Skip to main content

KAPITOLA TŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Akrūrova vize

Tato kapitola popisuje, jak Akrūra zpravil Pána Kṛṣṇu a Pána Balarāmu o Kaṁsových plánech a jeho činnostech v Mathuře; co volaly nešťastné gopī, když Kṛṣṇa odjel do Mathury, a také vizi sídla Pána Viṣṇua, jež Akrūra spatřil ve vodĕ Yamuny.

Když Kṛṣṇa a Balarāma projevili Akrūrovi velkou úctu a pohodlnĕ ho usadili na pohovku, cítil, že všechny jeho touhy, o kterých rozjímal cestou do Vṛndāvanu, jsou nyní splnĕné. Po večeři se Kṛṣṇa Akrūry zeptal, zda mĕl klidnou cestu a zda se má dobře. Dále se Pán zeptal, jak se Kaṁsa chová ke členům jejich rodiny, a nakonec se otázal, proč Akrūra přijel.

Akrūra popsal, jak Kaṁsa pronásleduje Yaduovce, co řekl Kaṁsovi Nārada a Kaṁsovo kruté zachází s Vasudevou. Také promluvil o Kaṁsovĕ touze přivézt Kṛṣṇu a Balarāmu do Mathury, aby Je zabil pod záminkou Jejich zhlédnutí obĕti luku a účasti v zápase. Když to Kṛṣṇa a Balarāma uslyšeli, hlasitĕ se rozesmáli. Oba šli za svým otcem Nandou a řekli mu o Kaṁsových příkazech. Nanda pak vydal nařízení všem obyvatelům Vraji, že by mĕli shromáždit různé obĕtiny pro krále a připravit se na cestu do Mathury.

Mladé gopī to nesmírnĕ rozrušilo, když se doslechly, že Kṛṣṇa a Balarāma pojedou do Mathury. Zcela pozbyly vnĕjší vĕdomí a začaly vzpomínat na Kṛṣṇovy zábavy. Zavrhovaly Stvořitele za to, že je od Nĕho oddĕluje, a spustily nářek. Řekly, že Akrūra si nezaslouží své jméno (a, „ne“; krūra, „krutý“), protože je tak krutý, že jim odváží jejich nejdražšího Kṛṣṇu. „Osud stojí proti nám,“ naříkaly, „protože jinak by starší obyvatelé Vraji Kṛṣṇovi zakázali odjet. Zapomeňme na náš stud a pokusme se Pánu Mādhavovi zabránit v cestĕ.“ S tĕmito slovy začaly mladé pasačky volat Kṛṣṇova jména a plakat.

Mezitím však Akrūra vyrazil v kočáře s Kṛṣṇou a Balarāmou do Mathury. Pastevci z Gokuly jeli ve svých vozech za ním a mladé gopī je také do jisté vzdálenosti následovaly, ale potom je uklidnily Kṛṣṇovy pohledy a gesta a Jeho zpráva: „Já se vrátím.“ S myslí zcela pohrouženou v Kṛṣṇovi stály pasačky nehnutĕ jako postavy na obrazu, dokud jim prapor kočáru či prach zvířený na cestĕ nezmizely z očí. Potom se za neustálého opĕvování Kṛṣṇovy slávy žalostnĕ vrátily do svých domovů.

Akrūra zastavil kočár na břehu Yamuny, aby Kṛṣṇa a Balarāma mohli vykonat očistný obřad a napít se vody. Když se oba Pánové vrátili do kočáru, Akrūra si od Nich vyžádal svolení vykoupat se v Yamunĕ. Zatímco pronášel védské mantry, udivilo ho, že vidí oba Pány stát ve vodĕ. Akrūra vyšel z řeky a vrátil se do kočáru  –  kde vidĕl Pány stále čekat. Potom se vrátil k vodĕ, aby zjistil, zda ty dvĕ postavy, které tam vidĕl, byly skutečné nebo ne.

Co Akrūra ve vodĕ uvidĕl, byl čtyřruký Pán Vāsudeva. Jeho pleť byla tmavĕ modrá jako čerstvý dešťový mrak. Mĕl na sobĕ žluté šaty a ležel na klínĕ tisícihlavého Ananty Śeṣi. Pán Vāsudeva přijímal modlitby dokonalých bytostí, nebeských hadů a démonů a obklopovali Ho Jeho osobní služebníci. Sloužily Mu Jeho četné energie, jako Śrī, Puṣṭi a Ilā, zatímco Brahmā a další polobozi Ho opĕvovali. Akrūra se z této vize radoval, sepjal ruce k prosebné modlitbĕ a začal se k Nejvyššímu Pánu modlit hlasem zalknutým dojetím.

Verš

śrī-śuka uvāca
sukhopaviṣṭaḥ paryaṅke
rama-kṛṣṇoru-mānitaḥ
lebhe manorathān sarvān
pathi yān sa cakāra ha

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; sukha — pohodlnĕ; upaviṣṭaḥ — usazený; paryaṅke — na pohovce; rāma-kṛṣṇa — Pánem Balarāmou a Pánem Kṛṣṇou; uru — velmi; mānitaḥ — poctĕný; lebhe — dosáhl; manaḥ-rathān — svých tužeb; sarvān — všech; pathi — na cestĕ; yān — které; saḥ — on; cakāra ha — projevil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Akrūra, pohodlnĕ usazený na pohovce, takto obdržel velké pocty od Pána Balarāmy s Pánem Kṛṣṇou, cítil, že všechny touhy, o kterých rozjímal po cestĕ, se nyní splnily.

Verš

kim alabhyaṁ bhagavati
prasanne śrī-niketane
tathāpi tat-parā rājan
na hi vāñchanti kiñcana

Synonyma

kim — co; alabhyam — je nedosažitelné; bhagavati — Nejvyšší Pán; prasanne — je-li spokojený; śrī — bohynĕ štĕstí; niketane — sídlo; tathā api — přesto; tat-parāḥ — ti, kdo jsou Mu oddáni; rājan — ó králi (Parīkṣite); na — ne; hi — vskutku; vāñchanti — touží; kiñcana — po čemkoliv.

Překlad

Můj milý králi, co je nedosažitelné pro toho, kdo uspokojil Nejvyšší Osobnost Božství, útočištĕ bohynĕ štĕstí? Přesto ti, kdo se odevzdali oddané službĕ Pánu, od Nĕho nikdy nic nechtĕjí.

Verš

sāyantanāśanaṁ kṛtvā
bhagavān devakī-sutaḥ
suhṛtsu vṛttaṁ kaṁsasya
papracchānyac cikīrṣitam

Synonyma

sāyantana — večerní; aśanam — najedení se; kṛtvā — poté, co učinil; bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-sutaḥ — syn Devakī; suhṛtsu — vůči Jeho dobrodincům z řad příbuzných a přátel; vṛttam — na chování; kaṁsasya — Kaṁsy; papraccha — zeptal se; anyat — další; cikīrṣitam — zámĕry.

Překlad

Po večeři se Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, zeptal Akrūry, jak se Kaṁsa chová k jejich drahým příbuzným a přátelům a co má tento král dále v plánu.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
tāta saumyāgataḥ kaccit
sv-āgataṁ bhadram astu vaḥ
api sva-jñāti-bandhūnām
anamīvam anāmayam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; tāta — ó strýčku; saumya — ó laskavý; āgataḥ — přijel jsi; kaccit — zdali; su-āgatam — vítej; bhadram — vše dobré; astu — nechť je; vaḥ — pro tebe; api — zdali; sva — pro tvé přátele a dobrodince; jñāti — důvĕrné příbuzné; bandhūnām — a ostatní členy rodiny; anamīvam — nepřítomnost neštĕstí; anāmayarn — nepřítomnost nemoci.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Můj milý, laskavý strýčku Akrūro, mĕl jsi pohodlnou cestu? Přeji ti všechno štĕstí. Jsou naši přátelé, dobrodinci a příbuzní, blízcí i vzdálení, štastní a zdraví?

