanda — extáze; mūrtim — osobní podobu; upaguhya — objímající; dṛśā — očima; ātma — v sobĕ; labdham — získaly; hṛṣyat — zježené chlupy; tvacaḥ — jejich kůže; jahuḥ — zbavily se; anantam — neomezených; arim-dama — ó přemožiteli nepřátel (Parīkṣite); ādhim — mentálních muk.

Překlad

Ženy z Mathury o Kṛṣṇovi opakovanĕ slýchaly, a jakmile Ho tedy spatřily, srdce se jim roztékala. Cítily se poctĕny, že je kropí nektarem svých pohledů a širokými úsmĕvy. Ó přemožiteli nepřátel, očima Ho přijaly do svých srdcí, objaly Ho, ztĕlesnĕní veškeré extáze, a jak se jim ježily chlupy, zapomínaly na nekonečná muka způsobovaná Jeho nepřítomností.

Verš

prāsāda-śikharārūḍhāḥ
prīty-utphulla-mukhāmbujāḥ
abhyavarṣan saumanasyaiḥ
pramadā bala-keśavau

Synonyma

prāsāda — zámků; śikhara — na střechy; ārūḍhāḥ — jež vystoupily; prīti — láskou; utphulla — rozkvétající; mukha — jejich tváře; ambujāḥ — jako lotosy; abhyavarṣan — zasypávaly; saumanasyaiḥ — kvĕty; pramadāḥ — přitažlivé ženy; bala-keśavau — Balarāmu a Kṛṣṇu.

Překlad

Lotosové tváře žen, jež vystoupily na střechy zámků, rozkvétaly láskou, když Pána Balarāmu a Pána Kṛṣṇu zasypávaly kvĕty.

Verš

dadhy-akṣataiḥ soda-pātraiḥ
srag-gandhair abhyupāyanaiḥ
tāv ānarcuḥ pramuditās
tatra tatra dvijātayaḥ

Synonyma

dadhi — jogurtem; akṣataiḥ — celými zrny ječmene; sa — a; uda-pātraiḥ — nádobami plnými vody; srak — girlandami; gandhaiḥ — a vonnými látkami; abhyupāyanaiḥ — a také dalšími předmĕty používanými k uctívání; tau — oba; ānarcuḥ — uctili; pramuditāḥ — radující se; tatra tatra — na různých místech; dvi-jātayaḥbrāhmaṇové.

Překlad

Brāhmaṇové stojící podél cesty uctili oba Pány dary v podobĕ jogurtu, celých zrn ječmene, nádob plných vody, girland, vonných látek, jako je santálová pasta, a dalších předmĕtů používaných k uctívání.

Verš

ūcuḥ paurā aho gopyas
tapaḥ kim acaran mahat
yā hy etāv anupaśyanti
nara-loka-mahotsavau

Synonyma

ūcuḥ — řekly; paurāḥ — ženy z mĕsta; aho — ó; gopyaḥ — pasačky (z Vṛndāvanu); tapaḥ — askezi; kim — jakou; acaran — vykonaly; mahat — velkou; yāḥ — které; hi — vskutku; etau — tyto dva; anupaśyanti — stále vidí; nara-loka — pro lidstvo; mahā-utsavau — kteří jsou nejvĕtším zdrojem radosti.

Překlad

Ženy z Mathury zvolaly: Ó, jakou tvrdou askezi musely gopī podstoupit, aby mohly pravidelnĕ vídat Kṛṣṇu a Balarāmu, kteří jsou nejvĕtším zdrojem radosti celého lidstva!

Verš

rajakaṁ kañcid āyāntaṁ
raṅga-kāraṁ gadāgrajaḥ
dṛṣṭvāyācata vāsāṁsi
dhautāny aty-uttamāni ca

Synonyma

rajakam — pradláka; kañcit — jistého; āyāntam — přicházejícího; raṅga-kāram — který barvil odĕvy; gada-agrajaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa, starší bratr Gady; dṛṣṭvā — když uvidĕl; ayācata — požádal; vāsāṁsi — o šaty; dhautāni — čisté; ati-uttamāni — prvotřídní; ca — a.

Překlad

Když Kṛṣṇa uvidĕl přicházet pradláka, který nabarvil nĕjaké odĕvy, požádal ho o ty nejlepší vyprané šaty, které mĕl.

