Skip to main content

KAPITOLA TŘICÁTÁ ŠESTÁ

Zabití býčího démona Ariṣṭy

Tato kapitola popisuje, jak Kṛṣṇa zabil Ariṣṭāsuru a jak Kaṁsa reagoval, když se od Nārady dozvĕdĕl, že Kṛṣṇa a Balarāma jsou synové Vasudevy.

Démon Ariṣṭa chtĕl zabít Kṛṣṇu i Balarāmu, a tak přijal podobu obrovského býka s ostrými rohy. Když se přiblížil ke Kṛṣṇovĕ vesnici pastevců, všichni se vydĕsili, ale Pán je uklidnil, a jakmile Ho býčí démon napadl, chytil ho za rohy a odhodil ho víc jak pĕt metrů od sebe. Přestože byl Ariṣṭa zesláblý, ještĕ stále chtĕl na Kṛṣṇu zaútočit a zalitý potem napadl Pána znovu. Tentokrát ho Kṛṣṇa uchopil za rohy, mrštil jím o zem a ztloukl ho jako hromadu mokrého prádla. Démon zvracel krev a hned zemřel. Potom se Kṛṣṇa a Rāma, oslavovaní polobohy a pasáčky, vrátili do vesnice.

Krátce nato přišel krále Kaṁsu navštívit Nārada Muni, velký mudrc mezi polobohy. Oznámil králi, že Kṛṣṇa a Balarāma nejsou synové Nandy, ale Vasudevy. Právĕ kvůli strachu z Kaṁsy svĕřil Vasudeva oba chlapce do Nandovy péče. Navíc, řekl Nārada, Jejich rukama Kaṁsa zemře.

Kaṁsa se třásl strachy a hnĕvem, když to všechno slyšel, a rozčílenĕ začal přemýšlet, jak by Kṛṣṇu a Balarāmu zničil. Zavolal si démony Cāṇūru a Muṣṭiku a přikázal jim oba bratry zabít v průbĕhu zápasu. Potom si promluvil s Akrūrou, který byl mistrem v konání svých povinností. Vzal Akrūru za ruku a přesvĕdčil ho, aby jel do Vraji a přivezl oba chlapce do Mathury. Akrūra souhlasil, že splní Kaṁsův příkaz, a potom se vrátil domů.

Verš

śrī bādarāyaṇir uvāca
atha tarhy āgato goṣṭham
ariṣṭo vṛṣabhāsuraḥ
mahīm mahā-kakut-kāyaḥ
kampayan khura-vikṣatām

Synonyma

śrī bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; atha — poté; tarhi — tehdy; āgataḥ — dorazil; goṣṭham — do vesnice pastevců; ariṣṭaḥ — jménem Ariṣṭa; vṛṣabha-asuraḥ — býčí démon; mahīm — zemí; mahā — velký; kakut — mající hrb; kāyaḥ — jehož tĕlo; kampayan — otřásající; khura — svými kopyty; vikṣatām — rozrýval.

Překlad

Śukadeva Goswāmī pravil: Poté dorazil do vesnice pastevců démon Ariṣṭa. Objevil se v podobĕ býka s velkým hrbem a otřásal zemí tím, jak ji rozrýval svými kopyty.

Význam

Podle Śrī Viṣṇu Purāṇy vstoupil Ariṣṭāsura do Kṛṣṇovy vesnice za soumraku, když se Pán připravoval tančit s gopīmi:

prodoṣārdhe kadācit tu
rāsāsakte janārdane
trāsayan sa-mado goṣṭham
ariṣṭaḥ sampāgataḥ

„Jednou bĕhem soumraku, když si Pán Janārdana přál tančit tanec rāsa, vbĕhl Ariṣṭāsura jako šílený do vesnice pastevců a všechny vydĕsil.“

Verš

rambhamāṇaḥ kharataraṁ
padā ca vilikhan mahīm
udyamya pucchaṁ vaprāṇi
viṣāṇāgreṇa coddharan
kiñcit kiñcic chakṛn muñcan
mūtrayan stabdha-locanaḥ

Synonyma

rambhamāṇaḥ — bučící; khara-taram — velmi pronikavĕ; padā — svými kopyty; ca — a; vilikhan — hrabající; mahīm — zemi; udyamya — zdvihající; puccham — ocas; vaprāṇi — náspy; viṣāṇa — svých rohů; agreṇa — hroty; ca — a; uddharan — zvedající a rozrývající; kiñcit kiñcit — po troškách; śakṛt — výkaly; muñcan — vymĕšující; mūtrayan — močící; stabdha — upřené; locanaḥ — jeho oči.

Překlad

Ariṣṭāsura pronikavĕ bučel a hrabal do zemĕ. Se zdviženým ocasem a strnulým pohledem začal hroty svých rohů rozrývat náspy a přitom co chvíli po troškách kálel a močil.

Verš

yasya nirhrāditenāṅga
niṣṭhureṇa gavāṁ nṛṇām
patanty akālato garbhāḥ
sravanti sma bhayena vai
nirviśanti ghanā yasya
kakudy acala-śaṅkayā
taṁ tīkṣṇa-śṛṅgam udvīkṣya
gopyo gopāś ca tatrasuḥ

Synonyma

yasya — jehož; nirhrāditena — kvůli rozléhajícímu se zvuku; aṅga — můj milý králi (Parīkṣite); niṣṭhureṇa — drsnému; gavām — krav; nṛṇām — lidí; patanti — padají; akālataḥ — předčasnĕ; garbhāḥ — zárodky; sravanti sma — jsou potraceny; bhayena — ze strachu; vai — vskutku; nirviśanti — přibližují se; ghanāḥ — mraky; yasya — jehož; kakudi — k hrbu; acala — s horou; śaṅkayā — kvůli mylnému ztotožnĕní; tam — jeho; tīkṣṇa — ostré; śṛṅgam — jehož rohy; udvīkṣya — když vidĕly; gopyaḥ — pasačky; gopāḥ — pastevci; ca — a; tatrasuḥ — vydĕsili se.

Překlad

Můj milý králi, kolem hrbu rohatého Ariṣṭāsury se vznášely mraky, neboť si ho spletly s horou, a když pastevci a pasačky démona vidĕli, jímala je hrůza. Březí krávy a tĕhotné ženy jeho pronikavý řev dokonce tak polekal, že potratily.

Význam

Védské literatura definuje potraty takto: ā-caturthād bhavet srāvaḥ pātaḥ pañcama-ṣaṣṭhayoḥ ata ūrdhvaṁ prasūtiḥ syāt. „Do čtvrtého mĕsíce se předčasný porod nazývá srāva, v pátém a šestém mĕsíci se nazývá pāta a poté je považován za narození (prasūti).“

Verš

paśavo dudruvur bhītā
rājan santyajya go-kulam
kṛṣṇa kṛṣṇeti te sarve
govindaṁ śaraṇaṁ yayuḥ

Synonyma

paśavaḥ — domácí zvířata; dudruvuḥ — utekla; bhītāḥ — polekaná; rājan — ó králi; santyajya — opouštĕjící; go-kulam — pastviny; kṛṣṇa kṛṣṇa iti — „Kṛṣṇo, Kṛṣṇo“; te — oni (obyvatelé Vṛndāvanu); sarve — všichni; govindam — k Pánu Govindovi; śaraṇam — vyhledat útočištĕ; yayuḥ — odebrali se.