Verš

kiṁ nu naḥ kuśalaṁ pṛcche
edhamāne kulāmaye
kaṁse mātula-nāmnāṅga
svānāṁ nas tat-prajāsu ca

Synonyma

kim — jaké; nu — spíše; naḥ — naše; kuśalam — na blaho; pṛcche — mĕl bych se ptát; edhamāne — když se mu dobře daří; kula — naší rodiny; āmaye — nemoci; kaṁse — králi Kaṁsovi; mātula-nāmnā — pod jménem „strýc z matčiny strany“; aṅga — můj milý; svānām — příbuzných; naḥ — našich; tat — jeho; prajāsu — obyvatel; ca — a.

Překlad

Ale, můj milý Akrūro, dokud se stále dobře daří králi Kaṁsovi, té nemoci naší rodiny zvané „strýc z matčiny strany“, proč bych se vůbec mĕl ptát na blaho naší rodiny a jeho dalších poddaných?

Verš

aho asmad abhūd bhūri
pitror vṛjinam āryayoḥ
yad-dhetoḥ putra-maraṇaṁ
yad-dhetor bandhanaṁ tayoḥ

Synonyma

aho — ó; asmat — kvůli Mĕ; abhūt — bylo; bhūri — velké; pitroḥ — pro Mé rodiče; vṛjinam — utrpení; āryayoḥ — pro nevinné; yat-hetoḥ — kvůli nĕmuž; putra — jejich synů; maraṇam — smrt; yat-hetoḥ — kvůli nĕmuž; bandhanam — zajetí; tayoḥ — jejich.

Překlad

Jen se podívej, kolik utrpení jsem způsobil svým nevinným rodičům! Kvůli Mnĕ byli zabiti jejich synové a oni sami byli uvrženi do vĕzení.

Význam

Jelikož Kaṁsa slyšel proroctví, že ho osmý syn Devakī zabije, pokusil se usmrtit všechny její dĕti. Ze stejného důvodu ji i jejího manžela Vasudevu uvĕznil.

Verš

diṣṭyādya darśanaṁ svānāṁ
mahyaṁ vaḥ saumya kāṅkṣitam
sañjātaṁ varṇyatāṁ tāta
tavāgamana-kāraṇam

Synonyma

diṣṭyā — díky přízni osudu; adya — dnes; darśanam — možnost vidĕt; svānām — Mého blízkého příbuzného; mahyam — pro Mĕ; vaḥ — ty; saumya — ó laskavý; kāṅkṣitam — vytoužené; sañjātam — přišlo; varṇyatām — prosím vysvĕtli; tāta — ó strýčku; tava — tvého; āgamana — příjezdu; kāraṇam — důvod.

Překlad

Díky přízni osudu se Nám dnes splnila Naše touha tĕ vidĕt, Našeho milého příbuzného. Ó laskavý strýčku, řekni Nám prosím, proč jsi přijel.

Verš

śrī-śuka uvāca
pṛṣṭo bhagavatā sarvaṁ
varṇayām āsa mādhavaḥ
vairānubandhaṁ yaduṣu
vasudeva-vadhodyamam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; pṛṣṭaḥ — požádaný; bhagavatā — Nejvyšším Pánem; sarvam — vše; varṇayām āsa — popsal; mādhavaḥ — Akrūra, potomek Madhua; vaira-anubandham — nepřátelství; yaduṣu — vůči Yaduovcům; vasudeva — Vasudevu; vadha — zavraždit; udyamam — pokus.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Akrūra, potomek Madhua, na žádost Nejvyššího Pána popsal celou situaci, včetnĕ nepřátelství krále Kaṁsy vůči Yaduovcům a jeho pokusu zavraždit Vasudevu.

Verš

yat-sandeśo yad-arthaṁ vā
dūtaḥ sampreṣitaḥ svayam
yad uktaṁ nāradenāsya
sva-janmānakadundubheḥ

Synonyma

yat — když mĕl toto; sandeśaḥ — poselství; yat — kterého; artham — účel; — a; dūtaḥ — jako posel; sampreṣitaḥ — vyslaný; svayam — on (Akrūra); yat — co; uktam — bylo řečeno; nāradena — Nāradou; asya — jemu (Kaṁsovi); sva — Jeho (Kṛṣṇovo); janma — zrození; ānakadundubheḥ — z Vasudevy.

Překlad

Akrūra předal poselství, které mĕl doručit. Také popsal Kaṁsovy skutečné zámĕry a jak Nārada sdĕlil Kaṁsovi, že se Kṛṣṇa narodil jako syn Vasudevy.

Verš

śrutvākrūra-vacaḥ kṛṣṇo
balaś ca para-vīra-hā
prahasya nandaṁ pitaraṁ
rājñā diṣṭaṁ vijajñatuḥ

Synonyma

śrutvā — když vyslechli; akrūra-vacaḥ — Akrūrova slova; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; balaḥ — Pán Balarāma; ca — a; para-vīra — nepřátelských hrdinů; — ničitel; prahasya — smĕjící se; nandam — Nandovi Mahārājovi; pitaram — svému otci; rājñā — králem; diṣṭam — daný příkaz; vijajñatuḥ — sdĕlili.

Překlad

Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma, ničitel hrdinných nepřátel, se smáli, když vyslechli Akrūrova slova. Potom Pánové sdĕlili svému otci, Nandovi Mahārājovi, jaké jsou příkazy krále Kaṁsy.

Verš

gopān samādiśat so ’pi
gṛhyatāṁ sarva-go-rasaḥ
upāyanāni gṛhṇīdhvaṁ
yujyantāṁ śakaṭāni ca
yāsyāmaḥ śvo madhu-purīṁ
dāsyāmo nṛpate rasān
drakṣyāmaḥ su-mahat parva
yānti jānapadāḥ kila
evam āghoṣayat kṣatrā
nanda-gopaḥ sva-gokule

Synonyma

gopān — pastevcům; samādiśāt — nařídil; saḥ — on (Nanda Mahārāja); api — také; gṛhyatām — shromáždĕte; sarva — všechny; go-rasaḥ — mléčné výrobky; upāyanāni — prvotřídní dary; gṛhṇīdhvam — vezmĕte; yujyantām — zapřáhnĕte; śakaṭāni — vozy; ca — a; yāsyāmaḥ — pojedeme; śvaḥ — zítra; madhu-purīm — do Mathury; dāsyāmaḥ — dáme; nṛpateḥ — králi; rasān — naše mléčné výrobky; drakṣyāmaḥ — uvidíme; su-mahat — převelký; parva — festival; yānti — jedou; jānapadāḥ — obyvatelé všech okolních okresů; kila — vskutku; evam — takto; āghoṣayat — oznámil; kṣatrā — prostřednictvím vesnického strážníka; nanda-gopaḥ — Nanda Mahārāja; sva-gokule — lidem ze své Gokuly.

Překlad

Nanda Mahārāja pak vydal pokyny pastevcům tak, že nechal vesnickým strážníkem rozhlásit po Vraji toto oznámení: „Shromáždĕte všechny dostupné mléčné produkty. Přineste cenné dary a zapřáhnĕte vozy. Zítra pojedeme do Mathury, předáme naše mléčné výrobky králi a uvidíme převeliký festival. Jedou tam i obyvatelé všech okolních okresů.“

Význam

Nanda chtĕl přivézt ghí a další mléčné výrobky jako danĕ pro krále.

Verš

gopyas tās tad upaśrutya
babhūvur vyathitā bhṛśam
rāma-kṛṣṇau purīṁ netum
akrūraṁ vrajam āgatam

Synonyma

gopyaḥ — pasačky; tāḥ — ony; tat — potom; upaśrutya — když slyšely; babhūvuḥ — staly se; vyathitāḥ — rozrušené; bhṛśam — nesmírnĕ; rāma-kṛṣṇau — Balarāmu a Kṛṣṇu; purīm — do mĕsta; netum — odvézt; akrūram — Akrūra; vrajam — do Vṛndāvanu; āgatam — přijel.