Verš

dehy āvayoḥ samucitāny
aṅga vāsāṁsi cārhatoḥ
bhaviṣyati paraṁ śreyo
dātus te nātra saṁśayaḥ

Synonyma

dehi — prosím dej; āvayoḥ — nám obĕma; samucitāni — vhodné; aṅga — Můj milý; vāsāṁsi — šaty; ca — a; arhatoḥ — kteří si to zasloužíme; bhaviṣyati — bude; param — nejvyšší; śreyaḥ — prospĕch; dātuḥ — pro dárce; te — tebe; na — není; atra — o tom; saṁśayaḥ — pochyb.

Překlad

(Pán Kṛṣṇa řekl:) Prosím dej nám obĕma vhodné šaty, neboť si je jistĕ zasloužíme. Pokud nám dáš tento milodar, nepochybnĕ získáš ten nejvĕtší prospĕch.

Verš

sa yācito bhagavatā
paripūrṇena sarvataḥ
sākṣepaṁ ruṣitaḥ prāha
bhṛtyo rājñaḥ su-durmadaḥ

Synonyma

saḥ — on; yācitaḥ — požádaný; bhagavatā — Nejvyšším Pánem; paripūrṇena — který je absolutnĕ úplný; sarvataḥ — ve všech ohledech; sa-ākṣepam — urážlivĕ; ruṣitaḥ — rozzlobený; prāha — promluvil; bhṛtyaḥ — služebník; rājñaḥ — králův; su — velmi; durmadaḥ — nemístnĕ pyšný.

Překlad

Takto požádaný Nejvyšším Pánem, který je ve všech ohledech dokonale úplný, se ten namyšlený králův služebník rozzlobil a urážlivĕ odpovĕdĕl.

Verš

īdṛśāny eva vāsāṁsī
nityaṁ giri-vane-caraḥ
paridhatta kim udvṛttā
rāja-dravyāṇy abhīpsatha

Synonyma

īdṛśāni — tohoto druhu; eva — vskutku; vāsāṁsi — šaty; nityam — vždy; giri — po horách; vane — a v lesích; carāḥ — ti, kdo se toulají; paridhatta — by si oblékli; kim — zda; udvṛttāḥ — drzí; rāja — královy; dravyāṇi — vĕci; abhīpsatha — chcete.

Překlad

(Pradlák řekl:) Vy drzí chlapci! Jste zvyklí se toulat po horách a lesích, a přesto byste se odvážili obléknout si šaty jako jsou tyto! Vy tady žádáte o králův majetek!

Verš

yātāśu bāliśā maivaṁ
prārthyaṁ yadi jijīvīṣā
badhnanti ghnanti lumpanti
dṛptaṁ rāja-kulāni vai

Synonyma

yāta — jdĕte; āśu — rychle; bāliśaḥ — hlupáci; — ne; evam — takto; prārthyam — žebrejte; yadi — jestli; jijīviṣā — chcete zůstat naživu; badhnanti — spoutají; ghnanti — zabijí; lumpanti — a vyplení (jeho dům); dṛptam — toho, kdo je troufalý; rāja-kulāni — královi muži; vai — vskutku.

Překlad

Rychle odsud zmizte, hlupáci! Nežebrejte tak, chcete-li zůstat naživu. Když je nĕkdo příliš troufalý, královi muži ho zatknou, zabijí a zabaví mu všechen majetek.

Verš

evaṁ vikatthamānasya
kupito devakī-sutaḥ
rajakasya karāgreṇa
śiraḥ kāyād apātayat

Synonyma

evam — takto; vikatthamānasya — který nestydatĕ mluvil; kupitaḥ — rozhnĕvaný; devakī-sutaḥ — Kṛṣṇa, syn Devakī; rajakasya — pradláka; kara — jedné ruky; agreṇa — koncem; śiraḥ — hlavu; kāyāt — s tĕla; apātayat — srazil.

Překlad

Když pradlák takto nestydatĕ mluvil, syn Devakī se rozhnĕval a pak pouhými konečky prstů srazil tomu muži hlavu s tĕla.

Verš

tasyānujīvinaḥ sarve
vāsaḥ-kośān visṛjya vai
dudruvuḥ sarvato mārgaṁ
vāsāṁsi jagṛhe ’cyutaḥ

Synonyma

tasya — jeho; anujīvinaḥ — zamĕstnanci; sarve — všichni; vāsaḥ — odĕvů; kośān — rance; visṛjya — nechávající za sebou; vai — vskutku; dadruvuḥ — rozprchli se; sarvataḥ — na všechny strany; mārgam — po cestĕ; vāsāṁsi — šaty; jagṛhe — vzal si; acyutaḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Všichni pradlákovi pomocníci upustili rance s odĕvy, utíkali po cestĕ a rozprchli se do všech stran. Tehdy si Pán Kṛṣṇa šaty vzal.