Překlad

Domácí zvířala utekla strachy z pastvin, ó králi, a všichni obyvatelé spĕchali k Pánu Govindovi, aby jim poskytl útočištĕ, a křičeli: „Kṛṣṇo, Kṛṣṇo!“

Verš

bhagavān api tad vīkṣya
go-kulaṁ bhaya-vidrutam
mā bhaiṣṭeti girāśvāsya
vṛṣāsuram upāhvayat

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; api — vskutku; tat — to; vīkṣya — když vidĕl; go-kulam — komunitu pastevců; bhaya — ze strachu; vidrutam — přinucenou prchat či rozrušenou; bhaiṣṭa — „nebojte se“; iti — takto; girā — se slovy; āśvāsya — uklidňujícími; vṛṣa-asuram — na býčího démona; upāhvayat — zavolal.

Překlad

Když Nejvyšší Pán vidĕl komunitu pastevců rozrušenou a prchající strachy, uklidnil je slovy „Nebojte se.“ Potom takto zavolal na býčího démona:

Verš

gopālaiḥ paśubhir manda
trāsitaiḥ kim asattama
mayi śāstari duṣṭānāṁ
tvad-vidhānāṁ durātmanām

Synonyma

gopālaiḥ — s pastevci; paśubhiḥ — a s jejich zvířaty; manda — ty hlupáku; trāsitaiḥ — kteří jsou vydĕšeni; kim — jaký účel; asattama — zloduchu; mayi — když Já (jsem přítomen); śāstari — jako karatel; duṣṭānām — nečistých; tvat-vidhānām — jako jsi ty; durātmanām — darebáků.

Překlad

Ty hlupáku! Co si myslíš, že dĕláš, ty zloduchu, když dĕsíš komunitu pastevců a jejich zvířata, zatímco Já jsem tady, abych trestal zkažené darebáky, jako jsi ty!

Verš

ity āsphotyācyuto ’riṣṭaṁ
tala-śabdena kopayan
sakhyur aṁse bhujābhogaṁ
prasāryāvasthito hariḥ

Synonyma

iti — poté, co takto promluvil; āsphotya — a poplácal se po pažích; acyutaḥ — neklesající Pán; ariṣṭam — Ariṣṭāsuru; tala — svých dlaní; śabdena — zvukem; kopayan — rozzuřil; sakhyuḥ — přítele; aṁse — na rameno; bhuja — svoji paži; ābhogam — (která je jako) tĕlo hada; prasārya — pokládající; avasthitaḥ — stál; hariḥ — Pán Hari.

Překlad

Poté, co neklesající Pán Hari pronesl tato slova, poplácal se dlanĕmi po pažích, a tímto hlasitým zvukem Ariṣṭu ještĕ více rozzuřil. Pán potom nenucenĕ položil svou mocnou, hadu podobnou paži na rameno přítele a postavil se démonovi čelem.

Význam

Pán Kṛṣṇa dal nevĕdomému démonovi najevo své opovržení.

Verš

so ’py evaṁ kopito ’riṣṭaḥ
khureṇāvanim ullikhan
udyat-puccha-bhraman-meghaḥ
kruddhaḥ kṛṣṇam upādravat

Synonyma

saḥ — on; api — vskutku; evam — takto; kopitaḥ — rozzuřený; ariṣṭaḥ — Ariṣṭa; khureṇa — kopytem; avanim — do zemĕ; ullikhan — ryjící; udyat — zdviženým; puccha — s ocasem; bhraman — poletující okolo; meghaḥ — mraky; kruddhaḥ — bĕsnící; kṛṣṇam — na Pána Kṛṣṇu; upādravat — zaútočil.

Překlad

Takto vyprovokovaný Ariṣṭa ryl jedním kopytem do zemĕ a pak Kṛṣṇu zuřivĕ napadl, zatímco mraky poletovaly kolem jeho zdviženého ocasu.

Verš

agra-nyasta-viṣāṇāgraḥ
stabdhāsṛg-locano ’cyutam
kaṭākṣipyādravat tūrṇam
indra-mukto ’śanir yathā

Synonyma

agra — dopředu; nyasta — mířící; viṣāṇa — svých rohů; agraḥ — hroty; stabdha — strnulé; asṛk — krví podlité; locanaḥ — jeho oči; acyutam — na Pána Kṛṣṇu; kaṭa-ākṣipya — hledící úkosem; adravat — rozbĕhl se; tūrṇam — plnou rychlostí; indra-muktaḥ — vypuštĕný králem Indrou; aśaniḥ — blesk; yathā — jako.

Překlad

Ariṣṭa namířil hroty svých rohů přímo před sebe a se strnulým, výhružným pohledem, který na Pána Kṛṣṇu upíral koutky svých krví podlitých očí, k Nĕmu vyrazil plnou rychlostí jako blesk vržený Indrou.

Verš

gṛhītvā śṛṅgayos taṁ vā
aṣṭādaśa padāni saḥ
pratyapovāha bhagavān
gajaḥ prati-gajaṁ yathā

Synonyma

gṛhītvā — poté, co chytil; śṛṅgayoḥ — za rohy; tam — ho; vai — vskutku; aṣṭādaśa — osmnáct; padāni — kroků; saḥ — On; pratyapovāha — odhodil; bhagavān — Nejvyšší Pán; gajaḥ — slon; prati-gajam — sloního soka; yathā — jako.

Překlad

Nejvyšší Pán Kṛṣṇa chytil Ariṣṭāsuru za rohy a odhodil ho osmnáct kroků dozadu, jako by to mohl učinit slon v boji se svým sokem.

Verš

so ’paviddho bhagavatā
punar utthāya satvaram
āpatat svinna-sarvāṅgo
niḥśvasan krodha-mūrcchitaḥ

Synonyma

saḥ — on; apaviddhaḥ — odvržený zpĕt; bhagavatā — Pánem; punaḥ — znovu; utthāya — poté, co vstal; satvaram — rychle; āpatat — napadl; svinna — potící se; sarva — všechny; aṅgaḥ — jeho končetiny; niḥśvasan — tĕžce oddechující; krodha — hnĕvem; mūrcchitaḥ — omráčený.

Překlad

Býčí démon, takto odvržený Nejvyšším Pánem, vstal, a přestože tĕžce oddechoval a potil se po celém tĕle, opĕt Ho napadl s tupou zuřivostí.