Překlad

Když se mladé gopī doslechly, že Akrūra přijel do Vraji, aby odvezl Kṛṣṇu a Balarāmu do mĕsta, nesmírnĕ je to rozrušilo.

Verš

kāścit tat-kṛta-hṛt-tāpa
śvāsa-mlāna-mukha-śriyaḥ
sraṁsad-dukūla-valaya
keśa-granthyaś ca kāścana

Synonyma

kāścit — nĕkteré z nich; tat — tím (že slyšely); kṛta — stvořených; hṛt — ve svých srdcích; tāpa — z muk; śvāsa — vzdycháním; mlāna — pobledlý; mukha — jejich tváří; śriyaḥ — lesk; sraṁsat — uvolňující se; dukūla — jejich odĕvy; valaya — náramky; keśa — ve vlasech; granthyaḥ — uzly; ca — a; kāścana — jiné.

Překlad

Nĕkteré gopī cítily v srdci takovou bolest, až jim z hlubokých vzdechů zbledly tváře. Jiné tak trpĕly, že se jim uvolnily odĕvy, náramky i copy.

Verš

anyāś ca tad-anudhyāna
nivṛttāśeṣa-vṛttayaḥ
nābhyajānann imaṁ lokam
ātma-lokaṁ gatā iva

Synonyma

anyāḥ — další; ca — a; tat — na Nĕho; anudhyāna — upřenou meditací; nivṛtta — zastavily; aśeṣa — veškeré; vṛttayaḥ — činnosti smyslů; na abhyajānan — nebyly si vĕdomé; imam — tohoto; lokam — svĕta; ātma — seberealizace; lokam — oblasti; gatāḥ — ti, kdo dosáhli; iva — jako.

Překlad

Další gopī zcela zastavily činnosti svých smyslů a soustředily se v meditaci na Kṛṣṇu. Ztratily veškeré vĕdomí vnĕjšího svĕta, tak jako ti, kdo dosáhli úrovnĕ seberealizace.

Význam

Gopī ve skutečnosti již byly na úrovni seberealizace. Caitanya-caritāmṛta (Madhya 20.108) uvádí: jīvera svarūpa haya kṛṣṇera nitya-dāsa: „Vlastní já neboli individuální duše je vĕčný služebník Kṛṣṇy.“ Jelikož tedy gopī poskytovaly Pánu tu nejhlubší láskyplnou službu, nacházely se na nejvyšším stupni seberealizace.

Verš

smarantyaś cāparāḥ śaurer
anurāga-smiteritāḥ
hṛdi-spṛśaś citra-padā
giraḥ sammumuhuḥ striyaḥ

Synonyma

smarantyaḥ — vzpomínající; ca — a; aparāḥ — jiné; śaureḥ — Kṛṣṇy; anurāga — láskyplným; smita — Jeho úsmĕvem; īritāḥ — vyjádřenou; hṛdi — srdce; spṛśaḥ — dotýkající se; citra — úžasnými; padāḥ — s výrazy; giraḥ — na řeč; sammumuhuḥ — omdlely; striyaḥ — ženy.

Překlad

A ještĕ jiné mladé ženy omdlely z pouhého vzpomínání na slova Pána Śauriho (Kṛṣṇy). Ta slova, ozdobená úžasnými výrazy a vyjádřená láskyplnými úsmĕvy, se hluboce dotýkala srdcí tĕch mladých dívek.

Verš

gatiṁ su-lalitāṁ ceṣṭāṁ
snigdha-hāsāvalokanam
śokāpahāni narmāṇi
proddāma-caritāni ca
cintayantyo mukundasya
bhītā viraha-kātarāḥ
sametāḥ saṅghaśaḥ procur
aśru-mukhyo ’cyutāśayāḥ

Synonyma

gatim — pohyby; su-lalitām — velmi okouzlující; ceṣṭām — činnosti; snigdha — láskyplné; hāsa — usmĕvavé; avalokanam — pohledy; śoka — neštĕstí; apahāni — jež odstraňují; narmāṇi — žertovná slova; proddāma — mocné; caritāni — činy; ca — a; cintayantyaḥ — myslící na; mukundasya — Pána Kṛṣṇy; bhītaḥ — obávající se; viraha — kvůli odloučení; kātarāḥ — velmi trpící; sametāḥ — shromáždĕné; saṅghaśaḥ — ve skupinách; procuḥ — hovořily; aśru — se slzami; mukhyaḥ — jejich tváře; acyuta-āśayāḥ — jejich mysli pohroužené v Pánu Acyutovi.

Překlad

Gopī byly vydĕšené vyhlídkou i na sebekratší odloučení od Pána Mukundy, takže nyní, když vzpomínaly na Jeho ladnou chůzi, zábavy, láskyplné usmĕvavé pohledy, hrdinné činy a žertovná slova, která je zbavovala utrpení, byly bez sebe úzkostí, jakmile pomyslely na velké odloučení, které mĕlo nastat. Shromažďovaly se ve skupinách a hovořily spolu s uslzenými tvářemi a myslemi plnĕ pohrouženými v Acyutovi.

Verš

śrī-gopya ūcuḥ
aho vidhātas tava na kvacid dayā
saṁyojya maitryā praṇayena dehinaḥ
tāṁś cākṛtārthān viyunaṅkṣy apārthakaṁ
vikrīḍitaṁ te ’rbhaka-ceṣṭitaṁ yathā

Synonyma

śrī-gopyaḥ ūcuḥgopī řekly; aho — ó; vidhātaḥ — Prozřetelnosti; tava — tvá; na — není; kvacit — kdekoliv; dayā — milost; saṁyojya — poté, co svádíš dohromady; maitryā — s přátelstvím; praṇayena — a s láskou; dehinaḥ — vtĕlené živé bytosti; tān — je; ca — a; akṛta — nenaplnĕné; arthān — jejich zámĕry; viyunaṅkṣi — oddĕluješ; apārthakam — zbytečnĕ; vikrīḍitam — hra; te — tvá; arbhaka — dítĕte; ceṣṭitam — činnost; yathā — jako.

Překlad

Gopī řekly: Ó Prozřetelnosti, ty nemáš žádné slitování! Svádíš vtĕlené tvory dohromady ve vztazích přátelství a lásky a potom je nesmyslnĕ oddĕluješ ještĕ dřív, než si stačí naplnit své touhy. Tato tvá rozmarná hra je jako šprýmy malých dĕtí.

Verš

yas tvaṁ pradarśyāsita-kuntalāvṛtaṁ
mukunda-vaktraṁ su-kapolam un-nasam
śokāpanoda-smita-leśa-sundaraṁ
karoṣi pārokṣyam asādhu te kṛtam

Synonyma

yaḥ — kdo; tvam — ty; pradarśya — ukazující; asita — černými; kuntala — kadeřemi; āvṛtam — lemovanou; mukunda — Kṛṣṇovu; vaktram — tvář; su-kapolam — s jemnými lícemi; ut-nasam — a zdviženým nosem; śoka — utrpení; apanoda — ničícím; smita — s Jeho úsmĕvem; leśa — lehkým; sundaram — krásným; karoṣi — činíš; pārokṣyam — neviditelnou; asādhu — nesprávné; te — tebou; kṛtam — učinĕné.

Překlad

Poté, co jsi nám ukázala Mukundovu tvář, lemovanou černými kadeřemi a zkrášlenou Jeho jemnými lícemi, zdviženým nosem a laskavými úsmĕvy, jež ničí veškeré utrpení, činíš teď tuto tvář neviditelnou. Toto tvé chování není vůbec správné.