Verš

vasitvātma-priye vastre
kṛṣṇaḥ saṅkarṣaṇas tathā
śeṣāṇy ādatta gopebhyo
visṛjya bhuvi kānicit

Synonyma

vasitvā — poté, co si oblékl; ātma-priye — které se Mu líbily; vastre — horní a dolní část odĕvu; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; saṅkarṣaṇaḥ — Balarāma; tathā — také; śeṣāṇi — zbytek; ādatta — dal; gopebhyaḥ — pasáčkům; visṛjya — odhazující; bhuvi — na zem; kānicit — nĕkteré.

Překlad

Kṛṣṇa si oblékl komplet, který se Mu zvláštĕ líbil, a stejnĕ tak i Balarāma. Potom Kṛṣṇa rozdĕlil zbývající odĕvy pasáčkům, a nĕkteré nechal rozházené po zemi.

Verš

tatas tu vāyakaḥ prītas
tayor veṣam akalpayat
vicitra-varṇaiś caileyair
ākalpair anurūpataḥ

Synonyma

tataḥ — potom; tu — navíc; vāyakaḥ — tkadlec; prītaḥ — příznivĕ naklonĕný; tayoḥ — pro oba; veṣam — odĕv; akalpayat — ozdobil; vicitra — různými; varṇaiḥ — s barvami; caileyaiḥ — z látky; ākalpaiḥ — ozdobami; anurūpataḥ — vhodnĕ.

Překlad

Pak za obĕma Pány přišel tkadlec, který Jim byl příznivĕ naklonĕný, a pĕknĕ Jim šaty ozdobil látkovými ozdobami různých barev.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že tkadlec ozdobil Pány látkovými pásky na rukávech a náušnicemi, které vypadaly přesnĕ jako drahokamy. Slovo anurūpataḥ vyjadřuje, že barvy hezky ladily.

Verš

nānā-lakṣaṇa-veṣābhyāṁ
kṛṣṇa-rāmau virejatuḥ
sv-alaṅkṛtau bāla-gajau
parvaṇīva sitetarau

Synonyma

nānā — různými; lakṣaṇa — s pĕknými vlastnostmi; veṣābhyām — se svými osobitými odĕvy; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇa a Balarāma; virejatuḥ — vypadali zářivĕ; su-alaṅkṛtau — pĕknĕ ozdobení; bāla — mladí; gajau — sloni; parvaṇi — bĕhem nĕjaké slavnosti; iva — jako kdyby; sita — bílý; itarau — a opačný (černý).

Překlad

Kṛṣṇa a Balarāma, každý ve svém jedinečném, nádhernĕ ozdobeném odĕvu, vypadali zářivĕ. Podobali se páru mladých slonů, jeden bílému a druhý černému, ozdobených při nĕjaké slavnostní příležitosti.

Verš

tasya prasanno bhagavān
prādāt sārūpyam ātmanaḥ
śriyaṁ ca paramāṁ loke
balaiśvarya-smṛtīndriyam

Synonyma

tasya — s ním; prasannaḥ — spokojený; bhagavān — Nejvyšší Pán; prādāt — udĕlil; sārūpyam — osvobození dávající stejnou podobu; ātmanaḥ — jako má On sám; śriyam — bohatství; ca — a; paramām — svrchované; loke — v tomto svĕtĕ; bala — fyzickou sílu; aiśvarya — vliv; smṛti — sílu pamĕti; indriyam — svĕžest smyslů.

Překlad

Nejvyšší Pán Kṛṣṇa mĕl z tkalce radost, a tak mu požehnal, že po smrti dosáhne osvobození, kdy bude mít stejnou podobu jako Pán, a v tomto svĕtĕ si bude ve svrchované míře užívat bohatství, fyzické síly, vlivu, pamĕti i svĕžesti smyslů.

Verš

tataḥ sudāmno bhavanaṁ
mālā-kārasya jagmatuḥ
tau dṛṣṭvā sa samutthāya
nanāma śirasā bhuvi

Synonyma

tataḥ — poté; sudāmnaḥ — Sudāmy; bhavanam — do domu; mālā-kārasya — výrobce girland; jagmatuḥ — oba šli; tau — je; dṛṣṭvā — když spatřil; saḥ — on; samutthāya — poté, co vstal; nanāma — poklonil se; śirasā — hlavou; bhuvi — k zemi.