Verš

tam āpatantaṁ sa nigṛhya śṛṅgayoḥ
padā samākramya nipātya bhū-tale
niṣpīḍayām āsa yathārdram ambaraṁ
kṛtvā viṣāṇena jaghāna so ’patat

Synonyma

tam — jeho; āpatantam — útočícího; saḥ — On; nigṛhya — když chytil; śṛṅgayoḥ — za rohy; padā — svou nohou; samākramya — poté, co přišlápl; nipātya — poté, co ho shodil; bhū-tale — na zem; niṣpīḍayām āsa — ztloukl ho; yathā — jako; ardram — mokré; ambaram — šaty; kṛtvā — činící; viṣāṇena — jeho rohem; jaghāna — bil; saḥ — on; apatat — padl.

Překlad

Když Ariṣṭa zaútočil, Pán Kṛṣṇa ho chytil za rohy a srazil ho na zem nohou. Potom ho Pán ztloukl, jako kdyby byl mokré šaty, a nakonec mu vytrhl jeden z rohů a bil ho tím, dokud démon neležel natažený na zemi.

Verš

asṛg vaman mūtra-śakṛt samutsṛjan
kṣipaṁś ca pādān anavasthitekṣaṇaḥ
jagāma kṛcchraṁ nirṛter atha kṣayaṁ
puṣpaiḥ kiranto harim īḍire surāḥ

Synonyma

asṛk — krev; vaman — zvracející; mūtra — moč; śakṛt — a výkaly; samutsṛjan — hojnĕ vymĕšující; kṣipan — kopající; ca — a; pādān — nohama; anavasthita — neklidné; īkṣaṇaḥ — jeho oči; jagāma — odešel; kṛcchram — s bolestí; nirṛteḥ — Smrti; atha — poté; kṣayam — do sídla; puṣpaiḥ — kvĕty; kirantaḥ — sypající; harim — na Pána Kṛṣṇu; īdire — uctívali; suraḥ — polobozi.

Překlad

Ariṣṭāsura zvracel krev, vydatnĕ kálel a močil, kopal nohama, koulel očima, a takto se v bolestech odebral do sídla Smrti. Polobozi uctili Pána Kṛṣṇa tím, že Ho zasypávali kvĕty.

Verš

evaṁ kukudminaṁ hatvā
stūyamānaḥ dvijātibhiḥ
viveśa goṣṭhaṁ sa-balo
gopīnāṁ nayanotsavaḥ

Synonyma

evam — takto; kukudminam — hrbatého (býčího démona); hatvā — poté, co zabil; stūyamānaḥ — opĕvovaný; dvijātibhiḥbrāhmaṇy; viveśa — vstoupil; goṣṭham — do vesnice pastevců; sa-balaḥ — s Pánem Balarāmou; gopīnāmgopī; nayana — pro oči; utsavaḥ — který je festivalem.

Překlad

Když takto zabil býčího démona Ariṣṭu, vstoupil On, který je festivalem pro oči gopī, společnĕ s Balarāmou do vesnice pastevců.

Význam

Tento verš je příkladem vznešeného kontrastu duchovních vlastností Śrī Kṛṣṇy. V jediném čtyřřádkovém verši se zároveň dozvídáme, že Pán Kṛṣṇa zabil mocného a zlotřilého démona a že Jeho chlapecká sličnost skýtala radostné potĕšení Jeho mladým přítelkyním. Pán Kṛṣṇa je tvrdý jako blesk, nebo jemný jako růže  –  podle našeho postoje vůči Nĕmu. Démon Ariṣṭa chtĕl Kṛṣṇu a všechny Jeho přátele zabít, a tak ho Pán zbil do podoby mokrého hadru a zabil ho. Gopī však Kṛṣṇu milovaly a tak jim Pán mladicky oplácel jejich milostné city.

Verš

ariṣṭe nihate daitye
kṛṣṇenādbhuta-karmaṇā
kaṁsāyāthāha bhagavān
nārado deva-darśanaḥ

Synonyma

ariṣṭe — Ariṣṭa; nihate — když byl zabit; daitye — démon; kṛṣṇena — Kṛṣṇou; adbhuta-karmaṇā — jehož činnosti jsou úžasné; kaṁsāya — ke Kaṁsovi; atha — potom; āha — promluvil; bhagavān — mocný mudrc; nāradaḥ — Nārada; deva-darśanaḥ — jenž má božský zrak.

Překlad

Poté, co byl Ariṣṭāsura usmrcen Kṛṣṇou, jehož činnosti jsou úžasné, šel Nārada Muni promluvit ke králi Kaṁsovi. Tento mocný mudrc s božským zrakem oslovil krále následovnĕ.

Význam

Pojem deva-darśana lze pochopit mnoha způsoby, které jsou všechny v souladu s kontextem a významem tohoto popisu. Deva znamená „Bůh“ a darśanaḥ „vidĕní“ nebo „setkání se vznešenou osobností“. Proto deva-darśana, jméno Nārady Muniho, vyjadřuje, že Nārada dosáhl té dokonalosti, že může vidĕt Boha; dále že možnost setkat se s Nāradou je stejnĕ dobrá jako možnost setkat se s Bohem (neboť Nārada je čistý představitel Pána) a také že setkání s Nāradou je stejnĕ dobré jako setkání s polobohy, kteří jsou rovnĕž známí jako devové. To, že pojem deva-darśanaḥ má tolik významů, vypovídá o tom, jak bohatý je jazyk Śrīmad-Bhāgavatamu.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura citoval dvacet veršů z Purāṇ popisujících žertovný rozhovor mezi Rādhou a Kṛṣṇou, který se odehrál poté, co Kṛṣṇa zabil démona Ariṣṭu. Tento rozhovor, laskavĕ citovaný ācāryou, popisuje původ Rādhā-kuṇḍu a Śyāma-kuṇḍu, jezírek Rādhy a Kṛṣṇy. Verše znĕjí takto:

māsmān spṛśādya vṛṣabhārdana hanta mugdhā
ghoro 'suro 'yam ayi kṛṣṇa tad apy ayaṁ gauḥ
vṛtro yathā dvija ihāsty ayi niṣkṛtiḥ kiṁ
śudhyed bhavāṁs tri-bhuvana-sthita-tīrtha-kṛcchrāt

„Nevinné mladé gopī řekly: ,Ó Kṛṣṇo, nyní se nás vůbec nedotýkej, ó hubiteli býka! Bĕda, přestože byl Ariṣṭa hrozivý démon, přece jen to byl býk, takže budeš muset podstoupit odčinĕní, stejnĕ jako Pán Indra po zabití Vṛtrāsury. Jak se ale můžeš očistit, aniž by sis dal tu práci, že navštívíš všechna svatá místa ve třech svĕtech?̀“

kiṁ paryaṭāmi bhuvanāny adhunaiva sarvā
ānīya tīrtha-vitatīḥ karavāṇi tāsu
snānaṁ vilokayata tāvad idaṁ mukundaḥ
procyaiva tatra kṛtavān bata pārṣṇi-ghātam

„(Kṛṣṇa odpovĕdĕl:) ,Proč bych mĕl putovat po celém vesmíru? Hned přivedu všechna poutní místa sem a vykoupu se v nich. Jen se podívejte!̀ Potom Pán Mukunda dupl patou do zemĕ.“

pātālato jalam idaṁ kila bhogavatyā
āyātam atra nikhilā api tīrtha-saṅghāḥ
āgacchateti bhagavad-vacasā ta etya
tatraiva rejur atha kṛṣṇa uvāca gopīḥ