Verš

krūras tvam akrūra-samākhyayā sma naś
cakṣur hi dattaṁ harase batājña-vat
yenaika-deśe ’khila-sarga-sauṣṭhavaṁ
tvadīyam adrākṣma vayaṁ madhu-dviṣaḥ

Synonyma

krūraḥ — krutá; tvam — ty (jsi); akrūra-samākhyayā — jménem Akrūra (které znamená „ne krutý“); sma — jistĕ; naḥ — naše; cakṣuḥ — oči; hi — vskutku; dattam — dané; harase — bereš; bata — bĕda; ajña — pošetilec; vat — jako; yena — jimiž (očima); eka — na jednom; deśe — místĕ; akhila — celého; sarga — stvoření; sauṣṭhavam — dokonalost; tvadīyam — tvého; adrākṣma — vidĕly jsme; vayam — my; madhudviṣaḥ — v podobĕ Pána Kṛṣṇy, nepřítele démona Madhua.

Překlad

Ó Prozřetelnosti, přestože sem přicházíš se jménem Akrūra, jsi ve skutečnosti krutá, neboť jako pošetilec bereš to, co jsi nám jednou dala  –  ty oči, jimiž jsme i v jediném rysu podoby Pána Madhudviṣi vidĕly dokonalost celého tvého stvoření.

Význam

Gopī nechtĕly vidĕt nic jiného než Kṛṣṇu; proto kdyby Kṛṣṇa opustil Vṛndāvan, jejich oči by nemĕly žádný význam. Kṛṣṇův odjezd tedy tyto ubohé dívky oslepoval, a ve svém utrpení nadávaly Akrūrovi, jehož jméno znamená „ne krutý“, do kruťasů.

Verš

na nanda-sūnuḥ kṣaṇa-bhaṅga-sauhṛdaḥ
samīkṣate naḥ sva-kṛtāturā bata
vihāya gehān sva-janān sutān patīṁs
tad-dāsyam addhopagatā nava-priyaḥ

Synonyma

na — ne; nanda-sūnuḥ — syn Nandy Mahārāje; kṣaṇa — v okamžiku; bhaṅga — přetrhávající; sauhṛdaḥ — jehož přátelství; samīkṣate — pohled na; naḥ — nás; sva — jímž; kṛta — učinĕné; āturāḥ — podřízené Jeho vlivu; bata — bĕda; vihāya — opouštĕjící; gehān — naše domovy; sva-janān — příbuzné; sutān — dĕti; patīn — manžely; tat — Jemu; dāsyam — službu; addhā — přímo; upagatāḥ — které jsme přijaly; nava — vždy nové; priyaḥ — jehož milenky.

Překlad

Bĕda, Nandův syn, který v okamžiku přetrhává láskyplná přátelství, se na nás přímo ani nepodívá. Násilím jsme byly přivedeny pod Jeho vliv, a tak jsme opustily své domovy, příbuzné, dĕti a manžely, jen abychom Mu sloužily, ale On si stále hledá nové milenky.

Verš

sukhaṁ prabhātā rajanīyam āśiṣaḥ
satyā babhūvuḥ pura-yoṣitāṁ dhruvam
yāḥ saṁpraviṣṭasya mukhaṁ vrajas-pateḥ
pāsyanty apāṅgotkalita-smitāsavam

Synonyma

sukham — štastný; prabhātā — jejíž úsvit; rajanī — noc; iyam — tato; āśiṣaḥ — nadĕje; satyāḥ — skutečnými; babhūvuḥ — staly se; pura — mĕstských; yoṣitām — žen; dhruvam — jistĕ; yāḥ — které; saṁpraviṣṭasya — Jeho, jenž vstoupil (do Mathury); mukham — tvář; vrajaḥ-pateḥ — vládce Vraji; pāsyanti — budou pít; apāṅga — na koutcích Jeho očí; utkalita — rozšířený; smita — úsmĕv; āsavam — nektar.

Překlad

Úsvit po této noci bude jistĕ příznivý pro ženy z Mathury. Všechny nadĕje se jim teď splní, neboť až Pán Vraji vstoupí do jejich mĕsta, budou moci pít z Jeho tváře nektar úsmĕvu vycházejícího z koutků Jeho očí.

Verš

tāsāṁ mukundo madhu-mañju-bhāṣitair
gṛhīta-cittaḥ para-vān manasvy api
kathaṁ punar naḥ pratiyāsyate ’balā
grāmyāḥ salajja-smita-vibhramair bhraman

Synonyma

tāsām — jejich; mukundaḥ — Kṛṣṇa; madhu — jako med; mañju — sladkými; bhāṣitaiḥ — slovy; gṛhīta — uchvácená; cittaḥ — jehož mysl; paravān — podřízený; manasvī — inteligentní; api — ačkoliv; katham — jak; punaḥ — znovu; naḥ — k nám; pratiyāsyate — vrátí se; abalāḥ — ó dívky; grāmyāḥ — venkovské; sa-lajja — stydlivĕ; smita — usmívajících se; vibhramaiḥ — jejich osobními kouzly; bhraman — zmatený.

Překlad

Ó gopī, ačkoliv je náš Mukunda inteligentní a velmi poslušný svých rodičů, jakmile podlehne kouzlu medovĕ sladkých slov žen z Mathury a jejich půvabných, stydlivých úsmĕvů, jak se kdy vrátí k nám, prostým vesnickým dívkám?

Verš

adya dhruvaṁ tatra dṛśo bhaviṣyate
dāśārha-bhojāndhaka-vṛṣṇi-sātvatām
mahotsavaḥ śrī-ramaṇaṁ guṇāspadaṁ
drakṣyanti ye cādhvani devakī-sutam

Synonyma

adya — dnes; dhruvam — jistĕ; tatra — tam; dṛśaḥ — pro oči; bhaviṣyate — bude; dāśārha-bhoja-andhaka-vṛṣṇi-sātvatām — členů rodů Dāśārhů, Bhojů, Andhaků, Vṛṣṇiovců a Sātvatů; mahā-utsavaḥ — velký festival; śrī — bohynĕ štĕstí; ramaṇam — miláčka; guṇa — všech transcendentálních vlastností; āspadam — sídlo; drakṣyanti — uvidí; ye — ti, kdo; ca — také; adhvani — na cestĕ; devakī-sutam — Kṛṣṇu, syna Devakī.

Překlad

Až Dāśārhové, Bhojové, Andhakové, Vṛṣṇiovci a Sātvatové uvidí syna Devakī v Mathuře, jistĕ se budou tĕšit z velkého festivalu pro jejich oči, stejnĕ jako všichni, kdo Ho uvidí na cestĕ do mĕsta. Je přece jen miláčkem bohynĕ štĕstí a sídlem všech transcendentálních vlastností.

Verš

maitad-vidhasyākaruṇasya nāma bhūd
akrūra ity etad atīva dāruṇaḥ
yo ’sāv anāśvāsya su-duḥkhitam janaṁ
priyāt priyaṁ neṣyati pāram adhvanaḥ

Synonyma

— nemĕlo by; etat-vidhasya — takové; akaruṇasya — nemilostivé osoby; nāma — jméno; bhūt — být; akrūraḥ iti — „Akrūra“; etat — toto; atīva — nesmírnĕ; dāruṇaḥ — krutý; yaḥ — kdo; asau — on; anāśvāsya — neutĕšující; su-duḥkhitam — jež velmi trpí; janam — lidi; priyāt — než nejmilejší; priyam — milého (Kṛṣṇu); neṣyati — vezme; pāram adhvanaḥ — mimo náš dohled.

Překlad

Ten, který se dopouští tohoto nelítostného činu, by se nemĕl jmenovat Akrūra. Je tak nesmírnĕ krutý, že se ani nepokouší utĕšit trpící obyvatele Vraji, a přitom odváží Kṛṣṇu, který je nám milejší než sám život.