Překlad

Oba Pánové pak šli do domu výrobce girland Sudāmy. Jakmile Je Sudāmā spatřil, hned vstal a potom se poklonil hlavou až k zemi.

Verš

tayor āsanam ānīya
pādyaṁ cārghyārhaṇādibhiḥ
pūjāṁ sānugayoś cakre
srak-tāmbūlānulepanaiḥ

Synonyma

tayoḥ — Jim; āsanam — sedátka; ānīya — poté, co přinesl; pādyam — vodu na umytí nohou; ca — a; arghya — vodu na umytí rukou; arhaṇa — dary; ādibhiḥ — a tak dále; pūjām — uctívání; sa-anugayoḥ — obou, spolu s Jejich společníky; cakre — vykonal; srak — s girlandami; tāmbūla — arekovým oříškem s betelovým listem (pānem); anulepanaiḥ — a santálovou pastou.

Překlad

Poté, co Jim Sudāmā nabídl sedátka a omyl Jim nohy, uctil Je a Jejich společníky arghyou, girlandami, pānem, santálovou pastou a dalšími dary.

Verš

prāha naḥ sārthakaṁ janma
pāvitaṁ ca kulaṁ prabho
pitṛ-devarṣayo mahyaṁ
tuṣṭā hy āgamanena vām

Synonyma

prāha — řekl; naḥ — naše; sa-arthakam — hodnotné; janma — zrození; pāvitam — očištĕná; ca — a; kulam — rodina; prabho — ó Pane; pitṛ — moji předkové; deva — polobozi; ṛṣayaḥ — a velcí mudrci; mahyam — se mnou; tuṣṭāḥ — jsou spokojení; hi — jistĕ; āgamanena — díky příchodu; vām — Vás dvou.

Překlad

(Sudāmā řekl:) Ó Pane, mé zrození je nyní posvĕcené a má rodina zbavená znečištĕní. Nyní, když jste sem oba přišli, jsou se mnou všichni moji předkové, polobozi a velcí mudrci jistĕ spokojení.

Verš

bhavantau kila viśvasya
jagataḥ kāraṇaṁ param
avatīrṇāv ihāṁśena
kṣemāya ca bhavāya ca

Synonyma

bhavantau — Vy dva; kila — vskutku; viśvasya — celého; jagataḥ — vesmíru; kāraṇam — příčina; param — konečná; avatīrṇau — když jste sestoupili; iha — sem; aṁśena — se svými úplnými částmi; kṣemāya — ve prospĕch; ca — a; bhavāya — pro blaho; ca — také.

Překlad

Vy dva Pánové jste konečná příčina celého tohoto vesmíru. Sestoupili jste se svými úplnými expanzemi, abyste tomuto svĕtu přinesli prospĕch a blaho.

Verš

na hi vāṁ viṣamā dṛṣṭiḥ
suhṛdor jagad-ātmanoḥ
samayoḥ sarva-bhūteṣu
bhajantaṁ bhajator api

Synonyma

na — není; hi — jistĕ; vām — Váš; viṣamā — předpojatý; dṛṣṭiḥ — pohled; suhṛdoḥ — kteří jste přáteli; jagat — vesmíru; ātmanoḥ — Duše; samayoḥ — stejnĕ naklonĕní; sarva — všem; bhūteṣu — živým bytostem; bhajantam — tĕm, kdo Vás uctívají; bhajatoḥ — oplácející; api — i když.

Překlad

Jelikož jste přátelé a Nejvyšší Duše celého vesmíru, hledíte na všechny nezaujatým pohledem. Proto vždy zůstáváte stejnĕ naklonĕní všem živým bytostem, i když oplácíte láskyplné uctívání svých oddaných.

Verš

tāv ajñāpayataṁ bhṛtyaṁ
kim ahaṁ karavāṇi vām
puṁso ’ty-anugraho hy eṣa
bhavadbhir yan niyujyate

Synonyma

tau — Oni; ājñāpayatam — by mĕli prosím nařídit; bhṛtyam — svému služebníkovi; kim — co; aham — já; karavāṇi — mĕl bych udĕlat; vām — pro Vás; puṁsaḥ — pro kohokoliv; ati — nesmírná; anugrahaḥ — milost; hi — vskutku; eṣaḥ — tato; bhavadbhiḥ — Vámi; yat — v níž; niyujyate — je zapojen.