„(Pak řekl:) ,Toto je voda řeky Bhogavatī pocházející z oblasti Pātāly. A nyní, ó svatá místa, pojďte prosím všechna sem!̀ Když Nejvyšší Pán pronesl tato slova, přišla tam všechna svatá místa a zjevila se před Ním. Kṛṣṇa pak oslovil gopī.“

tīrthāni paśyata harer vacasā tavaivaṁ
naiva pratīma iti tā atha tīrtha-varyāḥ
procuḥ kṛtāñjali-puṭā lavaṇābdhir asmi
kṣīrābdhir asmi śṛṇutāmara-dīrghikāsmi

„,Pohleďte na všechna svatá místa!̀

Gopī však odpovĕdĕly: ,My je nevidíme, jak je popisuješ.̀

Poté ta nejlepší ze svatých míst sepjala prosebnĕ dlanĕ a promluvila:

,Já jsem oceán slané vody.̀

,Já jsem oceán mléka.̀

,Já jsem Amara-dīrghikā.̀“

śoṇo 'pi sindhur aham asmi bhavāmi tāmra-
parṇī ca puṣkaram ahaṁ ca sarasvatī ca
godāvarī ravi-sutā sarayuḥ prayāgo
revāsmi paśyata jalaṁ kuruta pratītim

„,Já jsem řeka Śoṇa.̀

,Já jsem Sindhu.̀

,Já jsem Tāmraparṇī.̀

,Já jsem svaté místo Puṣkara.̀

,Já jsem řeka Sarasvatī.̀

,A my jsme řeky Godāvarī, Yamunā a Revā a soutok v Prayāgu. Jen pohleďte na naše vody!̀“

snātvā tato harir ati-prajagalbha eva
śuddhaḥ saro 'py akaravaṁ sthita-sarva-tīrtham
yuṣmābhir ātma-januṣīha kṛto na dharmaḥ
ko 'pi kṣitāv atha sakhīr nijagāda rādhā

„Poté, co se Pán Hari očistil koupelí, začal být dost povýšený a řekl: ,Vytvořil jsem jezírko obsahující všechny svatá místa, zatímco vy gopī jste nikdy na této Zemi nevykonaly žádné náboženské povinnosti pro potĕšení Pána Brahmy.̀ Tehdy Śrīmatī Rādhārāṇī oslovila své přítelkynĕ.“

kāryaṁ mayāpy ati-manohara-kuṇḍam ekaṁ
tasmād yatadhvam iti tad-vacanena tābhiḥ
śrī-kṛṣṇa-kuṇḍa-taṭa-paścima-diśya-mando
gartaḥ kṛto vṛṣabha-daitya-khurair vyaloki

„,Musím vytvořit ještĕ krásnĕjší jezírko. Pusťte se tedy do práce!̀ Gopī vyslechly tato slova a poté si všimly, že západnĕ od jezírka Śrī Kṛṣṇy vyhloubila Ariṣṭāsurova kopyta mĕlkou prohlubeň.“

tatrārdra-mṛn-mṛdula-gola-tatīḥ prati-sva-
hastoddhṛtā anati-dūra-gatā vidhāya
divyaṁ saraḥ prakaṭitaṁ ghaṭikā-dvayena
tābhir vilokya sarasaṁ smarate sma kṛṣṇaḥ

„Na tom blízkém místĕ začaly všechny gopī rukama vyhrabávat hroudy mĕkkého bahna, a tak se za krátkou dobu jedné hodiny projevilo božské jezírko. Kṛṣṇa žasl, když vidĕl to jezero, které vytvořily.“

proce ca tīrtha-salilaiḥ paripūrayaitan
mat-kuṇḍataḥ sarasijākṣi sahālibhis tvam
rādhā tadā na na na neti jagāda yasmāt
tvat-kuṇḍa-nīram uru-go-vadha-pātakāktam

„Řekl: ,Pokračuj, lotosooká. Ty a tvé společnice byste mĕly naplnit toto jezírko vodou z Mého.̀

Rādhā však odpovĕdĕla: ,Ne, ne, ne, ne! To není možné, protože voda Tvého jezírka je znečištĕná Tvým hrozným hříchem zabití krávy.̀“

āhṛtya puṇya-salilaṁ śata-koṭi-kumbhaiḥ
sakhy-arbudena saha mānasa-jāhnavītaḥ
etat saraḥ sva-madhunā paripūrayāmi
tenaiva kīrtim atulāṁ tanavāni loke

„,Řeknu gopīm, svým nesčetným společnicím, aby sem v miliardách nádob nanosily čistou vodu Mānasa-gaṅgy. Tak naplním toto jezírko svou vlastní vodou a tak zařídím, že jeho slávĕ se na celém svĕtĕ nic nevyrovná.̀“

kṛṣṇeṅgitena sahasaitya samasta-tīrtha-
sakhyas tadīya-saraso dhṛta-divya-mūrtiḥ
tuṣṭāva tatra vṛṣabhānu-sutāṁ praṇamya
bhaktyā kṛtāñjali-puṭaḥ sravad-asra-dhāraḥ

„Pán Kṛṣṇa tehdy pokynul jisté nebeské osobnosti, důvĕrnému společníku všech svatých míst. Náhle se ta osoba vynořila z Kṛṣṇova jezírka a poklonila se dceři Śrī Vṛṣabhānua (Rādhārāṇī). Se sepjatými dlanĕmi a slzami v očích se k Ní pak začala oddanĕ modlit.“

devi tvadīya-mahimānam avaiti sarva
śāstrārtha-vin na ca vidhir na haro na lakṣmīḥ
kintv eka eva puruṣārtha-śiromaṇis tvat-
prasveda-mārjana-paraḥ svayam eva kṛṣṇaḥ

„,Ó bohynĕ, dokonce ani samotný Pán Brahmā, znalec všech písem, nedokáže porozumĕt Tvé slávĕ, ani Pán Śiva či Lakṣmī. Jedinĕ Kṛṣṇa, svrchovaný cíl veškerého lidského úsilí, ji dokáže pochopit, a proto se cítí zavázán osobnĕ zajistit, aby sis mohla umýt pot, když jsi unavená.̀“

yaś cāru-yāvaka-rasena bhavat-padābjam
ārajya nūpuram aho nidadhāti nityam
prāpya tvadīya-nayanābja-taṭa-prasādaṁ
svaṁ manyate parama-dhanyatamaṁ prahṛṣyan
tasyājñayaiva sahasā vayam ājagāma
tat-pārṣṇi-ghāṭa-kṛta-kuṇḍa-vare vasāmaḥ
tvaṁ cet prasīdasi karoṣi kṛpā-kaṭākṣaṁ
tarhy eva tarṣa-viṭapī phalito bhaven naḥ