Verš

anārdra-dhīr eṣa samāsthito rathaṁ
tam anv amī ca tvarayanti durmadāḥ
gopā anobhiḥ sthavirair upekṣitaṁ
daivaṁ ca no ’dya pratikūlam īhate

Synonyma

anārdra-dhīḥ — s tvrdým srdcem; eṣaḥ — tento (Kṛṣṇa); samāsthitaḥ — poté, co nastoupil; ratham — do kočáru; tam — Jeho; anu — následující; amī — tito; ca — a; tvarayanti — spĕchají; durmadāḥ — ošálení; gopāḥ — pastevci; anobhiḥ — na svých volských povozech; sthaviraiḥ — staršími; upekṣitam — přehlížený; daivam — osud; ca — a; naḥ — s námi; adya — dnes; pratikūlam — nepříznivĕ; īhate — jedná.

Překlad

Kṛṣṇa s tvrdým srdcem již nastoupil do kočáru a pošetilí pastevci teď za Ním spĕchají ve svých volských povozech. Ani stařešinové neříkají nic, aby Ho zastavili. Osud dnes jedná proti nám.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vyjevuje, co si gopī myslely: „Tito pošetilí pastevci a stařešinové se ani nesnaží Kṛṣṇu zastavit. Neuvĕdomují si snad, že páchají sebevraždu? Pomáhají Kṛṣṇovi odjet do Mathury, ale sami se budou muset vrátit do Vṛndāvanu a v Jeho nepřítomnosti jistĕ zemřou. Celý svĕt ztrácí smysl.“

Verš

nivārayāmaḥ samupetya mādhavaṁ
kiṁ no ’kariṣyan kula-vṛddha-bāndhavāḥ
mukunda-saṅgān nimiṣārdha-dustyajād
daivena vidhvaṁsita-dīna-cetasām

Synonyma

nivārayāmaḥ — zastavme; samupetya — poté, co půjdeme až k Nĕmu; mādhavam — Kṛṣṇu; kim — co; naḥ — nám; akariṣyan — udĕlají; kula — rodiny; vṛddha — starší členové; bāndhavāḥ — a naši příbuzní; mukunda-saṅgāt — od společnosti Pána Mukundy; nimiṣa — okamžiku; ardha — na polovinu; dustyajāt — které je nemožné se vzdát; daivena — osudem; vidhvaṁsita — oddĕlené; dīna — zoufalá; cetasām — jejichž srdce.

Překlad

Pojďme přímo za Mādhavou a zadržme Ho. Co nám mohou starší členové našich rodin a ostatní příbuzní udĕlat? Když nás osud oddĕluje od Mukundy, naše srdce jsou již teď zoufalá, neboť se od Nĕho nedokážeme odloučit ani na zlomek vteřiny.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī popisuje, co si gopī myslely: „Pojďme přímo za Kṛṣṇou, tahejme Ho za šaty a za ruce a trvejme na tom, aby sestoupil z kočáru a zůstal zde s námi. Řeknĕme Mu: ,Nepřivolávej na sebe hříšné reakce za zabití tolika žen!̀“

„Pokud to ale udĕláme,“ řekly jiné gopī, „naši příbuzní a vesničtí stařešinové odhalí naši tajnou lásku ke Kṛṣṇovi a zavrhnou nás.“

„Co nám však mohou udĕlat?“

„Ano, naše životy jsou zoufalé už teď, když Kṛṣṇa odjíždí. Nemáme co ztratit.“

„To je pravda. Zůstaneme v lese Vṛndāvanu jako jeho vládnoucí bohynĕ a tak si budeme moci naplnit naši skutečnou touhu  –  pobývat s Kṛṣṇou v lese.“

„Ano, a dokonce i když nás stařešinové a naši příbuzní potrestají tím, že nás budou bít nebo nás zamknou doma, budeme moci stále šťastnĕ žít s vĕdomím, že Kṛṣṇa sídlí v naší vesnici. Nĕkteré z našich neuvĕznĕných přítelkyň najdou chytře způsob, jak nám přinést zbytky Kṛṣṇova jídla, a pak budeme moci zůstat naživu. Pokud ale Kṛṣṇu nikdo nezastaví, jistĕ zemřeme.“

Verš

yasyānurāga-lalita-smita-valgu-mantra
līlāvaloka-parirambhaṇa-rāsa-goṣṭhām
nītāḥ sma naḥ kṣaṇam iva kṣaṇadā vinā taṁ
gopyaḥ kathaṁ nv atitarema tamo durantam

Synonyma

yasya — jehož; anurāga — s láskyplnou náklonností; lalita — okouzlující; smita — (kde byly) úsmĕvy; valgu — přitažlivé; mantra — důvĕrné rozhovory; līlā — hravé; avaloka — pohledy; parirambhaṇa — a objetí; rāsa — tance rāsa; goṣṭhām — do shromáždĕní; nītāḥ sma — které jsme byly přivedeny; naḥ — pro nás; kṣaṇam — okamžik; iva — jako; kṣaṇadāḥ — noci; vinā — bez; tam — Nĕho; gopyaḥ — ó gopī; katham — jak; nu — vskutku; atitarema — překonáme; tamaḥ — temnotu; durantam — nepřekonatelnou.

Překlad

Když nás přivedl do shromáždĕní tance rāsa, kde jsme si užívaly Jeho láskyplných a okouzlujících úsmĕvů, rozkošných tajných rozhovorů, hravých pohledů a objetí, strávily jsme mnoho nocí, jako by to byl jediný okamžik. Ó gopī, jak vůbec můžeme překonat tu nepřekonatelnou temnotu Jeho nepřítomnosti?

Význam

Gopīm uplynula dlouhá doba v Kṛṣṇovĕ společnosti jako okamžik, a jediný moment v Jeho nepřítomnosti jim připadal jako velmi dlouhý čas.

Verš

yo ’hnaḥ kṣaye vrajam ananta-sakhaḥ parīto
gopair viśan khura-rajaś-churitālaka-srak
veṇuṁ kvaṇan smita-katākṣa-nirīkṣaṇena
cittaṁ kṣiṇoty amum ṛte nu kathaṁ bhavema

Synonyma

yaḥ — kdo; ahnaḥ — dne; kṣaye — na sklonku; vrajam — vesnice Vraji; ananta — Ananty, Pána Balarāmy; sakhaḥ — přítel, Kṛṣṇa; parītaḥ — doprovázený na všech stranách; gopaiḥ — pasáčky; viśan — vstupující; khura — od kopyt (krav); rajaḥ — prachem; churita — zaprášené; alaka — kadeře vlasů; srak — a girlandy; veṇum — na svou flétnu; kvaṇan — hrající; smita — usmĕvavými; kaṭa-akṣa — z koutků očí; nirīkṣaṇena — pohledy; cittam — naše mysli; kṣiṇoti — ničí; amum — Nĕho; ṛte — bez; nu — vskutku; katham — jak; bhavema — můžeme existovat.

Překlad

Jak můžeme existovat bez Anantova přítele Kṛṣṇy, který se večer vracel do Vraji ve společnosti pasáčků s vlasy a girlandami pokrytými prachem zvířeným kopyty krav? Když hrál na svou flétnu, uchvacoval naše mysli tím, že na nás koutkem očí upíral usmĕvavé pohledy.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ bruvāṇā virahāturā bhṛśaṁ
vraja-striyaḥ kṛṣṇa-viṣakta-mānasāḥ
visṛjya lajjāṁ ruruduḥ sma su-svaraṁ
govinda dāmodara mādhaveti

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; bruvāṇāḥ — hovořící; viraha — z pocitů odloučení; āturāḥ — rozrušené; bhṛśam — zcela; vraja-striyaḥ — ženy z Vraji; kṛṣṇa — ke Kṛṣṇovi; viṣakta — připoutané; mānasāḥ — jejich mysli; visṛjya — odhazující; lajjām — stud; ruruduḥ sma — naříkaly; su-svaram — hlasitĕ; govinda dāmodara mādhava iti — ó Govindo, ó Dāmodare, ó Mādhavo.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Takto hovořily ženy z Vraji, jež byly ke Kṛṣṇovi tak připoutané, že je nadcházející odloučení od Nĕho nesmírnĕ rozrušovalo. Poté odhodily veškerý stud a hlasitĕ naříkaly: „Ó Govindo! Ó Dāmodare! Ó Mādhavo!“

Význam

Dlouhou dobu gopī pečlivĕ skrývaly svou milostnou lásku ke Kṛṣṇovi. Když ale nyní Kṛṣṇa odjíždĕl, byly tak zoufalé, že již déle své city skrývat nedovedly.

