Skip to main content

Sloka 19

ТЕКСТ 19

Verš

Текст

bhajato ’pi na vai kecid
bhajanty abhajataḥ kutaḥ
ātmārāmā hy āpta-kāmā
akṛta-jñā guru-druhaḥ
бхаджато ’пи на ваи кечид
бхаджантй абхаджата кута
тмрм хй пта-км
акта-дж гуру-друха

Synonyma

Пословный перевод

bhajataḥ — tĕm, kdo jednají příznivĕ; api — dokonce; na — ne; vai — jistĕ; kecit — nĕkteří; bhajanti — oplácejí; abhajataḥ — tĕm, kdo nejednají příznivĕ; kutaḥ — natož; ātma-ārāmāḥ — v nitru spokojení; hi — jistĕ; āpta-kāmāḥ — ti, kdo si již splnili své hmotné tužby; akṛta-jñāḥ — ti, kdo jsou nevdĕční; guru-druhaḥ — ti, kdo chovají zášť vůči výše postaveným.

бхаджата — тем, кто желает блага; апи — даже; на — не; ваи — конечно; кечит — некоторые; бхаджанти — отвечают; абхаджата — тем, кто враждебен; кута — что уж говорить; тма- рм — удовлетворенные внутри себя; хи — несомненно; пта- км — те, кто уже осуществил все свои материальные желания; акта-дж — неблагодарные; гуру-друха — враждебно относящиеся к старшим.

Překlad

Перевод

Pak jsou tu ti, kdo nacházejí duchovní spokojenost ve svém nitru, splnili si hmotné tužby nebo ti, kdo mají nevdĕčnou povahu či jednoduše chovají zášť vůči výše postaveným osobám. Tyto osoby nebudou milovat ani ty, kdo je milují, natož ty, kdo se k nim stavĕjí nepřátelsky.

Есть и те, кто удовлетворен духовно или исполнил все свои материальные желания, а также неблагодарные по природе и те, кто исполнен зависти к старшим. Такие люди не любят даже тех, кто любит их, что уж говорить о недоброжелателях.

Význam

Комментарий

Nĕkteří lidé, spokojení ve svém nitru na duchovní úrovni, neopĕtují náklonnost druhých, protože se chtĕjí vyhnout zapletení ve svĕtských vztazích. Jiní neopĕtují jednoduše ze závisti nebo domýšlivosti. A další neopĕtují proto, že jsou po hmotné stránce spokojení, a nezajímají se tedy o nové hmotné příležitosti. Všechny tyto vĕci Pán Kṛṣṇa trpĕlivĕ vysvĕtluje gopīm.

Некоторые люди, будучи удовлетворенными внутри, не отвечают на любовь окружающих, поскольку не хотят запутаться в сетях материальных отношений. Другие не хотят проявлять дружелюбие из зависти или высокомерия. Есть и такие, кто пресытился материальным и потому не испытывает интереса к новым материальным возможностям. Господь Кришна терпеливо объясняет все это гопи.