Skip to main content

Sloka 3

ТЕКСТ 3

Verš

Текст

naite svarūpaṁ vidur ātmanas te
hy ajādayo ’nātmatayā gṛhītaḥ
ajo ’nubaddhaḥ sa guṇair ajāyā
guṇāt paraṁ veda na te svarūpam
наите сварӯпа видур тманас те
хй адждайо ’нтматай гхӣт
аджо ’нубаддха са гуаир аджй
гут пара веда на те сварӯпам

Synonyma

Пословный перевод

na — ne; ete — tyto (prvky stvoření); svarūpam — pravou totožnost; viduḥ — znají; ātmanaḥ — Nejvyšší Duše; te — Tebe; hi — vskutku; ajā-ādayaḥ — v čele s celkovou hmotnou přírodou; anātmatayā — tím, že jsou neživá hmota; gṛhītāḥ — sevřené; ajaḥ — Pán Brahmā; anubaddhaḥ — spoutaný; saḥ — on; guṇaiḥ — kvalitami; ajāyāḥ — hmotné přírody; guṇāt — vůči tĕmto kvalitám; param — transcendentální; veda na — nezná; te — Tvou; svarūpam — pravou podobu.

на — не; эте — эти (элементы творения); сварӯпам — истинную сущность; виду — знают; тмана — Высшей Души; те — Тебя; хи — несомненно; адж-дайа — во главе с совокупной материальной природой; антматай — представлением о себе как о мертвой материи; гхӣт — охваченные; аджа — Господь Брахма; анубаддха — связанный; са — он; гуаигунами; аджй — материальной природы; гут — к этим гунам; парам — трансцендентную; веда на — не знает; те — Твою; сварӯпам — истинную форму.

Překlad

Перевод

Celková hmotná příroda a tyto ostatní prvky stvoření Tĕ dozajista nemohou znát takového, jaký jsi, neboť jsou projevené v říši netečné hmoty. Jelikož stojíš nad kvalitami přírody, ani Pán Brahma, který je jimi spoutaný, nezná Tvou pravou totožnost.

Совокупная материальная природа и все остальные элементы творения, по сути, не знают Тебя, ибо все они часть царства грубой материи. Ты же неподвластен гунам природы, и потому даже Господь Брахма, связанный этими гунами, не понимает Твоей истинной природы.

Význam

Комментарий

Bůh je transcendentální vůči hmotné přírodĕ. Dokud i my nepřekonáme omezené vĕdomí hmotné existence, nemůžeme Ho poznat. Ani nejvznešenĕjší živá bytost ve vesmíru, Brahmā, nemůže poznat Nejvyššího, dokud nedospĕje na úroveň čistého vĕdomí Kṛṣṇy.

Господь находится вне материальной энергии. До тех пор пока мы не преодолеем свое ограниченное материальное сознание, нам не удастся постичь Его. Даже величайшее живое существо во вселенной, Брахма, не сможет понять Верховного Господа, пока не поднимется на уровень чистого сознания Кришны.