Verš

strīṇām evaṁ rudantīnām
udite savitary atha
akrūraś codayām āsa
kṛta-maitrādiko ratham

Synonyma

strīṇām — ženy; evam — takto; rudantīnām — zatímco naříkaly; udite — vycházející; savitari — slunce; atha — potom; akrūraḥ — Akrūra; codayām āsa — vyjel; kṛta — poté, co vykonal; maitra-ādikaḥ — své ranní uctívání a ostatní pravidelné povinnosti; ratham — kočárem.

Překlad

Ale přestože gopī takto naříkaly, Akrūra, který za východu slunce vykonal své ranní uctívání a ostatní povinnosti, vyjel s kočárem na cestu.

Význam

Podle nĕkterých vaiṣṇavských autorit Akrūra urazil gopī tím, že je neutĕšil, když odvážel Kṛṣṇu do Mathury, a kvůli tomuto přestupku pozdĕji musel opustit Dvāraku a být odloučen od Kṛṣṇy bĕhem příhody s drahokamem Syamantaka. Tehdy musel Akrūra přijmout prosté sídlo ve Vārāṇasī.

Matka Yaśodā a ostatní obyvatelé Vṛndāvanu zjevnĕ nenaříkali jako gopī, protože upřímnĕ vĕřili, že se Kṛṣṇa za pár dní vrátí.

Verš

gopās tam anvasajjanta
nandādyāḥ śakaṭais tataḥ
ādāyopāyanaṁ bhūri
kumbhān go-rasa-sambhṛtān

Synonyma

gopāḥ — pastevci; tam — Jeho; anvasajjanta — následovali; nanda-ādyāḥ — v čele s Nandou; śakaṭaiḥ — ve vozech; tataḥ — potom; ādāya — když vzali; upāyanam — dary; bhūri — v hojném množství; kumbhān — hlinĕné nádoby; go-rasa — mléčných výrobků; sambhṛtān — plné.

Překlad

Pastevci v čele s Nandou Mahārājem jeli ve svých vozech za Pánem Kṛṣṇou. Muži vezli mnoho darů pro krále, včetnĕ hlinĕných nádob plných ghí a dalších mléčných výrobků.

Verš

gopyaś ca dayitaṁ kṛṣṇam
anuvrajyānurañjitāḥ
pratyādeśaṁ bhagavataḥ
kāṅkṣantyaś cāvatasthire

Synonyma

gopyaḥgopī; ca — a; dayitam — svého milovaného; kṛṣṇam — Kṛṣṇu; anuvrajya — následující; anurañjitāḥ — potĕšené; pratyādeśam — nĕjaký pokyn jako odpovĕď; bhagavataḥ — od Pána; kāṅkṣantyaḥ — doufající; ca — a; avatasthire — stály.

Překlad

Pán Kṛṣṇa gopī ponĕkud uklidnil (svými pohledy) a ony Jej také nĕjakou dobu následovaly. Potom se zastavily, s nadĕjí, že jim dá nĕjaký pokyn.

Verš

tās tathā tapyatīr vīkṣya
sva-prasthāṇe yadūttamaḥ
sāntvayām asa sa-premair
āyāsya iti dautyakaiḥ

Synonyma

tāḥ — ony (gopī); tathā — takto; tapyatīḥ — naříkající; vīkṣya — když vidĕly; sva-prasthāne — jak odjíždí; yadu-uttamaḥ — nejvĕtší z Yaduovců; sāntvayām āsa — utĕšil je; sa-premaiḥ — oplývajícími láskou; āyāsye iti — „Já se vrátím“; dautyakaiḥ — slovy doručenými poslem.

Překlad

Když ten nejlepší z Yaduovců odjíždĕl, vidĕl, jak gopī naříkají, a tak je utĕšil tím, že za nimi vyslal posla s láskyplným slibem: „Já se vrátím.“

Verš

yāvad ālakṣyate ketur
yāvad reṇū rathasya ca
anuprasthāpitātmāno
lekhyānīvopalakṣitāḥ

Synonyma

yāvat — dokud; ālakṣyate — byl vidĕt; ketuḥ — prapor; yāvat — dokud; reṇuḥ — prach; rathasya — kočáru; ca — a; anuprasthāpita — posílající za; ātmānaḥ — své mysli; lekhyāni — namalované postavy; iva — jako; upalakṣitāḥ — vypadaly.

Překlad

Gopī stály nehnutĕ jako postavy na obrazu a posílaly své mysli za Kṛṣṇou. Zůstaly tam tak dlouho, dokud byl vidĕt prapor na kočáru, a pak ještĕ do té doby, kdy už ani nevidĕly prach zvířený koly kočáru.

Verš

tā nirāśā nivavṛtur
govinda-vinivartane
viśokā ahanī ninyur
gāyantyaḥ priya-ceṣṭitam

Synonyma

tāḥ — ony; nirāśāḥ — bez nadĕje; nivavṛtuḥ — když se vrátily; govinda-vinivartane — na Govindův návrat; viśokāḥ — nesmírnĕ zarmoucené; ahanī — dny a noci; ninyuḥ — trávily; gāyantyaḥ — zpívající; priya — svého milovaného; ceṣṭitam — o činnostech.

Překlad

Poté šly gopī zpátky, bez nadĕje, že se k nim Govinda kdy vrátí. V zármutku začaly trávit své dny a noci zpĕvem o zábavách svého milovaného.

Verš

bhagavān api samprāpto
rāmākrūra-yuto nṛpa
rathena vāyu-vegena
kālindīm agha-nāśinīm

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; api — a; samprāptaḥ — přijel; rāma-akrūra-yutaḥ — s Balarāmou a Akrūrou; nṛpa — ó králi (Parīkṣite); rathena — kočárem; vāyu — jako vítr; vegena — rychlým; kālindīm — k řece Kālindī (Yamunĕ); agha — hříchy; nāśinīm — která ničí.

Překlad

Můj milý králi, Nejvyšší Pán Kṛṣṇa jel v kočáře s Pánem Balarāmou a Akrūrou rychle jako vítr, až přijel k řece Kālindī, která ničí všechny hříchy.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī komentuje, že Pán Kṛṣṇa potají naříkal nad svým odloučením od gopī. Tyto Pánovy transcendentální pocity náleží k Jeho svrchované energii blaženosti.

Verš

tatropaspṛśya pānīyaṁ
pītvā mṛṣṭaṁ maṇi-prabham
vṛkṣa-ṣaṇḍam upavrajya
sa-rāmo ratham āviśat

Synonyma

tatra — tam; upaspṛśya — poté, co se dotkl vody; pānīyam — v ruce; pītvā — poté, co se napil; mṛṣṭam — sladké; maṇi — jako drahokamy; prabham — zářící; vṛkṣa — stromů; ṣaṇḍam — k háji; upavrajya — poté, co vyjel; sa-rāmaḥ — s Balarāmou; ratham — na kočár; āviśat — nastoupil.

Překlad

Sladká voda řeky zářila víc než oslnivé drahokamy. Poté, co se jí Pán Kṛṣṇa dotkl pro očištĕní, trochu se z ruky napil. Potom nechal kočár přemístit k háji stromů a spolu s Balarāmou do nĕj opĕt nastoupil.

Verš

akrūras tāv upāmantrya
niveśya ca rathopari
kālindyā hradam āgatya
snānaṁ vidhi-vad ācarat

Synonyma

akrūraḥ — Akrūra; tau — od obou; upāmantrya — když přijal svolení; niveśya — poté, co Je usadil; ca — a; ratha-upari — na kočár; kālindyāḥ — Yamuny; hradam — k jezírku; āgatya — poté, co šel; snānam — koupel; vidhi-vat — podle pokynů písem; ācarat — vykonal.