Překlad

Prosím nařiďte mi, svému služebníkovi, udĕlat cokoliv si přejete. Být Vámi zapojen do nĕjaké služby je pro každého velké požehnání.

Verš

ity abhipretya rājendra
sudāmā prīta-mānasaḥ
śastaiḥ su-gandhaiḥ kusumair
mālā viracitā dadau

Synonyma

iti — takto hovořící; abhipretya — chápající Jejich zámĕr; rāja-indra — ó nejlepší z králů (Parīkṣite); sudāmā — Sudāmā; prīta-mānasaḥ — potĕšený v srdci; śastaiḥ — čerstvými; su-gandhaiḥ — a voňavými; kusumaiḥ — s kvĕty; mālāḥ — girlandy; viracitāḥ — zhotovené; dadau — dal.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī pokračoval:) Ó nejlepší z králů, když Sudāmā vyřkl tato slova, pochopil, co Kṛṣṇa a Balarāma chtĕjí. S velkým potĕšením Jim tedy daroval girlandy z čerstvých, voňavých kvĕtů.

Verš

tābhiḥ sv-alaṅkṛtau prītau
kṛṣṇa-rāmau sahānugau
praṇatāya prapannāya
dadatur vara-dau varān

Synonyma

tābhiḥ — tĕmi (girlandami); su-alaṅkṛtau — krásnĕ ozdobení; prītau — spokojení; kṛṣṇa-rāmau — Kṛṣṇa a Balarāma; saha — spolu se; anugau — svými společníky; praṇatāya — který se klanĕl; prapannāya — odevzdanému (Sudāmovi); dadatuḥ — dali; varadau — oba dárci požehnání; varān — požehnání na vybranou.

Překlad

Kṛṣṇa a Balarāma, krásnĕ ozdobení tĕmito girlandami, byli spokojení a Jejich společníci také. Oba Pánové potom nabídli odevzdanému Sudāmovi, který se před Nimi klanĕl, jakákoliv požehnání, jaká si jen bude přát.

Verš

so ’pi vavre ’calāṁ bhaktiṁ
tasminn evākhilātmani
tad-bhakteṣu ca sauhārdaṁ
bhūteṣu ca dayāṁ parām

Synonyma

saḥ — on; api — a; vavre — vybral si; acalām — neochvĕjnou; bhaktim — oddanost; tasmin — Jemu; eva — samotnému; akhila — všeho; ātmani — Nejvyšší Duši; tat — vůči Jeho; bhakteṣu — oddaným; ca — a; sauhārdam — přátelství; bhūteṣu — s bĕžnými živými bytostmi; ca — a; dayām — soucit; parām — transcendentální.

Překlad

Sudāmā si vybral neochvĕjnou oddanost Kṛṣṇovi, Nejvyšší Duši veškeré existence, přátelství s Jeho oddanými a transcendentální soucit se všemi živými bytostmi.

Verš

iti tasmai varaṁ dattvā
śriyaṁ cānvaya-vardhinīm
balam āyur yaśaḥ kāntiṁ
nirjagāma sahāgrajaḥ

Synonyma

iti — takto; tasmai — jemu; varam — požehnání; dattvā — poté, co dal; śriyam — bohatství; ca — a; anvaya — jeho rodina; vardhinīm — rostoucí; balam — sílu; āyuḥ — dlouhý život; yaśaḥ — slávu; kāntim — krásu; nirjagāma — odešel; saha — spolu se; agra-jaḥ — svým starším bratrem, Pánem Balarāmou.

Překlad

Nejenže Pán Kṛṣṇa dal Sudāmovi tato požehnání, ale také mu udĕlil sílu, dlouhý život, slávu, krásu a neustále rostoucí blahobyt pro jeho rodinu. Potom Kṛṣṇa a Jeho starší bratr odešli.

Význam

Vidíme jasný rozdíl mezi tím, jak Pán Kṛṣṇa jednal s hanebným pradlákem a jak jednal s oddaným kvĕtinářem Sudāmou. Pán je tvrdý jako blesk vůči tĕm, kdo se Mu protiví, a vůči tĕm, kdo se Mu odevzdávají, je jemný jako růže. Proto bychom se mĕli všichni Pánu Kṛṣṇovi upřímnĕ odevzdat, neboť je to zjevnĕ v našem nejlepším zájmu.

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtyřicáté první kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Kṛṣṇa a Balarāma vstupují do Mathury.“