„,On stále potírá Tvé lotosové nohy nektarovým šafránem cāru a červeným barvivem yāvakou a zdobí je nákotníčky a raduje se a cítí se nanejvýš požehnaný, když jen potĕší špičky prstů Tvých lotosových nohou. Na Jeho pokyn jsme sem okamžitĕ přišli žít v tomto prvotřídním jezírku, které vytvořil jediným dupnutím své paty. Ale jedinĕ pokud jsi s námi teď spokojená a obdaříš nás svým milostivým pohledem, vydá strom naší touhy svůj plod.̀“

śrutvā stutiṁ nikhila-tīrtha-gaṇasya tuṣṭā
prāha sma tarṣam ayi vedayateti rādhā
yāma tvadīya-sarasīṁ sa-phalā bhavāma
ity eva no vara iti prakaṭaṁ tadocuḥ

„Jakmile Śrī Rādhā vyslechla tuto modlitbu pronesenou zástupcem celého shromáždĕní svatých míst, byla ráda a řekla jim: ,Sdĕlte Mi tedy svoji touhu.̀

Tehdy Jí svatá místa otevřenĕ řekla: ,Naše životy by byly úspĕšné, kdybychom mohli všichni přijít do Tvého jezírka. To je požehnání, které si přejeme.̀“

āgacchateti vṛṣabhānu-sutā smitāsyā
provāca kānta-vadanābja-dhṛtākṣi-koṇā
sakhyo 'pi tatra kṛta-sammatayaḥ sukhābdhau
magnā virejur akhilā sthira-jaṅgamāś ca

„Vṛṣabhānuova dcera pohlédla koutkem oka na svého milovaného a s úsmĕvem odpovĕdĕla: ,Prosím pojďte!̀ Všechny Její společnice gopī souhlasily s Jejím rozhodnutím a pohroužily se do oceánu štĕstí. Krása všech tvorů, pohyblivých i nehybných, najednou vzrostla.“

prāpya prasādam atha te vṛṣabhānujāyāḥ
śrī-kṛṣṇa-kuṇḍa-gata-tīrtha-varāḥ prasahya
bhittveva bhittim ati-vegata eva rādhā-
kuṇḍaṁ vyadhuḥ sva-salilaiḥ paripūrṇam eva

„Když svaté řeky a jezera ve Śrī Kṛṣṇa-kuṇḍu takto získaly milost Śrīmatī Rādhārāṇī, tlakem prolomily jeho hráze a rychle naplnily Rādhā-kuṇḍ svými vodami.“

proce hariḥ priyatame tava kuṇḍam etan
mat-kuṇḍato 'pi mahimādhikam astu loke
atraiva me salila-kelir ihaiva nityaṁ
snānaṁ yathā tvam asi tadvad idaṁ saro me

„Pán Hari poté řekl: ,Má milá Rādho, nechť je toto Tvé jezírko ve svĕtĕ ještĕ slavnĕjší než Mé. Vždy se sem budu chodit koupat a radovat se při vodních zábavách. Toto jezírko Mi bude stejnĕ drahé jako Ty.̀“

rādhābravīd aham api sva-sakhībhir etya
snāsyāmy ariṣṭa-śata-mardanam astu tasya
yo 'riṣṭa-mardana-sarasy uru-bhaktir atra
snāyād vasen mama sa eva mahā-priyo 'stu

„Rādhā odpovĕdĕla: ,I Já se budu chodit koupat do Tvého jezírka, i kdybys tu zabil stovky démonů Ariṣṭů. Každý, kdo bude vůči tomuto jezírku na místĕ, kde jsi potrestal Ariṣṭāsuru, chovat v budoucnu silnou oddanost a kdo se v nĕm bude koupat nebo zde bude sídlit, Mi bude zaručenĕ velmi drahý.̀“

rāsotsavaṁ prakurute sma ca tatra rātrau
kṛṣṇāmbudaḥ kṛta-mahā-rasa-harṣa-varṣaḥ
śrī-rādhikā-pravara-vidyud alaṅkṛta-śrīs
trailokya-madhya-vitatī-kṛta-divya-kīrtiḥ

„Té noci zahájil Pán Kṛṣṇa u Rādhā-kuṇḍu tanec rāsa, čímž spustil záplavu radosti z té nejvyšší nálady. Śrī Kṛṣṇa připomínal mrak a Śrīmatī Rādhārāṇī jasný blesk ozařující oblohu nesmírnou krásou. Takto Jejich božská sláva prostoupila tři svĕty.“

Jako poznámku na závĕr je třeba uvést, že Nārada Muni jakožto vznešený mudrc chápal, že zabití Ariṣṭy víceménĕ uzavřelo Kṛṣṇovy zábavy ve Vṛndāvanu. Proto přišel Nārada, dychtivý zařídit přenesení Kṛṣṇových zábav do Mathury, za Kaṁsou a oslovil ho následovnĕ.

Verš

yaśodāyāḥ sutāṁ kanyāṁ
devakyāḥ kṛṣṇam eva ca
rāmaṁ ca rohiṇī-putraṁ
vasudevena bibhyatā
nyastau sva-mitre nande vai
yābhyāṁ te puruṣā hatāḥ

Synonyma

yaśodāyāḥ — Yaśody; sutām — dcera; kanyām — holčička; devakyāḥ — Devakī; kṛṣṇam — Kṛṣṇa; eva ca — také; rāmam — Balarāma; ca — a; rohiṇī-putram — syn Rohiṇī; vasudevena — Vasudevou; bibhyatā — který se obával; nyastau — svĕřeni; sva-mitre — svému příteli; nande — Nandovi Mahārājovi; vai — jistĕ; yābhyām — jimiž dvĕma; te — tvoji; puruṣāḥ — lidé; hatāḥ — byli zabiti.

Překlad

(Nārada řekl Kaṁsovi:) Yaśodino dítĕ byla ve skutečnosti dcera a Kṛṣṇa je syn Devakī. A Rāma je syn Rohiṇī. Vasudeva ze strachu svĕřil Kṛṣṇu a Balarāmu do péče svému příteli Nandovi Mahārājovi, a právĕ tito dva chlapci pozabíjeli tvé lidi.

Význam

Kaṁsa uvĕřil, že Kṛṣṇa je syn Yaśody a že Devakino osmé dítĕ byla dcera. Totožnost Devakina osmého dítĕte byla pro Kaṁsu navýsost důležitá, protože proroctví předpovĕdĕlo, že její osmé dítĕ ho zabije. Zde Nārada králi sdĕluje, že osmým dítĕtem Devakī je mocný Kṛṣṇa, a tak naznačuje, že toto proroctví je třeba brát velmi vážnĕ. Poté, co Kaṁsa získal tuto informaci, jistĕ udĕlá vše, co bude v jeho silách, aby Kṛṣṇu a Balarāmu zabil.

Verš

niśamya tad bhoja-patiḥ
kopāt pracalitendriyaḥ
niśātam asim ādatta
vasudeva-jighāṁsayā

Synonyma

niśamya — když uslyšel; tat — to; bhoja-patiḥ — pán bhojské dynastie (Kaṁsa); kopāt — hnĕvem; pracalita — rozrušené; indriyaḥ — jeho smysly; niśātam — ostrý; asim — meč; ādatta — uchopil; vasudeva-jighāṁsayā — s touhou zabít Vasudevu.