Překlad

Akrūra vyzval oba Pány, aby zaujali svá místa na kočáru. Potom si vyžádal Jejich svolení, odešel k jezírku v Yamunĕ a podle pokynů písem se vykoupal.

Verš

nimajjya tasmin salile
japan brahma sanātanam
tāv eva dadṛśe ’krūro
rāma-kṛṣṇau samanvitau

Synonyma

nimajjya — když se ponořil; tasmin — do té; salile — vody; japan — pronášející; brahma — védské mantry; sanātanam — vĕčné; tau — Je; eva — vskutku; dadṛśe — uvidĕl; akrūraḥ — Akrūra; rāma-kṛṣṇau — Balarāmu a Kṛṣṇu; samanvitau — společnĕ.

Překlad

Když se Akrūra ponořil do vody a pronášel vĕčné mantry z Véd, náhle uvidĕl Balarāmu a Kṛṣṇu před sebou.

Verš

tau ratha-sthau katham iha
sutāv ānakadundubheḥ
tarhi svit syandane na sta
ity unmajjya vyacaṣṭa saḥ
tatrāpi ca yathā-pūrvam
āsīnau punar eva saḥ
nyamajjad darśanaṁ yan me
mṛṣā kiṁ salile tayoḥ

Synonyma

tau — Oni; ratha-sthau — sedící v kočáře; katham — jak; iha — zde; sutau — dva synové; ānakadundubheḥ — Vasudevy; tarhi — potom; svit — zda; syandane — v kočáře; na staḥ — nejsou; iti — takto uvažující; unmajjya — když vyšel z vody; vyacaṣṭa — uvidĕl; saḥ — on; tatra api — na tom samém místĕ; ca — a; yathā — jako; pūrvam — předtím; āsīnau — sedící; punaḥ — opĕt; eva — vskutku; saḥ — on; nyamajjat — vstoupil do vody; darśanam — vidĕní; yat — pokud; me — moje; mṛṣā — iluzorní; kim — možná; salile — ve vodĕ; tayoḥ — Jich.

Překlad

Akrūra si pomyslel: „Jak mohou oba synové Ānakadundubhiho, kteří sedí v kočáře, stát tady ve vodĕ? To museli kočár opustit.“ Když však vyšel z řeky, byli v kočáře jako předtím. Akrūra se sám sebe zeptal: „Byla to iluze, že jsem Je vidĕl ve vodĕ?“ a opĕt vstoupil do jezírka.

Verš

bhūyas tatrāpi so ’drākṣīt
stūyamānam ahīśvaram
siddha-cāraṇa-gandharvair
asurair nata-kandharaiḥ
sahasra-śirasaṁ devaṁ
sahasra-phaṇa-maulinam
nīlāmbaraṁ visa-śvetaṁ
śṛṅgaiḥ śvetam iva sthitam

Synonyma

bhūyaḥ — znovu; tatra api — na tom samém místĕ; saḥ — on; adrākṣīt — vidĕl; stūyamānam — velebeného; ahi-īśvaram — Pána hadů (Anantu Śeṣu, úplnou expanzi Pána Balarāmy, jenž slouží jako lůžko Viṣṇua); siddha-cāraṇa-gandharvaiḥ — Siddhy, Cāraṇy a Gandharvy; asuraiḥ — a démony; nata — sklonĕné; kandharaiḥ — jejichž krky; sahasra — tisíce; śirasam — jenž mĕl hlav; devam — Nejvyšší Pán; sahasra — tisíce; phaṇa — jenž mĕl kápí; maulinam — a přileb; nīla — modrý; ambaram — jehož odĕv; visa — jako vlákna lotosového stonku; śvetam — bílého; śṛṅgaiḥ — se svými vrcholy; śvetam — hora Kailāsa; iva — jako kdyby; sthitam — spočívajícího.

Překlad

Tam nyní Akrūra spatřil Anantu Śeṣu, Pána hadů, jak přijímá chválu od Siddhů, Cāraṇů, Gandharvů a démonů, kteří mĕli všichni sklonĕné hlavy. Pán, Osobnost Božství, kterého Akrūra vidĕl, mĕl tisíce hlav, tisíce kápí a tisíce přileb. Jelikož mĕl modré šaty a svĕtlou pleť, bílou jako vlákna lotosového stonku, vypadal jako bĕlostná hora Kailāsa se svými mnoha vrcholy.

Verš

tasyotsaṅge ghana-śyāmaṁ
pīta-kauśeya-vāsasam
puruṣaṁ catur-bhujaṁ śāntam
padma-patrāruṇekṣaṇam
cāru-prasanna-vadanaṁ
cāru-hāsa-nirīkṣaṇam
su-bhrūnnasaṁ caru-karṇaṁ
su-kapolāruṇādharam
pralamba-pīvara-bhujaṁ
tuṅgāṁsoraḥ-sthala-śriyam
kambu-kaṇṭhaṁ nimna-nābhiṁ
valimat-pallavodaram

Synonyma

tasya — Jeho (Ananty Śeṣi); utsaṅge — na klínĕ; ghana — jako dešťový mrak; śyāmam — tmavĕ modrého; pīta — žluté; kauśeya — hedvábné; vāsasam — jehož šaty; puruṣam — Nejvyššího Pána; catuḥ-bhujam — se čtyřmi pažemi; śāntam — klidného; padma — lotosu; patra — jako lístky; aruṇa — načervenalé; īkṣaṇam — jehož oči; cāru — přitažlivá; prasanna — spokojená; vadanam — jehož tvář; cāru — přitažlivý; hāsa — usmĕvavý; nirīkṣaṇam — jehož pohled; su — krásné; bhrū — jehož obočí; ut — zdvižený; nasam — jehož nos; cāru — přitažlivé; karṇam — jehož uši; su — krásné; kapola — jehož líce; aruṇa — červené; adharam — jehož rty; pralamba — dlouhé; pīvara — silné; bhujam — jehož paže; tuṅga — zdviženými; aṁsa — rameny; uraḥ-sthala — a hrudí; śriyam — zkrášleného; kambu — jako lastura; kaṇṭham — jehož hrdlo; nimna — hluboký; nābhim — jehož pupek; vali — čáry; mat — mající; pallava — jako list; udaram — jehož břicho.

Překlad

Akrūra poté spatřil Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, ležet klidnĕ na klínĕ Pána Ananty Śeṣi. Pleť této Nejvyšší Osoby se podobala tmavĕ modrému mraku. Mĕl žluté šaty, čtyři paže a načervenalé oči jako okvĕtní lístky lotosu. Jeho tvář vypadala přitažlivĕ a spokojenĕ, se svým usmĕvavým, roztomilým pohledem, půvabným obočím, zdviženým nosem, jemnĕ tvarovanýma ušima, krásnými lícemi a červenými rty. Pánova široká ramena a mocná hruď byly překrásné a Jeho paže dlouhé a silné. Jeho krk připomínal lasturu, mĕl hluboký pupek a břicho ozdobené čarami jako jsou čáry na listu banyánu.

Verš

bṛhat-kati-tata-śroṇi
karabhoru-dvayānvitam
cāru-jānu-yugaṁ cāru
jaṅghā-yugala-saṁyutam
tuṅga-gulphāruṇa-nakha
vrāta-dīdhitibhir vṛtam
navāṅguly-aṅguṣṭha-dalair
vilasat-pāda-paṅkajam

Synonyma

bṛhat — velká; kaṭi-taṭa — jehož bedra; śroṇi — a boky; karabha — jako chobot slona; ūru — stehen; dvaya — pár; anvitam — mĕl; cāru — přitažlivá; jānu-yugam — jehož dvĕ kolena; cāru — přitažlivý; jaṅghā — holení; yugala — pár; saṁyutam — mĕl; tuṅga — vysoké; gulpha — jehož kotníky; aruṇa — načervenalých; nakha-vrāta — z jehož nehtů; dīdhitibhiḥ — zářivými paprsky; vṛtam — obklopené; nava — mĕkké; aṅguli-aṅguṣṭha — dva palce a ostatní prsty na nohách; dalaiḥ — jako okvĕtní lístky; vilasat — zářící; pāda-paṅkajam — jehož lotosové nohy.