Překlad

Když to vládce Bhojů uslyšel, rozzuřil se a ztratil vládu nad svými smysly. Popadl ostrý meč a chtĕl zabít Vasudevu.

Verš

nivārito nāradena
tat-sutau mṛtyum ātmanaḥ
jñātvā loha-mayaiḥ pāśair
babandha saha bhāryayā

Synonyma

nivāritaḥ — zadržen; nāradena — Nāradou; tat-sutau — jeho dva synové; mṛtyum — smrt; ātmanaḥ — jeho vlastní; jñātvā — když to pochopil; loha-mayaiḥ — železnými; pāśaiḥ — pouty; babandha — spoutal (Vasudevu); saha — spolu s; bhāryayā — jeho ženou.

Překlad

Nārada však zadržel Kaṁsu připomínkou, že příčinou jeho smrti se mají stát dva synové Vasudevy. Kaṁsa pak nechal Vasudevu a jeho ženu spoutat železnými řetĕzy.

Význam

Kaṁsa si uvĕdomil, že zabití Vasudevy je zbytečné, protože ho mĕli usmrtit Vasudevovi synové, Kṛṣṇa a Balarāma. Podle ācāryů také Nārada Kaṁsovi poradil, že kdyby Vasudevu zabil, mohli by oba chlapci uprchnout, a že je proto lepší ho nezabíjet. Nārada naopak doporučil, že by mĕl Kaṁsa přivézt Kṛṣṇu a Balarāmu do svého hlavního mĕsta, Mathury.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že když Nārada vyjevil Kaṁsovi tuto informaci, nejednal vůči velkým oddaným Vasudevovi a Devakī nepřátelsky. Ve skutečnosti, jak je vysvĕtleno v jedenáctém zpĕvu, byl Vasudeva Nāradovi vdĕčný, protože připravoval Kaṁsovu smrt Kṛṣṇovýma rukama a kromĕ toho zařizoval, aby Kṛṣṇa přijel žít do Mathury, kde se s Ním Jeho milující otec pak mohl setkávat.

Verš

pratiyāte tu devarṣau
kaṁsa ābhāṣya keśinam
preṣayām āsa hanyetāṁ
bhavatā rāma-keśavau

Synonyma

pratiyāte — když odešel; tu — poté; deva-ṛṣau — mudrc mezi polobohy; kaṁsaḥ — král Kaṁsa; ābhāṣya — oslovující; keśinam — démona Keśīho; preṣayām āsa — poslal ho; hanyetām — ti dva by mĕli být zabiti; bhavatā — tebou; rāma-keśavau — Balarāma a Kṛṣṇa.

Překlad

Když Nārada odešel, zavolal si král Kaṁsa Keśīho a nařídil mu: „Jdi zabít Rāmu a Kṛṣṇu.“

Význam

Předtím, než Kaṁsa nechal Kṛṣṇu a Balarāmu přivézt do Mathury, tak se ještĕ pokusil poslat jednoho démona do Vṛndāvanu.

Verš

tato muṣṭika-cāṇūra
śala-tośalakādikān
amātyān hastipāṁś caiva
samāhūyāha bhoja-rāṭ

Synonyma

tataḥ — potom; muṣṭika-cāṇūra-śala-tośalaka-ādikān — Muṣṭiku, Cāṇūru, Śalu, Tośalu a ostatní; amātyān — své ministry; hasti-pān — své pečovatele o slony; ca eva — také; samāhūya — svolal; āha — promluvil; bhoja-rāṭ — král Bhojů.

Překlad

Král Bhojů dále svolal své ministry, v čele s Muṣṭikou, Cāṇūrou, Śalou a Tośalou, a také své pečovatele o slony. Poté je takto oslovil:

Verš

bho bho niśamyatām etad
vīra-cāṇūra-muṣṭikau
nanda-vraje kilāsāte
sutāv ānakadundubheḥ
rāma-kṛṣṇau tato mahyaṁ
mṛtyuḥ kila nidarśitaḥ
bhavadbhyām iha samprāptau
hanyetāṁ malla-līlayā

Synonyma

bhoḥ bhoḥ — moji drazí (rádcové); niśamyatām — prosím vyslechnĕte si; etat — toto; vīra — ó hrdinové; cāṇūra-muṣṭikau — Cāṇūro a Muṣṭiko; nanda-vraje — v Nandovĕ vesnici pastevců; kila — vskutku; āsāte — žijí; sutau — dva synové; ānakadundubheḥ — Vasudevy; rāma-kṛṣṇau — Rāma a Kṛṣṇa; tataḥ — od Nich; mahyam — moje; mṛtyuḥ — smrt; kila — vskutku; nidarśitaḥ — byla naznačena; bhavadbhyām — vámi dvĕma; iha — zde; samprāptau — přivezení; hanyetām — mĕli by být zabiti; malla — zápasu; līlayā — pod záminkou zábavy.

Překlad

Moji milí hrdinní Cāṇūro a Muṣṭiko, prosím poslouchejte. Rāma a Kṛṣṇa, synové Ānakadundubhiho (Vasudevy), žijí v Nandovĕ vesnici pastevců. Bylo předpovĕzeno, že tito dva chlapci se stanou příčinou mé smrti. Až sem budou přivezeni, zabijte Je pod záminkou, že Je vyzýváte k zápasu.

Verš

mañcāḥ kriyantāṁ vividhā
malla-raṅga-pariśritāḥ
paurā jānapadāḥ sarve
paśyantu svaira-saṁyugam

Synonyma

mancāḥ — tribuny; kriyantām — mĕly by být postaveny; vividhāḥ — různé; malla-raṅga — zápasnickou arénu; pariśritāḥ — obklopující; paurāḥ — obyvatelé mĕsta; jānapadāḥ — i obyvatelé okolních oblastí; sarve — všichni; paśyantu — mĕli by vidĕt; svaira — s dobrovolnou účastí; saṁyugam — na soutĕži.

Překlad

Postavte zápasnickou arénu s mnoha tribunami pro diváky a přiveďte všechny obyvatele mĕsta i okolních oblastí, aby zhlédli otevřenou soutĕž.

Význam

Slovo mañcāḥ označuje tribuny s velkými sloupy. Kaṁsa chtĕl vytvořit slavnostní atmosféru, aby se Kṛṣṇa a Balarāma nebáli přijít.

Verš

mahāmātra tvayā bhadra
raṅga-dvāry upanīyatām
dvipaḥ kuvalayāpīḍo
jahi tena mamāhitau

Synonyma

mahā-mātra — ó pečovateli o slony; tvayā — tebou; bhadra — můj dobrý človĕče; raṅga — arény; dvāri — k bránĕ; upanīyatām — mĕl by být přiveden; dvipaḥ — slon; kuvalayāpīḍaḥ — jménem Kuvalayāpīḍa; jahi — znič; tena — s tím (slonem); mama — mé; ahitau — nepřátele.

Překlad

Ty, pečovateli o slony, můj dobrý človĕče, bys mĕl postavit slona Kuvalayāpīḍu k bránĕ do zápasnické arény a přimĕt ho, aby zabil mé dva nepřátele.

Verš

ārabhyatāṁ dhanur-yāgaś
caturdaśyāṁ yathā-vidhi
viśasantu paśūn medhyān
bhūta-rājāya mīḍhuṣe

Synonyma

ārabhyatām — mĕla by být zahájena; dhanuḥ-yāgaḥ — obĕť luku; caturdaśyām — čtrnáctého dne mĕsíce; yathā-vidhi — ve shodĕ s védskými pokyny; viśasantu — obĕtujte; paśūn — zvířata; medhyān — která jsou vhodná pro obĕtování; bhūta-rājāya — Pánu Śivovi, vládci duchů; mīḍhuṣe — dárci požehnání.

Překlad

Na Caturdaśī zahajte obĕť luku podle příslušných védských pokynů. Obřadnĕ obĕtujte vhodné druhy zvířat velkodušnému Pánu Śivovi.

Verš

ity ājñāpyārtha-tantra-jña
āhūya yadu-puṅgavam
gṛhītvā pāṇinā pāṇiṁ
tato ’krūram uvāca ha

Synonyma

iti — tĕmito slovy; ājñāpya — poté, co přikázal; artha — o osobním zájmu a prospĕchu; tantra — učení; jñaḥ — znalec; āhūya — poté, co si zavolal; yadu-puṅgavam — nejvýznamnĕjšího z Yaduovců; gṛhītvā — poté, co uchopil; pāṇinā — svojí rukou; pāṇim — jeho ruku; tataḥ — potom; akrūram — Akrūrovi; uvāca ha — řekl.

Překlad

Poté, co Kaṁsa tímto způsobem udĕlil příkazy svým ministrům, jako dalšího si zavolal Akrūru, nejvýznamnĕjšího z Yaduovců. Kaṁsa znal umĕní, jak si zajistit osobní prospĕch, a tak vzal Akrūrovu ruku do své a takto k nĕmu promluvil:

Verš

bho bho dāna-pate mahyaṁ
kriyatāṁ maitram ādṛtaḥ
nānyas tvatto hitatamo
vidyate bhoja-vṛṣṇiṣu

Synonyma

bhoḥ bhoḥ — můj milý; dāna — dobročinnosti; pate — vládce; mahyam — mnĕ; kriyatām — prosím prokaž; maitram — přátelskou laskavost; ādṛtaḥ — z úcty; na — nikdo; anyaḥ — jiný; tvattaḥ — než ty; hita-tamaḥ — který jedná naprosto příznivĕ; vidyate — existuje; bhoja-vṛṣṇiṣu — mezi Bhoji a Vṛṣṇiovci.

Překlad

Můj milý Akrūro, velký dobrodinče, prosím prokaž mi z úcty přátelskou laskavost. Nikdo jiný mezi Bhoji a Vṛṣṇiovci k nám není tak laskavý jako ty.

Verš

atas tvām āśritaḥ saumya
kārya-gaurava-sādhanam
yathendro viṣṇum āśritya
svārtham adhyagamad vibhuḥ

Synonyma

ataḥ — proto; tvām — na tobĕ; āśritaḥ — (jsem) závisející; saumya — ó šlechtený; kārya — předepsané povinnosti; gaurava — s vážností; sādhanam — který konáš; yathā — podobnĕ jako; indraḥ — Indra; viṣṇum — u Pána Viṣṇua; āśritya — když přijal útočištĕ; sva-artham — svých cílů; adhyagamat — dosáhl; vibhuḥ — mocný král nebes.

Překlad

Šlechetný Akrūro, ty své povinnosti konáš vždy s vážností, a proto na tobĕ závisím, tak jako mocný Indra přijal útočištĕ u Pána Viṣṇua, aby dosáhl svých cílů.

Verš

gaccha nanda-vrajaṁ tatra
sutāv ānakadundubheḥ
āsāte tāv ihānena
rathenānaya mā ciram

Synonyma

gaccha — jeď; nanda-vrajam — do Nandovy vesnice pastevců; tatra — tam; sutau — dva synové; ānakadundubheḥ — Vasudevy; āsāte — žijí; tau — Je; iha — sem; anena — tímto; rathena — kočárem; ānaya — přivez; ciram — neprodlenĕ.

Překlad

Jeď prosím do Nandovy vesnice, kde žijí dva synové Ānakadundubhiho, a neprodlenĕ Je sem přivez na tomto kočáře.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí zajímavou poznámku: „Když král Kaṁsa řekl ,tímto kočárem̀, namířil ukazovák na zcela nový, přitažlivý kočár. Kaṁsa si myslel, že až Akrūra ten krásný nový kočár uvidí, vzhledem ke své nevinné povaze ho bude přirozenĕ chtít řídit a oba chlapce rychle přiveze. Skutečný důvod, proč Akrūra jel novým kočárem, však byl ten, že by bylo naprosto nevhodné, aby mĕl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nastoupit do kočáru, který již předtím sloužil potĕšení zlotřilého Kaṁsy.“

Verš

nisṛṣṭaḥ kila me mṛtyur
devair vaikuṇṭha-saṁśrayaiḥ
tāv ānaya samaṁ gopair
nandādyaiḥ sābhyupāyanaiḥ

Synonyma

nisṛṣṭaḥ — posláni; kila — vskutku; me — má; mṛtyuḥ — smrt; devaiḥ — polobohy; vaikuṇṭha — u Pána Viṣṇua; saṁśrayaiḥ — kteří přijímají útočištĕ; tau — oba; ānaya — přivez; samam — spolu s; gopaiḥ — pastevci; nanda-ādyaiḥ — v čele s Nandou; sa — s; abhyupāyanaiḥ — dary.

Překlad

Polobozi, kteří jsou pod ochranou Viṣṇua, poslali tyto dva chlapce jako mou smrt. Přivez Je sem a také vyzvi Nandu a ostatní pastevce, aby přijeli s vazalskými dary.

Verš

ghātayiṣya ihānītau
kāla-kalpena hastinā
yadi muktau tato mallair
ghātaye vaidyutopamaiḥ

Synonyma

ghātayiṣye — nechám Je zabít; iha — sem; ānītau — přivedené; kāla-kalpena — který je jako samotná smrt; hastinā — slonem; yadi — pokud; muktau — uniknou; tataḥ — potom; mallaiḥ — skrze zápasníky; ghātaye — zabiji; vaidyuta — blesk; upamaiḥ — připomínající.

Překlad

Až Kṛṣṇu a Balarāmu přivezeš, nechám Je zabít svým slonem, který je mocný jako samotná smrt. A pokud mu snad uniknou, nechám Je zabít svými zápasníky, kteří jsou silní jako blesk.