Překlad

Mĕl velká bedra a boky, stehna jako chobot slona a přitažlivĕ tvarovaná kolena a holenĕ. Jeho vysoké kotníky odrážely záři vycházející z nehtů Jeho prstů podobných okvĕtním lístkům, které zkrášlovaly Jeho lotosové nohy.

Verš

su-mahārha-maṇi-vrāta
kirīṭa-kaṭakāṅgadaiḥ
kaṭi-sūtra-brahma-sūtra
hāra-nūpura-kuṇḍalaiḥ
bhrājamānaṁ padma-karaṁ
śaṅkha-cakra-gadā-dharam
śrīvatsa-vakṣasaṁ bhrājat
kaustubhaṁ vana-mālinam

Synonyma

su-mahā — nesmírnĕ; arha — cennými; maṇi-vrāta — s mnoha drahokamy; kirīṭa — s přilbami; kaṭaka — náramky kolem zápĕstí; aṅgadaiḥ — a náramky výše na pažích; kaṭi-sūtra — s opaskem; brahma-sūtra — posvátnou šňůrou; hāra — náhrdelníky; nūpura — nákotníčky; kuṇḍalaiḥ — a náušnicemi; bhrājamānam — zářící; padma — držící lotos; karam — jehož ruka; śaṅkha — lasturu; cakra — disk; gadā — a kyj; dharam — držící; śrīvatsa — nesoucí znak známý jako Śrīvatsa; vakṣasam — jehož hruď; bhrājat — zářícím; kaustubham — s drahokamem Kaustubha; vana-mālinam — s kvĕtinovou girlandou.

Překlad

Pán, ozdobený přilbou, náramky kolem zápĕstí a výše na pažích, které byly všechny posázené mnoha nesmírnĕ cennými drahokamy, a také opaskem, posvátnou šňůrou, náhrdelníky, nákotníčky a náušnicemi, vydával oslňující záři. V jedné ruce držel lotos a v ostatních lasturu, disk a kyj. Jeho hruď zdobily znak Śrīvatsa, zářící drahokam Kaustubha a kvĕtinová girlanda.

Verš

sunanda-nanda-pramukhaiḥ
parṣadaiḥ sanakādibhiḥ
sureśair brahma-rudrādyair
navabhiś ca dvijottamaiḥ
prahrāda-nārada-vasu
pramukhair bhāgavatottamaiḥ
stūyamānaṁ pṛthag-bhāvair
vacobhir amalātmabhiḥ
śriyā puṣṭyā girā kāntyā
kīrtyā tuṣṭyelayorjayā
vidyayāvidyayā śaktyā
māyayā ca niṣevitam

Synonyma

sunanda-nanda-pramukhaiḥ — v čele se Sunandou a Nandou; parṣadaiḥ — svými osobními společníky; sanaka-ādibhiḥ — Sanakou Kumārem a jeho bratry; sura-īśaiḥ — hlavními polobohy; brahma-rudra-ādyaiḥ — v čele s Brahmou a Rudrou; navabhiḥ — devíti; ca — a; dvija-uttamaiḥ — hlavními brāhmaṇy (v čele s Marīcim); prahrāda-nārada-vasu-pramukhaiḥ — v čele s Prahlādem, Nāradou a Uparicarou Vasuem; bhāgavata-uttamaiḥ — nejvznešenĕjšími oddanými; stūyamānam — oslavovaný; pṛthak-bhāvaiḥ — každým s jiným láskyplným přístupem; vacobhiḥ — slovy; amala-ātmabhiḥ — posvĕcenými; śrīyā puṣṭyā gīrā kāntyā kīrtyā tuṣṭyā ilayā ūrjayā — svými vnitřními energiemi zvanými Śrī, Puṣṭi, Gīr, Kānti, Kīrti, Tuṣṭi, Ilā a Ūrjā; vidyayā avidyayā — svými energiemi poznání a nevĕdomosti; śaktyā — svou vnitřní energií blaženosti; māyayā — svou hmotnou tvůrčí energií; ca — a; niṣevitam — obsluhovaný.

Překlad

Pána obklopovali a uctívali Nanda, Sunanda a Jeho další osobní společníci; Sanaka a ostatní Kumārové; Brahmā, Rudra a ostatní hlavní polobozi; devĕt hlavních brāhmaṇů a nejlepší ze svatých oddaných v čele s Prahlādem, Nāradou a Uparicarou Vasuem. Každá z tĕchto vznešených osobností uctívala Pána pronášením posvĕcených slov chvály ve své vlastní jedinečné náladĕ. Pánu sloužily také hlavní vnitřní energie  –  Śrī, Puṣṭi, Gīr, Kānti, Kīrti, Tuṣṭi, Ilā a Ūrjā  –  jakož i Jeho hmotné energie Vidyā, Avidyā a Māyā a vnitřní energie blaženosti, Śakti.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje Pánovy energie zmínĕné v tĕchto verších: „Śrī je energie bohatství, Puṣṭi síly, Gīr poznání, Kānti krásy, Kīrti slávy a Tuṣṭi odříkání. To je Pánových šest vznešených vlastností. Ilā je Jeho bhū-śakti, známá také jako sandhinī, vnitřní energie, jejíž expanzí je prvek zemĕ. Ūrjā je Jeho vnitřní energie pro konání zábav; v tomto svĕtĕ se expanduje jako rostlina tulasī. Vidyā a Avidyā (poznání a nevĕdomost) jsou vnĕjší energie, které způsobují osvobození a spoutanost živých bytostí. Śakti je Jeho vnitřní energie blaženosti, hlādinī, a Māyā je vnitřní energie, která je zdrojem Vidyi a Avidyi. Slovo ca naznačuje přítomnost Pánovy okrajové energie, jīva-śakti, která je podřízena Māyi. Všechny tyto zosobnĕné energie obsluhovaly Pána Viṣṇua.“

Verš

vilokya su-bhṛśaṁ prīto
bhaktyā paramayā yutaḥ
hṛṣyat-tanūruho bhāva-
pariklinnātma-locanaḥ
girā gadgadayāstauṣīt
sattvam ālambya sātvataḥ
praṇamya mūrdhnāvahitaḥ
kṛtāñjali-puṭaḥ śanaiḥ

Synonyma

vilokya — když (Akrūra) vidĕl; su-bhṛśam — velmi; prītaḥ — potĕšený; bhaktyā — oddaností; paramayā — svrchovanou; yutaḥ — nadšený; hṛṣyat — zježené; tanū-ruhaḥ — chlupy na tĕle; bhāva — z láskyplné extáze; pariklinna — mokré; ātma — jeho tĕlo; locanaḥ — a oči; girā — se slovy; gadgadayā — zalykající se; astauṣīt — vzdával úctu; sattvam — střízlivosti; ālambya — když se dobral; sātvataḥ — vznešený oddaný; praṇamya — klanící se; mūrdhnā — hlavou; avahitaḥ — pozornĕ; kṛta-añjali-puṭaḥ — spínající ruce k prosebné modlitbĕ; śanaiḥ — pomalu.

Překlad

Když vznešený oddaný Akrūra toto vše spatřil, byl nesmírnĕ potĕšený a cítil se nadšený transcendentální oddaností. Ze silné extáze se mu zježily chlupy a z očí mu tekly slzy, které mu zmáčely celé tĕlo. Nĕjak se mu podařilo se uklidnit a poklonil se hlavou až k zemi. Potom sepjal ruce k prosebné modlitbĕ a hlasem zalknutým emocemi se začal velmi pomalu a pozornĕ modlit.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke třicáté deváté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Akrūrova vize.“