Verš

tayor nihatayos taptān
vasudeva-purogamān
tad-bandhūn nihaniṣyāmi
vṛṣṇi-bhoja-daśārhakān

Synonyma

tayoḥ — oba; nihatayoḥ — až budou mrtví; taptān — sužované; vasudeva-purogamān — v čele s Vasudevou; tad-bandhūn — Jejich příbuzné; nihaniṣyāmi — zabiji; vṛṣṇi-bhoja-daśārhakān — Vṛṣṇiovce, Bhoje a Daśārhy.

Překlad

Až budou ti dva mrtví, zabiji Vasudevu a všechny Jejich naříkající příbuzné  –  Vṛṣṇiovce, Bhoje a Daśārhy.

Význam

I dnes existují na mnoha místech svĕta nechutní političtí vůdci, kteří připravují podobné plány a dokonce je i uskutečňují.

Verš

ugrasenaṁ ca pitaraṁ
sthaviraṁ rājya-kāmukaṁ
tad-bhrātaraṁ devakaṁ ca
ye cānye vidviṣo mama

Synonyma

ugrasenam — krále Ugrasenu; ca — a; pitaram — mého otce; sthaviram — starého; rājya — po království; kāmukam — dychtícího; tat-bhrātaram — jeho bratra; devakam — Devaku; ca — také; ye — které; ca — a; anye — ostatní; vidviṣaḥ — nepřátele; mama — své.

Překlad

Zabiji i svého starého otce Ugrasenu, který dychtí po mém království, jeho bratra Devaku a také všechny své ostatní nepřátele.

Verš

tataś caiṣā mahī mitra
bhavitrī naṣṭa-kaṇṭakā

Synonyma

tataḥ — potom; ca — a; eṣā — této; mahī — zemĕ; mitra — ó příteli; bhavitrī — budou; naṣṭa — zničeny; kaṇṭakā — její trny.

Překlad

Potom, můj příteli, bude tato zemĕ zbavená trnů.

Verš

jarāsandho mama gurur
dvivido dayitaḥ sakhā
śambaro narako bāṇo
mayy eva kṛta-sauhṛdāḥ
tair ahaṁ sura-pakṣīyān
hatvā bhokṣye mahīṁ nṛpān

Synonyma

jarāsandhaḥ — Jarāsandha; mama — můj; guruḥ — starší (tchán); dvividaḥ — Dvivida; dayitaḥ — můj milý; sakhā — přítel; śambaraḥ — Śambara; narakaḥ — Naraka; bāṇaḥ — Bāṇa; mayi — vůči mnĕ; eva — jistĕ; kṛta-sauhṛdāḥ — kteří chovají pevné přátelství; taiḥ — s nimi; aham — já; sura — polobohů; pakṣīyān — spojence; hatvā — poté, co pobiji; bhokṣye — budu si užívat; mahīm — zemĕ; nṛpān — krále.

Překlad

Můj starší příbuzný Jarāsandha a můj milý přítel Dvivida jsou mí vĕrní dobrodinci, stejnĕ jako Śambara, Naraka a Bāṇa. Je všechny využiji k pozabíjení tĕch králů, kteří udržují spojenectví s polobohy, a pak budu vládnout zemi.

Verš

etaj jñātvānaya kṣipraṁ
rāma-kṛṣṇāv ihārbhakau
dhanur-makha-nirīkṣārthaṁ
draṣṭuṁ yadu-pura-śriyam

Synonyma

etat — toto; jñātvā — když víš; ānaya — přivez; kṣipram — rychle; rāma-kṛṣṇau — Rāmu a Kṛṣṇu; iha — sem; arbhakau — chlapce; dhanuḥ-makha — obĕti luku; nirīkṣā-artham — aby byli svĕdky; draṣṭum — vidĕt; yadu-pura — hlavního mĕsta yaduovské dynastie; śriyam — bohatství.

Překlad

Když nyní znáš mé zámĕry, přivez prosím okamžitĕ Kṛṣṇu a Balarāmu, aby mohli být svĕdky obĕti luku a vidĕt bohatství hlavního mĕsta Yaduovců.

Verš

śrī-akrūra uvāca
rājan manīṣitaṁ sadhryak
tava svāvadya-mārjanam
siddhy-asiddhyoḥ samaṁ kuryād
daivaṁ hi phala-sādhanam

Synonyma

śrī-akrūraḥ uvāca — Śrī Akrūra pravil; rājan — ó králi; manīṣitam — myšlení; sadhryak — dokonalé; tava — tvoje; sva — tvé vlastní; avadya — neštĕstí; mārjanam — které smyje; siddhi-asiddhyoḥ — v úspĕchu i v neúspĕchu; samam — vyrovnaný; kuryāt — mĕl by človĕk jednat; daivam — osud; hi — koneckonců; phala — plodu, výsledku; sādhanam — příčina dosažení.

Překlad

Śrī Akrūra pravil: Ó králi, zkušenĕ jsi vymyslel, jak se vyhnout svému neštĕstí. Ale přesto, človĕk by mĕl být vyrovnaný v úspĕchu i v neúspĕchu, protože je to zajisté osud, co vytváří výsledky jeho jednání.

Verš

manorathān karoty uccair
jano daiva-hatān api
yujyate harṣa-śokābhyāṁ
tathāpy ājñāṁ karomi te

Synonyma

manaḥ-rathān — své touhy; karoti — plní; uccaiḥ — vášnivĕ; janaḥ — průmĕrná osoba; daiva — Prozřetelností; hatān — zrazená; api — i když; yujyate — je vystavena; harṣa-śokābhyām — štĕstí a neštĕstí; tathā api — přesto; ājñām — pokyn; karomi — splním; te — tvůj.

Překlad

Obyčejná osoba je odhodlaná plnit si své touhy, přestože jí v tom osud brání. Proto zažívá štĕstí i neštĕstí. Nicménĕ i tak splním tvůj pokyn.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že ačkoliv to, co Akrūra řekl, znĕlo jako zdvořilé a povzbuzující, skrytý obsah jeho slov byl úplnĕ jiný. Ve skutečnosti říkal toto: „Tvůj plán se sice nehodí uskutečňovat, ale já ho přesto vykonám, protože ty jsi král a já jsem tvůj poddaný, a ty tak jak tak zanedlouho zemřeš.“

Verš

śrī-śuka uvāca
evam ādiśya cākrūraṁ
mantriṇaś ca viṣṛjya saḥ
praviveśa gṛhaṁ kaṁsas
tathākrūraḥ svam ālayam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; ādiśya — když dal pokyny; ca — a; akrūram — Akrūrovi; mantriṇaḥ — své ministry; ca — a; visṛjya — propustil; saḥ — on; praviveśa — vstoupil; gṛham — do svých komnat; kaṁsaḥ — Kaṁsa; tathā — také; akrūraḥ — Akrūra; svam — do svého; ālayam — sídla.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co dal král Kaṁsa Akrūrovi tyto pokyny, propustil své ministry a odebral se do svých komnat. Akrūra se také vrátil domů.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke třicáté šesté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Zabití býčího démona Ariṣṭy.“